Bezzubý boj s úvěrovými žraloky. Chceme jména provinilců!

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 10. 6. 2013 | 7 komentářů
Zpřísníme pokuty a uveřejníme jména hříšníků – to je hlavní poselství, se kterým na začátku března nastoupil do funkce nový šéf České obchodní inspekce. Minulý týden inspekce uveřejnila zprávu o pokutách pro úvěrové piráty. Co z ní můžou vyčíst? Že v Česku se pořád nemají čeho bát!
Bezzubý boj s úvěrovými žraloky. Chceme jména provinilců!

O praktikách poskytovatelů nebankovních spotřebitelských úvěrů a příbězích lidí, kteří se kvůli lichvářským půjčkám dostali až na dno, na Peníze.cz čtete pravidelně:

S nadějí pro vás také sledujeme legislativní změny, které slibují přiostření pravidel a důslednější postih úvěrových žraloků.

Výsledky jsou ale – velkým plánům, slibům a kasání (rukávů) navzdory – nevalné. Potvrzuje to ostatně poslední zpráva České obchodní inspekce. Za první tři měsíce roku stihla zkontrolovat 69 firem, které poskytují nebo zprostředkovávají spotřebitelské úvěry. „V 58 procentech případů bylo zjištěno jedno či více porušení zákonných povinností. Ve sledovaném období nabylo právní moci 21 rozhodnutí o uvalení sankcí v celkové výši 657 000 Kč,“ uvedl ředitel České obchodní inspekce Vladimír Velčovský. Kontroly podle něj potvrdily „přetrvávající nedostatky v plnění povinností vyplývajících ze zákona o spotřebitelském úvěru, i dalších právních předpisů“.

Zjištěná porušení zákona a uložené sankce

Porušení zákona o spotřebitelském úvěru (zák. č. 145/2010 Sb.):

  • ve dvacíti případech bylo prokázáno porušení obsahových náležitostí reklamy nebo nabídky na spotřebitelský úvěr (§ 4)
  • v šesti případech bylo zjištěno, že reklama na spotřebitelský úvěr neobsahovala údaj o rozsahu oprávnění zprostředkovatele, zejména informaci, pro kolik věřitelů vykonává zprostředkovatelskou činnost nebo zda tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele (§ 17)
  • v pěti případech sjednané smlouvy neobsahovaly zákonem požadované náležitosti (§ 6 odst. 1)
  • v jednom případě spotřebitel neobdržel před uzavřením smlouvy zákonem požadované informace v písemné nebo jiné trvale zachovatelné formě (§ 5 odstavec 1)
  • v jednom případě neposoudil věřitel před uzavřením smlouvy sjednávající spotřebitelský úvěr s odbornou péčí schopnost spotřebitele tento úvěr splácet (§ 9 odstavec 1).

Další porušení obecně závazných právních předpisů:

  • porušení zákazu používání nekalých obchodních praktik bylo v průběhu kontrol zjištěno v sedmi případech (porušení zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele)
  • jiná porušení ustanovení zákona o ochraně spotřebitele prokázali inspektoři v dalších osmi případech.

Zdroj: ČOI

Názvy firem ani konkrétní výši pokut, která byla jednotlivým subjektům udělena, se ze zprávy nedozvíme. Zato ale víme, že nebankovních společností nabízejících spotřebitelské půjčky v Česku působí tisíce, ne-li desetitisíce – 69 kontrol tedy zachytí v džungli spotřebitelských úvěrů jen drobty. Přesto by to mohlo mít svůj význam – kdyby byli hříšníci vyvěšení na černou listinu, aby spotřebitel věděl, komu se obloukem vyhnout, a kdyby dostávali tresty dost velké tresty na to, aby ostatní od „nekalých praktik“ odrazovaly.

Pokuty stále nízké

Inspekce uvedla, že 16 pokut dosáhlo v součtu 584 tisíc korun – ve všech případech šlo o porušení zákona o spotřebitelském úvěru. V dalších pěti případech se jednalo o porušení zákona o ochraně spotřebitele a byly uděleny pokuty v souhrnné výši 73 tisíc korun. Průměrování je ošemetná disciplína, ovšem podle dostupných čísel se nelze ubránit dojmu, že jednotlivé pouty se pohybovaly maximálně v desetitisících korun. Což je – s trochou cynismu – suma, kterou úvěroví žraloci vysají z jednoho průměrně naivního klienta. Navrch – pokutu provinilci dostanou v tichosti a ústranní, aniž utrpí jejich renomé. Na práci budou mít i dál klid.

Nedalo nám to a obrátili jsme se na Českou obchodní inspekci s žádostí o podrobnější vysvětlení situace. Znamenají nízké pokuty, že zjištěná provinění byla jen banální? Proč nám inspektoři nedají konkrétní jména? A není boj s úvěrovými žraloky trochu bezzubý?

