Exekuce v kostce: Jak se exekuci bránit

Ondřej Vokál | rubrika: Seriál | 14. 9. 2015 | 15 komentářů
Exekuce na vlastní kůži asi bude patřit mezi nejmíň příjemné věci, co člověk může zažít. Počet exekucí je ovšem vysoký a do problémů se může někdy dostat skoro každý. Přečtěte si, jak se účinně bránit probíhajícímu exekučnímu řízení.
Exekuce v kostce: Jak se exekuci bránit

Žádejte odklad exekuce

Podle příslušných paragrafů občanského soudního řádu a exekučního řádu se může dlužník (povinný) domáhat odložení provedení exekuce, „jestliže se povinný bez své viny ocitl přechodně v takovém postavení, že by neprodlený výkon rozhodnutí mohl mít pro něho nebo pro příslušníky jeho rodiny zvláště nepříznivé následky a oprávněný by nebyl odkladem výkonu rozhodnutí vážně poškozen“. Odklad provedení exekuce je tedy určený ke zmírnění následků exekuce, která by nepřiměřeně zasáhla rodinu dlužníka v přechodném nepříznivém postavení. Myšleny jsou tím třeba případy, kdy živitel rodiny nenadále přijde o práci, onemocní dlouhodobě vážnou chorobou, která mu znemožní vydělávat peníze, a podobně.

Návrh na odklad se podává přímo exekutorovi a rozhodování o něm poměrně rychlé a formální. V návrhu se musí podrobně vylíčit, proč by se mělo provedení exekuce odložit, návrh musí být srozumitelný a určitý, a především – k němu musí být přiloženy listiny, které prokazují tvrzení navrhovatele (lékařské posudky, výpověď a podobně). Pokud návrh nesplňuje všechny náležitosti, soudní exekutor ho musí bez dalšího hlubšího posuzování odmítnout. Pokud je návrh bezvadný, pak mu exekutor buď vyhoví, nebo ho do sedmi dnů musí postoupit soudu, který do dalších patnácti dnů rozhodne, jestli se exekuce bude, nebo nebude odkládat.

Pokud exekuce odložena bude, exekutor (až na výjimečné situace) nesmí provádět exekuci (nesmí provádět mobiliární exekuci, nesmí dražit nemovité věci, strhávat peníze z účtu apod.). Provedení exekuce se vždy odkládá na přesně určenou dobu (např. do 31. 9. 2015, nebo na dva měsíce od právní moci rozhodnutí). Specifickým typem určení doby odkladu je odložení do té doby, dokud nebude rozhodnuto o návrhu na zastavení exekuce, o kterém lze předpokládat, že bude úspěšný. 

Když je exekuce od začátku špatně

Může se stát, ať už bude na vině omyl nebo zlý úmysl, že proti vám zahájí exekuci, která ale vůbec neměla být nařízena. V takovém případě je třeba se neprodleně bránit podáním návrhu na zastavení exekuce.

Tento návrh, podaný do 30 dnů od doručení prvních dokumentů, má odkladný účinek. Soudní exekutor tedy nebude moci exekuci provádět, dokud nebude o návrhu na zastavení rozhodnuto.

Před podáním návrhu doporučujeme případ konzultovat s odborníkem a nahlédnout do exekučního spisu.

Důvody zastavení exekuce

 • byla zahájena, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;
 • rozhodnutí, které je podkladem exekuce, bylo po zahájení exekuce zrušeno nebo se stalo neúčinným;
 • zastavení exekuce navrhl ten, kdo navrhl její zahájení;
 • exekuce postihuje věci, které jsou z ní podle vyloučeny;
 • průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jí bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí nákladů;
 • bylo pravomocně rozhodnuto, že exekuce postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí;
 • po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byla tato exekuce již provedena; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude exekuce zastavena i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;
 • exekuce je nepřípustná, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

Neoprávněnou exekuci jde nechat zastavit

Oproti návrhu na odložení exekuce nemá návrh na zastavení řešit přechodnou situaci a nepřiměřený dopad exekuce. Má ukončit exekuce jako takové, která je vedena neoprávněně. Zastavit jde například exekuci, která byla nařízena na základě zrušeného, neúčinného nebo nevykonatelného exekučního titulu (co všechno může být exekuční titul, o tom víc v minulém dílu seriálu Exekuce v kostce), dále exekuce, jejíž výtěžek nebude postačovat ani ke krytí nákladů řízení (tzv. zastavení pro nemajetnost), nebo exekuce, jejíž zastavení navrhl sám věřitel.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Navrhnout zastavení exekuce může účastník řízení pouze do 15 dnů od okamžiku, kdy se o důvodu k zastavení dozvěděl. K podání je zase potřeba přiložit všechny listiny, na které se navrhovatel odvolává, a musí splňovat další požadavky stanovené zákonem. Soudní exekutor zpravidla návrh posoudí a zašle „druhé straně“ exekučního řízení (návrh dlužníka zašle věřiteli a naopak) k vyjádření, jestli s takovým návrhem souhlasí, nebo nesouhlasí. Jestliže návrhu exekutor nevyhoví (například protože věřitel se zastavením nesouhlasí), postoupí jej exekučnímu soudu, který o návrhu rozhodne.

Pokud je návrh na zastavení exekuce úspěšný, vydá exekutor nebo soud usnesení, kterým exekuční řízení zastaví. Právní mocí takového rozhodnutí je pak exekuce ukončena a zanikají účinky vydaných exekučních příkazů. V rozhodnutí o zastavení exekuce se také rozhodne o nákladech řízení a o nákladech účastníků.

