Exekuce v kostce: Smí exekutor zabavit cokoli?

Václav Kvapil | rubrika: Seriál | 10. 11. 2015 | 19 komentářů
Když se řekne exekuce, většině lidí se nevybaví obstavení účtu nebo srážky ze mzdy, ale oblepování majetku žlutými nálepkami, jeho zabavování a prodej – mobiliární exekuce. I většina stížností na postup exekutora se týká právě jí. Je to pochopitelné, vždycky nutně představuje zásah do práva na nedotknutelnost obydlí a práva na ochranu soukromí.
Exekuce v kostce: Smí exekutor zabavit cokoli?

Jak už jsme psali v jednom z úvodních článků našeho exekučního seriálu, než se exekutor dostane k mobiliární exekuci, musí zkusit celou řadu jiných věcí. Napřed to musí zkoušet s dlužníkem po dobrém, dát mu měsíc na splácení dluhů, pak musí (to pevné pořadí je novinka od letoška) prozkoumat, jestli mu nemůže sáhnout rovnou na peníze – obstavit jeho bankovní účet nebo účet manžela, přikázat srážky ze mzdy nebo z jiných příjmů (například pronájmu nemovitostí). Až když tohle všechno nevede k zapravení dluhu, může exekutor vydat exekuční příkaz k mobiliární exekuci. Podrobněji v článku:

Není třeba zdůrazňovat, že při provádění mobiliární exekuce hraje velkou moment překvapení, proto přímo zákon stanoví, že exekuční příkaz se dlužníkovi doručuje až při provedení soupisu jeho movitého majetku. Je důležité ale také uvést, že soupis je možné provést i v nepřítomnosti dlužníka.

Nejen doma

Obecně řečeno má exekutor právo sepisovat movitý majetek na kterémkoli místě, o kterém má důvodný předpoklad, že tam dlužník má svoje věci. Co to znamená důvodný předpoklad? Exekutor zpravidla provádí svoje vyšetřování – pochopitelně na místě trvalého pobytu dlužníka, ale i na jiných adresách, ke kterým se dostane. V praxi exekutor (nebo jeho vykonavatel) shánějí informace z veřejně dostupných zdrojů, ale ptají se i sousedů, rodinných příslušníků, hledají zaměstnavatele… Dlužníka také můžou navštívit i v práci nebo na jakémkoli jiném místě.

Exekutor je oprávněný udělat osobní prohlídku dlužníka a prohlídku bytu (sídla) a jiných místností dlužníka, jeho skříní i jiných schránek v takových prostorách umístěných, pokud zde má dlužník majetek. Má také právo zjednat si do bytu nebo do jiné místnosti dlužníka přístup, popřípadě otevřít uzavřené skříně nebo jiné schránky. Tato formulace – pro přesnost – zahrnuje i zámečníka a jeho nástroje. Dlužník je povinný umožnit exekutorovi přístup na všechna místa, kde má uloženy věci.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Také každý, v jehož objektu má dlužník svůj byt (sídlo, místo podnikání) nebo jiné své místnosti, je povinen strpět, aby tu exekutor provedl prohlídku bytu a jiných místností dlužníka. V opačném případě je exekutor zase oprávněný zjednat si do těchto prostor přístup například odvrtáním zámku, eventuelně i za účastí policie. Sepsané věci může exekutor odvézt a zajistit ve svém skladu, je-li to účelné a je-li důvodné obava z jejich poškození nebo ztráty.

Neváhej a toč

Poměrně kontroverzní novinkou při provádění soupisu je povinnost exekutora pořídit obrazově-zvukový záznam o průběhu prohlídky. Doteď ho exekutor dělal jen na základě žádosti dlužníka, nebo pokud to bylo potřebné vzhledem k situaci. Vzhledem k tomu, že pořízený záznam je součástí spisu, jde o docela podstatný zásah do soukromí dlužníka. Do spisu totiž může nahlížet věřitel a je možné, že by z něj mohl zjistit poměrně citlivé skutečnosti o soukromí a obydlí dlužníka.

Co je na exekutorovi nejhorší

Na exekutorovi je nejhorší, když má pravdu. Proto je lepší držet se od dluhů dál. Například šetřit. 

Ušetřit se dá i na takové banalitě, jako je účet v bance. A nemusí to nutně být konto bez poplatků: placený účet vám možná nabídne takové služby, se kterými ušetříte čas a nervy, takže dokážete vydělat víc. 

Schválně si zkuste vybrat:

Když exekutor zabavuje, co není dlužníka

Pokud exekutor sepíše do soupisu věc, o které mu někdo jiný tvrdí, že to není věcí dlužníka, je exekutor povinen dát této osobě poučení, jak může dosáhnout škrtnutí té věci ze soupisu.

Prvním krokem je podání návrhu k vyloučení věcí ze soupisu. Podat ho může člověk každý člověk, který tvrdí, že exekutor sepsal jeho věci – s vyloučením dlužníka, samozřejmě. Návrh se musí podat do 30 dní ode dne, kdy se tato osoba o provedení soupisu dověděla. K návrhu je pak nutné přiložit veškeré listiny, na které se navrhovatel odvolává (kopie účtenek na jméno navrhovatele, kupní smlouvy atd.).

