Pořizujeme nemovitost. Jak chytře na daně

Ondřej Antoš | rubrika: Seriál | 1. 6. 2016 | 21 komentářů
V dalším dílu seriálu Daně v nemovitostech a jak na ně se zaměříme na fázi pořizování nemovitostí. I ta má řadu daňových úskalí. Platí to nejen při koupi nemovitosti na investici, nýbrž i pro vlastní bydlení
Pořizujeme nemovitost. Jak chytře na daně

Když uvažujeme o daních v souvislosti s nabytím nemovitosti, v první řadě pochopitelně záleží na tom, jakým způsobem k ní přijdeme. Nejčastěji to je:

  • koupí – tedy úplatným nabytím,
  • zděděním nebo darem – tedy bezúplatným nabytím,
  • koupí družstevního bytu (přesněji koupí podílu v bytovém družstvu), případně převodem družstevního bytu do osobního vlastnictví.

Varianty postupně probereme.

Investiční nemovitosti a daně

Nový seriál na Peníze.cz

Problematika daní u investic do nemovitosti je rozsáhlá a poměrně komplikovaná. Jak už to vůbec u daní bývá. Peníze.cz proto přinášejí nový tematický seriál, ve kterém se právě těmito otázkami a řadou dalších souvisejících problémů zabýváme:

Nemovitost nabytá koupí

Asi nejčastějším způsobem pořízení nemovitosti je její koupě. K ní dochází na základě kupní smlouvy, obecně upravené v občanském zákoníku. Jednou z jejích náležitostí je i kupní cena. Ta by měla být stanovená v konkrétní výši, nebo by měl být aspoň vymezen způsob jejího určení. Dále by měla být určena její splatnost a způsob úhrady. Z daňového hlediska jsou klíčové dvě okolnosti:

  • jestli převod nemovitosti podléhá dani z přidané hodnoty, a pokud ano, jestli kupní cena DPH už zahrnuje,
  • jestli prodávající rozdělí v kupní smlouvě cenu na část za pozemek a cenu za „stavební“ část (zejména u nemovitostí na investici je takové rozdělení výhodně, viz dál v textu).

Daň z přidané hodnoty se většinou týká jen nových nemovitostí (tedy kolaudovaných ne víc než před pěti lety nebo užívaných ne déle než pět let), případně nemovitostí po zásadní rekonstrukci, pořizovaných od podnikatele-plátce DPH (například developera). V takových případech by si měl kupující hlídat správnou definici toho, jak se bude DPH ve vztahu k ceně určovat, a jak tedy ovlivní konečnou cenu nemovitosti. V praxi nastávají nejčastěji následující situace:

  • Kupní cena je stanovena jako „X Kč včetně DPH“ – tato textace jinými slovy říká, že kupující nezaplatí ani o korunu víc, než je X. Nešikovná může být v době, kdy se mají měnit sazby DPH, pak může jednu ze smluvních stran poškodit.
  • Kupní cena činí „X + zákonnou DPH“ – nejspravedlivější formulace, která ani jedné straně neublíží, a to ani při měnících se sazbách.
  • Kupní cena činí „X“ – nejspornější formulace, na druhou stranu pro kupujícího možná výhra. V minulosti se takto nejasně definovaná cena opakovaně dostala k soudu. A soudy konstantně rozhodují, že pokud prodávající ve smlouvě takto stanovil kupní cenu, pak prodávající nedostane z kupujícího ani o korunu víc. Od roku 2014 je navíc v občanském zákoníku přímo určeno, že pokud podnikatel spotřebiteli nesdělí údaje mimo jiné i o DPH, není spotřebitel povinen tuto daň podnikateli uhradit, když se později rozpomene, že ji do ceny zapomněl zahrnout.

Ondřej Antoš

Ondřej Antoš

Ing. Ondřej Antoš, LL.M, se daňovému poradenství věnuje od roku 2007, daňovým poradcem se stal v roce 2009. V roce 2010 úspěšně ukončil postgraduální studium evropského daňového práva na Univerzitě Johannese Keplera v Linci. Specializuje se na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty s důrazem na problematiku nemovitostí. K  tématu přednáší i pro širokou veřejnost v rámci seminářů Daně v nemovitostech a jak ně.

Vede daňovou a účetní kancelář yourtaxes.cz

Nehlaste se všichni!

