Exekuce v kostce: Nejdůležitější pojmy

Václav Kvapil | rubrika: Rozhovor | 26. 8. 2015 | 4 komentáře
Mnoho dlužníků se stále domnívá, že být exekutorem je nejlepší výdělečná činnost vůbec – exekutor si sám nařizuje exekuci a pak realizuje svou činnost – onu pověstnou státem posvěcenou lichvu – jak se mu zrovna zlíbí. Je tomu tak ale skutečně? Má exekutor opravdu naprostou volnost v tom, co dělá, nebo je vázán nějakými pravidly?
Exekuce v kostce: Nejdůležitější pojmy

Ačkoli se najde mnoho lidí, kteří o tom pochybují, i exekuce má svá – a poměrně striktní pravidla. Aby exekutor mohl začít „činit úkony“, musí se nejdřív zahájit exekuční řízení. To se zahajuje výlučně na návrh věřitele (právním jazykem oprávněného), který disponuje takzvanou kvalifikovanou listinou, která mu přiznává nějaké právo vůči dlužníkovi (povinnému). Takové listině se říká exekuční titul a může mít nejrůznější původ. Jedná se zejména o soudní rozhodnutí (např. rozsudky, platební rozkazy, různá usnesení), rozhodnutí správních orgánů (např. bloková pokuta, příkaz, výkaz nedoplatků, platební výměr), rozhodčí nálezy nebo dokonce soukromoprávní dohody zachycené v určité kvalifikované formě (notářské nebo exekutorské zápisy s doložkou přímé vykonatelnosti).

Zápis s doložkou přímé vykonatelnosti

Notářský zápis o dohodě o splácení dluhu s doložkou přímé vykonatelnosti je ověřený notářský zápis dohody mezi věřitelem a dlužníkem o tom, jakým způsobem bude dlužník svůj dluh splácet – celé toto ujednání je pak zachyceno v notářském zápise ověřeném notářem.

Přímá vykonatelnost pak znamená, že pokud dlužník řádně a včas nesplní to, k čemu se v dohodě zavázal, stává se notářský zápis bez dalšího podkladem k nařízení exekuce pro celý dluh. Věřitel tedy nemusí plýtvat časem žalobou u soudu a utrácet peníze za právní služby advokáta či soudní poplatek.

Věřitel vybavený exekučním titulem si může k podání návrhu vybrat kteréhokoli z českých exekutorů (alespoň zatím – právě teď se vede poměrně vzrušená debata, jestli se působnost jednotlivých exekutorských úřadů nemá omezit pouze na region, ve kterém sídlí). Exekutor je pak povinný návrh přezkoumat a posoudit, jestli obsahuje všechny náležitosti a jestli je k němu připojený řádný exekuční titul. Pokud je všechno v pořádku, požádá okresní soud příslušný podle trvalého pobytu povinného (exekuční soud) o vydání pověření k vedení exekuce. Soud znovu přezkoumá, jestli jsou splněny všechny podmínky pro vedení exekuce, a pokud ano, vydá pověření, kterým nařídí provést exekuci podle exekučního titulu.

Pověření není soudní rozhodnutí, ale exekutor je jím vázán. Od tohoto okamžiku je exekutor povinný pracovat na rychlém vymožení pohledávky. Provedení exekuce nemůže odmítnout, pokud by z jakéhokoli důvodu (třeba pro sympatie k povinnému) nic pro vymožení pohledávky nepodnikal, riskoval by kárný postih, který může vyústit až v jeho odvolání z úřadu.

První kroky exekutora

Když dá exekutor oprávněnému vědět, že soud exekuci schválil, začne zjišťovat majetkové poměry dlužníka. V první řadě ho ale musí vyzvat, aby dobrovolně do třiceti dnů od doručení zaplatil, co má, včetně nákladů exekuce. S touto výzvou musí povinný dostat také exekuční návrh včetně exekučního titulu, aby věděl, z jakého důvodu na něj soud nařídil exekuci. Povinný je přitom k dobrovolné úhradě dluhu motivován – pokud zaplatí v třicetidenní lhůtě, bude odměna exekutora jen poloviční.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Od chvíle, kdy je mu doručeno vyrozumění o zahájení exekuce, nesmí povinný nakládat se svým majetkem. Pokud tento zákaz poruší a exekutor nebo věřitel budou protestovat, je takové jednání neplatné. Nemá tedy cenu sepisovat narychlo darovací smlouvu na dům…

I v exekuci však platí, že když to nejde po dobrém, pak to musí jít po zlém…

Způsoby provedení exekuce

Exekuce na peněžité plnění může být provedena:

 • srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
 • přikázáním pohledávky (např. z účtu v bance),
 • správou nemovité věci,
 • prodejem movitých a nemovitých věcí,
 • postižením závodu,
 • pozastavení řidičského oprávnění a
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovité věci.

Exekuční příkazy a provedení exekuce

Exekuční příkaz je rozhodnutí, které vydává soudní exekutor, určuje v něm, jakým způsobem bude exekuci provádět. Doručení exekučního příkazu má pro povinného nepříjemné důsledky v tom ohledu, že s majetkem postiženým exekučním příkazem nemůže disponovat, nemůže ho například prodat, jazykem práva úkony, které s ním provede, jsou absolutně neplatné, pohlíží se na ně, jako by nikdy nebyly.

