Exekuce v kostce: Majetek manželů a exekuce

Ondřej Novák | rubrika: Když se řekne | 29. 10. 2015 | 12 komentářů
Co hrozí, když jeden z manželů přinese do manželství dluhy? Co hrozí, když je naseká v době trvání manželství? Co může exekutor? Zákony se v posledních dvou letech radikálně proměnily, a tak se pokusíme udělat aspoň trochu pořádek.
Exekuce v kostce: Majetek manželů a exekuce

Manželství není jen závazek dvou lidí vůči sobě, stvrzený před lidmi, úřadem a případně ještě vyššími autoritami, chcete-li. Je to také instituce praktická, vstupem do něj se dvojice individualit stává společnou jednotkou nejen společenskou, ale taky ekonomickou. Pokud se budoucí manželé před svatbou nedohodnou jinak a nestvrdí dohodou smlouvou, vzniká po ní společné jmění manželů. Laicky řečeno všechen majetek nabytý za manželství se sesype do jednoho pytle, který je společný a bezpodílový.

Co když ale jeden z manželů před svatbou něco dlužil? A co když se zadluží po svatbě? Je jeho závazek taky společný? Je to další položka na seznamu společného jmění, jen se znaménkem minus? A když kvůli takovému dluhu přijde exekutor? Smí brát ze společného?

Popravdě jisté zmatky v tom dnes mají i právníci, soudce nevyjímaje. Je to tím, že na problematiku zaměřili svou pozornost zákonodárci a v uplynulých dvou letech nás zavalili horou změn. A posun, ke kterému v přístupu ke společnému jmění manželů došlo, lze bohužel charakterizovat slovy ode zdi ke zdi.

Co je na exekutorovi nejhorší

Na exekutorovi je nejhorší, když má pravdu. Proto je lepší držet se od dluhů dál. Například šetřit. 

Ušetřit se dá i na takové banalitě, jako je účet v bance. A nemusí to nutně být konto bez poplatků: placený účet vám možná nabídne takové služby, se kterými ušetříte čas a nervy, takže dokážete vydělat víc. 

Schválně si zkuste vybrat:

Bylo: Na mě se nedostanete, mám po svatbě

Sňatek byl v minulosti pro některé dlužníky vítaná úniková cesta. Soudy a exekutoři v zásadě neměli páky, jak z dlužníka, který se nechal okroužkovat prstýnkem, vymoci jeho závazky. Pokud jeho dluhy nebyly součástí společného jmění manželů, zákon nedovoloval na společné jmění sáhnout a z něj uspokojit věřitele.

Bylo samozřejmě možné pohledávky umořit z výlučného majetku dlužníka (majetku, který nabyl před manželstvím nebo je ze společného jmění vyloučený – jako například dar) – ovšem jen tehdy, pokud nějaký měl. Asi není potřeba dodávat, že často neměl žádný. Dlužníci si pak v rámci společného jmění manželů pořizovali auta a domy s vědomím, že na ně nikdo nemůže.

Velkou novelou občanského soudního řádu, zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti, a občanského zákoníku a dalšími navazujícími novelami těchto předpisů se pak situace měnila a měnila – ale protože na popis všech těch změn tu není místo, soustředíme se už na aktuální stav.

Dnes: Co je a co není společné

Pokud chceme vědět, jestli exekutor může sáhnout na společné jmění konkrétního manželského páru, v první řadě musíme odpovědět na základní otázku: Je dluh jeho součástí? Jednoduché pravidlo říká, že dluh, který vznikl před svatbou, do společného jmění nepatří, ale dluh, který vzniknul po svatbě už ano. Většinou toto pravidlo platí, ne ale bez výjimky.

Co patří a nepatří do společného jmění

Součástí společného jmění manželů je prakticky všechno, co si za trvání manželství pořídíte. Nově i zisk nebo pohledávky z výlučného majetku jednoho z manželů.

Součástí společného jmění nejsou věci sloužící osobní potřebě jednoho z manželů (třeba zubní kartáček, pěna na holení, ale také třeba invalidní vozík). Součástí společného jmění není ani nic, co jednomu z manželů někdo daruje nebo co zdědí (pokud poslední vůle neříká něco jiného). Stejně tak nepatří do společného jmění odškodnění za nejrůznější nemajetkové újmy a to, co dostanete jako náhradu za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku.