Seminář Daně v nemovitostech a jak na ně

Pronajímáte nemovitosti? Chcete koupit nemovitost a pronajmout ji? Chcete vědět, jaké všechny daně se týkají nemovitostí a transakcí s nimi a jak daně legálně optimalizovat? Přihlaste se na seminář Ondřeje Antoše

Daně v nemovitostech a jak na ně

Co za pozemek a co za „stěny“

U investiční nemovitosti, tedy pořizované nikoli pro vlastní bydlení, by se měl kupující snažit, aby kupní cena byla rozdělena na část související se stavbou a část vztahující se k pozemku. V ideálním případě je dobré zapsat to už do kupní smlouvy. Hodně se tím ulehčí život. Proč? Protože pokud chcete nemovitost pronajímat a oproti příjmům z pronájmu uplatňovat odpis nemovitosti, potřebujete z kupní ceny vyčlenit pozemek, který odepisovat nelze. Odpisy je možné dělat vždy jen z pořizovací ceny stavební části.

U převodů starších bytů a části starších domů to většinou nebude problém (i když někteří právníci kupní cenu rozdělovat nechtějí), protože budou převáděny dvě samostatné věci, a to pozemek a stavba. U každé této části si smluvní strany můžou dohodnout samostatnou kupní cenu už ve smlouvě. Tu pak kupující použije i pro následné vyčíslení odpisů.

U novějších nemovitostí to bude s rozdělením ceny složitější. Od účinnosti nového občanského zákoníku totiž platí zásada „superficies solo cedit“ neboli povrch ustupuje půdě. Prakticky to znamená, že stavba je součástí pozemku a kupní cena se tedy sjednává jedna, a to za jednu věc (pozemek, jehož součástí je stavba).

U těchto nemovitostí, případně i těch starších, kde cena rozdělena nebude, kupujícímu nezbyde, než cenu rozdělit následně. Zákon o daních z příjmů, respektive účetní předpisy, nestanoví, jak to konkrétně provést. Nicméně vždycky by to mělo být na základě kvalifikovaného odhadu. Při pořízení nemovitosti od developera lze využít jeho odhad, neboť ten by měl být dostatečně kvalifikovaný s ohledem na množství informací, kterými developer disponuje.

Při pořízení starších nemovitostí může ocenění provést i kupující sám na základě vlastního tržního ocenění, vždycky ale bude vyvstávat otázka, jestli takové ocenění bylo dostatečně kvalifikované. Větší jistotu novopečený vlastník nemovitosti získá tím, že rozdělením ceny pověří znalce. Vstupní cenu pro odepisování mu pak finanční úřad jen těžko zpochybní.

Vyberte si nemovitost

Výběr nemovitosti.
Zdroj: Shutterstock.com

Hledáte dům nebo byt snů a nemůžete nalézt ten pravý? Nebo potřebujete najít pronájem? Vyzkoušejte náš katalog nemovitostí, při jehož tvorbě jsme se spojili s předním českým portálem Bezrealitky.

Reality Peníze.cz

Koupě nemovitosti a daň z nabytí

Doposud platí základní pravidlo, podle kterého je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (dříve daně z převodu nemovitosti) prodávající. Daň z nabytí je aktuálně čtyři procenta z nabývací ceny snížené o uznatelné výdaje (zpravidla cenu za znalecký posudek). Smluvní strany se ale můžou dohodnout, že poplatníkem bude kupující. Pokud se tak rozhodnou, měly by si dát pozor na to, jak tuto volbu do smlouvy uvedou. Finanční úřady totiž formalistně větu typu „daň zaplatí nabyvatel” neuznávají, a daňový dluh nadále vymáhají na převodci. Doporučuje se například formulace: „Poplatni´kem daneˇ z nabyti´ nemovity´ch veˇci´ je nabyvatel.“

Výše uvedené ovšem může být brzy minulost. V Parlamentu je novela zákona, která definitivně jako plátce daně z nabytí určuje výhradně nabývajícího. Novela by měla vstoupit v účinnost na podzim tohoto roku. Tím se Česká republika zařadí mezi většinu zemí Evropské unie, kde také daň hradí nabyvatel.

Výhodou této změny je jednoznačnost. Dnes je totiž poplatníkem daně převodce, nabyvatel ale za nezaplacenou daň ručí. Je-li poplatníkem daně nabývající, vychází navíc matematicky sazba daně o 0,16 procentního bodu lépe, než při stávajícím určení poplatníka (převodce). Určité problémy ale můžou nastat v případě financování koupě stoprocentní hypotékou. Kupující se bude muset se svou bankou dohodnout, jestli mu profinancuje i daň.

