Poradna - co dělat když zaměstnavatel-živnostník vážně dlouhodobě marodí, následkem toho není schopen řídit svou živnost ale je svéprávný

Otázky: 1)Jaká práva mají rodinní příslušníci (dcery) mého zaměstnavatele v řízení chodu obchodu (jaké jejich příkazy jsem v této situaci povinen vykonat) v případě, že je zaměstnavatel svéprávný, ale samostatně fyzicky i komunikačně neschopen řízení své živnosti?: A: chtějí pokračovat v provozování obchodu. B: nechtějí pokračovat v provozování obchodu 2)Jaká práva mají rodinní příslušníci (dcery) na provozní/obchodní, prostě na interní informace o obchodu od provozního tohoto obchodu, pokud je zaměstnavatel svéprávný, ale samostatně fyzicky i komunikačně neschopen řízení své živnosti? 3)Jaká práva mají rodinní příslušníci (dcery) k jednání o prodeji živnosti nebo o odstoupení živnosti v situaci, kdy je můj zaměstnavatel zbaven svéprávnosti 4)Jaká práva a povinnosti mají zaměstnanci v okamžiku, kdy bude jejich zaměstnavatel zbaven svéprávnosti a jeho dcery: A: chtějí pokračovat v provozování obchodu. B: nechtějí pokračovat v provozování obchodu 5)Mám právo odmítnout převod pracovní smlouvy z původního zaměstnavatele po jeho zbavení svéprávnosti (nebo z podobného likvidačního důvodu) na nového zaměstnavatele, aby mi při tomto aktu zůstalo právo na odstupné apod. 6)Má provozní právo na přednostní nabídku odkupu zboží apod. v případě nezájmu obchod/velkoobchod dál provozovat samotnými dcerami zaměstnavatele nebo nakonec samotným zaměstnavatelem. Základní data o současné obchodní/provozní situaci: Za normálního zdravotního stavu provozuje můj zaměstnavatel maloobchod a velkoobchod s přírodními doplňky a službou osobního indiv.poradenství. V kamenném obchodě zaměstnává jednoho provozního (já), prodavačku (0,5 prac.úvazku/ případně i celý pracovní úvazek) a externí účetní. Pracovní vztahy mezi ním a zaměstnanci (i mezi zaměstnanci) jsou velmi korektní (osobně ho beru a vnímám skoro jak otce). Firma nemá žádné dluhy ani jiné zatěžující závazky. Momentálně vše dělám za něj. Nebylo jisté zda provoz udržím bez něho, ale byl jsem loajální a dokázal jsem to zvládnout. Obchod tedy funguje a dává i skromné výnosy. Firma nemá žádné dluhy ani jiné zatěžující závazky. Dcery mého zaměstnavatele se o provoz a fungování obchodu (živnosti) před úrazem nijak hluboce nezajímaly a tento nezájem trval 11 měsíců od data úrazu zaměstnavatele. Přímo mě dokonce informovaly o svém nezájmu na budoucnosti obchodu a poradenství. V červnu 2015 se poprvé více zajímají o podrobné reporty z provozu a o výnosech obchodu. A to až potom, co se jim nelíbí má osobní úspěšná angažovanost v organizaci následné specializované rehabilitační péče pro mého zaměstnavatele, kterou ale následně obratem odmítly realizovat a tím jsem přesvědčen jdou proti osobním i obchodním zájmům mého zaměstnavatele, mě i dalších zaměstnanců na tom, aby se pokud možno zase o vedení staral, nebo živnost/praxi řádně předal a tím ukončil(bohužel poslední věty nejsou dokumenty zcela doložitelné). Poslední měsíc pak dcery začínají nepřímo oznamovat vůli obchod mého zaměstnavatele buď uzavřít nebo ho někomu odstoupit. Zaměstnavatel: fyz.osoba s živnostenským oprávněním, od 7.014 do současnosti nevykonává, žádné provozní ani řídící činnosti z důvodu těžkého zranění a jeho zdravotních následků ((není rozumět jeho artikulaci, jeho os.podpis je velmi kostrbatý (v LDN, uznáván), úředně stále svéprávný; většího fyz.výkonu není neschopen)), má žijící a zajímající se dcery z dřívějších manželství. Zaměstnanec (tazatel): zaměstnán v maloobchodě s přírodními doplňky, pracovní pozice provozní (dodatek k prac.smlouvě), pracovní smlouva na dobu neurčitou (od 1.012), pracovní historie bez problémová, po dobu zranění šéfa a majitele vede veškerou agendu za něho ((vč. odvodů, mezd, účetnictví, tržby (dvě poslední realizuje konkrétně externí účetní), objednávek u dodavatelů i u zákazníků, atd. podobně)), výsledky potvrzeny úspěšnými namátkovými kontrolami sociálky a hygieny (2015). Ptám se vás také vzhledem k tomu: -že chci na základě mých dosavadních výsledků a celé této situace, živnost/obchod odkoupit. Živnost pak dál provozovat a dostát tím mimo jiné osobně danému závazku ctít jméno, držet a rozvíjet co vybudoval i praktikoval. -že se můj zaměstnavatel o morální úrovni svých dcer nevyjadřoval nikdy dříve nijak příznivě. -že mám doposavad negativní osobní zkušenosti s výsledky péče dcer o zaměstnavatelovu rekonvalescenci a jeho osobní záležitosti. -že s jeho dcerami postrádám jakékoli dřívější osobně pracovní zkušenosti a nemám k nim žádnou osobní důvěru -můj zaměstnavatel veřejně mnohokrát prohlásil před svými klienty a kamarády, že si přeje provozování jeho obchodu a praxe předat ve správný čas mé osobě, na čemž jsme byli domluveni pouze podáním ruky a mou vůli jsem pak dokazoval pracovním nasazením nad běžný standard bez okamžité finanční ani jiné odměny (což mohu doložit pomocí fotek stavu obchodu před a potom, společně s mzdovými výkazy apod. materiály účetní). Čehož tímto nijak zpětně nelituji a bude-li to jen trochu možné nic od nikoho zpětně nežádám, krom výše v tomto odstavci uvedeného. Děkuji za Váš čas a odpověď co mám vlastně podle práva v této situaci správně udělat.

