Co všechno nabízí státní podpora bydlení?

Co všechno nabízí státní podpora bydlení?
Kupujete nemovitost, chystáte se stavět či rekonstruovat a sháníte peníze? Nebo už bydlíte, ale chybí vám peníze na provoz domácnosti? Připravili jsme pro vás přehled státních podpor, které můžete získat a poradíme vám i jak je získat. Dozvíte se, jaké podmínky musíte splnit, kolik vám stát na bydlení půjčí (případně formou příspěvku na bydlení "věnuje") a co pro to musíte udělat.

Bydlet potřebuje každý, ale bydlení není levné. Jak svým občanům v oblasti bydlení pomáhá stát? Ústředním orgánem státní správy pro bytovou politiku je u nás ze zákona Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR). Je to tedy právě MMR, které připravuje většinu programů na podporu bydlení financovaných ze státního rozpočtu. Pojďme se podívat, jaké možnosti občané České republiky mají.

Půjčky pro mladé ze Státního fondu rozvoje bydlení

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) byl zřízen zákonem č. 211/2000 Sb. jako jeden z nástrojů realizace státní bytové politiky. Jeho účelem je podporovat rozvoj bydlení v České republice v souladu s koncepcí bytové politiky schválenou vládou České republiky. V současnosti fond financuje tři programy určené mladým lidem do 36 let. Jedná se o nabídku nízkoúročených úvěrů, z nichž první je určen na novou bytovou výstavbu, druhý na pořízení bydlení pro mladé rodiny a třetí pak na investice spojené s modernizací bydlení.

Žádosti o všechny tři typy úvěrů jsou přístupné buď přímo na webových stránkách SFRB, na pracovištích Fondu v Praze či Olomouci, na krajských a okresních úřadech a na pobočkách stavebních spořitelen a hypotečních bank. K žádosti je třeba připojit doklady, jimiž žadatel (v případě manželů pak oba) doloží výši svého průměrného měsíčního příjmu (potvrzení o výši příjmu za rok zpětně od podání žádosti, doklad o přiznání rodičovského příspěvku nebo důchodu, přiznání k dani z příjmu za uplynulý kalendářní rok).

Další přílohy se liší podle typu úvěru, o který budete žádat. Po obdržení žádosti (nejlépe je doručit ji doporučeným dopisem či osobně) Fond žádost vyhodnotí a kontaktuje vás (písemně či telefonicky). Fond si může vyžádat předložení dalších dokladů. V případě schválení žádosti vám bude poštou k podpisu zaslán návrh úvěrové smlouvy, popřípadě dohody o ručení. Ve většině případů jsou žádosti vyřizovány korespondenčně bez nutnosti osobního projednání, to je nutné pouze ve složitějších případech.

Úvěry je nutné nějakým způsobem zajistit, SFRB přijímá nejčastěji ručitelský závazek, ale lze zvolit i jiný způsob zajištění, záleží na dohodě mezi žadatelem a Fondem. Úvěry se splácí pravidelnými měsíčními splátkami, které zahrnují splátku jistiny a úroku. Současně je možné kdykoli zaplatit mimořádnou splátku úvěru. Úvěry ze SFRB nelze poskytnout jedné osobě opakovaně. Podívejme na parametry jednotlivých úvěrů a podmínky, které musí žadatelé splnit, aby úvěr získali. Detailní informace pak získáte přímo na SFRB.


Úvěr až 200 000 Kč na novou bytovou výstavbu

Úvěr je určen k financování výstavby bytu, výstavby rodinného domu s jedním bytem či ke změně stavby, kterou vznikne byt z nebytových prostor. Žadatel nesmí v roce podání žádosti dovršit věk 36 let a nesmí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem bytu, bytového nebo rodinného domu. Jsou-li žadatelem manželé, musí uvedené podmínky splnit oba. Byt, nebo rodinný dům s jedním bytem, postavený s pomocí tohoto úvěru musí po dobu splácení úvěru sloužit k bydlení žadatele, kterému byl úvěr poskytnut. Podlahová plocha všech místností bytu včetně místností, které tvoří příslušenství bytu, nesmí překročit 80 m2 a podlahová plocha všech místností bytu v rodinném domě s jedním bytem včetně místností, které tvoří příslušenství bytu (kromě garáže), nesmí překročit 120 m2. Do podlahové plochy se nezapočítává plocha lodžií a balkónů.

Úvěr může být poskytnut do výše 200 000 Kč, úročí se 3 % ročně a jeho splatnost je nejdéle 10 let. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 2 let od podpisu úvěrové smlouvy a úvěr je možné kombinovat s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Stavební povolení musí být vydané po 1. lednu 2000. Ze sociálních, rodinných či jiných závažných důvodů může SFRB povolit "přestávku" ve splácení jistiny úvěru (po tuto dobu se splácí pouze úrok), nejdéle však na dobu 2 let (o tuto dobu se pak prodlouží splatnost úvěru).