Připomeňme také, že první úplatný převod nového bytu (tedy do pěti let od kolaudace) je od daně z nabytí osvobozen, a to včetně souvisejícího pozemku. Už několik let není osvobození podmíněno činností převodce, tedy nemusí se ani jednat o developera, aby toto osvobození platilo.

Kupujete? Poradíme!

Budujete pasivní příjem. Uvažujete o koupi bytu na pronájem – ale z čeho ho platit? Hypotéka? Nebo bude stačit úvěr ze stavebního spoření? Poradíme. My porovnáme nabídky, vy ušetříte.

Zděděné a darované nemovitosti

Specifický daňový režim mají bezúplatně nabyté nemovitosti. Daň z nabytí se jich netýká, vyřešit ale bude daň z příjmů – ta nahradila někdejší daně dědické a darovací.

Začněme jednodušší variantou – zděděnou nemovitostí. Majetek získaný v rámci dědictví je od daně z příjmů osvobozený, připomeňme ale, že na zděděné nemovitosti dopadá oznamovací povinnost, pokud hodnota souvisejícího příjmu přesáhne pět milionů korun. Oznamuje se místně příslušnému finančnímu úřadu vždy po skončení daného roku. A pozor! Za neohlášení hrozí drakonické sankce dosahující až 15 procent neoznámeného příjmu!

U nemovitostí získaných darem je situace složitější. Od daně z příjmů je osvobozené obdarování od příbuzných v linii přímé (děti, rodiče, prarodiče) a vedlejší (sourozenec, strýc, teta, synovec, neteř, manžel/manželka, manžel/manželka dítěte, dítě manžela/manželky, rodiče manžela/manželky nebo manžel/manželka rodičů) nebo od osoby, se kterou obdarovaný žil nejméně 1 rok před darováním ve společné domácnosti. Ostatní dary podléhají zdanění 15 procenty a po uplynutí kalendářního roku je třeba je zahrnout jako bezúplatný příjem do daňového přiznání. I tady velký pozor na povinnost ohlásit nabytí nemovitosti, která je od zdanění osvobozena a jejíž hodnota převýší pět milionů korun.

Závěrem doplňme, jak je to s bezúplatně nabytými nemovitostmi, pokud se je jejich nový vlastník rozhodne pronajímat a rád by si oproti příjmům z pronájmu uplatnil výdaj v podobě odpisu. Zákon o daních z příjmů u bezúplatně nabytých nemovitostí z odepisování vylučuje pouze nemovitosti nabyté darem, který byl od daně osvobozen. Pokud tedy bude nemovitost získána dědictvím nebo darem, který byl zdaněn, bude možné nemovitost ocenit takzvanou reprodukční cenou a z této ceny ji následně odepisovat. Reprodukční cena přitom představuje částku, za kterou by bylo možné koupit porovnatelnou nebo stejnou nemovitost v době ocenění.

Koupě družstevního bytu

Zcela specifický daňový režim mají stovky tisíc družstevních bytů, tedy bytů ve vlastnictví bytových družstev. Neměli bychom vlastně mluvit o koupi družstevního bytu, ale o koupi členských práv ve družstvu, které nemovitost vlastní. Tato skutečnost se projeví i na daních. Převod družstevního bytu je vždycky osvobozený od DPH, tedy ani u nových bytů nedochází k navýšení kupní ceny. Převod členských práv v družstvu je i osvobozený od daně z nabytí.

Zásadní nevýhodou družstevního bytu pak je, že ho nelze daňově odepisovat. Z daňového hlediska jsou tak družstevní byty určené na investici méně výhodné.

Řada družstev umožňuje převod bytů do osobního vlastnictví, což v praxi znamená, že člen ve vztahu k družstvu vypořádá své povinnosti (například doplatí anuitu, dluhy a podobně) a družstvo mu převede byt do osobního vlastnictví. Zároveň dojde k zániku jeho členství v družstvu. V těchto případech je zásadní, jak je převod do osobního vlastnictví smluvně „ošetřen“. Pokud se nabyvatel chystá byt pronajímat, měl by zohlednit zejména následující skutečnost:

  • je-li převod bytu smluvně dohodnut jako bezúplatný, může ho nabyvatel v okamžiku zahájení pronájmu ocenit reprodukční cenou a oproti příjmům z pronájmu uplatnit odpisy z této ceny – pozor na nový postoj finanční správy k této problematice, podrobněji dole v boxu [aktualizace 24. 11. 2017],
  • je-li převod bytu smluvně dohodnut jako úplatný, je odpisovou základnou nabývací cena, která je ve většině případů pouze symbolická, například dva tisíce korun. Uplatněný odpis tak v tomto případě výši daňového zatížení téměř nesníží. Nicméně i tato situace může mít řešení – pronájem se zahájí až po pěti letech od nabytí bytu.

