Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 2017: Přehled a kalkulačka odvodů

Za jakých podmínek můžete v roce 2017 pracovat na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti? Jak budete příjem danit, kolik zaplatíte na zdravotním a sociálním pojištění? Máme pro vás kalkulačku aktualizovanou pro letošní rok a přehled všeho důležitého.
Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti 2017: Přehled a kalkulačka odvodů

I když pracujete na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, platí pro vás hranice minimální mzdy, míň vám za práci dávat nesmějí. Minimální mzda od začátku roku 2017 dělá šedesát šest korun hrubého za hodinu. Podrobnosti najdete v článku:

Žádný horní limit výdělku neexistuje. Záleží, co si v dohodě sjednáte.

Služební cesta: Kolik na ni

Diety a náhrady

Za služební cesty vám zaměstnavatel kromě platu nebo mzdy musí vyplácet také náhrady: na jídlo v roce 2017 dostanete víc, na pohonné hmoty naopak míň než loni. Máme pro vás kalkulačku cestovních náhrad:

Kolik dostanete na služebku v roce 2017

Dohoda o provedení práce v roce 2017

Dohodu o provedení práce je možné v průběhu roku uzavřít s libovolným počtem zaměstnavatelů. Pro každého ale můžete pracovat nanejvýš tři sta hodin za rok.

Dohoda o provedení práce každopádně musí být písemná. Sjednat si v ní můžete například i čerpání cestovních náhrad a diet, na které jinak při práci na dohodu (na rozdíl od běžného zaměstnání) nárok nevzniká.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Zaměstnavatel i zaměstnanec můžou dohodu o provedení práce kdykoli bez uvedení důvodu písemně vypovědět, výpovědní lhůta trvá patnáct dní.

DPP: Jak na daň

Když součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nepřevýší limit deset tisíc korun, můžete si vybrat ze dvou variant danění. Když u zaměstnavatele nepodepíšete prohlášení k dani, zaměstnavatel z vašeho příjmu odečte patnáctiprocentní srážkovou daň. Příjem z dohody pak tvoří samostatný daňový základ, což znamená, že ho po odečtení srážkové daně už nemusíte nikde přiznávat. Můžete ho ale dobrovolně zanést do daňového přiznání – pokud totiž v daném roce budete mít celkově jen nízké příjmy, obdržíte sraženou daň zpět. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní umožní víc (nebo i plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat budete potvrzení o příjmu od zaměstnavatele. Vydá vám ho po konci roku, když ho požádáte.

Druhá možnost je, že u zaměstnavatele prohlášení k dani podepíšete. Pak zaměstnavatel z vaší odměny odečte patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů a uplatní daňové slevy, na které máte nárok. Přinejmenším základní daňovou slevu na poplatníka, která i v roce 2017 dosahuje 24 840 korun (2070 měsíčně). Vedle základní daňové slevy je možné využít daňovou slevu na vyživované dítě, slevu pro studenta nebo slevu pro zdravotně postižené, případně slevu na manželku/manžela a slevu za umístění dítěte v předškolním zařízení. Poslední dvě se uplatňují až zpětně za celý rok.

Sleva na poplatníka

24 840 Kč (měsíčně 2070 Kč)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku

24 840 Kč (uplatňuje se ročně)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P

49 680 Kč (měsíčně 4140 Kč)

Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně

2520 Kč (měsíčně 210 Kč)

Sleva pro invalidní důchod III. Stupně

5040 Kč (měsíčně 420 Kč)

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

16 140 Kč (měsíčně 1345 Kč)

Sleva pro studenta

4020 Kč (měsíčně 335 Kč)

Daňové zvýhodnění na dítě

u prvního dítěte 13 404 Kč (1117 Kč měsíčně), u druhého dítěte 17 004 korun ročně (1417 korun měsíčně), u třetího a každého dalšího 20 604 korun (1717 korun měsíčně). (U dítěte s průkazem ZTP/P se sleva dvojnásobí.)

Za školku

až 11 tisíc korun ročně

Když je měsíční odměna (nebo jejich součet u jednoho zaměstnavatele) vyšší než deset tisíc korun, strhne zaměstnavatel patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů vždy. Daň se ale v tomto případě už počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda navýšená o platby na zdravotní pojištění a sociální pojištění, které za vás platí zaměstnavatel (nad rámec toho, co na pojistném z hrubého výdělku platíte sami). Když u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, uplatní při výpočtu daně slevy, na které máte nárok.

