Přiznání k dani z příjmů: Kdo se musí v roce 2015 přiznat

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 2. 3. 2015 | 2 komentáře
Na podání daňového přiznání k dani z příjmů zbývá měsíc. Startujeme sérii článků, ve které upozorníme na novinky a připomeneme vše starší a důležité. Máme pro vás aktuální daňové formuláře i kalkulačku, která daň vypočte. Ale popořadě: v prvním díle se podíváme na to, kdo letos musí daňové přiznání podat. A kdo může zůstat v klidu.
Přiznání k dani z příjmů: Kdo se musí v roce 2015 přiznat

Hlavní novinky? Pod daň z příjmů od roku 2014 spadají také příjmy nabyté darem a dědictvím (druhé jmenované jsou od daně osvobozeny, první jen ve vymezených případech). Změnila se pravidla takzvaného časového testu u prodeje cenných papírů a zvýšil se limit pro příležitostné příjmy. Podrobněji k jednotlivým bodům níž.

Na podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2014 máte čas do prvního dubna. Jestli využíváte služeb daňového poradce, prodlužuje se lhůta o tři měsíce. V klidu mohou v tomto ohledu pochopitelně zůstat lidé bez příjmů, protože kde nic není, tam ani smrt (natož berní úředník) nebere. Kdo nemá příjmy, nemá co danit ani přiznávat. U dalších skupin už to tak jednoznačné být nemusí.

Zaměstnanec bez dalších příjmů

Jestli jste byli v roce 2014 klasicky zaměstnaní u jednoho zaměstnavatele a žádné další příjmy jste neměli, daňové přiznání podávat nemusíte. Zálohu na daň vám ze mzdy pravidelně strhává zaměstnavatel a postará se i o roční zúčtování daně. Pokud jste vystřídali zaměstnavatelů několik, ale postupně – čili nepracovali jste během roku nikdy pro dva zaměstnavatele naráz – můžete posledního z nich požádat, aby za vás roční zúčtování vyřídil, a budete mít daně taktéž bez starostí.

Výjimkou jsou zaměstnanci s výrazně nadprůměrnými příjmy. Jestli vaše příjmy za rok 2014 překročily limit 1 245 216 korun (tedy 48násobek průměrné mzdy), musíte z převisu nad uvedenou hranici odvést sedmiprocentní daňový příplatek – takzvanou solidární daň. Nepodléhají jí příjmy z kapitálového majetku nebo pronájmu, týká se výhradně příjmů ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti. Zaměstnanec, který má povinnost zaplatit za rok 2014 solidární daň, také musí sám podat daňové přiznání a daň vyúčtovat.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

POZOR! Daňové odpočty solidární daň nesníží

Jestli vám vzniká povinnost platit solidární daň, bude vaše celková daňová povinnost tvořena součtem daně z příjmů a solidární daně. Solidární daň neleze snižovat daňovými odpočty a slevami, které se na daň z příjmů běžně uplatňují (podrobněji se jim budeme věnovat v příštím díle seriálu). Daňové odpočty snižují jen základ daně, podléhající patnáctiprocentní dani z příjmů, nikoli částku, ze které se počítá solidární daň.

I když zaměstnanci běžně daňové přiznání podávat nemusejí, měli by se o daň zajímat – respektive starat se, jestli by se nedala snížit. Jak, to si podrobněji rozebereme příště, z daně z příjmů si můžete leccos odečíst. Týká se to kupříkladu lidí, kteří mají hypotéku nebo životní pojištění. V takovém případě je důležité dodat účtárně zaměstnavatele potřebné podklady a připomenout se – aby nezapomněli uplatnit všechny daňové odpočty a slevy, na které máte nárok.

Příjmy již zdaněné srážkovou daní

Kdo měl v roce 2014 pouze příjmy, které se danily hned u zaměstnavatele takzvanou srážkovou daní, přiznání letos podávat nemusí. Jde zejména o lidi, kteří loni pracovali na dohodu o provedení práce, odměna od jednoho zaměstnavatele nepřesáhla deset tisíc korun měsíčně, a nepodepsali prohlášení k dani. Nebo o lidi, kteří si vydělávali na bázi autorských honorářů. Srážkou se daní také například úroky z běžného účtu nebo podíly na zisku.

Nikdo vás k tomu nebude nutit, ale jestli jste loni měli celkově jen nízké příjmy, může se vyplatit daňové přiznání podat a příjmy již zdaněné srážkovou daní do něj zanést. Můžete totiž získat sraženou patnáctiprocentní daň zpět. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní vám umožní ve větší míře (nebo dokonce plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat k tomu budete potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, které vám na požádání vydá po konci roku. Uplatnit můžete přinejmenším základní daňovou slevu na poplatníka, která dělá 24 840 korun ročně, bez ohledu na to, jak dlouho reálně vaše výdělečná činnost v roce 2014 trvala. Slev se ovšem dá uplatnit ještě mnohem víc, podrobněji se k nim dostaneme příště.

