Dávky pro zdravotně postižené. Kdo má nárok a jak žádat

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 3. 3. 2023
Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku a příspěvek na auto. Kdo na ně má nárok, kolik dělají a jak o ně žádat?
Dávky pro zdravotně postižené. Kdo má nárok a jak žádat

Zdroj: Shutterstock

Život se zdravotním postižením je těžký. K tomu přispívají i potíže s penězi. Kromě případného invalidního důchodu mají postiženým ulevovat zvláštní dávky pro zdravotně postižené. A když nestačí, další podporou by měly být sociální dávky. Některé výhody s sebou nese taky průkaz tělesně postiženého. Výhody pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P najdete na konci článku, případně na ně můžete skočit rovnou.

Zvláštní dávky pro zdravotně postižené jsou dvě: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku – tam spadá i příspěvek na motorové vozidlo nebo na úpravu bydlení. Výše obou dávek se v některých případech loni měnila. Příspěvek na mobilitu se dočkal (dočasného) rozšíření o novou kategorii postižení, nově na něj mají nárok lidé s dýchacími potížemi, kteří jsou odkázáni na podpůrné přístroje.

Příspěvek na mobilitu: kdo ho dostane a kolik dělá?

Příspěvek na mobilitu, který v Česku dostává zhruba 255 tisíc lidí, je určený handicapovaným lidem, kteří se pravidelněji někam dopravují nebo nechávají dopravovat. Nárok na něj úřad přizná jen tomu, kdo má průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP nebo ZTP/P, tedy průkaz osoby zvlášť těžce postižené nebo zvlášť těžce postižené s průvodcem.

K tomu ještě musíte přidat čestné prohlášení, že se někam opakovaně přepravujete, případně, že vám s tím někdo musí pomáhat. Jde například o cesty do práce nebo do školy, kam vás vozí členové rodiny nebo kam si odvoz platíte. Nárok na dávku se přiznává i dětem od jednoho roku výš, za nezletilé žádost podávají zákonní zástupci.

Příspěvek obvykle nedostane ten, komu se poskytují pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Pokud ale člověk někam pravidelně jezdí, zažádat určitě může – úřad smí udělat „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ výjimku. Jen už v takovém případě nebude stačit čestné prohlášení – cesty je potřeba prokazovat třeba jízdenkami nebo účtenkami.

Výše příspěvku na mobilitu je 900 korun měsíčně (od prosince 2022), předtím byl 550 korun. 

Nový příspěvek na mobilitu pro lidi s dýchacími potížemi

Loňskou novinkou je zvláštní příspěvek na mobilitu pro lidi, kteří využívají celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci.

Výše tohoto typu příspěvku na mobilitu je 2900 korun za měsíc, k žádosti je potřeba krajskému úřadu práce doložit potvrzení od zdravotní pojišťovny.

Zákon počítá s tím, že se tenhle příspěvek bude vyplácet do konce roku 2024. Jde totiž o reakci na potíže způsobené prudkým nárůstem cen elektřiny: přístroje, o které jde, fungujou na elektriku a nedají se jen tak vypnout. Jejich uživatelé se kvůli zvýšeným cenám energií často ocitali v potížích a museli opakovaně žádat o pomoc v hmotné nouzi.

Jak žádat o příspěvek na mobilitu?

Pokud máte datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo identitu občana (například bankovní identitu), můžete o příspěvek na mobilitu požádat online na webu MPSV, jinak můžete vyplněný formulář podat poštou nebo osobně na krajské pobočce úřadu práce.

Dávka se vyplácí zpětně. To znamená, že na účtu ji můžete čekat do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náleží. Případně je možné si příspěvek nechat vyplácet jen jednou za tři kalendářní měsíce.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Druhá dávka, která má mírnit finanční dopady zdravotního postižení, je příspěvek na zvláštní pomůcku. Na rozdíl od příspěvku na mobilitu, který se vyplácí opakovaně, je příspěvek na zvláštní pomůcku dávka jednorázová. Příspěvek je určený pro lidi, jejichž postižení – těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové či zrakové postižení dlouhodobého charakteru – trvá nebo podle doktorů bude trvat víc než rok.

