Dávky pěstounské péče v roce 2017: Kolik můžete čerpat

Máme pro vás kompletního průvodce dávkami pěstounské péče v roce 2017: pro klasické i profesionální pěstouny. Druzí jmenovaní nejspíš už brzy přijdou o možnost pobírat na svěřené dítě rodičovský příspěvek.
Dávky pěstounské péče v roce 2017: Kolik můžete čerpat

Pěstounství je náhradní rodinná péče o děti, které nemůžou žít s rodiči. Jistá alternativa k adopci, ale s mnoha právními rozdíly. Speciálním druhem pěstounství je pěstounská péče na přechodnou dobu, což je v podstatě zaměstnání, které vykonávají lidé zařazení v evidenci profesionálních pěstounů. Stát jim platí za to, že jsou připravení a schopní kdykoli převzít do péče cizí dítě, které právě nemůže být ve své rodině, a zase ho odevzdat, jakmile se dítě může vrátit k rodičům nebo odchází do adoptivní rodiny – uchrání ho tak pobytu v ústavu.

Odměna pěstouna v roce 2017

Základní dávkou pěstounské péče je odměna pěstouna. Dostává ji klasický i profesionální pěstoun. Z hlediska daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění se odměna posuzuje stejně jako příjem ze závislé činnosti, tedy jako plat nebo mzda. Před výplatou se z odměny strhne záloha na daň a pojistné. Měsíční výše odměny se odvíjí od počtu dětí, sumy najdete v boxu níž. Částky uvádíme v hrubém, před odečtením záloh. Pro výpočet čisté odměny můžete využít naší kalkulačku čisté mzdy, která přehledně ukáže výši odvodů na zdravotní pojištění, sociální pojištění i daň z příjmů. 

Výpočet čisté mzdy

+

Další kalkulačky

Když jsou pěstouny oba manželé, dostává odměnu pouze jeden. Výjimkou je, když spolu prokazatelně nežijí alespoň tři měsíce a pěstounství se věnují oba samostatně, což prověří úřad práce.

Pokud mají do pěstounské péče dítě svěřené jeho prarodiče, dostávají odměnu pouze v případě, že pečují alespoň o tři děti nebo alespoň jedno dítě, které je závislé na péči jiné osoby v prvním nebo druhém stupni. Nebo v jiné mimořádné situaci, třeba pokud jsou na tom finančně špatně – jestli jde o „případ hodný zvláštního zřetele“, posuzuje obecní úřad obce s rozšířenou působností ve spolupráci s krajskou pobočkou úřadu práce. Další dávky pěstounské péče může pěstoun-prarodič čerpat stejně jako jiní pěstouni.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Kolik na měsíc

Měsíční odměna: Klasická pěstounská péče

 • 8000 Kč, když pečuje o jedno dítě
 • 12 000 Kč, když pečuje o dvě děti
 • 20 000 Kč, když pečuje o tři a více dětí
 • 20 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV; za každé další dítě svěřené do péče se pak odměna zvyšuje o 4000 Kč

Měsíční odměna: Profesionální pěstounská péče

 • 20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá
 • 24 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV
 • Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 4000 Kč

Když pobíráte odměnu pěstouna, můžete zároveň chodit do práce a vydělávat, o dávku nepřijdete. Jen myslete na to, že když máte dva příjmy naráz, musíte na začátku následujícího roku podat daňové přiznání. Úřad práce vám vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech z pěstounství, které k daňovému přiznání přiložíte. Jestli k odměně pěstouna další příjem nemáte, můžete podepsat na krajské pobočce úřadu práce prohlášení k dani a úřad práce daň z příjmů vyúčtuje za vás, podobně jako to za zaměstnance obvykle dělá zaměstnavatel.

Příspěvek při převzetí dítěte v roce 2017

Kdo přebírá dítě do klasické pěstounské péče, má nárok na příspěvek na pokrytí počátečních výdajů:

 • na dítě do šesti let dělá osm tisíc korun,
 • na dítě od šesti do dvanácti let dělá devět tisíc korun,
 • na dítě od dvanácti do osmnácti let dělá deset tisíc korun.

Profesionální pěstouni tento příspěvek čerpat nemůžou.

Příspěvek na dítě v roce 2017

Klasickým i profesionálním pěstounům náleží pravidelný měsíční příspěvek na úhradu potřeb dítěte, musí jít ale o dítě nezaopatřené.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Měsíční příspěvek dosahuje: 

 • 4500 korun u dítěte do 6 let,
 • 5550 korun u dítěte od 6 do 12 let,
 • 6350 korun u dítěte od 12 do 18 let,
 • 6600 korun u dítěte od 18 do 26 let.

U zdravotně postižených dětí je příspěvek vyšší, sumy uvádíme v tabulce.