Úvěr až 300 000 Kč na pořízení bydlení pro mladé rodiny

Úvěr je možné využít k financování výstavby bytu, výstavby bytu v rodinném domě, výstavbu bytu formou změny stavby z nebytových prostor, koupi bytu, koupi rodinného domu s jedním bytem nebo k úhradě za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu (tedy koupě bytu v družstevním vlastnictví). Žadatelem mohou být manželé, pokud alespoň jeden z nich nedosáhne v roce podání žádosti věku 36 let, nebo samostatně žijící osoba, která trvale pečuje alespoň o jedno nezletilé dítě a v roce podání žádosti nedosáhne věku 36 let. Žadatel nesmí být v době podání žádosti o úvěr vlastníkem bytu, bytového nebo rodinného domu či nájemcem družstevního bytu. Jsou-li žadatelem manželé, musí tyto podmínky splnit oba.

Úvěr může být poskytnut do výše 300 000 Kč, úročí se 2 % ročně a jeho splatnost je nejdéle 20 let. Počátek splácení jistiny úvěru může být odložen, a to na dobu nejdéle 10 let ode dne, kdy bylo čerpání úvěru započato. Stejně jako u úvěru na novou bytovou výstavbu i v případě tohoto úvěru se dlužník ze sociálních, rodinných či jiných závažných důvodů může se SFRB dohodnout na maximálně dvouletém odkladu splátek jistiny úvěru (úrok se platí). O dobu odkladu se pak prodlouží splatnost úvěru. Pokud je pořizován byt, který se staví, bude v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové smlouvy nesplacená část jistiny úvěru snížena o 30 000 Kč za každé narozené dítě (nebo osvojené).

Novinkou, která vstoupí v účinnost v nejbližších dnech, je možnost použít půjčku i na vklad do nově stavěného družstevního bytu. Dosud se mohly u družstevních bytů peníze použít jen na převod členských práv již postavených bytů. Navíc je možný, například v případě narození dítěte, odklad splátek až na 10 let.


Úvěr až 150 000 Kč na modernizaci bytu

Úvěr je možné využít na modernizaci bytu, tzn. na stavební úpravy nebo udržovací práce, a to i na bytovém nebo rodinném domě, pokud je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele. Úvěr je dále určen na modernizaci bytu ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví žadatele včetně stavebních úprav nebo udržovacích prací týkajících se společných částí domu. Modernizovat lze také byt v bytovém nebo rodinném domě, je-li ve vlastnictví bytového družstva, kterého je žadatel členem a zároveň nájemcem takového bytu. A konečně úvěr může být použit také na připojení bytového a rodinného domu nebo domu s byty ve vlastnictví k veřejným sítím technického vybavení, v případě, že je žadatel vlastníkem nebo spoluvlastníkem připojované stavby.

Modernizovaný byt musí zároveň sloužit k trvalému bydlení žadatele po dobu splácení úvěru. Žadatelem mohou být manželé, pokud alespoň jeden z nich nedosáhne v roce podání žádosti věku 36 let nebo samostatně žijící osoba, která má ve své výchově (střídavé výchově nebo pěstounské péči) alespoň jedno nezletilé dítě a nedosáhne v roce podání žádosti věku 36 let.

Úvěr může být poskytnut až do výše 150 000 Kč, úročí se 2 % ročně a jeho splatnost je 10 let. Čerpání úvěru musí být zahájeno do 2 let od podpisu úvěrové smlouvy. Ze závažných důvodů lze v průběhu splácení požádat o odklad splátek, a to nejdéle na dobu 2 let (o tuto dobu se pak prodlouží splatnost úvěru).


Podpora hypotečních úvěrů

Podpora má formu úrokové dotace poskytované prostřednictvím jednotlivých příspěvků ke splátkám hypotečního úvěru. Na základě žádosti ji žadateli k hypotečnímu úvěru zprostředkuje banka. Podpora je určena žadatelům do 36 let a může být přiznána k hypotečnímu úvěru na koupi staršího bytu nebo staršího rodinného domu s jedním bytem. Kupovaná nemovitost musí být stará nejméně 2 roky a musí se nacházet na území ČR. Podpora je poskytována k hypotečnímu úvěru nebo jeho části, která v případě koupě bytu nepřekročí 800 000 Kč, a v případě rodinného domu s jedním bytem pak nepřekročí 1 500 000 Kč. Část úvěru překračující tyto limity není dotována.

