Daň z příjmů fyzických osob přehledně. A s kalkulačkou

redakce Peníze.CZ | rubrika: Jak na to | 25. 1. 2012 | 29 komentářů
Daň z příjmů fyzických osob přehledně. A s kalkulačkou
Tedy daň z příjmů fyzických osob, daň z příjmů právnických osob se snad ani přehledně popsat nedá. Březen, měsíc růžového formuláře, se blíží, takže nastal čas znovu se pustit do džungle daňových předpisů a zjišťovat, co ještě platí a co je zase letos jinak.

Daní z příjmu jsou zatížené výdělky zaměstnanců, všechny příjmy pocházející ze závislé činnosti (což pro daňové účely v podstatě znamená činnosti, které zaměstnání připomínají) či příjmy z podnikání. Za určitých okolností pak také třeba příjmy z prodeje nemovitosti, automobilu, cenných papírů...

Tento text by vás měl na daň z příjmu připravit: naše daňová kalkulačka vám pomůže daň vypočítat, prozradíme vám, jaké jsou aktuální slevy na dani a daňová zvýhodnění, co odečíst z daňového základu, poradíme, jak si poradit se srážkovou daní, a nezapomeneme ani na přehled důležitých termínů.

Z jakých příjmů se daň platí

 

► Příjmy ze zaměstnání

Většina z nás platí daň ze mzdy, kterou dostává za odvedenou práci. A většina z této většiny si s daněmi moc hlavu neláme: zaměstnavatel jí totiž strhává zálohy na daně z platu a zařizuje i přiznání k dani. I tak se ale vyplatí trochu o svoje peníze pečovat. Vždycky je dobré mít například přehled o tom, co se dá ještě odečíst od daňového základu – neplatíte si životní pojištění? Penzijní připojištění? Nesplácíte hypotéku? Máte na krku hladové krky vyživovaných dětí? A tak podobně a tak dál. Tady všude se dá šetřit. A není k tomu potřeba zvláštní úsilí, stačí hlídat papíry, včas je doručit do účtárny a pro jistotu si zkontrolovat, jestli účetní nezapomněla..., jak o tom nedávno psal ve Škole finanční gramotnosti Roman Baroš: Zaměstnanci, ohlídejte účetní a ušetřete na daních.

► Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky

Na podobném principu to funguje s příjmy ze závislé činnosti a s funkčními požitky. Mezi závislé činnosti patří například služba ve vojsku či policii, práce, kterou vykonávají v rámci praxe studenti odborných škol, těžká dřina členů dozorčích rad, činnost společníků a jednatelů společností s ručením omezením či komandistů v komanditních společnostech a další. Funkčními požitky se rozumějí odměny za výkon funkce – funkce poslance, senátora, člena vlády, starosty..., ale také ta výkon funkce v občanských a zájmových sdruženích nebo komorách. I o daňové přiznání závislých činovníků a funkcionářů se většinou postará někdo jiný.

Anketa

Dokážete si sami poradit s daňovým přiznáním?

► Příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti

Sami o sebe se ale starají podnikatelé, daní se příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti: příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku. Samostatně výdělečnou činností se potom rozumí například soustavný výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů – typickým příkladem jsou autorské honoráře, „výkon jiné výdělečné činnosti na základě oprávnění podle zvláštních předpisů“ (např. zákon o advokacii, zákon o auditorech) nebo například činnost tlumočníků, znalců či správců konkurzní podstaty.

► Příjmy z kapitálového majetku

Nejčastější jsou v tomto případě podíly na zisku, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu šesti měsíců, stejně tak poměrná část výnosu z penzijního připojištění nebo životního pojištění.

► Příjmy z pronájmu

Jedná se o pronájem jak nemovitostí a bytů, tak i movitých věcí, pokud se nejedná o pronájem pouze příležitostný.

► Ostatní příjmy

V této skupině jsou všechny příjmy, které nepatří do žádné z předchozích skupin, a to hlavně příjmy z příležitostných činností nebo příležitostných nájmů, příjmy z různých převodů, výhry v loteriích a sázkách.

Na jaké příjmy daň z příjmů neplatí

Na první pohled by se mohlo zdát, že daň se platí z jakéhokoliv příjmu, ale není to tak. Je velká skupina příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny.

► Některé z příjmů nepodléhající dani

 • příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci (platí se z nich ale daň dědická či darovací),
 • přijaté úvěry a půjčky,
 • příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů,
 • příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit.