Dítě ve věku

Dítě ve stupni závislosti I (lehká závislost)

Dítě ve stupni závislosti II (středně těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti III (těžká závislost)

Dítě ve stupni závislosti IV (úplná závislost)

Do 6 let

4650 Kč

5550 Kč

5900 Kč

6400 Kč

6–12 let

5650 Kč

6800 Kč

7250 Kč

7850 Kč

12–18 let

6450 Kč

7800 Kč

8300 Kč

8700 Kč

18–26 let

6750 Kč

8100 Kč

8600 Kč

9000 Kč

Zdroj: MPSV

Příspěvek na auto v roce 2017

Profesionální pěstouni příspěvek na auto nedostávají. Klasický pěstoun dostane příspěvek na zakoupení motorového vozidla, jen když má v pěstounské péči alespoň tři děti. Stát proplatí 70 procent ceny auta nebo doložených nákladů na opravu vlastního vozu. Maximálně může příspěvek dosáhnout sta tisíc korun. V průběhu posledních deseti let v součtu nesmí být vyšší než dvě stě tisíc. A ještě jedno omezení: auto, na které jste dávku dostali, nemůžete používat k výdělečné činnosti. Když příspěvek dostanete a do pěti let auto prodáte, přestanete být pěstounem nebo vůz začnete používat k výdělečné činnosti, budete muset poměrnou část vrátit. Výjimkou je, když pěstounskou péči přestanete vykonávat z vážných zdravotních důvodů.

Příspěvek při ukončení pěstounské péče v roce 2017

Tento příspěvek není určený pěstounovi, ale mladému člověku, který pěstounskou péči opouští po osmnáctých narozeninách nebo po studiích, jakmile přestane být nezaopatřeným dítětem. Jednorázový příspěvek do začátku dospělého života dosahuje dvaceti pěti tisíc korun. Vyplácí se opravdu jen jednou, bez ohledu na to, že třeba znovu začnete studovat, čímž se navrátíte do kategorie nezaopatřeného dítěte a později z ní znovu vypadnete.

Mateřská a rodičovský příspěvek v roce 2017

Klasičtí pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu můžou vedle odměny pěstouna pobírat také mateřskou, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Platí pro ně stejné podmínky jako pro jiné rodiče:

Při posuzování nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou rozhodující předchozí doby účasti na nemocenském pojištění, ty ale nesmí plynout z odměny pěstouna. Při mateřské totiž nemůžete současně pobírat příjem, ze kterého nárok na mateřskou vyplývá (přesněji ze kterého bylo odváděné nemocenské pojištění, které nárok na dávku zakládá) a který má peněžitá pomoc v mateřství nahrazovat. Další podmínkou je, že dítěti ještě nebylo sedm let. Když podmínkám vyhovíte, můžete jako pěstoun mateřskou dostávat maximálně 22 týdnů, případně 31 týdnů, když do pěstounské péče přijmete dvě a víc dětí současně.

U dítěte do čtyř let můžete čerpat rodičovskou dovolenou a rodičovský příspěvek. Pěstouni na přechodnou dobu by ale měli zvážit, jak rychle (tudíž v jaké měsíční výši) budou rodičovský příspěvek pobírat – celková dávka na jedno dítě je 220 tisíc korun a může se stát, že rodičovský příspěvek budoucí rodině dítěte (nebo původní, do které se vrátí) vyčerpáte celý nebo z velké části a způsobíte jí tak finanční trable. Brzy se mají pravidla měnit. Ve Sněmovně leží novela, která mimo jiné počítá s tím, že profesionální pěstouni ze zmíněných důvodů nárok na rodičovský příspěvek úplně ztratí. Novela původně měla být účinná už od začátku letošního roku, zatím ale neprošla schvalovacím procesem. Až bude jasné, od kdy budou novinky platit, budeme vás informovat.

Jak a kde žádat o pěstounské dávky

O dávky pěstounské péče se žádá na kontaktním pracovišti úřadu práce, podle místa vašeho trvalého bydliště. Formuláře nabízíme ke stažení v galerii formulářů pěstounské péče.

K žádosti budete potřebovat:

 • průkaz totožnosti všech osob, které jsou v žádosti uvedené, u dětí do 15 let rodný list; pokud v průkazu totožnosti není rodné příjmení, je taktéž třeba doložit rodný list,
 • pro všechny děti uvedené v žádosti, které jsou už zletilé, doklad o jejich nezaopatřenosti (potvrzení o studiu, rozhodnutí o přerušení studia v souvislosti s těhotenstvím, porodem či rodičovstvím, potvrzení o zdravotním stavu nebo potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz),
 • rozhodnutí o svěření dětí do pěstounské péče nebo rozhodnutí soudu, kterým byl žadatel ustanoven jako poručník dětí; dočasné svěření do péče před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče žadatel prokáže rozhodnutím příslušného orgánu,
 • u osob v evidenci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu,
 • fakturu za zakoupení nebo opravu osobního motorového vozidla (pokud bude vozidlo teprve zakoupeno, faktura se doloží dodatečně).

O pěstounské dávky je možné žádat i elektronicky na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, nepůjde to ale bez elektronického podpisu.