Exekutor je povinen o návrhu rozhodnout do 15 dní od jeho obdržení. Pokud shledá návrh důvodný, věci vyloučí ze soupisu, a pak je povinen věci vrátit navrhovateli na místo, kde je zabavil.

Když exekutor návrh zamítne, má navrhovatel další možnost – podat vylučovací žalobu k soudu, a to do 30 dnů od doručení zamítavého rozhodnutí exekutora. Soud pak může oproti řízení o návrhu na vyloučení věci ze soupisu rozhodovat nejen na základě písemných podkladů, ale může také předvolávat a vyslýchat svědky.

Co si exekutor smí dovolit

 • provést soupis v nepřítomnosti dlužníka,
 • zjednat si přístup do místa s věcmi povinného (i odvrtat zámek při překonat jinou překážku),
 • provést osobní prohlídku dlužníka,
 • sepsat věci, u kterých je důvodné předpokládat, že patří povinnému (samotné tvrzení třetí osoby „věci jsou moje, nepatří dlužníkovi“ k odvrácení soupisu bohužel nestačí),
 • vyžádat si asistenci Policie ČR,
 • odvézt sepsané věci do svého skladu.

POZOR:

Exekutor je povinen provést zvukově obrazový záznam o průběhu prohlídky. Tento záznam je exekutor povinen pořídit i přes případný výslovný nesouhlas povinného! 

Ocenění a dražba movitých věcí

Exekutor po provedení soupisu určí odhadní cenu sepsaných věcí sám, v obtížnějších případech přibere k určení ceny znalce.

Pak exekutor vydá dražební vyhlášku, kterou nařídí dražbu. Movité věci se začínají dražit na jedné třetině odhadní ceny, což je lákavé. Dražba má ale i svá rizika… Dražitelé mají možnost si věc před dražbou prohlédnout. Pokud pak člověk věc koupí v exekuční dražbě a později zjistí, že je rozbitá nebo má vady, má prostě smůlu. Uplatňovat odpovědnost za vady ani se dožadovat zrušení dražby nelze. Vítěz dražby je povinen nejvyšší podání ihned po skončení dražby doplatit a vydražené věci převzít.

Pokud se sepsané věci v dražbě neprodají, nařídí exekutor opakovanou dražbu. Nejnižší podání však zůstává stejné jako v první dražbě. Pokud se ani na druhý pokus věci nevydraží, jsou nabídnuty věřiteli za jednu třetinu odhadní ceny. Pokud je věřitel odmítne převzít, vrátí se sepsané věci dlužníkovi.

Kde je kompromis mezi právy dlužníka a věřitele?

Mobiliární exekuce je jeden z nejúčinnějších způsobů, jak donutit dlužníka platit jeho dluhy. Přispívá k tomu i to, že se často nutně odehrává za přihlížení sousedů a jiných zvědavých očí. Nese s sebou, jakkoli to není jejím účelem, i jistou ostudu. Věřitelé mají často pocit, že dlužník, který neplatí své dluhy, se jim vysmívá, dlužník má naopak pocit, že se šlape po všech jeho právech a jedná se s ním nelidsky. Kompromis mezi právy dlužníka a věřitele se hledá velmi obtížně.

Exekutor většinou dává dlužníkovi šanci na poslední chvíli se vyplatit, aby zamezil stěhování svého majetku do exekutorského skladu. I pod tlakem okolností by ale měl vždycky umět zvážit, jestli nevytlouká klín klínem. Pořizovat si na exekuci půjčku, která by znamenala v dohledné době novou exekuci, by opravdu nebylo rozumné.

Ruce pryč!

Přesný seznam: na co exekutor nesmí sáhnout

 • věci, jejichž prodej je podle zvláštních předpisů zakázán nebo které podle zvláštních předpisů výkonu rozhodnutí nepodléhají (např. dálnice – patří vždy výlučně státu, na druhou stranu málokdo jich má pár doma v šatníku);

Nezabavitelné prachy

Ještě než dojde na sepisování majetku, ptá se exekutor po hotovosti. Zpod slamníku vám může sebrat skoro všecko až na takzvané nezabavitelné minimum. To není pro každého stejné. Spočítejte si to svoje:

 • věci, které dlužník nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, a další, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly a jejichž počet a hodnota odpovídá obvyklým majetkovým poměrům;zejména:
  – běžné oděvní součásti, včetně prádla a obuvi,
  – obvyklé vybavení domácnosti, zejména lůžko, stůl, židle, kuchyňská linka, kuchyňské nářadí a nádobí, lednička, sporák, vařič, pračka, vytápěcí těleso, palivo, přikrývka a ložní prádlo, pokud hodnota takové věci zjevně nepřesahuje cenu obvyklého vybavení domácnosti,
  – studijní a náboženská literatura, školní potřeby a dětské hračky,
  – snubní prsten, písemnosti osobní povahy, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se povinného nebo členů jeho rodiny a nosiče dat těchto záznamů, pokud nelze takové záznamy přenést na jiný nosič dat, a jiné předměty podobné povahy,
  – zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný nebo člen jeho domácnosti potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě,
  – hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu,
  – zvířata, u nichž hospodářský efekt není hlavním účelem chovu a která slouží člověku jako jeho společník,
 • Je-li povinný podnikatel, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna;
 • věci, které povinný nabyl jako substituční jmění.