„Prostým matematickým úkonem dospějete k průměrné pokutě v řádu několika tisíc. Tento průměr však nelze vztáhnout na jednotlivé kontroly České obchodní inspekce. Každá z nich má svoje specifika, u každé z nich je různá míra porušení zákona, a tedy i jiná výše uložené sankce, přestože porušeno může být (a také bývá) stejné ustanovení zákona,“ vysvětloval nám mluvčí České obchodní inspekce Denis Gaidoš. Nejvyšší uložená pokuta podle něj dosahovala 250 tisíc korun. „Celá řada dalších pokut se pohybovala v rozmezí mezi deseti a padesáti tisíci,“ dodává. V zákoně o spotřebitelském úvěru opravdu stojí, že „při určení výměry pokuty se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán“. Tentýž zákon však inspekci umožňuje rozdávat pokuty až ve výši dvaceti milionů korun. Znamená to tedy, že všechna zjištěná pochybení byla v podstatě zanedbatelná? Na to nám mluvčí České obchodní inspekce jednoznačnou odpověď nedal.

O výši pokut podle něj rozhoduje ředitel inspektorátu, jehož inspektoři kontrolu prováděli a porušení zjistili. „Rozhodování o výši pokuty ale nemůže být ovlivněno maximální možnou sankcí stanovenou zákonem. Pro stanovení pokuty je rozhodující posouzení výsledků kontroly popsaných v kontrolním protokolu a posouzení všech okolností porušení zákona (a to polehčujících stejně jako přitěžujících),“ argumentuje mluvčí inspekce Gaidoš. A dodává, že dolní hranici pokuty zákon nijak neomezuje. Naši otázku, co už by se muselo stát, aby padla pokuta v řádech milionů, nechal Denis Gaidoš bez odpovědi.

Kdy spotřebitelům není pomoci

Zajímalo nás také, jestli inspekce opakovaně kontroluje subjekty, u kterých zjistila porušení zákona. A zda jsou při opakovaném prohřešku tresty tvrdší, případně podstatně tvrdší.

„Česká obchodní inspekce opakovaně kontroluje ty subjekty, u nichž byly při předchozích kontrolách zjištěny nedostatky, a také je opakovaně kontroluje, pokud dostává podněty ke kontrole od spotřebitelů. Zjistí-li opakovaně porušení stejného ustanovení zákona, je také ukládaná sankce vyšší, a to i několikanásobně. Průměrně se jedná při opakovaném zjištění o troj- až desetinásobek předchozí pokuty,“ odpovídá Denis Gaidoš.

Často podle něj ale inspekce v podstatě konat a trestat nemůže. „Bohužel v řadě případů, kdy se na Českou obchodní inspekci obracejí spotřebitelé s žádostí o prošetření a posouzení smlouvy, zjišťujeme, že smlouvu o zprostředkování nebo poskytnutí úvěru podepsali a její podmínky (s nimiž se dostatečně neseznámili nebo je vzali na lehkou váhu) porušili a je po nich vymáhána smluvní pokuta. Jsou však těmito smluvními podmínkami – byť leckdy velmi přísnými a nevýhodnými, vázáni k plnění,“ popisuje mluvčí inspekce. Pokud lidé dluhy neplatí, hrozí jim navýšení dlužné částky o penále, následně vymáhání a exekuce. „Do tohoto vztahu však už správní orgán nemůže zasáhnout. A pokud dlužník podepsal společně se smlouvou také rozhodčí doložku, jsou jeho práva odvolat se k soudu omezena,“ komentuje Denis Gaidoš.

Dobrá zpráva

S rozhodčí doložkou je to alespoň lepší, než to bývalo. Od dubna 2012 platí změny, o kterých jsme psali v tomto článku:

Spotřebitelské úvěry: Zkrotí zákonodárci rozhodčí doložku?

Anketa

Pomohlo by zveřejňování a pranýřování úvěrových společností, které porušují pravidla?

Dejte nám jména!

Poslední z našich dotazů směřoval na nového šéfa České obchodní inspekce Vladimíra Velčovského. V březnu při nástupu do funkce sliboval, že inspekce zpřísní pokuty a začne uveřejňovat jména hříšníků.

„Ústřední ředitel Vladimír Velčovský při nástupu do funkce větší otevřenost České obchodní inspekce vůči veřejnosti slíbil a také svůj slib postupně plní. Začít se zveřejňováním všech výstupů správního orgánu (jako je tomu od dubna r. 2011 v případě porušení zákona o pohonných hmotách) však nelze ze dne na den,“ říká mluvčí inspekce Galdoš.

