Likvidátor Harvardského průmyslového holdingu se ohrazuje

Zdeněk Častorál | rubrika: Polemika | 8. 8. 2015 | 2 komentáře
Likvidátor „Harvardů“ prof. ing. Zdeněk Častorál, DrSc., reaguje na vyjádření Karla Staňka k průběhu likvidace Harvardského průmyslového holdingu.
Likvidátor Harvardského průmyslového holdingu se ohrazuje

Omluva

30. května jsme v rubrice Polemika vydali text Karla Staňka Průběžný účet za likvidaci Harvardského holdingu: Zatím sto milionů. Podle soudem jmenovaného likvidátora Harvardského průmyslového holdingu, a. s. v likvidaci, tento text obsahuje řadu zkreslených, zavádějících až nepřesných informací. A především obsahuje řadu nepodložených nařčení a urážlivých tvrzení o osobě profesora Častorála.

Panu profesoru Častorálovi se omlouváme, že jsme tento text – jakkoli pochopitelně nevyjadřoval stanovisko redakce, ale výhradně svého autora – vypustili do světa bez dalšího velkého ověřování faktů. A velmi rádi mu dáváme níže prostor vyjádřit se k textu pana Staňka.


Prof. Ing. Zdeněk Častorál, DrSc.

ingprofdrsc

Autor desíti odborných publikací a víc než 180 příspěvků v odborném tisku. Působí jako soudní znalec v oboru ekonomika, ceny a odhady a v oboru kriminalistika. Je prezidentem České komory správců majetku a autorem 36 vynálezů, na které mu byly uděleny patenty a autorská osvědčení.

Likvidátorem Harvardského průmyslového holdingu byl jmenován v prosinci 2000. „Dával jsem postupně dohromady všechny dokumenty. Podal jsem trestní oznámení, prokazoval trestnou činnost Koženého s Vostrým, hledal, kam se ze společnosti vyváděly peníze. Analyzoval jsem obrovské množství dokumentů, absolvoval desítky soudních sporů – jenom obžalovací spis má šedesát tisíc stran,“ vysvětluje mi likvidátor ve své pražské kanceláři, obklopený desítkami šanonů a stohy dalších dokumentů. Svoji práci prý ale za sisyfovskou nepovažuje: „Jsme v podstatě jediná velká brutálně vytunelovaná společnost z éry kuponové privatizace, kde se to podařilo přes orgány činné v trestním řízení dotáhnout až odsouzení pachatelů. Přece není možné, abychom v roce 2015 tolerovali tak rozsáhlou trestnou činnost.“

Předně ihned v úvodu likvidátor uvádí, že se nebude vyjadřovat k osobním invektivám Karla Staňka k jeho osobě. Ty spíše osvětlují a dokládají, kdo Karel Staněk je a jak je osobně zainteresován na kauze, resp. narušování procesu likvidace Harvardského průmyslového holdingu (HPH).

Již od roku 2011 jsou na webových stránkách likvidátora www.hph-likvidace.cz průběžně zveřejňovány nejenom informace o průběhu samotné likvidace HPH, ale jsou zde dostupné i informace o osobách podílejících se zřejmě na pokračování trestné činnosti odsouzených Viktora Koženého a Borise Vostrého po jejich odsouzení. Ze strany těchto osob jde o formu pokračování podvodného jednání a na ně navazující legalizaci výnosů z trestné činnosti, která byla již prokázána Koženému a Vostrému a ve které pokračují společně se s nimi spřízněnými osobami a společnostmi.

Vedle výročních zpráv jsou zde průběžně prezentovány i informace o postupech likvidátora k vymožení vyvedených a legalizovaných finančních prostředků odsouzenými a proti osobám pokračujících v trestné činnosti odsouzených, snažících se tento proces zvrátit a navodit stav insolvence  HPH. Popřípadě společnost rozdělit tzv. odštěpením s konečným výsledkem, aby akcionáři HPH nebyli z likvidačního zůstatku v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku uspokojeni. Navíc, aby odsouzení a další s nimi spřízněné osoby dále užívali požitky ze svého pokračujícího podvodného jednání a na to navazující legalizace výnosů z jejich v minulosti páchané trestné činnosti, ve které zřejmě stále pokračují a kterou zakrývají domnělou běžnou obchodní činností a účelově sjednanými smluvními závazky.