Dotaz poslal/a: mowegreen, 08. 07. 2015 03:25

Dobrý den,
děkujeme, že jste využila služeb naší poradny a k Vašemu dotazu nám dovolte sdělit následující:

V případě, že zaměstnavatel zmocní (popřípadě soud při ztrátě svéprávnosti jmenuje opatrovníkem) k výkonu svých práv další osobu, může tato osoba realizovat jeho vůli v rámci svého zmocnění (případně ho zcela zastupovat - ztráta svéprávnosti). Pokud žádné takové zmocnění neexistuje, nemáte de facto žádnou povinnost se pokyny řídit. Avšak vzhledem k tomu, že se pravděpodobně bude jednat o budoucí dědice, lze minimálně doporučit obezřetnost (viz níže). Pokud následně zaměstnavatel zemře platí, že v živnosti po zemřelém podnikateli mohou pokračovat až do skončení řízení o projednání dědictví (dle § 13 živnostenského zákona):
a) správce dědictví,
b) dědicové ze zákona, nejsou-li dle závěti,
c) dědicové ze závěti a pozůstalý manžel/ka, nebo partner/ka,
d) insolvenční správce ustanovený soudem podle zvláštního právního předpisu,
e) pozůstalý manžel nebo partner splňující podmínku uvedenou v bodě c), pokud v živnosti nepokračují dědicové,
f) svěřenský správce, pokud byl závod pořízením pro případ smrti vložen do svěřenského fondu. Pokud se právní nástupce rozhodne pokračovat, musí svůj úmysl pokračovat v živnosti zůstavitele oznámit živnostenskému úřadu do tří měsíců ode dne úmrtí podnikatele. Dědic, jakožto právní nástupce po zemřelém podnikateli, zdědí kromě jeho dluhů a příjmů z podnikání také majetek, který k podnikání zůstavitel využíval (výrobní prostory, nemovitosti, zásoby atd.). Může zdědit i práva k registrovaným ochranným známkám, pod nimiž se výrobky a služby zůstavitele prodávaly či prodávají. S tím jde samozřejmě i povinnost doplatit případné dlužné daně, jakož i vyrovnání závazků vůči správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že v případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, přecházejí práva a povinnosti a to včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů na jeho dědice. Smrtí OSVČ, která je zaměstnavatelem, základní pracovněprávní vztah dle § 342 zákoníku práce zaniká. Pozor to ovšem neplatí při pokračování v živnosti. Nehodlá-li oprávněná osoba v živnosti pokračovat, zaniká základní pracovněprávní vztah marným uplynutím lhůty tří měsíců ode dne smrti zaměstnavatele. Pokud se však dědic rozhodne v živnosti ve smyslu výše uvedeného pokračovat, Vaše pracovní smlouva dále platí se všemi důsledky z toho plynoucími.