Přiznání je polehčující okolnost

Komu se ještě vyplatí ho letos podat (i když nemusí)

Pokud jste byli v roce 2014 zaměstnaní jen část roku a zbytek času jste „trávili“ v evidenci úřadu práce a pobírali podporu v nezaměstnanosti (která je od daně z příjmů osvobozena) nebo jste byli třeba na mateřské, vyplatí se vám daňové přiznání podat. Jestli jste totiž alespoň po část roku měli zdanitelné příjmy, můžete uplatnit základní daňovou slevu na poplatníka, která dělá za loňský rok 24 840 korun a uplatňuje se v plné výši nezávisle na tom, jak dlouho výdělečná činnost trvala. Pokud jste slevu na poplatníka v průběhu roku neuplatnili v plné výši (každý měsíc se uplatňuje jen poměrná část), finanční úřad vám vyplatí „vratku“ daně. Totéž platí pro studenty. A jestli pracovali v průběhu roku jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), mohou ho požádat o provedení ročního zúčtování a vratku daně dostanou, aniž by sami museli daňové přiznání podávat.

Příjmy, které nejsou předmětem daně

Zákon vymezuje určitou skupinu příjmů, které dani nepodléhají. Což v praxi znamená, že z nich nemusíte do státní kasy nic odvádět, ani je přiznávat. Pokud beztak podáváte přiznání, příjmy vyňaté z předmětu daně do něj zanášet nebudete. Patří sem například:

 • úvěry ze zápůjčky
 • příjmy získané restitucí
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby
 • příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem
 • příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, které je Česká republika povinna uhradit
 • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi, a to za stravu a ubytování (au-pair)
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti
 • příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů

Kompletní výčet příjmů, které nejsou předmětem daně, najdete v § 3 zákona o daních z příjmů.

Příjmy od daně osvobozené

Další skupinu příjmů zákon od daně osvobozuje, výsledek je obdobný: nemusíte je danit ani přiznávat. Jen nezapomeňte, že u některých typů příjmů je osvobození podmíněno splněním jistých podmínek a limitů nebo časovým testem. Tak například: příjmy z prodeje bytu nebo domu nemusíte danit v případě, že jste v nemovitosti měli bydliště aspoň po dobu dvou let bezprostředně před prodejem nebo jste nemovitost vlastnili víc než pět let. Peníze utržené prodejem auta se nedaní, když doba mezi nabytím a prodejem trvala aspoň rok. Výčet některých dalších osvobozených příjmů vidíte v boxu.

Osvobozeno!

Od daně z příjmů jsou osvobozeny například:

 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu (pokud v nich prodávající měl bydliště aspoň dva roky bezprostředně před prodejem nebo doba mezi nabytím a prodejem přesáhla pět let)
 • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, když mezi nabytím a prodejem uplynul alespoň rok)
 • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy
 • přijatá plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem)
 • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun
 • příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění (důchody se nedaní do roční výše 306 tisíc korun), státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění a podobně, a také odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů
 • výživné
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy, výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance)
 • příjmy nabyté dědictvím nebo odkazem
 • příjmy nabyté darem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, případně od osoby, se kterou jste žili nejméně po dobu jednoho roku před obdržením daru v společné domácnosti
 • příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji dobu tří let

Kompletní výčet osvobozených příjmů najdete v § 4 zákona o dani z příjmů.

Pozor! Časový test u cenných papírů nově

Příjmy z prodeje cenných papírů jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny pouze v případě, že doba mezi nabytím a převodem cenných papírů při jejich prodeji přesáhne lhůtu tří let. V roce 2013 ještě stačilo splnit jen šestiměsíční časový test. Na drobné investory ovšem zpřísnění dopadnout nemusí. Pokud vaše příjmy (pozor, tedy ne zisky) z prodeje cenných papírů v roce 2014 nedosáhly hranice sta tisíc korun, tříletý časový test dodržet nemusíte. Ale pozor: uvedený limit se vztahuje na příjem z prodeje, nikoliv zisk.

Kdo se v roce 2015 musí přiznat

Povinnost odevzdat finančnímu úřadu daňové přiznání se vám letos nevyhne v případě, že jste v roce 2014:

 • měli příjem z několika zaměstnání zároveň a příjem z některého z nich se nezdanil srážkovou daní
 • měli roční příjem z podnikání vyšší než patnáct tisíc korun
 • měli příjem ze zaměstnání a vaše další příjmy (třeba z pronájmu, podnikání nebo kapitálového majetku) přesáhly hranici šesti tisíc za rok – hranice platí pro hrubé příjmy, nikoli zisk
 • neměli příjmy ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání), ale jste důchodce, student nebo třeba matka na rodičovské a v rámci přivýdělku (například podnikáním nebo pronájmem) jste si vydělali víc než 15 tisíc za rok
 • vaše podnikání vykazovalo ztrátu

Zaměstnanec, který musí podat daňové přiznání – proto, že si loni podnikáním nebo třeba pronájmem přivydělal víc než šest tisíc - musí požádat zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za loňský rok a přiložit ho k daňovému přiznání.