K jednotlivým zavádějícím tvrzením Karla Staňka, pak likvidátor HPH uvádí následující:

K tvrzení „Řádné představenstvo máme i nemáme, jak se to hodí

Pokud jde o platnost zvolení osob vydávajících se za členy představenstva (Karla Staňka) a dozorčí rady (Jakuba Sedláčka a Ing. Tomáše Ševčíka), likvidátor odkazuje na stránky likvidátora, kde je popsán aktuální stav k této problematice a jednotlivé kroky konání dotčených osob. Z vyjádření zde prezentovaných a doložených soudními rozhodnutími, je patrné a prokazatelné, že Karel Staněk a Jakub Sedláček nejsou platnými členy představenstva a dozorčí rady HPH a jejich funkční pětileté období skončilo s tím, že NVH, konaná dne 23. května 2014, která měla potvrdit jejich setrvání ve funkcích, byla soudem zneplatněna. Účinnost tohoto rozhodnutí je dotčenými osobami napadána a odkládána jejich účelovými a obstrukčními podáními (odvoláními) a to až k Ústavnímu soudu ČR, který je odmítl. V současné době činí likvidátor kroky u obchodního rejstříku, který je veden u MS v Praze, aby zápis v něm vyjadřoval aktuální stav. V tomto pak likvidátor odkazuje na svá vyjádření prezentovaná na stránkách likvidátora a to:

K tvrzení „Oběť mezinárodního spiknutí

K osobě kyperského advokáta Panajiota Neocleoua a jeho úloze ve věci účasti jeho osoby a účasti dalších osob na legalizaci trestné činnosti odsouzených se likvidátor HPH  již mnohokrát vyjadřoval. V této souvislosti jsou známy i vztahy advokáta Panajiota Neocleoua k jeho klientům, prezentované průběžně v kyperském tisku. Na základě doporučení právního zástupce HPH na Kypru, byla na osobu Panajiota Neocleoua podána likvidátorem HPH kárná žaloba u tamější Komory kyperských advokátů.

  • V tisku i v televizi se likvidátor rovněž opakovaně vyjadřoval i k dohodě z 31. března 2011, která za aktivní účasti tohoto bývalého právního zástupce HPH na Kypru, bez vědomí likvidátora a proti jeho vůli měla zajistit, ještě před vynesením odsuzujícího rozsudku proti Viktoru Koženému a Borisi Vostrému, beztrestnost a legalizaci protiprávního vyvedení finančních prostředků Borisem Vostrým do – k tomu účelově založených – trustových společností na Kypru. To se zdůrazněním a doložením, že přestože předmětná dohoda byla uzavřena bez souhlasu likvidátora a v rozporu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, které se vztahují k likvidaci, je existence této dohody stále podporována osobami dosud v obchodním rejstříku registrovanými jako členové představenstva a dozorčí rady. A těmito osobami jsou stále činěny kroky k legalizaci této dohody. V této souvislosti je nezbytné připomenout a zejména zdůraznit, že přestože se jedná o prostředky HPH, likvidátor dosud nebyl od doby založení trustů osobami odpovědnými za správu trustů seznámen se stavem jejich hospodaření, a to přesto, že správou těchto trustů byla bez souhlasu likvidátora pověřena kyperská společnost Daventree Trustees Ltd., kterou ovládá dnešní člen dozorčí rady Ing. Tomáš Ševčík. Jmenovaný nereaguje na dotazy likvidátora a k jeho žádostem o předložení relevantních informací o hospodaření a správě těchto trustů, včetně velikosti majetku v nich uloženého. Předmětné trustové společnosti nejsou rovněž dosud přeregistrovány u Komory kyperských advokátů, a to přesto, že tuto povinnost trustové společnosti měly splnit již v červnu 2014.
  • Tomáš Ševčík, který přemístil své trvalé bydliště na Slovensko, člen dozorčí rady HPH, zvolený v roce 2012 na základě hlasování kyperských společností (ovládaných odsouzeným Borisem Vostrým) a plných mocí zemřelých akcionářů (které „připustil“ k hlasování Karel Staněk – vystupoval za ně v plné moci), je blízkým spolupracovníkem Juraje Širokého, protektora kyperských trustů, kam byly protiprávně Borisem Vostrým v roce 2001 a 2002, tedy v době, kdy HPH již měla svého soudem jmenovaného likvidátora, vyvedeny značné finanční prostředky z HPH. Pan Široký v současné době figuruje i v kauze slovenské společnosti Váhostav, a. s., která v červnu 2015 v rámci insolvence vstoupila do restrukturalizačního řízení, v jehož rámci uplatňují své pohledávky kyperské a novozélandské offshorové společností, podle slovenského tisku ovládané právě Širokým. Uplatňování jejich pohledávek a účast konkrétních osob a společností před zahájením insolvenčního řízení nyní prověřuje slovenská policie.
  • Juraj Široký ovládá společnost Váhostav a ovládá, mimo jiné, i další slovenskou společnost, a to společnost Druhá strategická, a. s., kam byly v roce 2001 a 2002, dnes pravomocně odsouzeným Borisem Vostrým, převedeny v rámci tzv. Distribuční smlouvy finanční prostředky ve výši cca 60 milionů amerických dolarů, které prokazatelně patří HPH, tedy do likvidačního zůstatku, ze kterého budou vypláceni akcionáři HPH.  Od roku 2013 je vydání těchto finančních prostředků uplatňováno likvidátorem v rámci zahájeného a na Slovensku vedeného exekučního řízení.

