Placené volno. Přehled, na co teď máte nárok

Zdeněk Bauer | rubrika: Co se děje | 7. 9. 2021 | 3 komentáře
Kdy vás musí zaměstnavatel omluvit v práci a naplno vám to proplatit? Co patří mezi důležité osobní překážky v práci? Přečtěte si.
Placené volno. Přehled, na co teď máte nárok

Zdroj: Shutterstock

Některé situace, kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, popisuje přímo zákoník práce. Ohledně podrobností k „jiným důležitým osobním překážkám v práci“ pak odkazuje na nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které stanoví jejich okruh a rozsah.

Podívejme se tedy na případy, kdy máte nejenom nárok na volno v zaměstnání, ale zároveň jde o volno – někdy za určitých podmínek – plně placené. Měli byste proto dostat 100 procent průměrného výdělku, počítaného z předchozího kalendářního čtvrtletí – stejně jako při proplácení dovolené. Budeme sice mluvit o mzdě (zjednodušeně řečeno v soukromé sféře), stejná pravidla ale fungují i pro plat (ve veřejné sféře).

Návštěva lékaře

Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce: Jednoduché to je, když musíte jít k lékaři kvůli tomu, že to po vás chce zaměstnavatel, protože to vyplývá z příslušných předpisů nebo z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (ministerstva zdravotnictví či hygieniků). Ať už jde o pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce, máte nárok na náhradu mzdy. Samozřejmě, že jenom za nezbytně nutnou dobu – do ní se počítá i cesta, ale neměli byste si ji zbytečně prodlužovat něčím, co se zařizováním u lékaře nesouvisí.

Speciální letošní nabídkou jsou dva dny volna pro očkované státní zaměstnance.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Vyšetření nebo ošetření: Nárok na pracovní volno máte samozřejmě i při jiném (než výše popsaném) vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení. Jednou ze základních podmínek je, že ho nebylo možné provést mimo vaši pracovní dobu. Tahle podmínka by se měla posuzovat reálně – tedy podle skutečného stavu (závažnost vašeho případu, kapacitní možnosti lékaře, organizace jeho práce během týdne), ne pouze teoreticky (prostým pohledem na jeho ordinační hodiny, z nichž by třeba vyplývalo, že jednou týdně jsou o dvě hodiny delší než vaše pracovní doba).

  • Náhradu mzdy dostanete, jestliže takové vyšetření nebo ošetření bylo provedeno – zjednodušeně řečeno – v nejbližším zdravotnickém zařízení. Tedy takovém, které je nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou a je schopné poskytnout potřebnou zdravotní péči. Peníze dostanete za nezbytně nutnou dobu – když se tedy nikde zbytečně nezdržujete, měla by náhrada mzdy pokrýt celou vaši absenci včetně cesty.
  • Pokud jste si však vybrali jiné než nejbližší zdravotnické zařízení (podle zmíněné definice), máte nárok na proplacení jenom v takovém rozsahu, jako kdybyste využili to nejbližší. Prakticky: Když si mezi dvěma srovnatelnými lékaři vyberete toho, za nímž pojedete dvě hodiny, zatímco ten druhý ordinuje dvacet minut cesty od vašeho pracoviště či bydliště, může vám zaměstnavatel kromě samotného ošetření proplatit jenom těch dvacet minut cesty – ne dvě hodiny. Nárok na volno máte nicméně v obou případech, neomluvené absence se nebojte.

Hledej práci!

Zdroj: Shutterstock

Nečekejte, že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Darování krve: Nárok na placené volno máte, jestliže jste odběr krve nebo takzvanou aferézu nemohli uskutečnit mimo pracovní dobu. Zákoník práce výslovně píše nejenom o samotné době odběru a cestě tam a zpět, ale také o potřebném zotavení po odběru – maximálně ale do 24 hodin od začátku cesty k odběru. Pokud vám 24 hodin nestačí, museli byste prokázat, že delší doba je nezbytně nutná.

Podobně je to při darování dalších biologických materiálů. Odběr, cesta i zotavení by se mělo vejít do 48 hodin, přičemž lékař může tuto dobu s ohledem na konkrétní okolnosti jak zkrátit, tak prodloužit – maximálně na 96 hodin,

Doprovod rodinného příslušníka

Doprovod k lékaři: Na nezbytně nutnou dobu máte nárok na pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření – a to jak při náhlém onemocnění nebo úrazu, tak i k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení.

