Podpora v nezaměstnanosti v roce 2016 roste. A na pracáku si můžete přivydělat víc

Jste bez práce? Máme pro vás podrobný přehled o pravidlech podpory v nezaměstnanosti v roce 2016. Dozvíte se, kolik dostanete. Víme, jaká jsou pravidla pro expodnikatele, matky a otce po rodičovské i pro člověka, který po propuštění čerpá odstupné. A jestli si smíte k podpoře v nezaměstnanosti přilepšit.
Podpora v nezaměstnanosti v roce 2016 roste. A na pracáku si můžete přivydělat víc

Podporu v nezaměstnanosti v roce 2016 dostane pouze člověk, který je bez zaměstnání, ale prostřednictvím úřadu práce se o práci uchází. Druhá podmínka: během dvou let předcházejících zařazení do evidence pracáku jste platili aspoň dvanáct měsíců sociální pojištění. Což v praxi znamená, že jste byli zaměstnaní, pracovali „na dohodu“ (tudíž za vás pojistné odváděl zaměstnavatel) nebo podnikali (tedy jste sociální pojištění odváděli sami).

Vyžadované doby pojištění ale můžete splnit i jinak – prostřednictvím takzvané náhradní doby zaměstnání. Jde kupříkladu o období, kdy jste byli na mateřské, rodičovské nebo pobírali důchod pro invaliditu třetího stupně. Kompletní výčet uznávaných náhradních dob vidíte v boxu.

Náhradní doba je, když...

Náhradní doby zaměstnání

 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

Aby to nebylo jednoduché, do hry vstupuje ještě pár upřesňujících pravidel. Podporu v nezaměstnanosti nedostanete když:

 • pobíráte starobní důchod nebo dávky nemocenského pojištění (nemocenskou, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství)
 • vás v půlroce před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vyhodili z práce pro zvlášť hrubé porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů, vztahujících se k vykonávané práci
 • vás v půlroce před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vyhodili z práce pro zvlášť hrubé porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce
 • máte nárok na výsluhový příspěvek vyšší, než by byla podpora v nezaměstnanosti (pokud je příspěvek nižší, dostanete podporu v nezaměstnanosti ve výši rozdílu mezi podporou a příspěvkem)
 • vykonáváte nekolidující zaměstnání (podrobněji o nekolidujícím zaměstnání níž)
 • pobíráte podporu při rekvalifikaci
 • jste ve vazbě

Jestli podmínky splňujete, o podporu žádejte na příslušném úřadu práce, tiskopis žádosti o podporu v nezaměstnanosti můžete stahovat v naší nabídce formulářů.

Podpora při rekvalifikaci

Erár to platí

Hledáte práci a zaměstnavatelé vám zavírají dveře před nosem. Chybí dovednosti nebo vzdělání. Pomoct může rekvalifikační kurz. Nezaměstnaným rekvalifikaci proplácí stát. Za jakých podmínek? Smíte si kurz vybrat? A jak vysokou podporu budete v průběhu rekvalifikace pobírat?

Rekvalifikace. Jak na ni a kolik přispěje stát

Strop podpory v roce 2016 roste

Pro délku podpůrčí doby je rozhodující, kolik je vám v den podání žádosti let. Člověk do padesáti let věku může podporu v nezaměstnanosti čerpat pět měsíců. Jestli je vám od padesáti do pětapadesáti, lze podporu čerpat osm měsíců. Jestli jste starší pětapadesáti, dostanete podporu až na jedenáct měsíců.

První dva měsíce budete od úřadu práce dostávat šedesát pět procent průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. Další dva měsíce padesát procent z téhož. Pak až do konce podpůrčí doby čtyřicet pět procent dřívějšího výdělku.

Jestli jste před zařazením do evidence pracovního úřadu bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, podporu v nezaměstnanosti dostanete nižší: měsíčně pětačtyřicet procent dřívějšího příjmu po celou podpůrčí dobu.

Jestli jste měli v předešlé práci vysoké příjmy, neznamená to automaticky, že dostanete vysokou podporu. Výše podpory v nezaměstnanosti je shora omezena na 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího roku, ve kterém o podporu žádáte. Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015 se rovnala částce 25 903 korun, podpora v nezaměstnanosti tudíž může v roce 2016 dělat nanejvýš 15 024 korun měsíčně. Pro srovnání: v roce 2015 bylo maximum 14 604 korun. Letos si tedy nezaměstnaní, kteří dřív měli slušné příjmy, trochu polepší.