Pozor na to, že prohlášení k dani můžete na každý měsíc podepsat vždy pouze u jednoho zaměstnavatele.

Pozor!

I z dohod bere exekutor

Loni se měnil výčet příjmů, ze kterých může srážet exekutor. Exekuční srážky nově postihují i výdělky z dohod o provedení práce. Kolik z nich exekutor může uloupnout?

Exekutor už smí i k penězům z DPP

DPP: Zdravotní a sociální pojištění

Když měsíční odměna z dohody o provedení práce nepřesáhne deset tisíc korun, z výdělku se neodvádí zdravotní pojištění ani sociální pojištění. Totéž platí, když máte příjmy do deseti tisíc u několika zaměstnavatelů naráz.

V případě, že máte s jedním zaměstnavatelem podepsaných několik dohod o provedení práce, platí hranice deseti tisíc pro součet měsíčních výdělků. Když je vyšší, odvádíte z celé částky zdravotní pojištění i sociální pojištění (včetně pojištění nemocenského).

Pozor dejte jen na zdravotní pojištění – to totiž v každém případě musíte mít zaplacené. Jestli máte jen výdělky, ze kterých se neodvádí pojistné, ani za vás neodvádí zdravotní pojištění stát (výčet situací, kdy platí stát, uvádíme v boxu), musíte se do osmi dnů přihlásit zdravotní pojišťovně jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a začít pojistné platit. Zdravotní pojištění u OBZP dosahuje 13,5 procenta z minimální mzdy (v roce 2017 z částky 11 tisíc korun), letos dělá 1485 korun měsíčně.

Zdravotní pojištění je třeba zaplatit vždy do osmého dne následujícího měsíce, například za leden do osmého února.

Zdravotní pojištění na státní útraty

Stát za vás platí zdravotní pojištění, když jste:

 • Nezaopatřené děti
 • Poživatelé starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých nebo sirotčích důchodů
 • Na mateřské nebo rodičovské dovolené, respektive pobíráte peněžitou pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek  
 • Uchazeči o zaměstnání v evidenci úřadu práce
 • Osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně posuzované, a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené dítě
 • Osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)
 • Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby ve stupni II, III anebo stupni IV a osoby pečující o osoby mladší deset let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni I
 • Osoby celodenně, osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku

Dohoda o pracovní činnosti v roce 2017

Také dohodu o pracovní činnosti je třeba uzavřít písemně. Na její bázi můžete u jednoho zaměstnavatele pracovat déle než v případě dohody o provedení práce. Platí jediný limit: v průměru nesmíte na DPČ u jednoho zaměstnavatele pracovat víc než dvacet hodin týdně (tedy polovinu běžné pracovní doby). Průměruje se za dobu trvání dohody o pracovní činnosti, nejdéle ale za padesát dva týdnů.

Při předčasném ukončení DPČ nemusí zaměstnanec ani zaměstnavatel udávat důvod, výpovědní doba trvá patnáct dní. Dohodu je třeba vypovědět písemně.

Co se peče

Budoucí novinky v dohodách

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) připravilo novelu zákoníku práce, která mimo jiné upravuje pravidla práce na dohodu. Pokud novelu schválí Parlament, měla by nabýt účinnosti v červenci 2017. Počítá s těmito novinkami:

 • Kromě minimální mzdy by měla pro práci na DPP a DPČ nově platit také spodní hranice zaručené mzdy.
 • Nadále má platit, že v průměru nesmíte na DPČ u jednoho zaměstnavatele pracovat víc než dvacet hodin týdně (tedy polovinu běžné pracovní doby). Zatímco dnes se průměruje nanejvýš za 52 týdnů, nově by se mělo průměrovat maximálně za 26 po sobě jdoucích týdnů.
 • U DPČ bude mít zaměstnanec nově zákonný nárok na čerpání dovolené.
 • U DPP i DPČ bude nově v zákoníku práce zakotvený nárok na zákonné přestávky a zákonnou dobu odpočinku mezi směnami.

Výdělky z dohody o pracovní činnosti se daní stejně jako příjmy z běžného pracovního poměru: zaměstnavatel strhne patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů. Když u něj v daném měsíci podepíšete prohlášení k dani, sníží zálohu o slevy na dani, na které máte nárok. 