Pro hlubší právní analýzu, kterou lze poskytnout pouze na základě úplné znalosti daného případu a faktického stavu věcí, a popřípadě vyhotovení relevantní dokumentace, či kompletní zastoupení, nás neváhejte kontaktovat na níže uvedené emailové adrese. Rádi Vám s Vaším problémem pomůžeme.

Lefensor, s.r.o.
Your reliable partner
E-mail: info@lefensor.eu
Web: www.lefensor.eu

Lefensor, s.r.o., 10. 07. 2015 12:25

Výpis článků s klíčovým slovem pracovní právo

Jak přežít (v) zaměstnání: Jak se soudit se zaměstnavatelem

12. 6. 2014 | Jiří Lojda | 2 komentáře

Jak přežít (v) zaměstnání: Jak se soudit se zaměstnavatelem

Ať se snažíme sebevíc, abychom zaměstnavatele přesvědčili o své pravdě, někdy to prostě nepomáhá. Pak nám nezbude než se soudit. U jakého soudu ale žalobu podat a jaké jsou opravné prostředky, pokud se nám rozsudek soudu prvního stupně nebude zdát správný? Více o tom v posledním díle našeho seriálu o pracovním právu.

I teambuilding je práce, potvrdil soud ve sporu o úraz

4. 5. 2014 | Petr Kučera | 4 komentáře

I teambuilding je práce, potvrdil soud ve sporu o úraz

Nejvyšší soud opakovaně řešil odpovědnost za úraz při sportovních aktivitách během teambuildingové akce.

Jak přežít (v) zaměstnání. Pracujeme v Unii

4. 2. 2014 | Jiří Lojda | 4 komentáře

Jak přežít (v) zaměstnání. Pracujeme v Unii

Občan Evropské unie může pracovat v Evropské unii. Tedy kdekoli v Evropské unii. Ovšem jakým právem se pak řídí vztah mezi ním a jeho zaměstnavatelem, řekněme třeba v případě, že český občan pracuje pro švédskou firmu v Rakousku?

Jak přežít (v) zaměstnání: (Ne)dostáváme výpověď. Odstupné

27. 1. 2014 | Jiří Lojda | 12 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: (Ne)dostáváme výpověď. Odstupné

V minulém díle našeho nového seriálu nás vyhazovali z práce. Nemilé. Dnes se podíváme na několik málo situací, kdy nás vyhodit nemůžou. A na odstupné, které nám případný vyhazov může aspoň trochu osladit. Kdy na něj máme nárok? A kolik dostaneme?

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

21. 1. 2014 | Jiří Lojda | 9 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

V předchozích dílech našeho nového seriálu jsme mluvili o případech, kdy se zaměstnanec rozhodne, že mu bez stávající práce bude líp. Bohužel existují na světě také případy opačné: že se zaměstnavatel rozhodne, že toho a toho zaměstnance už živit nebude. Co je právoplatný důvod k výpovědi, co není a za co můžete letět na hodinu?

Jak přežít (v) zaměstnání: Dáváme výpověď

13. 1. 2014 | Jiří Lojda | 7 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: Dáváme výpověď

Minulý týden jsme na Peníze.cz představili nový seriál věnovaný pracovnímu právu. Tedy zejména vztahům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Začali jsme trochu netradičně – prvním z článků o tom, jak se v práci končívá. Ovšem v tomhle případě víc než kdy jindy platí, že každý konec je vlastně taky nový začátek.