Česká obchodní inspekce podle něj zvažuje možnosti zveřejňování hříšníků v těch rizikových oblastech podnikání, které mohou negativně ovlivnit životy spotřebitelů, jako například předváděcí akce nebo právě spotřebitelské úvěry. „Než však Česká obchodní inspekce k plošnému zveřejňování sankcí přistoupí, musí zvážit veškeré důsledky (pozitivní i negativní) i případná právní rizika a také se na takový krok technicky a organizačně připravit (přehledy subjektů, jimž byly ve sledovaném období pravomocně uloženy nejvyšší sankce, zveřejňujeme v současnosti v problémových oblastech trhu po vyhodnocení prvního pololetí a celého roku),“ uzavírá Denis Gaidoš. Přesně stejnou odpověď na tuto otázku – tedy, že je třeba zvážit rizika a technicky a organizačně se připravit – jsme dostali od jeho předchůdkyně v pozici tiskové mluvčí loni v únoru:

Nenecháme se ukolíbat. Situaci na poli spotřebitelských úvěrů pro vás budeme na Peníze.cz dál sledovat. A nepříjemné otázky kontrolorům nepřestaneme klást, dokud nezačneme dostávat uspokojivé odpovědi. Včetně jmen hříšníků. 

Dobrý pomocník od Peníze.cz

Pokud si opravdu musíte půjčit (a my se domníváme, že takové situace by měly být vážně vzácné), dobře počítejte. Jedním z důležitých ukazatelů, snad vůbec nejdůležitějším, je takzvaná roční procentní sazba nákladů. Měla by vám povědět, kolik vás půjčka bude stát, a umožnit vám půjčky porovnávat. RPSN samozřejmě trochu zkresluje u půjček na krátkou dobu, ty ale naštěstí mívají většinou podstatně jednodušší a čitelnější podmínky. Každopádně: RPSN by měl každý věřitel zveřejňovat, povinně. Pokud to nedělá, nepůjčujte si od něj a bez váhání na něj pošlete Českou obchodní inspekci. A  pokud ho uvádí, zkuste si přepočítat na naší kalkulačce, jestli nekecá.

Výpočet RPSN

Další kalkulačky

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+10
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

10. 6. 2013 8:40, ppetr1

a co takovy cetelem,home kredit............... a dalsi s RPSN 20-40%
co banky s jejich uvery a kontokorenty od 15% a vyse.
toto jsou lichvy v pravem slova smyslu a pokud si toto dovoli tyto instituce pri nulovych urokovych sazbach - tak uz se nedivim nicemu.

ze jsou lidi tupouni a za tyto uroky si pujcky berou muze normalni clovek jen kroutit hlavou.

+12
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Nový šéf České obchodní inspekce: Konec tajností, zveřejníme všechny pokuty

31. 3. 2013 | Petr Kučera | 3 komentáře

Nový šéf České obchodní inspekce: Konec tajností, zveřejníme všechny pokuty

Spotřebitelé by konečně mohli snadno zjistit, komu Česká obchodní inspekce uložila pokuty za porušení zákona. Otevřenější přístup ke zveřejňování konkrétních výsledků kontrol plánuje... celý článek

Spotřebitelské úvěry. Poškození v kauze CPE: Upsali jsme se ďáblu

18. 2. 2013 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Spotřebitelské úvěry. Poškození v kauze CPE: Upsali jsme se ďáblu

V prosinci jsme uveřejnili příběh Lady Seimlové. Chtěla půjčku od společnosti CPE – Credits of Private Equity: úvěr nedostala, zato ji firma připravila o dvacet tisíc korun. Po uveřejnění... celý článek

Reklamě po tlamě: dobře zašité RPSN

17. 12. 2012 | Dušan Šídlo | 17 komentářů

Reklamě po tlamě: dobře zašité RPSN

Banky před vánočními svátky zintenzivnily reklamní kampaně na spotřebitelské půjčky. Řinčí slevami, nabízejí bonusy, zdůrazňují svou flexibilitu. Ve všem tom lomozu ovšem tak nějak... celý článek

Nové banky na lovu klientů. Návnada: levné půjčky

8. 11. 2012 | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Nové banky na lovu klientů. Návnada: levné půjčky

Marže poskytovatelů spotřebitelských úvěrů v České republice jsou nemalé. Toho chtějí využít nové banky, které by rády výhodnějšími podmínkami přivábily nespokojené klienty. Podaří... celý článek

Nová pravidla spotřebitelských úvěrů: zákon proti nevzdělanosti

15. 5. 2012 | Tomáš Prouza | 18 komentářů

Nová pravidla spotřebitelských úvěrů: zákon proti nevzdělanosti

Po mnoha letech nečinnosti by nová právní úprava mohla omezit největší zvěrstva úvěrových žraloků – a také uchránit některé lidi před jejich vlastní nevzdělaností.

Partners Financial Services