Mateřská a rodičovský příspěvek. Jak na žádost

Čekáte přírůstek do rodiny? Poradíme, jak zažádat o dávky – peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.
Mateřská a rodičovský příspěvek. Jak na žádost

Než o peněžitou pomoc v mateřství zažádáte, ověřte si, jestli na ni máte nárok. Potřebné informace najdete v našich článcích.

Rodiče, kterým vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nejprve žádají na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), později na úřadu práce. Rodiče, kteří nárok na mateřskou nemají, na sociálku nemusí. Hned po porodu se s žádostí o rodičovský příspěvek obrátí na kontaktní pracoviště úřadu práce. A v zásadě můžou následující část článku, věnovanou mateřské, přeskočit rovnou k části o rodičovském příspěvku.

Hluboko do prasátka?

A nedají vám porodné?

Rodiče s nízkými příjmy mají po narození dítěte nárok na porodné. Naše kalkulačka porodného propočítá, jestli patříte mezi ně. Nabízíme všechny potřebné informace a ke stažení aktuální formuláře žádosti.

Porodné 2018

Žádost o mateřskou. Krok za krokem

Peněžitou pomoc v mateřství, lidově mateřskou, můžete dostat nejdřív na začátku osmého týdne a nejpozději byste ji měla pobírat od šestého týdne před termínem porodu. Šestý týden je zároveň nejzazší termín, do kterého musí žena splnit dobu potřebné účasti na nemocenském pojištění.

Pokud si žena během zmíněných dvou týdnů termín nástupu na mateřskou neurčí sama a neoznámí ho okresní správě sociálního zabezpečení, za počátek čerpání mateřské se automaticky považuje začátek šestého týdne před porodem. Když maminka porodí před původně stanoveným začátkem čerpání mateřské, bude jí peněžitá pomoc v mateřství náležet ode dne porodu. Podpůrčí doba peněžité pomoci v mateřství – doba, po kterou lze mateřskou čerpat – dělá 28 týdnů, nebo 37 týdnů, když se narodí dvojčata či vícerčata.

Radujte se, tatínku

– je to dítě!

Od února 2018 začne Česká správa sociálního zabezpečení vyplácet dávku otcovské poporodní péče. K týdennímu volnu na vzájemnou aklimatizaci s novým členem rodiny. Žádat můžou už prosincoví a lednoví tátové:

Dovolená pro novopečené otce. Kdo kolik dostane?

Peněžitou pomoc v mateřství jako jednu z dávek nemocenského pojištění vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství ovšem vystavuje ošetřující lékař, nejčastěji gynekolog (tištěný formulář je případně k dostání na OSSZ), který zároveň potvrdí předpokládaný termín porodu. Na matce dítěte je vyplnění části B – především data, od kterého chcete mateřskou čerpat. Následně tiskopis předá zaměstnavateli (případně poslednímu zaměstnavateli).

Na základě této žádosti totiž zaměstnavatel poskytne mateřskou dovolenou – ačkoli se v praxi oba pojmy často zaměňují, jde o dvě odlišné věci. Mateřskou dovolenou – 28 týdnů (nebo 37 v případě vícerčat) poskytuje těhotné zaměstnankyni zaměstnavatel. Zároveň má mateřská dovolená zákonný limit i co se minimální délky týče: nesmí trvat míň než čtrnáct týdnů a nesmí skončit dřív než na konci šestinedělí. Peněžitá pomoc v mateřství je dávka, kterou po dobu mateřské dovolené vyplácí stát jako náhradu mzdy či platu.

Vyplněnou žádost zaměstnavatel pošle na okresní správu sociálního zabezpečení. Úředníci ze sociálky ji zpracují a následně začnou peněžitou pomoc v mateřství automaticky vyplácet. Na bankovní účet nebo složenkou, podle toho, jakou možnost v žádosti zvolíte.

OSVČ žádá o mateřskou

Pokud je žena OSVČ, tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství potvrzený od lékaře předává přímo na okresní správě sociálního zabezpečení, u které je registrovaná.

Na sociálku je ale potřeba obrátit se ještě jednou, pár měsíců před koncem čerpání peněžité pomoci v mateřství a nechat si potvrdit tiskopis:

Lejstro stačí odeslat poštou – jakmile ho úředníci potvrdí, pošlou vám ho zpět. S výše uvedeným potvrzením budete muset na kontaktní pracoviště úřad práce, kde požádáte o čerpání rodičovského příspěvku.