Po konci roku vám zaměstnavatel na požádání vydá potvrzení o příjmu a vy příjmy z DPČ zahrnete do svého daňového přiznání - pokud jste v některém měsíci pracovali pro dva zaměstnavatele naráz, podáváte ho povinně. Jinak můžete požádat posledního zaměstnavatele o zúčtování daně (pokud vám nevzniká povinnost podat daňové přiznání z jiného důvodu).

Když je měsíční hrubá odměna z dohody o pracovní činnosti nižší než dva a půl tisíce korun, neplatí se z ní zdravotní pojištění. Když měsíční odměna dosáhne alespoň dvou a půl tisíc, zdravotní pojištění se z ní odvede stejně jako z běžného pracovního poměru.

Jestli máte s jedním zaměstnavatelem uzavřených víc dohod o pracovní činnosti, platí limit dva a půl tisíce pro jejich součet – jakmile ho dosáhnete, odvádí se pojistné z celé částky. 

Opět také nezapomeňte, že pokud neplatíte zdravotní pojištěné ani z jiného příjmu a nehradí ho za vás stát, musíte se zdravotní pojišťovně přihlásit jako osoba bez zdanitelných příjmů (OBZP) a pojistné ve výši 1485 korun měsíčně platit. Podrobnosti vysvětlujeme výš u DPP.

U sociálního pojištění nezáleží jen na skutečné hrubé měsíční odměně, ale také na odměně sjednané v dohodě o pracovní činnosti: jakmile sjednaná nebo skutečná odměna dosáhne alespoň dvou a půl tisíc, sociální pojištění se odvádí. (I v měsíci, kdy je reálný výdělek z nějakého důvodu nižší než dva a půl tisíce, pokud máte v dohodě sjednáno víc.)

Pokud máte s jedním zaměstnavatelem uzavřených víc dohod o pracovní činnosti, platí limit dva a půl tisíce pro součet výdělků – jakmile ho dosáhnete, sociální pojištění se odvádí ze všech z nich.

DPP, DPČ – kalkulačka výpočtu mzdy, odvodů a mzdových nákladů

+
+

Další kalkulačky

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+343
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 60 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

24. 8. 2017 14:12, Tony

Jaké jsou odvody, když pobírám důchod a mám uzavřenou DPP?
Děkuji

+80
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

3. 7. 2017 9:02

Pokud jej zaměstnáte na DPP či DPČ, tak žádné. Daňové úlevy na ZP vycházejí pouze ze zaměstnaných na PP!

Zobrazit celé vlákno

-6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (60 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Musí přidat i vám? Podívejte se, komu stoupne zaručená mzda

6. 12. 2023 | Petr Kučera

Musí přidat i vám? Podívejte se, komu stoupne zaručená mzda

Od ledna 2024 se mají zvýšit čtyři z osmi úrovní takzvané zaručené mzdy, navrhuje ministerstvo práce. Týkají se přibližně jednoho a půl milionu zaměstnanců v soukromé sféře.

Minimální mzda poroste o desetinu, říká Jurečka. Zaručená nestoupne všem

6. 12. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Minimální mzda poroste o desetinu, říká Jurečka. Zaručená nestoupne všem

Minimální mzda od ledna 2024 stoupne na 18 900 korun měsíčně ze současných 17 300 korun. Počítá s tím návrh, který dnes představil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Vláda... celý článek

Kupní síla klesá už dva roky. Růst mezd nestačí na inflaci

4. 12. 2023 | Petr Kučera

Kupní síla klesá už dva roky. Růst mezd nestačí na inflaci

Průměrná hrubá mzda v letošním třetím čtvrtletí stoupla na 42 658 korun měsíčně. V porovnání se stejným obdobím loňského roku je vyšší o 7,1 % (2810 korun). Oznámil to Český statistický... celý článek

Zajímá vás, kolik bere kolega? Firmy budou muset odtajnit mzdy

27. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 4 komentáře

Zajímá vás, kolik bere kolega? Firmy budou muset odtajnit mzdy

Zaměstnavatelé budou muset zvědavým pracovníkům sdělit, kolik si vydělá jejich kolega na stejné pozici. Výši mezd budou muset hlásit uchazečům už při náboru. Skončí také doložky o mlčenlivosti.... celý článek

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

24. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Kdy půjdete do důchodu? Nová kalkulačka ukáže změnu

Důchodová reforma prolomí dosavadní strop, věk odchodu do penze se tak zvýší. Spočítejte si, jestli a jak se chystané změny dotknou právě vás.

Partners Financial Services