Když jste sám za sebe, lze si na patologický adrenalin zvyknout

9. 11. 2013 | Martin Vlnas | 6 komentářů

Když jste sám za sebe, lze si na patologický adrenalin zvyknout

Pomáhal s transformací největší brazilské pojišťovny a při tom si navykl sledovat ve zpětném zrcátku, kdo jede za jeho autem. V Jižní Koreji pak měl rozjíždět nový byznys pro ING – jenže zemi zasáhla světová finanční krize, což ho donutilo seznámit se s podivuhodnými kličkami tamějšího pracovního práva, které prakticky neumožňuje dávat výpovědi. Od září je Michal Špaňár výkonným ředitelem finančněporadenské společnosti Partners.

„Byl jste někdy na úřadu práce?“ O službě, která pomáhá vyhazovaným i vyhazujícím

16. 2. 2013 | Ondřej Tůma | 23 komentářů

„Byl jste někdy na úřadu práce?“ O službě, která pomáhá vyhazovaným i vyhazujícím

Pro outplacement zatím nemáme a možná nikdy ani mít nebudeme vlastní slovo. Služba, která pomáhá firmám překonat s citem a se ctí vyhazovy zaměstnanců a propuštěným zase hledat novou práci, v Česku pomaličku zdomácňuje. Povídali jsme si o ní s Evou Kramešovou, která právě takové programy zaštiťuje u personální agentury Hays.

Co zmůže zaměstnanec, když si firma vykládá zákony po svém…

9. 7. 2012 | Barbora Buřínská | 26 komentářů

Co zmůže zaměstnanec, když si firma vykládá zákony po svém…

K lékaři musí čas od času každý. A někdy to nejde jinak než v pracovní době. Pamatuje na to i zákoník práce a navazující předpisy. Vyčíslují, na jakou dobu vás musí zaměstnavatel uvolnit kvůli návštěvě lékaře (nejen vaší, ale i člověka, který je na vás závislý) a kolik z ní musí proplácet.

Skončí švarcsystém v propadlišti dějin, nebo „jen“ v ilegalitě?

6. 12. 2011 | Petra Dlouhá | 32 komentářů

Skončí švarcsystém v propadlišti dějin, nebo „jen“ v ilegalitě?

Jste „zaměstnaní na živnosťák“? Stát vyhlásil válku švarcsystému, připravte se na to, že byste se brzy mohli stát její obětí. Vašemu zaměstnavateli nezaměstnavateli hrozí od ledna pokuta čtvrt milionu až deset milionů. A vy sami byste mohli být lehčí až o sto tisíc!

Nový zákoník práce schválen. Co nás čeká a nemine?

11. 11. 2011 | Petra Dlouhá | 31 komentářů

Nový zákoník práce schválen. Co nás čeká a nemine?

Poslanci měli minulý týden pohotovost. Zasedali a jednali, až se z nich kouřilo. Jen produktivita práce nestála za moc. Opozice se maratonem obstrukcí snažila bránit reformám, které stejně zvrátit nemohla. Koalice nakonec protlačila všechny. Jednou z nich je novela zákoníku práce. Co přináší?

Nový zákoník práce: jaké se chystají změny?

20. 7. 2011 | František Mašek | 3 komentáře

Nový zákoník práce: jaké se chystají změny?

Zatím první čtení ve sněmovně má za sebou upravený zákoník práce. Jde příliš na ruku zaměstnavatelům, říkají jeho odpůrci. Opoziční senát ho však nejspíš nezastaví, a tak ho chtějí odboráři a sociální demokraté pro některá ustanovení nechat posoudit Ústavnímu soudu

Pojištění právní ochrany může ušetřit spoustu peněz

24. 5. 2011 | Ondřej Tůma | 29 komentářů

Pojištění právní ochrany může ušetřit spoustu peněz

Tak a dost! Tady si z vás snad někdo dělá legraci! Nejradši byste toho šizuňka hnali k soudu! Kdybyste na to ovšem měli. Peníze a žaludek. A kdybyste vůbec věděli, jak se to dělá. Možná jste si včas měli sjednat pojištění právní ochrany.