POZOR:

Nic z výše uvedených omezení neplatí, jde-li o věci, které povinný, který úmyslným trestným činem způsobil škodu, nabyl z majetkového prospěchu získaného tímto trestným činem, je-li oprávněným poškozený z tohoto trestného činu.

 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 11. 2015 8:38, Kamil

Má exekutor nějakou odpovědnost za svá pochybení? Samozřejmě, že nemá. Proč se nepíše, že nemá žádnou trestně právní ani hmotnou
odpovědnost za to, že v drtivé většině případů zneužívá své pravomoci? Můžete mu předložit jakékoliv dokumenty, které naprosto věrohodně prokazují, že věc nepatří dlužníkovi, a stejně tu věc zapíše do seznamu resp. ji rovnou zabaví. Udělá to zcela zřejmě naschvál, jen aby uškodil a ukázal, kdo je tady pánem. Klidně to nechá dojít až k vylučovací žalobě a soud samozřejmě prohraje. Majitel neoprávněně zabavené věci musel strpět nejen exekutorské šikanování,ale musel si např. zaplatit advokáta (ne každý umí napsat a podat vylučovací žalobu), zaplatit soudní poplatek 2 tis. Kč a hlavně tou věcí po nějakou dobu nemohl disponovat. A co exekutor? Nejen, že neutrpí žádnou újmu, ale stát za něj, soukromého podnikatele, zaplatí veškeré náklady, které žalobci vznikly. To znamená za prohraný soud. Veřejnost vůbec neví, že má soukromý podnikatel - exekutor taková privilegia. Ne on, ale za jeho pochybení platí stát. Proto jsou takoví zpupní!! Viz. například chování toho darebáka Vrány. Musí odstoupit až na základě intervence ministra spravedlnosti. Proč nepíšete o tom, jaká ti lumpové mají privilegia?

+89
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

11. 11. 2015 21:12, Martin

Naopak. Exekuce jako soukromy byznys jsou spravne, protoze maji nesrovnatelne lepsi vysledky nez kdy ji provadel stat. Kazdy ma moznost se exekuci vyhnout. U nas se to ale nechava vyhnit a doufa ze se na to zapomene. O pachatelich trestnych cinu radsi ani mluvit nebudu.

Zobrazit celé vlákno

-55
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Exekuce v kostce: Majetek manželů a exekuce

29. 10. 2015 | Ondřej Novák | 12 komentářů

Exekuce v kostce: Majetek manželů a exekuce

Co hrozí, když jeden z manželů přinese do manželství dluhy? Co hrozí, když je naseká v době trvání manželství? Co může exekutor? Zákony se v posledních dvou letech radikálně proměnily,... celý článek

Ministerstvo spravedlnosti chystá pro dlužníky účty chráněné před exekutory

30. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 28 komentářů

Ministerstvo spravedlnosti chystá pro dlužníky účty chráněné před exekutory

Aliance proti dluhům usiluje o vznik účtů chráněných před exekutorem. Ministerstvo spravedlnosti na návrh slyší. Podoba účtu by mohla vycházet z německého vzoru, takzvaného P-konta.... celý článek

Věřitel jásá, dlužník brečí. Exekutor bere víc. Nezabavitelná částka v roce 2015

10. 3. 2015 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Věřitel jásá, dlužník brečí. Exekutor bere víc. Nezabavitelná částka v roce 2015

Nezabavitelná částka – tedy suma, kterou vám exekutor, kdyby čert na koze jezdil, z příjmů sebrat nesmí, je od ledna nižší. Věřitel zaplesá; jeho nároky se budou uspokojovat rychleji.... celý článek

V terénu s lidmi exekutora Vrány. Jak se potí pohledávky

9. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 42 komentářů

V terénu s lidmi exekutora Vrány. Jak se potí pohledávky

Sedím v oranžové dodávce. Po každém boku vykonavatele přerovského exekutora Vrány. „V malých městech a na vesnicích to chodí úplně jinak. Vyjedeme za Prahu,“ rozhodují. Náš společný... celý článek

Reportáž. V kůži exekutora

2. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 23 komentářů

Reportáž. V kůži exekutora

Devět hodin ráno v centru Prahy. Dívám se skrz prosklené, modře lemované dveře činžáku na dobré adrese. Vlastně až příliš dobré – vzhledem k tomu, proč jsme tady. Očima přejíždím jména... celý článek

Partners Financial Services