Kdo letos musí podat daňové přiznání. Nejen podnikatelé

Z jakých příjmů se platí daň? Kdy musí vyplnit přiznání i zaměstnanec a kdy se mu to vyplatí, přestože to není jeho povinnost? A kdo může zůstat úplně v klidu? Tady je přehled.
Kdo letos musí podat daňové přiznání. Nejen podnikatelé

Zdroj: Shutterstock

Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 podává v zásadě každý, kdo měl loni příjmy vyšší než patnáct tisíc korun – jde o hrubý příjem před odečtením výdajů.

Výjimkou jsou příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně, nebo jsou od daně osvobozené, případně je z nich daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby.

Přiznání musí podat i podnikatel, který skončil ve ztrátě (tu může odečítat v následujících letech).

Přiznání však nemusí podat zaměstnanci, kteří loni měli příjmy pouze od jednoho zaměstnavatele. Nebo sice od víc zaměstnavatelů, ale postupně (ne současně od víc než jednoho). Podmínkou je, že u všech podepsali takzvané Prohlášení k dani a současně neměli jiné zdanitelné příjmy (z podnikání, pronájmu a podobně) přesahující 6000 korun.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Nepřiznávají se ani příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou třicet tisíc korun za rok (před odečtením výdajů). Podrobněji si o tom všem napíšeme za chvíli.

Základní pravidla pro přiznání za rok 2019 se oproti předchozímu roku nezměnila, pouze stouply některé limity navázané na růst minimální mzdy. Nemění se ani základní termíny: Daňové přiznání za rok 2019 se tedy má odevzdat nejpozději 1. dubna 2020. Pokud vám ho chystá daňový poradce, máte na odevzdání růžového formuláře čas do 1. července, poradci ale musíte vystavit plnou moc a do 1. dubna ji doručit finančnímu úřadu. 

Kdy zaměstnanec podává daňové přiznání

Jestli jste byli loni zaměstnaní pouze u jednoho zaměstnavatele a jiné zdanitelné příjmy neměli, daňové přiznání nemusíte řešit. Zálohy na daň z příjmů vám průběžně strhával zaměstnavatel a postará se i o roční zúčtování daně.

Klid má i ten, kdo v roce 2019 vystřídal víc zaměstnavatelů, ale nikdy nepracoval pro dva současně – zúčtování daně za něj může vyřešit poslední zaměstnavatel.

S námi přiznání nebolí

Skřipeček

Potřebujete vyplnit daňové přiznání? 

Rychle, spolehlivě a bezbolestně?

Máme řešení!

Podmínkou každopádně je, že jste u svého zaměstnavatele nejpozději do letošního 17. února podepsali formulář Prohlášení k dani. Do stejného termínu bylo nutné odevzdat mu všechna potvrzení prokazující, že máte nárok na odpočty od základu daně a daňové slevy.

Naopak sám musí podat daňové přiznání zaměstnanec, jestliže:

 • se ho týká takzvaná solidární daň – tedy měl v roce 2019 celkové příjmy ze zaměstnání či podnikání (ne z pronájmu či kapitálového majetku) přesahující 48násobek průměrné mzdy, což je 1 569 552 korun hrubého (z části nad tuhle hranici musí odvést sedmiprocentní solidární daň),
 • v roce 2019 pracoval postupně u několika zaměstnavatelů a u některého nepodepsal prohlášení k dani, přestože u něj měl zdanitelné příjmy,
 • pracoval pro několik zaměstnavatelů současně a některý z příjmů nebyl zdaněný srážkovou daní,
 • měl vedle platu a mzdy i další zdanitelné příjmy, například z podnikání, pronájmu, prodeje kapitálového majetku, případně ostatní příjmy (jejich seznam je uvedený v zákoně o daních z příjmů), přesahující šest tisíc za rok – tahle hranice platí pro příjmy v hrubém, nikoli pro zisk,
 • měl kromě tuzemského zaměstnavatele příjmy i od zaměstnavatele v cizině,
 • má dluh na dani z příjmů nebo neoprávněně získal daňový bonus a jeho zaměstnavatel to nahlásil finančnímu úřadu,
 • porušil podmínky daňového zvýhodnění u životního pojištění, penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření (vybral si loni z pojistky peníze nebo smlouvu vypověděl předčasně).

Zaměstnanec, který podává přiznání sám, požádá zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2019, které pak přiloží k daňovému přiznání. V přiznání uvádí všechny své zdanitelné příjmy, včetně těch, ze kterých byla odvedená zálohová daň z příjmů fyzických osob.

Zaměstnanci, kteří podávají daňové přiznání sami a měli v roce 2019 příjmy pouze ze zaměstnání, můžou využít zkrácený daňový formulář na dvě stránky.

Kdy se vyplatí přiznat, i když nemusíte

Daňové přiznání se vám vyplatí podat, jestliže jste loni byli zaměstnaní jenom část roku, zatímco zbytek času jste byli třeba na mateřské, v důchodu, studovali nebo hledali si jinou práci. Základní daňovou slevu na poplatníka totiž lze využít vždycky v celé výši 24 840 korun ročně – bez ohledu na to, jak dlouho v daném roce vaše výdělečná činnost trvala.