Přesný seznam zdravotních postižení, u kterých člověku vzniká nárok na přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, najdete v příloze zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Jak žádat o příspěvek na zvláštní pomůcku?

U většiny pomůcek musí být osoba, která žádá nebo pro kterou se žádá, starší než jeden rok. U žádostí týkajících se motorového vozidla, schodolezu, zvedacích plošin, schodišťových sedaček, stropních zvedacích systémů nebo úpravy bytu musí být žadatel, respektive osoba, pro kterou se o příspěvek žádá, starší tří let. Pořízení vodícího psa úřad proplatí jen žadatelům od patnácti roků výš.

Výhodnější životní pojištění? Jde to!

Srovnáme nabídky 5 životních pojišťoven a najdeme vám výhodnější podmínky.

O příspěvek na zvláštní pomůcku včetně příspěvku na motorové vozidlo můžete žádat online na webu MPSV, na téže stránce najdete i formulář k vyplnění a vytištění, pokud budete chtít žádat osobně na krajské pobočce úřadu práce.

O příspěvek na zvláštní pomůcku se dá úspěšně žádat ještě dvanáct měsíců po jejím pořízení. Vyplácí se do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla dávka přiznána.

Na co se dá příspěvek na zvláštní pomůcku použít?

Příspěvek slouží na pořízení pomůcek, které člověku vylepší základní soběstačnost nebo mu pomůžou k pracovnímu uplatnění, přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, ke vzdělávání nebo kontaktu s okolím. 

Příspěvek se dá získat například na schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, zvedací systémy, kamerové lupy, speciální úpravy automobilu, digitální čtecí přístroj nebo bezbariérovou úpravu bytu. Zvláštní pomůckou může být ale i motorové vozidlo nebo vodicí pes.

Dávka se neposkytuje na zdravotnické prostředky, které jsou částečně nebo zcela hrazeny zdravotní pojišťovnou, nebo na ty, které žadateli zdravotní pojišťovna půjčila.

Výše příspěvku se liší podle ceny pomůcky. Na pomůcku v ceně pod deset tisíc korun se příspěvek přiznává většinou jen tehdy, když příjem žadatele a s ním společně posuzovaných osob nedosahuje osminásobku životního minima. Dají se ale dělat výjimky, zejména, když člověk žádá o takové „lacinější“ pomůcky častěji. Spoluúčast žadatele se stanovuje na tisíc korun.

Výpočet životního minima

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Kolik je v roce 2023 příspěvek na zvláštní pomůcku?

Spoluúčast je víceméně obecná podmínka dávky: něco si žadatel vždycky musí zaplatit sám. U pomůcek v ceně nad 10 tisíc korun úřad práce přispěje maximálně 350 tisíc korun. Jen u šikmé nebo svislé zvedací plošiny může být příspěvek vyšší, až 500 tisíc korun – to je nový limit, který platí od konce roku 2022. Ceny plošin hodně rostly, a tak byla maximálně výše příspěvku posunuta o sto tísíc korun výš.

Příspěvek na auto

V rámci příspěvku na zvláštní pomůcku můžete požádat i o příspěvek na nákup motorového vozidla. Nárok máte v případě, že se opakovaně někam dopravujete, jste schopni řídit motorové vozidlo nebo jste schopní být převáženi.

Okruh lidí s nárokem je ale užší. Patří do něj jen lidé s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, lidé s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a od letošního roku lidé s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projety autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.

Příspěvek na auto je minimálně 100 tisíc, maximálně 200 tisíc korun. Výše příspěvku je odvozená od čtvrtletního příjmu žadatele, případně členů společně posuzované domácnosti. Příjem za kalendářní čtvrtletí se porovnává s částkou životního minima. To je letos například pro rodinu o dvou dospělých a dvou předškolácích 13 470 korun. Pokud bude společný příjem rodiny 70 tisíc měsíčně, je to 210 tisíc za čtvrtletí, to je míň než 16násobek jejich životního minima. Dostanou tedy 200 tisíc korun, jak ukazuje tabulka:

Násobek životního minima

Příspěvek

≤ 16

200 000 Kč

16–17

180 000 Kč

17–18

160 000 Kč

18–19

140 000 Kč

19–20

120 000 Kč

> 20

100 000 Kč

Po podání žádosti by měl zdravotní stav žadatele posoudit posudkový lékař správy sociálního zabezpečení.