► Osvobozeny jsou od daně z příjmů například

 • příjmy z prodeje rodinného bytu či domu při splnění daných podmínek,
 • příjmy z prodeje movitých věcí (motorová vozidla, lodi a letadla jsou osvobozena, uplyne-li mezi nabytím a prodejem alespoň jeden rok),
 • přijatá náhrada škody (pokud náhrada škody nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem), náhrada nemajetkové újmy,
 • přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody (pokud pojištění nesouvisí se samostatnou výdělečnou činností nebo pronájmem),
 • cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování (s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže) a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,
 • příjmy sociálního charakteru – tj. dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění apod., a také odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů,
 • stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy,
 • výpomoc od zaměstnavatele (např. výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance).

Kolik se platí

Teď už víme, z čeho se daň platí a z čeho ne. Ale to nejsložitější teprve přijde: samotný výpočet daně z příjmů. Celý výpočet stojí na tzv. základu daně, což je v podstatě rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tento základ se ale ještě sníží o odčitatelné položky, jako jsou například:

 • hodnota daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 procenta ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 procent ze základu daně,
 • zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bydlení,
 • příspěvky zaplacené poplatníkem na penzijní připojištění se státním příspěvkem snížené o šest tisíc Kč. Maximálně však lze odečíst 12 000 Kč ročně,
 • pojistné na soukromé životní pojištění (za daných podmínek).

Ze základu daně sníženého o odčitatelné položky se pak počítá vlastní daň ve výši patnáct procent:

Daňová kalkulačka – výpočet daně z příjmů za rok 2011

Dílčí základy daně
Nezdanitelné části základu daně
Slevy na dani

Takto vypočtená daň se dále může snížit o tzv. slevu na dani, což jsou takové položky, které odečítáte až od výsledné daně.

Slevy na dani a daňová zvýhodnění

Na poplatníka

23 640 Kč

Na dítě

11 604 Kč

Na dítě – držitele průkazu ZTP

23 208 Kč

Na vyživovanou manželku/manžela

24 840 Kč

Na vyživovanou manželku/manžela – držitele průkazu ZTP

49 680 Kč

Invalidita I. a II. stupně

2 520 Kč

Invalidita III. stupně

5 040 Kč

Držitel průkazu ZTP/P (i bez důchodu)

16 140 Kč

Student

4 020 Kč

 

Srážková daň – zvláštní sazby daně

Některé příjmy se zdaňují každý zvlášť prostřednictvím zvláštní sazby daně „srážkou u zdroje“. Srážka u zdroje znamená, že daň odvádí přímo ten, kdo příjem poskytuje.

Patnáctiprocentní sazbou jsou zdaňovány příjmy autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud měsíčně nepřesáhnou částku 7 000 Kč u jednoho plátce.

Patnáctiprocentní sazbou se například daní také dividendy či úroky z dluhopisů a směnek, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, vkladových účtech, vkladních listech na jméno a běžných účtech, poměrná část výnosu penzijního připojištění se státním příspěvkem a poměrná část výnosu ze soukromého životního pojištění, mzdy od vedlejšího zaměstnavatele, pokud hrubá mzda nepřesahuje 5000 Kč za měsíc, výhry a ceny v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování (pokud nejsou od daně osvobozeny) a dále ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží (pokud nejsou osvobozeny).

Důležité termíny

Přiznání zpracovává zaměstnavatel

15. února 2012

Odevzdat do účtárny Prohlášení poplatníka a doklady potvrzující nárok na daňové úlevy

Poplatníci bez daňového poradce

2. dubna 2012

Odevzdat finančnímu úřadu daňové přiznání včetně dokladů potvrzujících nároky na daňové úlevy. Do tohoto data je třeba rovněž zaplatit daň (pozor, v případě platby na bankovní účet se za den úhrady považuje den, kdy byla platba připsána na účet finančního úřadu)

2. května 2012

OSVČ musí odevzdat zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích

10. května 2012

OSVČ musí zaplatit nedoplatek na pojistném (pokud vznikl) nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled o příjmech a výdajích (nově platí tento termín i pro zdravotní pojištění).

Poplatníci s daňovým poradcem

2. dubna 2012

Doručit plnou moc daňového poradce na finanční úřad

30. dubna 2012

OSVČ musí doručit plnou moc daňového poradce zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení

2. července 2012

Odevzdat finančnímu úřadu daňové přiznání včetně dokladů potvrzujících nároky na daňové úlevy

2. srpna 2012

OSVČ musí odevzdat zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích

10. srpna 2012

K tomuto dni, tedy nejpozději do osmi dnů po dni, ve kterém byl, popřípadě měl být podán Přehled o příjmech a výdajích, je třeba zaplatit případný nedoplatek na pojistném (nově platí tento termín i pro zdravotní pojištění).