Žadatelem může být jedna fyzická osoba nebo manželé, žádný z žadatelů nesmí v roce podání žádosti dovršit 36 let věku. K datu podání žádosti nesmí být žádný z žadatelů vlastníkem jiného bytu nebo rodinného domu (s výjimkou nemovitosti, ke které požaduje podporu). Byt musí po dobu čerpání podpory sloužit k trvalému bydlení žadatele a musí být v jeho výlučném vlastnictví (popř. v případě manželství ve společném jmění).

Přečtěte si více o hypotékách a stavebním spoření.
Jak vysoký hypoteční úvěr si můžete dovolit? Jak vysoké budou vaše splátky?
Kolik vám vynese stavební spoření?

Víte vůbec kolik je vaše životní minimum? Možná máte nárok na sociální dávky.
Máte nárok na příspěvek na bydlení? Kolik peněz můžete dostat?

Výše úrokové dotace se pohybuje od 1 % do 4 % v závislosti na průměrné výši úrokových sazeb, za které poskytly hypoteční banky nové úvěry se státní podporou v předešlém kalendářním roce. Klesne-li průměrná úroková sazba pod 5 %, je výše podpory pro nově uzavřené smlouvy nebo v tomto termínu přepočítávané smlouvy nulová. Což je stav, který trvá už od 1. února 2005 (nová výše % bodů podpory je vyhlašována vždy k 1. únoru příslušného kalendářního roku). Výše úrokové dotace platí vždy po dobu platnosti úrokové sazby sjednané mezi klientem a hypoteční bankou ve smlouvě o úvěru, maximálně však po dobu 5 let. Po uplynutí této doby bude výše úrokové dotace nově stanovena. Podpora je poskytována po celou dobu splácení hypotečního úvěru, maximálně však po dobu 10 let.


Podpora stavebního spoření

Podpora stavebního spoření je určena všem fyzickým osobám – účastníkům stavebního spoření. Ke smlouvám uzavřeným od 1. 1. 2004 činí státní podpora 15 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však z částky 20 000 Kč, tzn. maximálně 3 000 Kč ročně. Podmínkou přiznání státní podpory je dodržení šestileté tzv. vázací lhůty. Během této doby nesmí účastník stavebního spoření s vkladem nakládat. Podrobné informace o stavebním spoření najdete v sekci Stavební spoření a Úvěry ze stavebního spoření.


Příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení přispívá ke krytí nákladů na bydlení rodinám či jednotlivcům s nízkými příjmy. Poskytování příspěvku podléhá testování příjmů rodiny za kalendářní čtvrtletí. Jestliže příjem rodiny byl v tomto období nižší než 1,6násobek životního minima rodiny, má vlastník bytu či nájemce nárok na příspěvek na bydlení (více o životním a existenčním minimu se dozvíte v článku Zemětřesení v systému dávek sociální péče: životní a existenční minimum  a jeho výši si můžete spočítat na naší kalkulačce). Za příjem se považují i přídavek na dítě a rodičovský příspěvek. Podmínkou je, aby měl žadatel v bytě trvalé bydliště.

Příspěvek je poskytován bez ohledu na to, v jakém bytě žadatel bydlí, zda jde o byt obecní, družstevní, v soukromém vlastnictví nebo zda jde o byt ve vlastním domě, a jaké jsou skutečné náklady na bydlení. Zda máte na tento příspěvek nárok, si můžete ověřit pomocí naší kalkulačky zde. O dávkách státní sociální podpory na prvním stupni řízení rozhodují (a příspěvky vyplácejí) úřady práce. V hlavním městě Praze pak úřady městských částí. Ve druhém stupni rozhodují ve státní sociální podpoře i nadále krajské úřady a v Praze Magistrát hl. m. Prahy.

Využili jste nebo se chystáte využít některou ze státních podpor na bydlení? Jaké máte popř. zkušenosti s čerpáním úvěru ze SFRB? Myslíte si, že státní podpory jsou dostatečné? Předpokládáte, že do budoucna bude stát tyto podpory rozšiřovat (a zvyšovat) či naopak?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění, telekomunikací a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+6
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 19 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 8. 2006 14:22, Honza

Jenomže snahou socialistů je co nejvíce živoz lidí ovlivňovat. Proto oni naopak tuto závislost lidí vítají a i ji cílevědomě budují.

Výsledkem je, že raději více zdaní a potom něco milostivě vrátí formou sociálních dávek. Kdyby změnšili rovnou daně, klesla by jejich moc nad lidmi.

Zobrazit celé vlákno

+48
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

23. 8. 2006 12:15, Freda

... a třeba jako kdyby se ptal, proč 36letý dostane, a 37letý už ne, že jo? Máte na to ještě nějakou "chytrou" odpověď? Jediný štěstí u Vás je, že se na internetový diskuse nespotřebovává papír, to by byla národní tragédie.