Podmínkou je, že doprovod byl nezbytný (to může potvrdit i lékař) a uvedené úkony nešly provést mimo pracovní dobu. Maximální délka volna může být jeden den. Využít ho může vždycky jenom jeden z rodinných příslušníků – tedy ne třeba oba rodiče dítěte.

Náhradu mzdy v takových případech dostanete jenom tehdy, když doprovázíte manžela, druha, dítě, vaše rodiče a prarodiče nebo rodiče či prarodiče vašeho manžela. U ostatních blízkých osob sice máte nárok na volno, ale ne placené.

A pozor: Pokud už čerpáte ošetřovné, nedostanete 100% náhradu mzdy, ale jenom nižší (60 %) dávku z nemocenského pojištění.

Doprovod zdravotně postiženého dítěte: Volno v zaměstnání vám musí dát, když doprovázíte zdravotně postižené dítě do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem. Totéž samozřejmě platí i pro cestu zpět. Nárok na volno má pouze jeden z rodinných příslušníků. Náhradu mzdy dostane za nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních dnů v kalendářním roce.

Pokud doprovázíte dítě do školského poradenského zařízení ke zjištění jeho speciálních vzdělávacích potřeb, máte sice nárok na volno (na nezbytně nutnou dobu a pouze jeden z rodinných příslušníků), ale už ne na náhradu mzdy.

Svatba

Na vlastní svatbu vám musí dát v práci dva dny volna, z toho jeden den k samotné účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy však přísluší pouze za jeden den.

Když jde rodič na svatbu dítěte, má nárok na jeden den placeného volna. Také když pracující dítě jde na svatbu svého rodiče, má nárok na jeden den volna, ovšem neplaceného.

Narození dítěte

Při narození dítěte má zaměstnanec nárok na placené volno, ale jenom na nezbytně nutnou dobu:

  • k převozu manželky či družky do zdravotnického zařízení a zpět (s náhradou mzdy),
  • k účasti při porodu manželky či družky (bez náhrady mzdy).

Úmrtí, pohřeb

Až na tři dny placeného volna máte nárok při smrti vašeho manžela, druha nebo dítěte (dva dny při úmrtí, další den k účasti na pohřbu).

Pokud jde o pohřeb vašeho rodiče, sourozence, rodiče nebo sourozence vašeho manžela, jakož i manžela vašeho dítěte nebo manžela vašeho sourozence, máte nárok na jeden den placeného volna k účasti na pohřbu. A případně na další den placeného volna, jestliže obstaráváte pohřeb.

Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, vás v práci musí omluvit i při účasti na pohřbu vašeho prarodiče, vnuka, prarodiče vašeho manžela, případně i na pohřbu jiné (výše nejmenované) osoby, která s vámi v době úmrtí žila v domácnosti. Na další den pak máte nárok, jestliže obstaráváte pohřeb. Ve všech případech jde o placené volno.

Placené volno na nezbytně nutnou dobu můžete dostat i na pohřeb spoluzaměstnance. Tyto účastníky však určí zaměstnavatel buď sám, nebo v dohodě s odborovou organizací.

Dopravní problémy

Na náhradu mzdy nemáte nárok, když se nemůžete dostat do práce kvůli dopravním problémům – konkrétně při nepředvídaném přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků. Pracovní volno vám zaměstnavatel musí dát jenom na nezbytně nutnou dobu, pokud jste včas nemohli přijet jiným přiměřeným způsobem.

Výjimka se týká těžce zdravotně postižených: pokud takový zaměstnanec nemůže z povětrnostních důvodů přijet na pracoviště „nehromadným dopravním prostředkem, který používá“, má nárok na placené volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den.

Stěhování

Při stěhování máte nárok na placené volno jenom tehdy, když je přestěhování v zájmu zaměstnavatele (o čemž pochopitelně rozhoduje on). Jinak sice můžete dostat volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dva dny, ovšem bez náhrady mzdy. A pozor: pokud nemáte vlastní bytové zařízení, nemusíte dostat ani neplacené volno.