Rodina kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Rodičovský příspěvek. Vyřídíte na úřadu práce

Pokud na sebe mají mateřská a rodičovský příspěvek plynule navázat, hodí se o rodičovský příspěvek požádat s dostatečným předstihem, ideálně v době, kdy jsou dítěti čtyři měsíce. Krom potvrzení sociálky o nároku na mateřskou, si s sebou vezměte také rodný list dítěte, průkaz totožnosti a především vyplněný formulář žádosti o rodičovský příspěvek.

Komu nárok na mateřskou vznikl, může si libovolně určit, jak rychle celkovou sumu rodičovského příspěvku 220 tisíc korun (330 tisíc korun při narození vícerčat) vyčerpá. Platí jen jedno omezení – měsíční rodičovský příspěvek nemůže dělat víc než měsíční dávka peněžité pomoci v mateřství.

Jestliže vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl a rodičovský příspěvek čerpáte ihned po narození dítěte, platí pro vás maximální limit 7600 korun za měsíc (můžete ale vybírat i míň – až do čtyř letí dítěte). Zároveň se vás netýká potvrzení o nároku na mateřskou, na úřad práce se tedy vydáte jen s žádostí o rodičovský příspěvek, rodným listem dítěte a občankou.

Během pobírání rodičovského příspěvku si lze libovolně přivydělávat, překážkou není ani výkon předchozího zaměstnání. Zákon klade jedinou podmínku: řádně zabezpečit péči o dítě. Svěřit ho přitom můžete babičce, chůvě nebo libovolnému předškolnímu zařízení. Pouze u dětí mladších dvou let platí, že jesle nebo mateřskou školku smí navštěvovat maximálně 46 hodin v kalendářním měsíci. V opačném případě o rodičovský příspěvek přijdete. Pokud budete dítě do jeslí dávat, je každopádně potřeba prokázat, kolik času v nich tráví. K tomu slouží formulář:

O něco mírnější pravidla platí pro vážně nemocné a zdravotně postižené děti. V předškolním zařízení můžou trávit maximálně čtyři hodiny denně. Zároveň je ale potřeba jejich zdravotní stav prokázat.

Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat maximálně do čtyř let věku dítěte. Rychlost čerpání, respektive výši příspěvku, lze měnit jednou za tři měsíce. Na naší kalkulačce si můžete vyzkoušet, jak si rychlost čerpání rodičovského příspěvku nastavit – ať už budete vycházet z toho, že byste ji nejradši vybrali právě za dva nebo tři nebo čtyři roky, nebo prostě co nejrychleji:

Rodičovský příspěvek 2019

měsíců
měsíců

Další kalkulačky

O změnu čerpání je opět potřeba požádat prostřednictvím formuláře:

Pamatujete, že délka pobírání rodičovského příspěvku se nemusí shodovat s délkou rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek je dávka od státu, rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel. Platí, že zaměstnanec ji může čerpat maximálně do tří let věku dítěte. Zaměstnavatele je každopádně potřeba o rodičovskou dovolenou písemně požádat a zároveň mu sdělit, jak dlouho ji chcete čerpat.

Kdo má zřízenou datovou schránku nebo elektronický podpis, může výše uvedená lejstra poslat elektronicky.

Mateřská a rodičovský příspěvek pro tátu

Peněžitou pomoc v mateřství může čerpat i otec dítěte nebo manžel maminky (samozřejmě pokud splní potřebné podmínky) papírování ale bude mít o něco víc. Předně je potřeba uzavřít s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V žádosti musí být především jméno dítěte, datum porodu, den, od kterého muž péči přebírá a úředně ověřený podpis matky – u notáře, na CzechPOINTu nebo přímo na sociálce.

Vedle písemné dohody je potřeba na sociálku doručit také tiskopis:

Jestliže chce peněžitou pomoc v mateřství čerpat jiný člověk, kterému bylo dítě svěřené do péče, bude potřebovat ještě rozhodnutí o svěření do péče a rodný list dítěte. Pokud je důvodem převzetí dítěte do péče pracovní neschopnost matky, musí se doložit také rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. V případě, že matka dítěte zemřela, bude potřeba její úmrtní list.

Peněžitou pomoc v mateřství může otec dítěte pobírat nejdřív po skončení šestinedělí, tedy nejdříve od sedmého týdne od porodu. Podpůrčí doba je pak o něco kratší – dělá 22 týdnů u jednoho dítěte nebo 31 týdnů při narození vícerčat. Zároveň platí, že otec dítěte může mateřskou čerpat nejméně sedm po sobě jdoucích kalendářních dní. Jestliže maminka brala mateřskou před porodem nebo po šestinedělí, doba, po kterou ji může brát otec (manžel), je kratší i o tyto dny.