Podle občanského zákoníku jsou součástí společného jmění také dluhy převzaté za trvání manželství, pokud se netýkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny. Důležitou změnou oproti dřívějšku je, že převzít lze jen dluhy soukromoprávní, ne veřejnoprávní, do společného jmění tedy nebudou patřit například (výlučné) dluhy na daních, povinnost platit výživné na dítě a další.

Pokud tedy dluh vznikl za trvání manželství, patří do společného jmění manželů. To všechno ale platí pouze v případě, že je společné jmění v klasickém zákonném režimu.

Jiné režimy společného jmění manželů

Smluvený režim

Snoubenci i manželé mohou uzavřít smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění. Tato smlouva však nesmí svými důsledky vyloučit schopnost manžela zabezpečovat rodinu a nesmí se svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby (například věřitele) – ledaže by se smlouvou souhlasila. Pokud nesouhlasí nebo o vzniku smlouvy nevěděla, má tato třetí osoba řadu právních prostředků, jak se proti ní bránit.

Smlouva musí obsahovat ujednání o tom, který manžel bude spravovat společné jmění nebo jeho součást a jakým způsobem. Smlouva může obsahovat jakékoli ujednání a týkat se jakékoli věci, ledaže to zákon zakazuje; může se týkat zejména rozsahu, obsahu, doby vzniku zákonného nebo jiného režimu společného jmění, jednotlivých věcí i jejich souborů.

Režim založený rozhodnutím soudu

Je-li pro to závažný důvod, soud na návrh manžela společné jmění zruší nebo zúží jeho stávající rozsah. Závažným důvodem je vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika. Závažný důvod může být i to, že manžel začal podnikat nebo že se stal neomezeně ručícím společníkem právnické osoby. Jedná-li manžel při správě společného jmění způsobem, který je ve zřejmém rozporu se zájmem druhého manžela, rodiny nebo rodinné domácnosti, a snoubenci nebo manželé neuzavřeli smlouvu o správě toho, co je součástí společného jmění, může soud na návrh druhého manžela rozhodnout, jakým způsobem bude společné jmění spravováno.

Režim oddělených jmění

Tato novinka umožňuje mezi manželi dohodnout zvláštní režim, kdy společné jmění manželů nevznikne. V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela.

Pokud dluh vznikl před uzavřením manželství, nebo dojde k naplnění některé z výjimek (tedy například jeden z manželů převzal bez vědomí druhého dluh, který je vzhledem k rodinnému rozpočtu neúměrně velký, nebo pokud společné jmění bylo už před vznikem dluhu v jiném než klasickém režimu…), platí, že dluh součástí společného jmění není.

Exekutor musí nově před zahájením exekuce majetku, který by mohl patřit do společného jmění manželů, prozkoumat, jestli v nově zřízeném Seznamu listin o manželském majetkovém režimu, vedeném podle notářského řádu, není zapsáno, že manželé mají majetkové poměry nějakým způsobem speciální – ať už z rozhodnutí vlastního, nebo soudního.

Dělíme se

Dokud vás smrt nerozdělí v praxi tak docela neplatí. Padesát procent manželství, dřív než zubatá, rozdělí nepřekonatelné rozpory. Peníze.cz vás dělením provedou krok za krokem.

A taky víme, jak dělit nejen majetek, ale i závazky.

Když dluh není součástí společného jmění

V takovém případě platí, že se věřitel může uspokojit nejen z výlučného majetku dlužníka jako dosud, ale nově také ze společného jmění. Ovšem pouze do výše, jakou by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle příslušných právních předpisů. Pokud má dlužník svůj výlučný majetek, exekutor má nejdřív sáhnout po něm, teprve pokud nebude dostačovat k úhradě dluhu, by mělo dojít k zmíněnému hypotetickému rozdělení společného jmění a postižení myšleného podílu dlužníka. Tato novinka má znemožnit manželský dluhový azyl, o kterém byla řeč výš.

Na papíře je tedy věc docela jasná, „hypotetické“ dělení majetku dlužníků ale bude nejspíš v způsobovat celou řadu praktických problémů.

