Mateřská a rodičovský příspěvek. Jak na žádost

Čekáte přírůstek do rodiny? Poradíme, jak zažádat o dávky – peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek.
Mateřská a rodičovský příspěvek. Jak na žádost

Než o peněžitou pomoc v mateřství zažádáte, ověřte si, jestli na ni máte nárok. Potřebné informace najdete v našich článcích.

Rodiče, kterým vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, nejprve žádají na okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ), později na úřadu práce. Rodiče, kteří nárok na mateřskou nemají, na sociálku nemusí. Hned po porodu se s žádostí o rodičovský příspěvek obrátí na kontaktní pracoviště úřadu práce. A v zásadě můžou následující část článku, věnovanou mateřské, přeskočit rovnou k části o rodičovském příspěvku.

Hluboko do prasátka?

A nedají vám porodné?

Rodiče s nízkými příjmy mají po narození dítěte nárok na porodné. Naše kalkulačka porodného propočítá, jestli patříte mezi ně. Nabízíme všechny potřebné informace a ke stažení aktuální formuláře žádosti.

Porodné 2018

Žádost o mateřskou. Krok za krokem

Peněžitou pomoc v mateřství, lidově mateřskou, můžete dostat nejdřív na začátku osmého týdne a nejpozději byste ji měla pobírat od šestého týdne před termínem porodu. Šestý týden je zároveň nejzazší termín, do kterého musí žena splnit dobu potřebné účasti na nemocenském pojištění.

Pokud si žena během zmíněných dvou týdnů termín nástupu na mateřskou neurčí sama a neoznámí ho okresní správě sociálního zabezpečení, za počátek čerpání mateřské se automaticky považuje začátek šestého týdne před porodem. Když maminka porodí před původně stanoveným začátkem čerpání mateřské, bude jí peněžitá pomoc v mateřství náležet ode dne porodu. Podpůrčí doba peněžité pomoci v mateřství – doba, po kterou lze mateřskou čerpat – dělá 28 týdnů, nebo 37 týdnů, když se narodí dvojčata či vícerčata.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Radujte se, tatínku

– je to dítě!

Od února 2018 začne Česká správa sociálního zabezpečení vyplácet dávku otcovské poporodní péče. K týdennímu volnu na vzájemnou aklimatizaci s novým členem rodiny. Žádat můžou už prosincoví a lednoví tátové:

Dovolená pro novopečené otce. Kdo kolik dostane?

Peněžitou pomoc v mateřství jako jednu z dávek nemocenského pojištění vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení. Žádost o peněžitou pomoc v mateřství ovšem vystavuje ošetřující lékař, nejčastěji gynekolog (tištěný formulář je případně k dostání na OSSZ), který zároveň potvrdí předpokládaný termín porodu. Na matce dítěte je vyplnění části B – především data, od kterého chcete mateřskou čerpat. Následně tiskopis předá zaměstnavateli (případně poslednímu zaměstnavateli).

Na základě této žádosti totiž zaměstnavatel poskytne mateřskou dovolenou – ačkoli se v praxi oba pojmy často zaměňují, jde o dvě odlišné věci. Mateřskou dovolenou – 28 týdnů (nebo 37 v případě vícerčat) poskytuje těhotné zaměstnankyni zaměstnavatel. Zároveň má mateřská dovolená zákonný limit i co se minimální délky týče: nesmí trvat míň než čtrnáct týdnů a nesmí skončit dřív než na konci šestinedělí. Peněžitá pomoc v mateřství je dávka, kterou po dobu mateřské dovolené vyplácí stát jako náhradu mzdy či platu.

Vyplněnou žádost zaměstnavatel pošle na okresní správu sociálního zabezpečení. Úředníci ze sociálky ji zpracují a následně začnou peněžitou pomoc v mateřství automaticky vyplácet. Na bankovní účet nebo složenkou, podle toho, jakou možnost v žádosti zvolíte.

OSVČ žádá o mateřskou

Pokud je žena OSVČ, tiskopis Žádost o peněžitou pomoc v mateřství potvrzený od lékaře předává přímo na okresní správě sociálního zabezpečení, u které je registrovaná.

Na sociálku je ale potřeba obrátit se ještě jednou, pár měsíců před koncem čerpání peněžité pomoci v mateřství a nechat si potvrdit tiskopis:

Lejstro stačí odeslat poštou – jakmile ho úředníci potvrdí, pošlou vám ho zpět. S výše uvedeným potvrzením budete muset na kontaktní pracoviště úřad práce, kde požádáte o čerpání rodičovského příspěvku.