Když povinný do třiceti dnů od doručení výzvy k úhradě nezaplatí, exekutor začne provádět exekuci, způsobem, jaký stanovil v exekučním příkazu. Platí, že postihnout majetek povinného lze pouze v rozsahu, který bezpečně postačuje k vymožení pohledávky.

Zatímco doteď platilo, že exekutor měl poměrně velkou volnost v tom, který ze způsobů exekuce si vyvolil, od 1. září platí, že exekuce se – pokud to nebrání jejímu účelu – provádí postupně těmito způsoby:

a) přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu, a nepostačuje-li to, pak přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,

b) přikázáním jiné peněžité pohledávky s výjimkou pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, postižením jiných majetkových práv, srážkami ze mzdy a jiných příjmů, správou nemovité věci nebo pozastavením řidičského oprávnění, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmena a),

c) prodejem movitých věcí, prodejem nemovitých věcí, které povinný nepoužívá k bydlení sebe a své rodiny, postižením závodu nebo přikázáním pohledávky z penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) a b), a

d) prodejem nemovitých věcí, které povinný používá k bydlení sebe a své rodiny, nepostačuje-li způsob provedení exekuce podle písmen a) až c).

A nešlo by to jinak?

Exekuční řád počítá s tím, že za splnění určitých podmínek může povinný z vlastní iniciativy zpeněžit svůj majetek a výtěžek tohoto prodeje pak bude použit k uhrazení vymáhané pohledávky.

Jaké jsou podmínky takového postupu?

 • na povinného je vedena jen jedna exekuce,
 • majetek povinného bude prodán nejméně za obvyklou cenu určenou podle znaleckého posudku,
 • kupní cena je splatná při podpisu smlouvy k rukám exekutora,
 • oprávněný, exekutor a popř. i další věřitelé povinného dali s tímto postupem písemný souhlas.

Co je na exekutorovi nejhorší

Na exekutorovi je nejhorší, když má pravdu. Proto je lepší držet se od dluhů dál. Například šetřit. 

Ušetřit se dá i na takové banalitě, jako je účet v bance. A nemusí to nutně být konto bez poplatků: placený účet vám možná nabídne takové služby, se kterými ušetříte čas a nervy, takže dokážete vydělat víc. 

Schválně si zkuste vybrat:

Jak exekuce končí

Jakmile exekutor vymůže pohledávku oprávněného včetně nákladů exekuce (ať už na základě dobrovolné platby od povinného nebo realizací exekučních příkazů), je exekuce skončena. Exekuční příkazy bez dalšího pozbývají účinnosti a povinný opět může nakládat se svým majetkem bez omezení. Skončení exekuce je exekutor povinen oznámit všem subjektům, kterým doručoval exekuční příkazy.

Málo, nebo naopak moc pravidel?

Pro činnost soudního exekutora platí, že co není výslovně dovoleno, je zakázáno. Exekuční řízení má jasně daný průběh a podrobně stanovené všechny způsoby provedení exekuce. Každý úkon, který exekutor učiní, musí mít podklad v právních předpisech – v opačném případě exekutor riskuje kárný, nebo dokonce trestněprávní postih. Pokud jsou někteří dlužníci přesvědčeni, že „exekutor si dělá, co chce“, tento názor většinou vychází jen z neznalosti relevantní právní úpravy a z přesvědčení, že dluhy není třeba platit.

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-12
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Exekuce dostanou pevný scénář. A kvůli nízkému dluhu už vám dům neseberou

18. 5. 2015 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Exekuce dostanou pevný scénář. A kvůli nízkému dluhu už vám dům neseberou

Tonete v dluzích a děsíte se, kdy přijde exekutor účtovat? Poslanci schválili novelu, která zadluženým (trochu) ušetří nervy. Exekuce budou předvídatelnější; exekutor bude muset postupovat... celý článek

Exekutor už nebude brát příjmy manželům dlužníků. Častěji přijde zabavovat domů

30. 4. 2015 | Petra Dlouhá | 22 komentářů

Exekutor už nebude brát příjmy manželům dlužníků. Častěji přijde zabavovat domů

Manželé a manželky dlužníků budou víc chráněni před dopady finančních průšvihů zákonné polovičky. Nebudou se muset bát, že jim exekutor kvůli dluhům partnera obstaví příjmy a vyluxuje... celý článek

Ministerstvo spravedlnosti chystá pro dlužníky účty chráněné před exekutory

30. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 28 komentářů

Ministerstvo spravedlnosti chystá pro dlužníky účty chráněné před exekutory

Aliance proti dluhům usiluje o vznik účtů chráněných před exekutorem. Ministerstvo spravedlnosti na návrh slyší. Podoba účtu by mohla vycházet z německého vzoru, takzvaného P-konta.... celý článek

Věřitel jásá, dlužník brečí. Exekutor bere víc. Nezabavitelná částka v roce 2015

10. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Věřitel jásá, dlužník brečí. Exekutor bere víc. Nezabavitelná částka v roce 2015

Nezabavitelná částka – tedy suma, kterou vám exekutor, kdyby čert na koze jezdil, z příjmů sebrat nesmí, je od ledna nižší. Věřitel zaplesá; jeho nároky se budou uspokojovat rychleji.... celý článek

Reportáž. V kůži exekutora

2. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 23 komentářů

Reportáž. V kůži exekutora

Devět hodin ráno v centru Prahy. Dívám se skrz prosklené, modře lemované dveře činžáku na dobré adrese. Vlastně až příliš dobré – vzhledem k tomu, proč jsme tady. Očima přejíždím jména... celý článek

Partners Financial Services