Přes otce dítěte lze ale čerpat i rodičovský příspěvek. Úřad práce se bude zajímat o jeho předchozí příjmy. Kromě žádosti o rodičovský příspěvek tedy musí tatínci doložit ještě:

Prima trik!

Vyberte si mezi mateřskou a rodičovskou ještě klasickou dovolenou

Docela šikovné je vzít si po skončení mateřské dovolené a před začátkem dovolené rodičovské ještě klasickou dovolenou. Zaměstnavatel na takovou žádost musí kývnout. A vy tím předejdete krácení dovolené, ke kterému by ji jinak po rodičovské došlo. U klasické dovolené totiž platí, že zaměstnanec má nárok na roční dovolenou poměrně krácenou o neodpracovanou dobu, tedy i o dobu rodičovské dovolené. Naopak doba čerpání mateřské dovolené se pro účely výpočtu klasické dovolené posuzuje jako výkon práce. Zaměstnankyni tedy může během mateřské vzniknout nárok na další dny dovolené.

Je šikovné vybrat si je (případně společně s nedočerpanou dovolenou z doby před mateřskou) ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou. O rodičovský příspěvek nepřijdete – jeho pobírání není vázáno na rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele, ani ovlivněno dalšími příjmy. Během klasické dovolené čerpáte náhradu mzdy, podrobněji o ní v článku:

Žádost o dovolenou zaměstnavateli doručte raději písemně a s dostatečným předstihem. Zároveň mu můžete předat i žádost o následné čerpání rodičovské dovolené. 

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+19
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 6. 2018 2:57, Nikol Húdková

Dobrý den chtěla bych se zeptat co poradit!!! s bývalým přítelem který dělal ve skotsku se nám narodil syn já byla v cesku jak jsem vyřizovala rodičovské dávky a řekla že tatínek je pracovně v UK (Skotsko) dala mi nějaké papíry ať tatínek to nechá potvrdit ve Skotsku jenže tatínek od nás odešel a tudíž už mi vyplnene a dané papíry nedodal a jelikož už tam nepracuje a papíry o příjmu atd... Mi nechce do teď dodat (už 3roky) a ani nedodá.
Jak mám tedy dořešit rodičovský prispevek ?
Vyplatí mi ho celi ? A je na to nějaká lhůta
Prosím poraďte jsem v koncích předem moc děkuji Hudkova

+4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Spočítejte si, jak stoupnou přídavky na děti. Dosáhnete na ně i vy?

2. 12. 2022 | Petr Kučera

Spočítejte si, jak stoupnou přídavky na děti. Dosáhnete na ně i vy?

Zvýšení přídavku na dítě už schválili poslanci. Vliv bude mít také chystané zvýšení životního minima. Tady je nová kalkulačka.

Zvýšení rodičovského příspěvku neprošlo. Ve hře je snížení

29. 11. 2022 | Petr Kučera | 4 komentáře

Zvýšení rodičovského příspěvku neprošlo. Ve hře je snížení

Celková výše rodičovského příspěvku se od roku 2023 nezvýší. Do budoucna by rodičům mohla pomoct automatická valorizace. Na druhou stranu se objevují i návrhy na snížení příspěvku a... celý článek

Otcovská dovolená 2023. Kdo má nárok a kolik dostane

20. 11. 2022 | Jiří Hovorka

Otcovská dovolená 2023. Kdo má nárok a kolik dostane

Kdo má nárok na otcovskou poporodní péči a kolik dostane? Tady je přehled pravidel i kalkulačka.

Mateřská 2023. Jaká jsou pravidla a z čeho se počítá

20. 11. 2022 | Jiří Hovorka

Mateřská 2023. Jaká jsou pravidla a z čeho se počítá

Kdo přesně má nárok na peněžitou pomoc v mateřství v roce 2023, jaké podmínky musí splnit a kolik dostane? Poradíme.

Rodičovský příspěvek 2023. Kolik dělá a jak žádat

20. 11. 2022 | Jiří Hovorka

Rodičovský příspěvek 2023. Kolik dělá a jak žádat

Rodičovský příspěvek vyplatí stát bez ohledu na předchozí zaměstnání nebo výši výdělků. Jeho čerpání obvykle navazuje na peněžitou pomoc v mateřství. Projděte si pravidla.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.