Rodina kalkulaček

Rodičovské počty

Výběr z kalkulaček na Peníze.cz:
spočítejte si, jestli máte nárok na porodné, jaká vám náleží mateřská, jak vysoký měsíčně může být váš rodičovský příspěvek, kolik dostanete na přídavcích na děti (nebo že nedostanete nic), případně kolik vám dají na ošetřovném, pokud budete muset zůstat doma s nemocným dítkem.

Rodičovský příspěvek. Vyřídíte na úřadu práce

Pokud na sebe mají mateřská a rodičovský příspěvek plynule navázat, hodí se o rodičovský příspěvek požádat s dostatečným předstihem, ideálně v době, kdy jsou dítěti čtyři měsíce. Krom potvrzení sociálky o nároku na mateřskou, si s sebou vezměte také rodný list dítěte, průkaz totožnosti a především vyplněný formulář žádosti o rodičovský příspěvek.

Komu nárok na mateřskou vznikl, může si libovolně určit, jak rychle celkovou sumu rodičovského příspěvku 220 tisíc korun (330 tisíc korun při narození vícerčat) vyčerpá. Platí jen jedno omezení – měsíční rodičovský příspěvek nemůže dělat víc než měsíční dávka peněžité pomoci v mateřství.

Jestliže vám nárok na peněžitou pomoc v mateřství nevznikl a rodičovský příspěvek čerpáte ihned po narození dítěte, platí pro vás maximální limit 7600 korun za měsíc (můžete ale vybírat i míň – až do čtyř letí dítěte). Zároveň se vás netýká potvrzení o nároku na mateřskou, na úřad práce se tedy vydáte jen s žádostí o rodičovský příspěvek, rodným listem dítěte a občankou.

Během pobírání rodičovského příspěvku si lze libovolně přivydělávat, překážkou není ani výkon předchozího zaměstnání. Zákon klade jedinou podmínku: řádně zabezpečit péči o dítě. Svěřit ho přitom můžete babičce, chůvě nebo libovolnému předškolnímu zařízení. Pouze u dětí mladších dvou let platí, že jesle nebo mateřskou školku smí navštěvovat maximálně 46 hodin v kalendářním měsíci. V opačném případě o rodičovský příspěvek přijdete. Pokud budete dítě do jeslí dávat, je každopádně potřeba prokázat, kolik času v nich tráví. K tomu slouží formulář:

O něco mírnější pravidla platí pro vážně nemocné a zdravotně postižené děti. V předškolním zařízení můžou trávit maximálně čtyři hodiny denně. Zároveň je ale potřeba jejich zdravotní stav prokázat.

Celkovou sumu rodičovského příspěvku je potřeba vybrat maximálně do čtyř let věku dítěte. Rychlost čerpání, respektive výši příspěvku, lze měnit jednou za tři měsíce. Na naší kalkulačce si můžete vyzkoušet, jak si rychlost čerpání rodičovského příspěvku nastavit – ať už budete vycházet z toho, že byste ji nejradši vybrali právě za dva nebo tři nebo čtyři roky, nebo prostě co nejrychleji:

Rodičovský příspěvek 2019

měsíců
měsíců

Další kalkulačky

O změnu čerpání je opět potřeba požádat prostřednictvím formuláře:

Pamatujete, že délka pobírání rodičovského příspěvku se nemusí shodovat s délkou rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek je dávka od státu, rodičovskou dovolenou poskytuje zaměstnavatel. Platí, že zaměstnanec ji může čerpat maximálně do tří let věku dítěte. Zaměstnavatele je každopádně potřeba o rodičovskou dovolenou písemně požádat a zároveň mu sdělit, jak dlouho ji chcete čerpat.

Kdo má zřízenou datovou schránku nebo elektronický podpis, může výše uvedená lejstra poslat elektronicky.

Mateřská a rodičovský příspěvek pro tátu

Peněžitou pomoc v mateřství může čerpat i otec dítěte nebo manžel maminky (samozřejmě pokud splní potřebné podmínky) papírování ale bude mít o něco víc. Předně je potřeba uzavřít s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. V žádosti musí být především jméno dítěte, datum porodu, den, od kterého muž péči přebírá a úředně ověřený podpis matky – u notáře, na CzechPOINTu nebo přímo na sociálce.

Vedle písemné dohody je potřeba na sociálku doručit také tiskopis:

Jestliže chce peněžitou pomoc v mateřství čerpat jiný člověk, kterému bylo dítě svěřené do péče, bude potřebovat ještě rozhodnutí o svěření do péče a rodný list dítěte. Pokud je důvodem převzetí dítěte do péče pracovní neschopnost matky, musí se doložit také rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. V případě, že matka dítěte zemřela, bude potřeba její úmrtní list.