O mateřskou a rodičovskou pěstouni žádají na stejných úřadech jako rodiče:

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+44
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 4. 2017 7:36, Jana

Článek informuje naprosto přesně. Jediné, co v něm není úplně přesné je, že pěstoun MŮŽE chodit do práce a přivydělat si. Já bych to opravila na MUSÍ chodit do práce a přivydělat si, což jde se svěřenými zanedbávanými dětmi těžko, vyžadují totiž péči,proto do pěstounské péče svěřené jsou (A jestli si myslíte, že na vás nějaký zaměstnavatel čeká s otevřenou náručí, protože děláte bohulibou činnost, a bude křepčit nadšením, až mu vysvětlíte, že budete pracovat jako ďas, ale že taky budete dost často otravovat s tím,že musíte s dítětem na vyšetření-a to budete, tak na to rychle zapomeňte. Ačkoli je totiž odměna pěstouna z hlediska zákona o dani z příjmu příjmem ze závislé činnosti, ze které se strhává sociální a zdravotní pojištění a daň, nějak zákonodárci zapomněli při odhlasování novely, která je v platnosti od 1.1.2013 dodnes na to, že když už má odměna pěstouna sloužit jako odměna za odváděnou práci, měla by býti také na jisté úrovni. Bohužel v roce 2013 byla na úrovni minimální mzdy (8.000kč hrubého měsíčně na péči o 1 dítě měsíčně, viz tabulka). Minimální mzda se od té doby zvýšila již několikrát, toho času je za nejpodřadnější práce 11.000 kč měsíčně. Bohužel odměna pěstouna je stále stejných 8.000 kč měsíčně. Zřejmě je práce pěstounů ještě podřadnější než ty nejpodřadnější, na které kdo pomyslel. Nebo mají naši zákonodárci dojem, že pěstouni a jejich vlastní děti, které ze svého příjmu, který dostávají za to, že se starají o cizí zanedbané děti, jedí a bydlí levněji než ostatní občané tohoto státu. Opravdu nevím. Nejlepší na tom je, že naše paní ministrině o tom všem ví, ale nic s tím nedělá, prý nemá od nikoho podněty. Neskutečné. Takže jestli zvažujete stát se pěstounem, počkejte si raději na nějakou další novelu, ve které nebude odměna pěstouna zákonem danou částkou, ale bude vázaná aspoň na minimální mzdu, v lepším případě na její násobek nějakým koeficientem. Ovšem pravděpodobnost, že se to stane, je minimální, protože co pěstouni zmůžou. Budou stávkovat? CHachá, jak asi. Vrátí děti do ústavů? Na to nemá nikdo srdce a zákonodárci to moc dobře vědí. Je to bída. Snad se dočkáme a můj příspěvek nebude jen SCI-FI.

+56
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

11. 7. 2017 21:41, Irena

Adoptovala jsem si chlapečka a pěstounka mi vyčerpala skoro polovinu rodicovskeho prispevku. Je to nespravedlivé a sproste.

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní péče stoupnou

21. 9. 2022 | redakce Peníze.CZ

Příspěvky pro pěstouny a děti z náhradní péče stoupnou

Od října se zvýší příspěvky na úhradu potřeb dítěte o 27 procent a jednorázový příspěvek při převzetí dítěte o 35 procent. Zaopatřovací příspěvek, který pomáhá mladým lidem při odchodu... celý článek

Pravda o zvýšení odměn pro pěstouny. Velká část si pohorší

30. 9. 2021 | Ivana Novotná | 66 komentářů

Pravda o zvýšení odměn pro pěstouny. Velká část si pohorší

Odměny za pěstounskou péči stoupnou, oznámilo ministerstvo práce a sociálních věcí po schválení novely o sociálně-právní ochraně dětí. Víc než poloviny pěstounů se však týkají méně... celý článek

Odměna pěstouna se naváže na minimální mzdu

6. 8. 2021 | redakce Peníze.CZ | 106 komentářů

Odměna pěstouna se naváže na minimální mzdu

Máme novější a podrobnější článek! Najdete ho tady.

Kompenzační bonus je nově i pro lidi v úpadku, dobrovolníky a pěstouny

24. 2. 2021 | Petr Kučera | 6 komentářů

Kompenzační bonus je nově i pro lidi v úpadku, dobrovolníky a pěstouny

O takzvaný kompenzační bonus mohou nově žádat i lidé, kteří jsou v úpadku – typicky v konkurzu nebo oddlužení. Překážkou už není ani činnost dobrovolného pracovníka pečovatelské služby... celý článek

2018: Vyšší odměny pro pěstouny i příspěvek na svěřené dítě

4. 9. 2017 | Petra Dlouhá | 85 komentářů

2018: Vyšší odměny pro pěstouny i příspěvek na svěřené dítě

Odměny trvalých pěstounů budou od ledna 2018 výrazně vyšší. Stoupne také měsíční příspěvek na dítě, který pobírají i pěstouni na přechodnou dobu. Ti ale ztratí možnost čerpat rodičovský... celý článek

Partners Financial Services