V obou případech by pak mělo platit, že převod družstevního bytu do osobního vlastnictví nepodléhá dani z nabytí nemovitých věcí. Pozor, toto osvobození neplatí pro družstevní nebytové prostory jiné než garáž, sklep, komora.

Nový přístup finanční správy ke zdaňování družstevních bytů převedených do osobního vlastnictví!

Aktualizace ze 24. 11. 2017

V době publikování tohoto textu (červen 2016) byl převažující výklad finanční správy takový, že byl-li převod družstevního bytu do osobního vlastnictví smluvně dohodnut jako bezúplatný, mohl ho nabyvatel v okamžiku zahájení pronájmu ocenit reprodukční cenou a z této ceny uplatňovat odpisy.

Nyní (listopad 2017) je ale názor finanční správy odlišný. Možnost uplatnit odpisy z takto nabyté jednotky zcela vylučuje. Své stanovisko odůvodňuje tím, že převod jednotky z družstva do osobního vlastnictví byl osvobozen od daně z příjmů, a související výdaje tak musí být neuznatelné.

Je velmi pravděpodobné, že nastanou spory mezi poplatníky, kteří postupovali podle dřívějších výkladů finanční správy, ale v budoucnu jim finanční úřady uplatněné odpisy odmítnou. Případně půjde o spory poplatníků, kteří se zcela logicky proti novému výkladu finanční správy vymezí. Nejen podle názoru autora je to výklad zcela nesprávný, když dává do souvislosti odpisy bytu s „příjmem“ plynoucím z jeho převodu z družstva do osobního vlastnictví, a nikoliv s příjmem z pronájmu. Teprve až tyto spory dojdou k soudům, budeme mít jistotu, jak postupovat.

Dlouhodobý investiční produkt

Dlouhodobý investiční produkt

Myslete na sebe a zabezpečte se na penzi co nejlépe. Třeba investováním do široké nabídky fondů.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+48
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 21 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 6. 2016 19:53, Jaroslav

Daň z převodu by měla být zrušena.

+30
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (21 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Daníme příjmy z pronájmu: Odpisy a další

29. 6. 2016 | Ondřej Antoš | 16 komentářů

Daníme příjmy z pronájmu: Odpisy a další

Další díl seriálu „Daně v nemovitostech a jak na ně“ je zaměřený na daňová úskalí spojená s pronájmem nemovitosti. Měl by pronajímatelům pomoci zorientovat se v tom, jaké výdaje proti... celý článek

Daníme příjmy z pronájmu: Jak na výdaje

16. 6. 2016 | Ondřej Antoš | 20 komentářů

Daníme příjmy z pronájmu: Jak na výdaje

V dnešním dílu seriálu o investování do realit „Daně v nemovitostech a jak na ně“ se zaměříme na pronájem. Konkrétně tedy na to, jak danit příjmy z pronájmu a které výdaje proti nim... celý článek

Novinka (a teď už fakt): Daň za prodej / koupi nemovitosti bude platit kupující

5. 6. 2016 | Jiří Hovorka, Adam Váchal | 11 komentářů

Novinka (a teď už fakt): Daň za prodej / koupi nemovitosti bude platit kupující

Bývalou daň z převodu nemovitosti budou platit už jen kupující. Změny, které schválili poslanci, ruší i dosavadní institut ručitele, kterým je druhá strana obchodu. Cílem je mimo jiné... celý článek

Daňové výhody investic do nemovitostí

18. 5. 2016 | Ondřej Antoš | 8 komentářů

Daňové výhody investic do nemovitostí

Investice do nemovitostí určených k pronájmu jsou čím dál populárnější. Při správném nastavení může jít také o jednu z daňově nejvýhodnějších investic vůbec. Celou výši investice totiž... celý článek

Investiční byt: Musí se vyplatit! Jinak jděte o dům dál

11. 2. 2015 | Vladimír Zuzák | 18 komentářů

Investiční byt: Musí se vyplatit! Jinak jděte o dům dál

Setkávám se s investory, kteří vyzkoušejí různé strategie pronájmu, ale k výnosu přes pět procent se nemohou dostat. Mají těžký úkol – vysokou kupní cenu už nezachrání sebevětší následné... celý článek

Partners Financial Services