Pokud úředníci vaši žádost zamítnou nebo nejste spokojení s výší příspěvku, můžete se proti rozhodnutí odvolat. Na podání odvolání máte patnáct dní od doručení rozhodnutí. O výsledku odvolání rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí.

TP, ZTP, ZTP/P: průkazy osob se zdravotním postižením

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatě omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 

O průkaz je možné žádat online na webu MPSV nebo osobně na úřadu práce. Žádost posoudí lékařská posudková služba a doporučí konkrétní typ průkazu. Jako podklad využije tiskopis vyplněný vašim ošetřujícím lékařem, je tedy možné, že si vás nejdřív pozve na prohlídku ten.

Průkaz platí nejvýš deset let, u neplnoletých maximálně pět roků.

Průkazky podle typu postižení

  • Průkaz TP (těžké postižení) – držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředích, přednost při osobním projednávání své záležitosti třeba na úřadech, zejména pokud takové jednání vyžaduje delší čekání
  • Průkaz ZTP (zvlášť těžké postižení) – jako TP a k tomu sleva pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
  • Průkaz ZTP/P (zvlášť těžké postižení): jako ZTP a bezplatné nebo zlevněné jízdné pro doprovod nebo vodicího psa

Držitelé ZTP a ZTP/P, kteří vlastní automobil nebo jsou v nějakém autě přepravování, mají nárok na parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou. Průkaz umožňuje bezplatné státní na místě pro vozíčkáře ve většině českých i eurounijních měst a obcí. V Česku si jeho držitelé navíc nemusí kupovat dálniční známku a můžou si požádat o zřízení vyhrazeného stání před domem nebo bytem – někdy ale za poplatek. Smí také vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ a „mimo zásobování“ nebo do pěší zóny. Parkovací průkaz vydávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností.

Naučte se penízeZdroj: peníze.cz

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+60
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Příspěvek na péči stoupne. Jurečka představil podrobnosti

9. 2. 2024 | Gabriel Pleska

Příspěvek na péči stoupne. Jurečka představil podrobnosti

Příspěvek na péči se letos zvýší, oznámilo dnes ministerstvo práce a sociálních věcí. Po dvou měsících jednání se vládní koalice shodla na jeho podobě, která je však méně velkorysá... celý článek

Místo čtyř dávek bude jediná. Jurečka představil reformu

5. 2. 2024 | Petr Kučera | 3 komentáře

Místo čtyř dávek bude jediná. Jurečka představil reformu

Místo čtyř opakujících se sociálních dávek, u nichž záleží na výši příjmu domácnosti, má vzniknout jediná. Jde o přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení a příspěvek... celý článek

Zařídíme za vás příspěvek na bydlení. Většinu si ale necháme

25. 1. 2024 | Gabriel Pleska

Zařídíme za vás příspěvek na bydlení. Většinu si ale necháme

Jsou žádosti o sociální dávky komplikované? Podnikavci vsadili na to, že ano. Za to, že o příspěvek zažádají místo vás, si chtěli brát velkou provizi. Každý měsíc. Na žádost ministerstva... celý článek

Pohřebné 2024. Kdo má nárok, kolik dělá a jak žádat

24. 1. 2024 | Petra Dlouhá, Gabriel Pleska

Pohřebné 2024. Kdo má nárok, kolik dělá a jak žádat

Pohřebné je sociální dávka, která některým rodinám pomáhá s uhrazením nákladů na pohřeb. Nedostane ho ale každý. Přinášíme aktuální podmínky, které je potřeba pro nárok na pohřebné... celý článek

Nabízejí příspěvek 18 tisíc, peníze ale seberou. Pozor na podvod

18. 1. 2024 | redakce Peníze.CZ

Nabízejí příspěvek 18 tisíc, peníze ale seberou. Pozor na podvod

Úřad práce varuje před další vlnou podvodných telefonátů a SMS. Jedná se o automaticky generované hovory, které potenciální oběti lákají na údajné schválení příspěvku na bydlení ve... celý článek

Partners Financial Services