Úkony v obecném zájmu

Vedle darování krve a podobně máte nárok na placené volno i při jiných úkonech v obecném zájmu:

  • k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace, zástupce zaměstnanců v dozorčí radě, funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších pracovních funkcí vyjmenovaných v zákoníku práce,
  • k účasti na školení pořádaném odborovou organizací, a to v rozsahu pěti pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody,
  • v souvislosti s brannou povinností, typicky při povolání na vojenské cvičení, podrobnosti stanoví zákoník práce (náhradu mzdy proplácí příslušný vojenský správní úřad)

Pracovní školení

Za účast na školení nebo jinou formu přípravy či studia máte nárok na placené volno, pokud jsou (nebo by měly být) v souladu s potřebou zaměstnavatele – tedy s cílem získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo splnit nezbytné požadavky pro řádný výkon sjednané práce.

Volno na akce s dětmi

Na nezbytně nutnou dobu – maximálně na tři týdny – byste měli dostat volno na činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže. Není to však automatické – zaměstnavatel může odmítnout, pokud mu brání vážné provozní důvody.

Podmínkou pro získání až tří týdnů volna je, že jste nejméně po dobu jednoho roku před uvolněním pracovali soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

Od roku 2021 počítá zákoník s tím, že po dobu maximálně jednoho týdne v kalendářním roce bude takové volno placené. Náhradu mzdy místo zaměstnavatele proplatí stát prostřednictvím správy sociálního zabezpečení, a to maximálně do výše průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Podmínkou je, že akci pořádá právnická osoba, která je ve veřejném rejstříku zapsaná nejméně pět let a práce s dětmi a mládeží je její hlavní činností.

Co vám ještě proplatí

Kromě toho jsou i speciální situace, kdy mají zaměstnanci nárok na placené volno aspoň ve snížené částce. Patří sem nemocenské dávky, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné,mateřská a rodičovská dovolená nebo otcovská.

Něco úplně jiného pak je náhradní volno. Na to mají zaměstnanci nárok za přesčasy nebo práci ve svátek.

Nárok na neplacené volno

I když jste se nevešli do podmínek pro placené volno, můžete mít v určitých případech (řadu z nich už jsme zmínili) nárok aspoň na neplacené volno. O něj koneckonců můžete pořádat úplně kdykoliv – je pak ale plně na zaměstnavateli, jestli vám vyhoví.

Kdy máte nárok na neplacené volno a kdy to záleží jen na zaměstnavateli? Jak je to potom s odvody sociálního a zdravotního pojištění, nebo třeba s nemocenskou? Podrobný přehled najdete v dalším článku.

Binokulár. Zlobil. Zdroj: Shutterstock.com
Zdroj: Shutterstock

Už nás sledujete? 

Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady! 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+288
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

14. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

Jak moc se vyplatí odejít do předčasného důchodu ještě v září, než začnou platit nová pravidla? Kdo si pospíší, vydělá na tom výrazně. Dosavadní podmínky se přitom dají ještě na půl... celý článek

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

13. 9. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

29. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Sleva na zkrácené úvazky ušetřila přes 400 milionů. Mohlo to být víc

Novela od února zvýhodnila kratší úvazky u mladých lidí, rodičů či osob starších 55 let. Cílem bylo zvýšit nabídku práce pro tyto dlouhodobě odstrkované skupiny na trhu práce. Náročné... celý článek

Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

24. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Předčasný důchod? Spočítejte si, jak vyjde podle nových pravidel

Pravidla pro předčasný odchod do důchodu budou výrazně přísnější než dosud, potvrdili senátoři. Nová kalkulačka ukáže, kolik dostanete.

Raďte mladším, ale nejdřív se naučte na počítači, vzkazují firmy padesátníkům

17. 8. 2023 | Kateřina Hovorková | 3 komentáře

Raďte mladším, ale nejdřív se naučte na počítači, vzkazují firmy padesátníkům

Zaměstnavatelé na lidech po padesátce oceňují hlavně znalosti, lepší pracovní návyky a nižší fluktuaci. To je to pozitivní, co vzešlo z průzkumu Hospodářské komory mezi více než 400... celý článek

Partners Financial Services