Za škodu v práci jste předem vinni. Odbory chtějí změnu

22. 5. 2011 | Petr Kučera | 8 komentářů

Za škodu v práci jste předem vinni. Odbory chtějí změnu

Pan Jan pracuje jako jediný prodavač v malém obchodě. Se svým zaměstnavatelem podepsal takzvanou dohodu o hmotné odpovědnosti za případný schodek či manko.

Víte, co je rodičovská dovolená?

3. 5. 2011 | Ludmila Řezníčková | 17 komentářů

Víte, co je rodičovská dovolená?

Rodičovská dovolená – většina lidí si představí dobu, po niž se pobírá rodičovský příspěvek. To ovšem není přesné. A navíc je to jen jeden úhel pohledu, osobní. Rodičovskou dovolenou totiž s vámi „prožívá“ i zaměstnavatel. Nemusí mu to být po chuti a může chtít, abyste jeho nelibost pocítili... Co říká pracovní právo?

Čeká nás rok plný změn

3. 1. 2011 | František Mašek | 5 komentářů

Čeká nás rok plný změn

Reformy, které hodlá podle programového prohlášení uskutečnit současná vláda, asi začnou nejdříve od příštího roku, tedy od ledna 2012. Letos nás nicméně čeká daleko více změn, než v minulých letech. Věřme, že jejich cílem nejsou pouze rozpočtové úspory.

Je na tom Řecko opravdu tak špatně?

30. 9. 2010 | Arsen Lazarevič | 2 komentáře

Je na tom Řecko opravdu tak špatně?

První polovina roku byla silně poznamenána řeckou krizí. Média denně referovala o Řecku jako o nezodpovědné zemi, kterou brzy čeká bankrot. Jaké poučení si z dění v této zemi můžeme odnést?

Jak vás chrání nový antidiskriminační zákon

25. 9. 2009 | Maria Janšová, Radek Dvořáček | 1 komentářů

Jak vás chrání nový antidiskriminační zákon

Od začátku září je účinný dlouho očekávaný zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací, známější spíše pod označením antidiskriminační zákon.

Partner sekce

Lefensor, s.r.o.

Lefensor, s.r.o.

Společnost Lefensor, s.r.o., úspěšně působí na trhu již od roku 1997. V současné době se orientuje zejména na právní a poradenskou podporu poskytovanou malým až středním podnikům, živnostníkům a nepodnikatelským subjektům – osobám, sdružením, atp. Naším cílem je poskytnout kompletní a komplexní právní zázemí všem našim klientům, a to v lepší kvalitě a rychleji než konkurence, za stejných jistot a nejnižší cenu na trhu. Díky vlastním, kvalitním lidským zdrojům a řadě spolupracujících subjektů jsme schopni zajistit všechny námi nabízené služby za zlomek jejich tržní ceny. Naším mottem není jednorázová spolupráce za vysokou cenu, ale dlouhodobé budování vzájemné důvěry založené na kvalitních službách.

Za tuto kategorii odpovídá:

Lefensor, s.r.o.

http://www.lefensor.eu/

Partnerem poradny od: 8. 10. 2014

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Aktuální články

Spořicí účty: Equa bank končí s 1 %

Spořicí účty: Equa bank končí s 1 %

Equa bank sníží maximální úrok na svém Spořicím účtu Hit z 1 % na 0,7 % p.a. Podmínky...více

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Pomoc pro OSVČ: Senát nechce zákaz souběhu

Zákon, který stanoví pravidla nového kompenzačního bonusu pro podnikatele, se vrací k...více

Spořitelna se dohodla na prodeji Energie ČS

Spořitelna se dohodla na prodeji Energie ČS

Společnost Energie ČS, která dodává elektřinu a zemní plyn domácnostem i firmám, změní...více

Interaktivní grafiky

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Přihlášení k newsletteru

Změny, novinky a aktuality ze světa osobních financí přehledně ve vaší schránce – čtěte náš pravidelný newsletter.

Informace ke zpracování osobních údajů
Partners Financial Services

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb nám k tomu udělujete souhlas. Další informace.OK

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.