Když se zabavuje, co se nemá

V praxi se často stává, že soudní exekutor postihne majetek, který v exekuci postižen být nemůže. Jedná se zejména o případy, kdy je při návštěvě vykonavatele soudního exekutora (tzv. mobiliární exekuce) zabavena movitá věc, která nepatří dlužníkovi, nebo movitá věc, která je z exekuce ze zákona vyloučena (například vybavení domácnosti, zdravotnické potřeby, studijní literatura apod.).

Zákon na to pamatuje, proto je možné podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, kterým se navrhovatel domáhá zrušení exekučního postihu věcí, které by exekucí postiženy být neměly. Pokud soudní exekutor tento návrh zamítne, poučí zároveň navrhovatele o tom, že může své právo uplatnit takzvanou vylučovací žalobou. S tou už se jde rovnou k soudu.

Ruce pryč!

Přesný seznam: Co exekutor nesmí zabavit

Jsou věci, které exekutor nesmí dlužníkovi doma sebrat. V bezpečí by měly být:

 • běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
 • obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, jedna lednička a jedna pračka na domácnost, sporák, vařič, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
 • studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
 • snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se dlužníka nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze záznamy přenést na jiný nosič,
 • zdravotnické potřeby a jiné věci, které dlužník nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
 • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima,
 • zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako společník.

Mobiliární exekuci a obraně proti ní věnujeme v našem seriálu později samostatný článek.

Nestrannost nutná

Máte pocit, že je exekutor angažován víc, než by bylo zdrávo? Pak je namístě zkusit uplatnit námitku podjatosti. Díky té lze znemožnit, aby řízení vedl exekutor, který má k předmětu řízení, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům příliš blízký vztah. Pokud je například advokát věřitele bratrem exekutora, nebo s ním chodí na ryby či na golf, je v pořádku takového exekutora z řízení vyloučit na základě námitky podjatosti. Jinak by asi nebylo možné mluvit o objektivitě a spravedlnosti při exekučním řízení.

Exekuční řízení přináší ve svém průběhu ještě další situace, kdy je na účastníkovi, zda uplatní ten či onen opravný prostředek proti některému rozhodnutí. Takovým typickým příkladem je odvolání, které může účastník podat proti usnesení soudního exekutora. O odvolání rozhoduje odvolací soud, který může exekutorovo rozhodnutí zrušit, změnit, ale také potvrdit jako správné.

Ať už jste účastníkem exekučního řízení z jakéhokoliv důvodu – může jím být věřitel, dlužník, eho manželem, ale třeba i zaměstnavatel dlužníka –, vždy pečlivě hlídejte, jestli jsou dodržena vaše procesní práva. Pokud budete mít pocit, že je k vám exekutor nespravedlivý, nebojte se ozvat. Ale pozor – i zde platí: Dvakrát měř, jednou řež. Lépe se poradit s odborníkem, jak dál postupovat, než řízení zbytečně protáhnout a přidělat sobě i ostatním další komplikace. 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+8
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 15 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 9. 2015 8:15, eďa

Jak se bránit exekuci a invazi imigrantů? Tak, že se vším počítáte, že jste na vše dokonale připraveni. Dokonalost spočívá v bezchybnosti jednání. Nic nemám a tak nemám ani co bránit: Nemám ego a tak mi nikdo neuřízne palici, atd.

+15
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 9. 2015 10:24, josef

dost naivni

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (15 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Exekuce v kostce: Nejdůležitější pojmy

26. 8. 2015 | Václav Kvapil | 4 komentáře

Exekuce v kostce: Nejdůležitější pojmy

Mnoho dlužníků se stále domnívá, že být exekutorem je nejlepší výdělečná činnost vůbec – exekutor si sám nařizuje exekuci a pak realizuje svou činnost – onu pověstnou státem posvěcenou... celý článek

Exekuce v kostce. Je exekuce státem posvěcená lichva?

12. 8. 2015 | Ondřej Vokál | 23 komentářů

Exekuce v kostce. Je exekuce státem posvěcená lichva?

Internet je plný článků, blogů a diskuzních příspěvků, které se věnují ochraně a postavení dlužníka. Trochu se v nich pozapomíná, že každá mince má rub a líc a každý dlužník svého věřitele.... celý článek

Exekuce dostanou pevný scénář. A kvůli nízkému dluhu už vám dům neseberou

18. 5. 2015 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Exekuce dostanou pevný scénář. A kvůli nízkému dluhu už vám dům neseberou

Tonete v dluzích a děsíte se, kdy přijde exekutor účtovat? Poslanci schválili novelu, která zadluženým (trochu) ušetří nervy. Exekuce budou předvídatelnější; exekutor bude muset postupovat... celý článek

Exekutor už nebude brát příjmy manželům dlužníků. Častěji přijde zabavovat domů

30. 4. 2015 | Petra Dlouhá | 22 komentářů

Exekutor už nebude brát příjmy manželům dlužníků. Častěji přijde zabavovat domů

Manželé a manželky dlužníků budou víc chráněni před dopady finančních průšvihů zákonné polovičky. Nebudou se muset bát, že jim exekutor kvůli dluhům partnera obstaví příjmy a vyluxuje... celý článek

Ministerstvo spravedlnosti chystá pro dlužníky účty chráněné před exekutory

30. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 28 komentářů

Ministerstvo spravedlnosti chystá pro dlužníky účty chráněné před exekutory

Aliance proti dluhům usiluje o vznik účtů chráněných před exekutorem. Ministerstvo spravedlnosti na návrh slyší. Podoba účtu by mohla vycházet z německého vzoru, takzvaného P-konta.... celý článek

Partners Financial Services