Jestli po odchodu z předešlého zaměstnání čerpáte odstupné, výplata podpory v nezaměstnanosti se odkládá. Když dostanete odstupné ve výši tří platů, podporu můžete čerpat až od čtvrtého měsíce.  Délka podpůrčí doby se ale nezkracuje.

Kolik vám dají

Co kdybyste teď přišli o práci? Co vám dají za poctivě odváděné sociální pojištění?

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2016

výdělků
let

Další kalkulačky

Propojeno!

Po škole na pracák

Zajímá vás, jestli dostanete podporu v nezaměstnanosti, když jste právě odmaturovali, odpromovali nebo dostali výučňák? Radši s ní moc nepočítejte. Podrobnosti a další užitečné informace pro čerstvé absolventy v článku:

Anketa

Byli jste na pracáku?

Podpora v nezaměstnanosti pro podnikatele

Živnostníci a podnikatelé dostanou podporu v nezaměstnanosti jen za předpokladu, že samostatně výdělečnou činnost přeruší nebo ukončí. Jak na to, jsme radili před časem:

Obdobně jako ostatní zájemci o podporu se musí evidovat na úřadu práce a mít v posledních dvou letech alespoň dvanáct měsíců placené sociální pojištění, případě splňovat náhradní doby zaměstnání. Délka podpůrčí doby je stejná jako u ostatních.

Rozdíl je ve výpočtu podpory. U uchazeče o zaměstnání, který před zařazením do evidence podnikal, se počítá podpora v nezaměstnanosti následovně:

 • první dva měsíce se rovná šedesáti pěti procentům přepočteného měsíčního vyměřovacího základu (vysvětlíme níž)
 • další dva měsíce padesáti procentům téhož
 • po zbytek podpůrčí doby čtyřiceti pěti procentům téhož

Pozor, u bývalých podnikatelů a živnostníků se podpora nepočítá ze zisku přepočteného na měsíc, nýbrž z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Ten je obvykle tvořen polovinou zisku (čili příjmů snížených o výdaje) v předchozím roce – příslušný údaj najdete v přehledu příjmů a výdajů, který jste podávali okresní správě sociálního zabezpečení.

Například: loni váš zisk činil čtyři sta tisíc. Vyměřovací základ pro sociální pojištění tedy dělá v letošním roce dvě stě tisíc. Přepočtený měsíční vyměřovací základ 16 667 korun. Z něj se vypočte podpora v nezaměstnanosti podle vzorce nastíněného výš.

Podpora v nezaměstnanosti po rodičovské

U lidí, kterým před čerpáním podpory v nezaměstnanosti běžela některá z náhradních dob zaměstnání, se v roce 2016 podpora počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2015: tedy z částky 25 903 korun. První dva měsíce budete dostávat její 0,15násobek (3886 korun), další dva měsíce její 0,12násobek (3109 korun) a po zbytek podpůrčí doby její 0,11násobek (2850 korun). Stejný výpočet platí pro člověka, který bez vlastního zavinění nemůže doložit výši předchozího vyměřovacího základu nebo čistého výdělku.

Přivýdělek: Bez podpory

K podpoře v nezaměstnanosti si legálně přivydělávat nesmíte – jinak o dávku přijdete. Pokud vám ale primárně nejde o podporu, nýbrž o to, aby vám úřad práce zprostředkoval nové zaměstnání (nebo nárok na podporu beztak nemáte), můžete si přivydělat v rámci takzvaného nekolidujícího zaměstnání, aniž byste se museli bát vyškrtnutí z evidence. Možný výdělek je shora omezený polovičkou minimální mzdy, která aktuálně dosahuje 9900 korun; polovina tedy dělá 4950 korun. Jestli máte výdělků víc, hranice platí pro jejich součet, nikoli pro každý zvlášť. Může se jednat o práci na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo činnost v pracovním poměru. V roce 2015 byla minimální mzda nižší a tudíž i nižší strop výdělku v nekolidujícím zaměstnání (4600 korun).