V tomto pak likvidátor odkazuje i na svá další vyjádření, prezentovaná na stránkách soudem jmenovaného likvidátora, a to:

Ve věci Aspen pak likvidátor odkazuje na svá vyjádření zveřejněná a dostupná na jeho stránkách, a to:

K tvrzení: „Stokrát opakovaná lež

O důvodech rozdělení HPH odštěpením se likvidátor zmiňoval již výše. Rovněž tak o snahách konkrétních osob, dnes vystupujících v představenstvu a dozorčí radě HPH, aby HPH vykazovala znaky úpadku, popřípadě nebyla schopna uplatňovat svá práva v rámci občanskoprávních řízení kvůli vysokým soudním poplatkům, kdy lze ukončení soudního řízení předpokládat s výhledem několika let. Likvidátor mnohokrát prezentoval, kde a vůči komu vede soudní spory, a jedním z nich je i uplatnění práva k více než 22 milionům amerických dolarů, uloženým u budějovického advokáta JUDr. Bayera, které byly zablokovány (zajištěny na účtu) v rámci trestního řízení proti Viktoru Koženému a Borisi Vostrému. Tyto blokované finanční prostředky patří prokazatelně HPH a měly by cestou likvidačního zůstatku sloužit k výplatě jeho akcionářů. Vzhledem k tomu, že k těmto prostředkům účelově uplatnila „své právo“ i kyperská offshorová společnost Daventree Trustees Ltd., ovládána Tomášem Ševčíkem, vyzval soud účastníky sporu, tj. HPH a   Daventree Trustees Ltd., aby svůj nárok uplatnili v rámci občanskoprávního řízení, které má být zahájeno do konce března 2016, na návrh jedné ze stran sporu. Pikantní na celé věci je ta skutečnost, že Tomáši Ševčíkovi, který udělil za společnost Daventree Trustees Ltd. plnou moc k právnímu zastupování, je jako členu dozorčí rady HPH známo či musí mu být známo, že akcionáře HPH lze vyplácet ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, pouze a jedině cestou likvidačního zůstatku, navíc jen prostřednictvím soudem jmenovaného likvidátora. Takzvaní beneficienti trustů by se měli stát potenciálními příjemci prostředků pocházejících z trestné činnosti odsouzených s cílem zakrývání legalizace výnosů z trestné činnosti pravomocně odsouzených a jejich spolupracovníků, včetně Tomáše Ševčíka, a legitimizace trustových společností.

Ve věci pak likvidátor odkazuje na svá vyjádření, zveřejněná a dostupná na jeho stránkách, a to:

 

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+34
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Byl jsem mladistvý slušný Čech, díl II.

3. 8. 2015 | Michal Kašpárek | 7 komentářů

Byl jsem mladistvý slušný Čech, díl II.

Když čtu pitvorné portréty „slušného Čecha“, poznávám v nich sám sebe před lety. Dobrá zpráva: předsudky se dají překonat. Špatná: jde to pomalu a těžko tomu pomoct.

Průběžný účet za likvidaci Harvardského holdingu: Zatím sto milionů

30. 5. 2015 | Karel Staněk | 5 komentářů

Průběžný účet za likvidaci Harvardského holdingu: Zatím sto milionů

Předseda představenstva likvidovaného Harvardského průmyslového holdingu reaguje na rozhovor s jeho likvidátorem Zdeňkem Častorálem.

Likvidátor Harvardů: Na Koženého s Vostrým ještě dojde

2. 5. 2015 | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Likvidátor Harvardů: Na Koženého s Vostrým ještě dojde

„Nezáleží na tom, co o privatizaci říká Dušan Tříska. Je potřeba řešit, že tady stále dochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti. Kožený s Vostrým přes svoje komplice dál nakládají... celý článek

Dušan Tříska: Viktor Kožený v Česku nikoho neokradl

3. 1. 2015 | Ondřej Tůma | 23 komentářů

Dušan Tříska: Viktor Kožený v Česku nikoho neokradl

„Kdyby se Koženému povedlo zprivatizovat ázerbájdžánskou naftu – a nebyl od toho zas tak daleko –, tak by se nestal jen nejvlivnějším byznysmenem v Česku, ale v celé Evropě. Měl ovšem... celý článek

Kuponová privatizace: Pátrání po vašich akciích začíná

1. 10. 2014 | Martin Garnac | 25 komentářů

Kuponová privatizace: Pátrání po vašich akciích začíná

I kdyby se vám už nechtělo dělat archeologický průzkum po památkách z kuponové privatizace, zjistěte alespoň, během pár sekund a zdarma, jestli existuje váš původní účet ze Střediska... celý článek

Partners Financial Services