Jestli jste slevu na poplatníka v průběhu roku nevyčerpali celou (každý měsíc se odečítá jen poměrná část), máte nárok na „vratku“ daně od finančního úřadu. Není potřeba k tomu hned podávat přiznání. Pokud jste v průběhu roku pracovali jen u jednoho zaměstnavatele (třeba v rámci brigády), můžete ho požádat o provedení ročního zúčtování.

Příjmy zdaněné srážkovou daní

Daňové přiznání není nutné podávat v případě, že se loni všechny vaše příjmy danily srážkovou daní.

Srážková daň se strhává například z úroků z bankovních účtů, stavebního spoření, dluhopisů, výnosů z vkladních knížek nebo podílů na zisku. A také z příjmů z výher, které nejsou osvobozené od daně. Někdy se srážková daň uplatňuje také na příjmy z dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti a autorských honorářů. Víc o tom píšeme tady:

Příjmy z dohod zdaněné srážkovou daní můžete do daňového přiznání zahrnout dobrovolně. Pokud jste v loňském roce měli v součtu jen nízké příjmy, vyplatí vám finanční úřad sraženou daň zpět. Díky započtení příjmů zdaněných srážkovou daní totiž víc nebo i plně vytěžíte nezdanitelné části základu daně a slevy na dani. Potvrzení o příjmech vám vydá zaměstnavatel, přiložíte ho k daňovému přiznání. Příjmy z autorských honorářů zdaněné srážkovou daní do daňového přiznání zahrnout nelze.

Co není předmětem daně

Z některých příjmů se daň neodvádí. Ani se nezanášejí do daňového přiznání – nejsou totiž předmětem daně. Daňové přiznání kvůli nim podávat nemusíte. Pokud růžový formulář odevzdáváte z jiného důvodu, tyto příjmy do něj nevypisujte. Jde o:

 • úvěry a zápůjčky (s výjimkami uvedenými v zákoně),
 • příjmy získané restitucí,
 • příjmy získané nabytím akcií nebo podílových listů podle zákona upravujícího podmínky převodu majetku státu na jiné osoby,
 • příjmy z rozšíření rozsahu nebo vypořádání společného jmění manželů,
 • příjem plynoucí z titulu odškodnění přiznaného mezinárodním trestním soudem, mezinárodním trestním tribunálem, popřípadě obdobným mezinárodním soudním orgánem,
 • příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, které je Česká republika povinna uhradit,
 • příjmy poplatníka, který vypomáhá s domácími pracemi za stravu a ubytování (au-pair),
 • příjmy získané převodem majetku od osoby blízké, která byla zemědělským podnikatelem a předčasně ukončila provozování zemědělské činnosti,
 • příjmy z vypořádání mezi podílovými spoluvlastníky rozdělením majetku podle velikosti jejich podílů,
 • pro zaměstnance nejsou předmětem daně příjmy z cestovních náhrad, poskytnuté pracovní oděvy apod.

Celý seznam příjmů, které nejsou předmětem daně, najdete v § 3 zákona o daních z příjmů.

Co je od daně z příjmů osvobozené

Zvláštní kategorií příjmů jsou příjmy osvobozené od daně. Nepřiznávají se, ani nedaní. U některých je ale osvobození vázané na určité podmínky.

Za rok 2019 jsou osvobozené:

 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu, včetně souvisejícího pozemku, pokud ho prodejce vlastnil nejmíň dva roky a nejmíň dva roky bezprostředně před prodejem v nich měl bydliště, případně tam bydlel kratší dobu, ale peníze z prodeje využil na své bytové potřeby,
 • příjmy z prodeje nemovitosti, bytů nebo nebytových prostor, ve kterých nebydlíte, pokud byla doba mezi nabytím a prodejem delší než pět let (když nemovitost zdědíte v řadě přímé, započítává se i doba, kdy nemovitost vlastnil zemřelý příbuzný),
 • příjmy z prodeje movitých věcí, pokud nejsou zahrnuty do obchodního majetku (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, když mezi nabytím a prodejem uplynul aspoň rok),
 • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,
 • přijatá plnění z pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem),
 • plnění z pojištění osob, kromě pojištění pro případ dožití,
 • dávky úrazového pojištění,
 • státní podpora ze stavebního spoření,
 • ceny z veřejných, reklamních či sportovních soutěží v hodnotě nepřevyšující částku deset tisíc korun,
 • výhry z tomboly s herní jistinou do 100 000 Kč podle zákona upravujícího hazardní hry,
 • hazardní hry provozované na základě zákona, 
 • příjmy sociálního charakteru – tedy dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění (důchody za rok 2019 se nedaní do roční výše 480 600 korun), státní sociální podpora, sociální zabezpečení, dávky sociální péče a dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • odměny vyplacené za odběr krve a jiných biologických materiálů,
 • výživné,
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy,
 • výpomoc od zaměstnavatele (například výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance),
 • příspěvky nadací, nadačních fondů a občanských sdružení,
 • příjmy nabyté dědictvím nebo odkazem,
 • příjmy nabyté darem od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, pokud jde o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítěte manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů, případně od osoby, se kterou jste žili nejméně po dobu jednoho roku před obdržením daru v společné domácnosti,
 • příjmy z prodeje cenných papírů, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem cenného papíru při jeho prodeji dobu tří let; pokud příjmy (nikoli zisky) z prodeje cenných papírů loni nedosáhly limitu sta tisíc korun, tříletý časový test dodržet nemusíte.