Zase na podpoře

Když úředníci posuzují váš nárok na podporu, zajímají se vždy o rozhodné období posledních dvou let. Jestli jste vyčerpali celou podpůrčí dobu, našli si zaměstnání a pak se znovu ocitli bez něj, budete mít nárok na podporu jen za předpokladu, že jste v meziobdobí získali výdělečnou činností dobu důchodového pojištění alespoň v délce šesti měsíců. Tato doba se nevyžaduje v případě, že jste zaměstnání (nebo výdělečnou činnost) ukončili ze zdravotních důvodů, byl s vámi rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Když napoprvé vyčerpáte jen část podpůrčí doby, nastoupíte do práce (nebo jinou výdělečnou činností získáte účast na sociálním pojištění) a pak ji znovu ztratíte, vznikne vám znovu nárok na podporu (na celou podpůrčí dobu) už po třech měsících. Když budete zaměstnaní nebo výdělečně činní kratší čas než tři měsíce, můžete následně aspoň dočerpat zbytek původní podpůrčí doby.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+123
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 48 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 1. 2016 18:33, Jára

"Pokud vám ale primárně nejde o podporu, nýbrž o to, aby vám úřad práce zprostředkoval nové zaměstnání" - hahaha, to je asi vtip ne? Neznám nikoho ve svém okolí, komu by úřad práce opravdu zprostředkoval zaměstnání. ÚP je pouze evidencí nezaměstnaných, volná místa "nabízená" přes ÚP jsou z 90% "zaměstnavatelé" zneužívající snadno dostupnou a levnou pracovní sílu - když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají, v praxi práce bez pracovní smlouvy, za minimimální mzdu, zato s nekonečnou pracovní dobou (dle potřeby zaměstnavatele) a hromadou slibů a výmluv... a na ÚP nikomu není divné, že ty samé inzeráty jim tam rotují už roky. Jim to zvedne statistiku volných míst, tak se počítá všechno, i zřejmí zaměstnavatelé podvodníci.

+240
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 7. 2016 18:51, Adéla

Dobrý den , čerpala jsem podporu od 15 dne v měsíci tedy od 15.1. do 30.6. Za leden jsem dostala pouze část 4000,- . Měla bych dostat doplatek za leden?

-5
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (48 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Rekvalifikace 2016: Kolik vám přispěje stát. A jak na to

8. 8. 2016 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Rekvalifikace 2016: Kolik vám přispěje stát. A jak na to

Jestli jste bez práce a nové zaměstnání se nedaří najít, může pomoct rekvalifikační kurz. Kromě nových dovedností a zvýšení šancí na profesní uplatnění má rekvalifikace ještě jednu... celý článek

Novinky pro podnikatele: Sociální pojištění v roce 2016

30. 11. 2015 | Petra Dlouhá | 9 komentářů

Novinky pro podnikatele: Sociální pojištění v roce 2016

Kolik zaplatíte za sociální pojištění v roce 2016? Minimální zálohy se zvyšují. Peníze.cz přinášejí přehled všeho důležitého: cifry platné pro rok 2016, pravidla, novinky i návod, jak... celý článek

Výpověď pro nadbytečnost: Kdy je oprávněná, kdy ne. A jak se bránit

5. 11. 2015 | Petra Dlouhá | 17 komentářů

Výpověď pro nadbytečnost: Kdy je oprávněná, kdy ne. A jak se bránit

Výpověď pro nadbytečnost můžete dostat jen z důvodů vymezených zákonem. Když šéf zkouší kličky a hledá způsob, jak se vás elegantně zbavit, nenechte si to líbit. Máme pro vás příklady... celý článek

Očima expertů: Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Mají zaměstnavatelé dostat úlevy?

30. 10. 2015 | Ondřej Tůma | 20 komentářů

Očima expertů: Pomoc dlouhodobě nezaměstnaným. Mají zaměstnavatelé dostat úlevy?

Počet nezaměstnaných v Česku klesá. S horším uplatněním na trhu práce ale stále bojují starší lidé, absolventi a matky po rodičovské dovolené. Ministerstvo práce a sociálních věcí jim... celý článek

Šéf mě nutí do přesčasů: Co si nenechat líbit a jak se bránit

7. 10. 2015 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Šéf mě nutí do přesčasů: Co si nenechat líbit a jak se bránit

Přesčasy mají jasně stanovená pravidla. Nesmí jich být příliš a zaměstnavatel za ně musí připlatit. Když zákon poruší, nemusíte si to nechat líbit. Přečtěte si, na co máte právo. A... celý článek

Partners Financial Services