 

Jaké se letos uplatňují odčitatelné položky (nezdanitelné částky)

Odečitatelná položka

Výše odpočtu

Nutné potvrzení

Bytové potřeby

Ve výši úroků z úvěru, max. 300 000 Kč na domácnost

Potvrzení o zaplacených úrocích z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru

Penzijní připojištění

Zaplacené příspěvky minus 6 000 korun. Max. 12 000 Kč

Potvrzení o zaplacených příspěvcích podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem

Životní pojištění

Max. 12 000 Kč ze všech smluv životního pojištění

Potvrzení o platbách za životní pojištění, musí být sjednáno minimálně na 60 měsíců a výplata pojistného plnění se musí uskutečnit nejdříve po dosažení 60 let věku

Příspěvek odborové organizaci

Do výše 1,5 % zdanitelných příjmů, max. 3 000 Kč

Potvrzení o výši zaplacených členských příspěvků

Dary a dárcovství krve

Min. 1 000 Kč nebo 2 % základu daně. Hodnota jednoho odběru krve je oceněna na 2 000 Kč

Potvrzení o úhradě zkoušky. Lze uplatnit jen v případě, že částku nehradil zaměstnavatel nebo ji poplatník neuplatnil jako výdaj

 

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-248
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 29 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 3. 2013 9:09, pepa

Dobrý den, jsem začátečník a poprvé budu vyplňovat daňové přiznání. Jsem zaměstnance a jako vedlejší činnost mám ještě příjmy z FVE. Fakturoval jsem poprvné za prosinece 2012 a platbu na jsem obdržel až v roce 2013. Daňové přiznání za zaměstance podám, jenom se chci zeptat zda se budou zahrnovat příjm z podnikání ještě do roku 2012 a pokud ne, mám do přílohy č. 1 napsat nulu? Prosím o radu. Děkuji

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

24. 2. 2015 7:50

Dobrý den, prosím jaký doklad potřebuji když si budu dělat daně sama a v lednu jsem byla u jiného zaměstnavatele než doposud. Jaký doklad potřebuju od toho zaměstnavatele dřívějšího?

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (29 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Začínáme podnikat: Sociální a zdravotní pojištění

16. 1. 2012 | Michal Chleboun | 6 komentářů

Začínáme podnikat: Sociální a zdravotní pojištění

Nejen daněmi živ je erár. K základním povinnostem podnikatele platí také přispívání na sociální systém a systém veřejného zdravotního pojištění. Podívejme se na to, co všechno je třeba... celý článek

Snižte mi paušály a zvyšte daně. Ale ušetřete mě těch muk s razítky!

13. 1. 2012 | Michal Kašpárek | 7 komentářů

Snižte mi paušály a zvyšte daně. Ale ušetřete mě těch muk s razítky!

Srdceryvný dopis malého podnikatele velkým pánům. Koho nedojmou statistiky české byrokracie, na toho uvnitř čeká roztomilé video malých lenochodů.

Škola finanční gramotnosti: zaměstnanci, ohlídejte účetní a ušetřete na daních!

13. 1. 2012 | Roman Baroš | 3 komentáře

Škola finanční gramotnosti: zaměstnanci, ohlídejte účetní a ušetřete na daních!

Všichni platíme daně a všichni podáváme daňové přiznání. I když o tom někteří z vás ani nevědí, protože to za ně dělá zaměstnavatel. Na daních se dá i ušetřit – a mnohdy to nejsou malé... celý článek

Za zpožděné daňové přiznání penále. Až tři sta tisíc

12. 1. 2012 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Za zpožděné daňové přiznání penále. Až tři sta tisíc

Nejenom, že po vás stát chce, abyste řádně platili nemalé daně. Potřebuje vám při tom taky dát najevo, kdo je tu pán, že vy jste tu pro něj, ne on pro vás. Když uděláte chybu, pěkně... celý článek

Začínáme podnikat: Daně, zejména z příjmů

9. 1. 2012 | Michal Chleboun

Začínáme podnikat: Daně, zejména z příjmů

V minulé kapitole jsme načali téma daní a řekli jsme si něco o části peněz, které si stát nechá zaplatit za to, že nás nechá směřovat k prvnímu milionu. Daň z přidané hodnoty, spotřební... celý článek

Partners Financial Services