Když dluh součástí společného jmění je

Pokud dluh převzali oba manželé společně, typicky spolu podepsali úvěrovou smlouvu, platí, že je možné ho uspokojit jak z výlučného jmění každého z nich, tak ze společného jmění.

Co se ale stane, když dluh převezme jen jeden z manželů, ale za trvání manželství? To je oříšek, který zatím na rozlousknutí čeká.

Dřív to fungovalo –na základě kontroverzního rozhodnutí Nejvyššího soudu – tak, že pokud se jeden z manželů za trvání manželství zadlužil bez součinnosti druhého manžela, byl dluh součástí společného jmění manželů. Věřitel ale mohl žalovat jen toho manžela, který daný závazek sjednal. Exekutor mohl pohledávky věřitele uspokojovat z majetku ve společném jmění a z výlučného majetku toho z manželů, který závazek sjednal, výlučný majetek druhého z manželů by nedotknutelný.

Nový občanský zákoník ale jasně říká, že za dluhy odpovídají manželé oba. Neodpovídá tomu ale přesně stav procesních právních předpisů, tedy exekučního řádu a občanského soudního řádu. podle těch platí, že jde-li o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění nebo dluhu, pro který lze nařídit výkon rozhodnutí na majetek ve společném jmění, lze vést výkon rozhodnutí nebo exekuci na bankovní účet manžela povinného, ovšem jen na bankovní účet, ne na další výlučné jmění.

Máme tu tedy vcelku zásadní rozpor mezi úpravou hmotněprávní (občanský zákoník) a úpravou procesní (občanský soudní řád), která sice umožňuje postihovat majetek druhého manžela, ale omezuje se jen na účet. Je na zákonodárcích, aby právo „jak věci jsou“, tedy občanský zákoník, a právo „jak se věci provádějí“, tedy procesní předpisy, rozporu zbavili. 

Ruce pryč!

Přesný seznam: Co exekutor nesmí zabavit

Jsou věci, které exekutor nesmí dlužníkovi doma sebrat. V bezpečí by měly být:

  • běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
  • obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, jedna lednička a jedna pračka na domácnost, sporák, vařič, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
  • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
  • snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze záznamy přenést na jiný nosič,
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima,
  • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako společník.

Jednoduché dokládání škod

@SubmitCaption

Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+31
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 12 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 10. 2015 10:39, bab

Důležitou změnou oproti dřívějšku je, že převzít lze jen dluhy soukromoprávní, ne veřejnoprávní, do společného jmění tedy nebudou patřit například (výlučné) dluhy na daních, povinnost platit výživné na dítě a další...Takže za dluh který má například manželka u VZP její manžel neodpovídá a exekuce se druhého nebude týkat ?

+18
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

25. 5. 2019 13:24, sarka

Manzel ma dluh u vzp a stejnak mi exekutor obsadil ucet , tak to asi neni verejnopravni dluh

-2
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (12 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Půjčka zabiják? Ta, kterou dáte. Pár rad, jak neskončit na suchu

27. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Půjčka zabiják? Ta, kterou dáte. Pár rad, jak neskončit na suchu

Přemlouvá vás známý, sestřenice nebo kamarád, abyste mu vytrhli trn z paty a přiložili hojivou finanční náplast? Půjčujte s rozvahou nebo vůbec. Pár dobrých rad.

Exekutor už nebude brát příjmy manželům dlužníků. Častěji přijde zabavovat domů

30. 4. 2015 | Petra Dlouhá | 22 komentářů

Exekutor už nebude brát příjmy manželům dlužníků. Častěji přijde zabavovat domů

Manželé a manželky dlužníků budou víc chráněni před dopady finančních průšvihů zákonné polovičky. Nebudou se muset bát, že jim exekutor kvůli dluhům partnera obstaví příjmy a vyluxuje... celý článek

Exekuce: Bude účet a mzda manželů dlužníků před exekutorem zase v bezpečí?

29. 4. 2014 | Petra Dlouhá | 8 komentářů

Exekuce: Bude účet a mzda manželů dlužníků před exekutorem zase v bezpečí?

Navždy spolu v dobrém i zlém. Zákonodárci vzali vážně manželský slib a od ledna 2013 vydali napospas exekutorům konta i příjmy manželek a manželů a dlužníků a dlužnic. Ve Sněmovně teď... celý článek

Partners Financial Services