Příjmy z kapitálového majetku

Danit a přiznávat musíte také příjmy z kapitálového majetku. Zjednodušeně řečeno, jde o příjmy, které plynou z toho, že držíte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně.

Velká část z těchto příjmů ovšem bývá zdaněna srážkovou daní už u zdroje. Pak daně ani přiznání řešit nemusíte – týká se to typicky dividend, výnosů z vkladů na vkladní knížce, bankovním účtu, dávek a odbytného penzijního připojištění a plnění ze životního nebo jiného pojištění. Přiznat byste ale měli kupříkladu úroky získané z půjček.

Anketa

Přiznáváte se letos?

Příjmy z pronájmu

Přiznat a zdanit musíte také příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo movitých věcí. Až na pár výjimek. Pokud se jedná jen o příležitostný pronájem movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok, daň ani přiznání řešit nemusíte. Totéž platí, když máte příjmy ze závislé činnosti (tedy typicky ze zaměstnání) a vaše příjmy z pronájmu (movitých nebo nemovitých věcí) nepřesáhnou šest tisíc za rok. Nebo pokud jste důchodce, student či matka na rodičovské a vaše roční příjmy z pronájmu nepřesáhnou patnáct tisíc.

Ostatní příjmy podléhající dani z příjmu

Danit musíte také například příjmy z výher v loteriích a sázkách, příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských nebo příjmy z příležitostných pronájmů či činností (které za rok překročily hranici třiceti tisíc korun).

Příležitostné příjmy

Pokud vaše příjmy z příležitostných činností nepřekročily hranici třicet tisíc za rok, nemusíte je danit ani přiznávat. Myšlen je opravdu roční příjem, nikoli zisk (tedy příjem snížený o výdaje). Jestli jste limit překročili, musíte veškerý příjem z příležitostných činností zahrnout do daňového přiznání – a zdanit. Ještě v roce 2013 platil nižší limit dvaceti tisíc korun.

Aby byla splněna podmínka „příležitostnosti“, musí jít o činnost, které se věnujete opravdu spíš výjimečně nebo nárazově, nikoli pravidelně a opakovaně.

Mezi příležitostné příjmy se řadí:

 • Příležitostné činnosti kromě činností, které sice provozujeme příležitostně, ale máme na ně živnostenský list
 • Příležitostný pronájem movitých věcí
 • Zemědělská výroba, pokud není provozována podnikatelem (samostatně hospodařícím rolníkem)
 • Příjem včelaře; pokud jste během roku měli maximálně 60 včelstev (do konce roku 2013 to bylo 40 včelstev), počítá se jako příležitostný příjem 500 korun na jedno včelstvo

Mezi příležitostné příjmy se neřadí příjmy z autorských honorářů. 


Zítra: Daňové přiznání a výdajové paušály: Pravidla a úskalí pro letošní rok

Daňová kalkulačka

Daňová kalkulačka 2015 – výpočet daně z příjmů za rok 2014

Dílčí základy daně
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Daňový kalendář 2015

Daňový kalendář pro rok 2015 přináší přehled termínů podstatných pro včasné placení daní a pojistného. 

Obsahuje daňové povinnosti jak pro fyzické osoby, tak pro firmy a OSVČ.

Daňový kalendář 2015

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+47
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů v roce 2015

5. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Jak podat daňové přiznání a zaplatit daň z příjmů v roce 2015

Seriál o dani z příjmů míří do finále. Spoustu užitečného už od nás víte. Zbývá ještě dodat, jak a kde daňové přiznání v roce 2015 podat, jak a kde daň z příjmů zaplatit. A co se stane,... celý článek

Daňové přiznání 2015. Jak si snížit daně

4. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Daňové přiznání 2015. Jak si snížit daně

Pokračujeme v sérii článků o dani z příjmů. Dneska poradíme, jak si daně snížit. Nečekejte fígly a triky za hranicí zákona. Přehledně a srozumitelně vyložíme, jaká daňová zvýhodnění... celý článek

Daňové přiznání a výdajové paušály: Pravidla a úskalí pro letošní rok

3. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Daňové přiznání a výdajové paušály: Pravidla a úskalí pro letošní rok

Na podání daňového přiznání za loňský rok zbývá necelý měsíc. V prvním díle seriálu o dani z příjmů jsme se zabývali tím, kdo se letos musí přiznat. Dneska se zaměříme na živnostníky... celý článek

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti: Jak se daní v roce 2015

19. 2. 2015 | Petra Dlouhá | 37 komentářů

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti: Jak se daní v roce 2015

Většina brigád a přivýdělků probíhá na bázi dohody o provedení práce. Případně dohody o pracovní činnosti. Přečtěte si, jaká pravidla platí v roce 2015 pro jejich danění. Nejdůležitější... celý článek

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

19. 1. 2015 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Naše mzdová kalkulačka pro rok 2015 přehledně a jednoduše propočte čistou, hrubou i superhrubou mzdu. Dozvíte se z ní, kolik vám každý měsíc vezme z platu stát, kolik jde na zdravotní... celý článek

Partners Financial Services