Celý seznam osvobozených příjmů najdete v § 4 zákona o daních z příjmů.

Osvobozený příjem vyšší než pět milionů korun musíte ho do prvního dubna nahlásit finančnímu úřadu, bez ohledu na to, jestli odevzdáváte daňové přiznání. Pokud vám přiznání chystá daňový poradce, je na oznámení čas do prvního července. Typicky jde o dary, dědictví, výhry v loteriích, příjmy z prodeje movitých věcí nebo cenných papírů. Částka každého příjmu se posuzuje samostatně. Oznamovat nemusíte příjmy z prodeje nemovitostí, které jsou zanesené v katastru nemovitostí.

Oznámení nemá předepsaný tiskopis, můžete ho učinit písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky (pokud máte elektronický podpis nebo datovou schránku). Musí obsahovat údaj o výši příjmu, popis okolností jeho nabytí a datum nabytí (v případě dědictví datum, kdy skončilo dědické řízení). Zájemci můžou využít vzor tiskopisu, který připravilo ministerstvo financí.

Důchod, pronájem, kapitálové příjmy...

Důchody za roku 2019 jsou od daně z příjmů osvobozené do částky 480 600 korun (to odpovídá měsíční penzi 40 050 korun), nad tuto částku se přiznávají a daní. Výše dalších příjmů zdanění důchodu nijak neovlivňuje.

Daň z příjmů se odvádí také z peněz vydělaných pronájmem nemovitostí a movitých věcí. Musíte je tedy zanést do daňového přiznání. Výjimkou je příležitostný pronájem movité věci s příjmem do třiceti tisíc za rok – ten se nepřiznává ani nedaní.

Daní a přiznávají se také příjmy z kapitálového majetku, tedy příjmy plynoucí z toho, že máte nějaký finanční majetek: peníze, obchodní podíly, cenné papíry, pohledávky z půjček a podobně. Velká část těchto příjmů se daní srážkovou daní, pak nemusíte daňové přiznání řešit. Přiznat byste ale měli například úroky získané z půjček.

Příležitostné příjmy do 30 tisíc

Příjmy z příležitostných činností, které nepřesáhnou třicet tisíc za rok (před odečtením výdajů), se nedaní ani nepřiznávají. Když tento limit překročí, musíte podat daňové přiznání a všechny příležitostné příjmy zdanit.

Příležitostné jsou příjmy z činností, kterým se věnujete jen výjimečně, nepravidelně, nejde tedy o podnikání. Patří sem:

 • příležitostný pronájem movitých věcí,
 • zemědělská výroba, když ji neprovozuje podnikatel (samostatně hospodařící rolník),
 • příjem včelaře; pokud jste během roku měli nejvýš 60 včelstev, počítá se jako příležitostný příjem 500 korun na jedno včelstvo,
 • jiné příležitostné činnosti s výjimkou těch, které sice provozujete příležitostně, ale máte na ně živnostenský list.

Za příležitostné se nepovažují příjmy z autorských honorářů.

Petra Dlouhá

Autor článku Petra Dlouhá

Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd UK, během studií pracovala jako stážistka v Lidových novinách. Od roku 2011 píše pro Peníze.cz a Finmag. Další články autora.

redakce Peníze.CZ

Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+34
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

21. 11. 2023 | Petr Kučera | 3 komentáře

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

Výhercům zůstane míň peněz – mnohem častěji narazí na limit pro daňové osvobození. Některým zato přibude práce s daňovým přiznáním.

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

20. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 7 komentářů

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

Řada úsporných opatření, kterými chce vláda snížit rostoucí deficit státního rozpočtu, vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím členem je i ekonom Petr Janský.... celý článek

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

16. 11. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

Daňové odpočty se rozšíří na Dlouhodobý investiční produkt. Jeho vznik schválili poslanci. Co si pod ním představit, kdo ho nabídne a jaká budou pravidla? Máme podrobnosti.

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

15. 11. 2023 | Petr Kučera

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

Stát chce motivovat lidi, aby si na důchod spořili víc než dosud. Zároveň rozšíří daňové výhody i na investování a pojištění dlouhodobé péče.

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

13. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

Vládní balíček omezí daňové zvýhodnění volnočasových benefitů, populárního nástroje pro odměňování zaměstnanců. Vysvětlíme, co to přinese v praxi.

Partners Financial Services