Peněžitou pomoc v mateřství může otec dítěte pobírat nejdřív po skončení šestinedělí, tedy nejdříve od sedmého týdne od porodu. Podpůrčí doba je pak o něco kratší – dělá 22 týdnů u jednoho dítěte nebo 31 týdnů při narození vícerčat. Zároveň platí, že otec dítěte může mateřskou čerpat nejméně sedm po sobě jdoucích kalendářních dní. Jestliže maminka brala mateřskou před porodem nebo po šestinedělí, doba, po kterou ji může brát otec (manžel), je kratší i o tyto dny.

Přes otce dítěte lze ale čerpat i rodičovský příspěvek. Úřad práce se bude zajímat o jeho předchozí příjmy. Kromě žádosti o rodičovský příspěvek tedy musí tatínci doložit ještě:

Prima trik!

Vyberte si mezi mateřskou a rodičovskou ještě klasickou dovolenou

Docela šikovné je vzít si po skončení mateřské dovolené a před začátkem dovolené rodičovské ještě klasickou dovolenou. Zaměstnavatel na takovou žádost musí kývnout. A vy tím předejdete krácení dovolené, ke kterému by ji jinak po rodičovské došlo. U klasické dovolené totiž platí, že zaměstnanec má nárok na roční dovolenou poměrně krácenou o neodpracovanou dobu, tedy i o dobu rodičovské dovolené. Naopak doba čerpání mateřské dovolené se pro účely výpočtu klasické dovolené posuzuje jako výkon práce. Zaměstnankyni tedy může během mateřské vzniknout nárok na další dny dovolené.

Je šikovné vybrat si je (případně společně s nedočerpanou dovolenou z doby před mateřskou) ještě před nástupem na rodičovskou dovolenou. O rodičovský příspěvek nepřijdete – jeho pobírání není vázáno na rodičovskou dovolenou u zaměstnavatele, ani ovlivněno dalšími příjmy. Během klasické dovolené čerpáte náhradu mzdy, podrobněji o ní v článku:

Žádost o dovolenou zaměstnavateli doručte raději písemně a s dostatečným předstihem. Zároveň mu můžete předat i žádost o následné čerpání rodičovské dovolené. 

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+19
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 10 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

20. 6. 2018 2:57, Nikol Húdková

Dobrý den chtěla bych se zeptat co poradit!!! s bývalým přítelem který dělal ve skotsku se nám narodil syn já byla v cesku jak jsem vyřizovala rodičovské dávky a řekla že tatínek je pracovně v UK (Skotsko) dala mi nějaké papíry ať tatínek to nechá potvrdit ve Skotsku jenže tatínek od nás odešel a tudíž už mi vyplnene a dané papíry nedodal a jelikož už tam nepracuje a papíry o příjmu atd... Mi nechce do teď dodat (už 3roky) a ani nedodá.
Jak mám tedy dořešit rodičovský prispevek ?
Vyplatí mi ho celi ? A je na to nějaká lhůta
Prosím poraďte jsem v koncích předem moc děkuji Hudkova

+6
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (10 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Rodičovský příspěvek stoupne, ale zkrátí se. Potvrzeno

27. 10. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Rodičovský příspěvek stoupne, ale zkrátí se. Potvrzeno

Zvýšení rodičovského příspěvku se dotkne jen dětí narozených od 1. ledna 2024. Současně se zkrátí maximální doba čerpání.

Řekli jste si o příspěvek 5000 Kč na dítě? Poslední šance je tu

13. 6. 2023 | Petr Kučera | 2 komentáře

Řekli jste si o příspěvek 5000 Kč na dítě? Poslední šance je tu

Rodiny, které zatím nepožádaly o loňský jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě, mají šanci ještě do 1. července 2023. Nárok na příspěvek totiž zanikne po roce od začátku účinnosti... celý článek

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

12. 5. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Daňová sleva na manželku dostane přísnější pravidla

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Vláda teď chystá omezení této slevy.

Sleva na manželku ušetří až 25 tisíc na daních. Jak na to

28. 3. 2023 | Petr Kučera | 4 komentáře

Sleva na manželku ušetří až 25 tisíc na daních. Jak na to

Když si jeden z manželů vydělal v předchozím roce méně než 68 tisíc, může si ten druhý odečíst z daní až 24 840 korun. Jak to funguje, co se počítá do limitu a na co si dát pozor?

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

27. 2. 2023 | Svetlana Šuľajová

Jak na rodičovský příspěvek v Německu. Kdy máte nárok?

Rodičovský příspěvek v Německu dostanou i rodiče, z nichž jeden pracuje pod německým zaměstnavatelem a druhý žije s dítětem v domovské zemi v rámci EU, namátkou třeba v Česku.

Partners Financial Services