Zobrazit celé vlákno

-17
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (19 komentářů) příspěvků.

Oblíbená témata

banky, bydlení, bydliště, byt, bytové družstvo, čerpání, členské, dávka, dávky, dávky státní sociální podpory, děti, dítě, dlužníci, dlužník, Doba splácení hypotečního úvěru, dohoda, doklad, doklady, domov, doporučení, dotace, družstevní byt, družstevní byty, družstva, družstvo, Důchod, existenční minimum, financování, financování bytu, Fond, fondy, fyzická osoba, Hypoteční banka, Hypoteční banky, hypoteční úvěr, Hypotéka, Hypotéky, Hypoúvěr, Investice, Jistina, kalkulačka, kalkulačky, klienti, koncepce, krytí, lhůta, limit, limity, manžel, manželé, manželství, měsíční splátka, mimořádná pomoc, minimum, ministerstvo, ministerstvo pro místní rozvoj, moderní, modernizace, Moje banka, nájemce, náklad, náklady, nároky, narození, nařízení, návrh, nebytové prostory, nemovitost, nemovitosti, odložené, orgány, péče, platnost, pobočka, pobočky, podpis, podpora, podpora mladým, pošta, potvrzení, práce, Praha, předělávat, přídavek, přídavky, přídavky na dítě, příjem, příjmy, příloha, připojení, příspěvky na bydlení, přiznání, půjčky, realizace, rekonstruovat, rodičovská, rodičovský příspěvek, rodina, rodinný dům, rodiny, rozpočet, ručení, sazba, sazby, smlouva o úvěru, sociální dávka, sociální dávky, sociální podpora, sociální pomoc, soukromí, splácení, splátka, splátky, splátky úvěru, splatnost, společné jmění, spoluvlastnictví, spoření, Státní fond rozvoje bydlení, státní podpora, státní rozpočet, státní sociální podpora, stavba, Stavební povolení, Stavební spoření, Stavební spořitelna, Stavební spořitelny, stavět, termín, testování, trvalé bydliště, Účastník stavebního spoření, účel, únor, Úrok, úroková sazba, úrokové sazby, úroky, úřad práce, Úvěr, úvěr ze stavebního spoření, úvěrová smlouva, Úvěry, Úvěry ze stavebního spoření, Uzavření smlouvy, vázací lhůta, vázací lhůty, vklad, vklady, vláda, vlastnictví, vlastník, vybavení, výchova, výjimky, výstavba, Zajištění, základy, závazek, závazky, žadatel, životní minimum

A tohle už jste četli?

Financování bydlení: řešitelná může být i vaše situace

8. 8. 2006 | Roman Scherks

Financování bydlení: řešitelná může být i vaše situace

S čistým měsíčním příjmem ve výši 50 tisíc Kč se bydlení pořizuje relativně snadno. Jak je to ale v případě, kdy rodina disponuje pouze průměrnými příjmy a žádnou hotovostí? Je možné... celý článek

Deregulace nájemného v praktických otázkách a odpovědích

21. 7. 2006 | Kateřina Boušová | 6 komentářů

Deregulace nájemného v praktických otázkách a odpovědích

Ministerstvo pro místní rozvoj v minulém týdnu uspořádalo setkání s veřejností na téma deregulace nájemného a my byli při tom. Úředníci odpovídali na dotazy nájemníků i majitelů bytů,... celý článek

Jak kvalitní je naše bydlení?

12. 7. 2006 | Kateřina Boušová | 2 komentáře

Jak kvalitní je naše bydlení?

Jaký je stav bytového fondu v České republice? Jak si stojíme ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi? Potřebujeme stavět další nové byty? Jak do vývoje zasáhli komerční poskytovatelé... celý článek

Pověry a mýty o úvěrech na bydlení

16. 6. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Pověry a mýty o úvěrech na bydlení

Myslíte si, že stavební spořitelny vám nepůjčí vyšší částku a že stavební spoření je dobré leda na rekonstrukce? Domníváte se, že hypotéku můžete předčasně splatit bez sankce? Jste... celý článek

Zemětřesení v systému dávek sociální péče: bydlení za státní peníze

13. 6. 2006 | Ludmila Řezníčková | 1 komentář

Zemětřesení v systému dávek sociální péče: bydlení za státní peníze

Od příštího roku bude přiznání příspěvku na bydlení záviset nejen na výši příjmu žadatele, ale také na nákladech na bydlení. Protože však tato dávka nepokryje veškeré náklady s bydlením... celý článek

Partners Financial Services