Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat

Simona Ely Plischke | 14. 8. 2006
Proč uzavřít úrazové pojištění a jak si vybrat
Úrazové pojištění může být velmi dobrým pomocníkem rodinných financí. Nikdy totiž nevíte, na jak dlouho, a jestli ne na vždy, vás úraz vyřadí z práce. Podívejme se, jak úrazové pojištění funguje, co všechno kryje a co naopak ne a co a za kolik nabízejí pojišťovny.

Úrazové pojištění je produkt, jehož pořízení rozhodně stojí za zvážení. Každý úraz je nepříjemný, bolí, je časově neodhadnutelný, mění plány, navrch často znamená finanční zátěž. Může totiž omezit zraněného na dlouhé měsíce i roky, nehledě na to, že následky poranění mohou být i trvalé. S úrazem bývá také často spojena pracovní neschopnost, která se projeví především v rodinném rozpočtu. Za pracovní úraz sice nese odpovědnost zaměstnavatel. Ovšem, jak jste si mohli přečíst v článku Úrazové pojištění: úrazy si dovolenou neberou, tak to, že vás zaměstnavatel odškodní vždy a v plné výši, neplatí absolutně.

K úrazům ale dochází nejen v práci, jak jsme názorně ukázali právě v článku Úrazové pojištění: úrazy si dovolenou neberou. A za ty mimopracovní není odpovědný nikdo jiný než vy (pokud vám tedy úraz nezpůsobí jiná osoba). Splácíte-li půjčky, hypotéky nebo jste v situaci, kdy váš partner nemá dostatečně vysoké příjmy, můžete se dostat do finančních problémů. Pokud máte finanční závazky, je proto rozhodně na místě promyslet zajištění sebe a své rodiny pro případ úrazu. Variantou může být pojištění schopnosti splácet či rizikové životní pojištění, viz články Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes? a Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!. Dnes se ale podívejme, co vám může nabídnout úrazové pojištění.

Kde číhají úrazy?

Jestli si myslíte, že se úrazy stávají nejčastěji v zimě a dětem, jste na omylu. Stejně tak se mýlíte, pokud si myslíte, že pobývat v práci je bezpečnější než sedět v autě. Kde a kdy dochází k nejvíce úrazům a jste právě vy "ohrožený druh"? Spoustu zajímavých statistik jsme shrnuli do článku Úrazové pojištění: úrazy si dovolenou neberou.Když se řekne úrazové pojištění
 
V rámci produktu úrazové pojištění je možné zvolit si rozsah pojistných rizik i výši pojistné částky individuálně tak, aby produkt plně vyhovoval vašim potřebám. Jaká rizika si můžete pojistit? Vždy záleží na konkrétní nabídce pojišťovny, obecně to bývají následující:
 • Smrt úrazem - úrazové pojištění zajišťuje, že pokud pojištěný zemře např. do 1 roku (doba záleží na pojistných podmínkách) ode dne úrazu na následky tohoto úrazu, smluvená pojistná částka bude vyplacena osobě uvedené v pojistné smlouvě. Není-li tato osoba určena, pak bude pojistné plnění vyplaceno osobám podle zákona o pojistné smlouvě.
  Pokud již máte dostačující životní pojištění pro případ smrti, je pro vás pojišťovat toto riziko  v rámci úrazového pojištění zbytečné, platili byste si ho dvakrát. Pozor dejte ale na to, že ačkoli většina úrazových pojistek dovoluje sjednání jen vybraných rizik, u některých je právě toto pojištění smrti úrazem základem, a tedy i podmínkou.
 • Trvalé následky úrazu - pokud úraz zanechá trvalé následky, úrazové pojištění zabezpečí vyplacení příslušné části ze sjednané pojistné částky, (záleží nejen na pojistných podmínkách, ale i na posouzení smluvního lékaře pojišťovny). 
  Plnění může být vypočteno lineárně, nebo progresivně. První definuje pojistné plnění jako procento trvalého tělesného poškození (vyčíslí jej smluvní lékař pojišťovny) krát sjednaná pojistná částka a nejvyšší možné plnění je rovno pojistné částce. Plnění progresivní znamená, že se za určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních. Maximální možné plnění potom může dosáhnout několika násobku původně sjednané pojistné částky. Praktické je sjednat si plnění progresivní. Lze jím  dosáhnout kvalitní pojistné ochrany za přijatelnou cenu, a když si léčení komplikovanějších úrazů vyžádá delší dobu pro rekonvalescenci, pak se vyšší pojistná částka hodí. Porovnejme si to na příkladu:

  Máte sjednáno úrazové pojištění s progresivním pojištěním trvalých následků úrazu na 400 000 Kč (400 000 je maximální částka při 100% stupni invalidity). Stane se vám úraz, který zanechá trvalé následky, jež lékař ohodnotí jako 50% stupeň invalidity.

  • V případě progresivního plnění (jde většinou o dvou až čtyřnásobek pojistné částky, zde počítejme s dvojnásobkem) získáte 2 x (50 % ze 400 000), tedy 400 000 Kč.
  • V případě lineárního plnění by výsledná částka byla 200 000 (50 % ze 400 000).

  Abyste u lineárního plnění dosáhli stejného výsledku jako u progresivního, museli byste si sjednat úrazové pojištění s lineárním plněním v případě trvalých následků úrazu ve výši 800 000 Kč, a to by samozřejmě bylo za vyšší pojistné.

  Pozor, o plnění z pojištění trvalých následků úrazu se musíte požádat do uplynutí určité lhůty ode dne, kdy se vám úraz přihodil.
 • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - přesáhne-li doba léčení sjednanou dobu (např. 7 nebo 14 dní), zajistí úrazové pojištění vyplacení pojistného plnění (domluveného ve smlouvě) za každý den léčení, a to od prvního dne.
 • Denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů - dojde-li k některému z úrazů přesně vymezených ve smlouvě, bude vyplaceno pojistné plnění za počet dnů uvedených ve smlouvě jako doba léčení daného úrazu.
 • Denní odškodné při pobytu v nemocnici v důsledku úrazu - úrazové pojištění zaručuje vyplacení sjednané částky za každý den hospitalizace v důsledku úrazu.
 • Paušální částky za určité úrazy - součástí pojistného krytí trvalých následků úrazu je tak třeba u Generali pojistná ochrana pro případ jizev či ztráty trvalých zubů způsobených úrazem. Patří sem třeba i pojištění zlomenin.

 


Co je a co není úraz?

Za úraz pojišťovny obecně považují "neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly anebo neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, plynů, par, záření, jedů s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických, kterým bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno tělesné poškození anebo smrt". Definici platnou pro konkrétní pojišťovnu naleznete vždy ve všeobecných pojistných podmínkách, nejčastěji v odstavci s nadpisem "Pojistná událost".
Kromě tohoto obecného vymezení úrazu se úrazové pojištění často vztahuje i na několik událostí, které také pojišťovna za úraz považuje. Nejčastějšími případy jsou utonutí, popálení, vymknutí končetin, natažení svalů vzteklina nebo tetanus.

Úrazové pojištění zlevní cestovní pojištění
Cestovní pojištění se skládá z několika produktů. Základem je pojištění léčebných výloh, obvyklou součástí pak bývá i  pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění zavazadel a také úrazové pojištění. Máte-li již úrazové pojištění sjednáno, v rámci cestovního pojištění si jej již nesjednávejte, byla by to škoda peněz. Úrazové pojištění je totiž platné celosvětově, pojišťovna vám zdravotní újmu zaplatí bez ohledu na to, v které zemi se úraz stal.
Pojistné podmínky ale naopak také vyjmenovávají příčiny a okolnosti, kdy pojišťovna nemusí plnit vůbec nebo jen omezeně. Mezi nejčastější výluky patří sebepoškození, úrazy v souvislosti s válečnými událostmi, aktivní účastí na vnitrostátních nepokojích, působením jaderného záření a provozováním extrémních sportů (některé úrazové pojištění umožňuje připojistit rizikové sporty). Právo snížit plnění až o jednu polovinu si pojišťovny nejčastěji vyhrazují v případě úrazů spojených s požitím alkoholu nebo omamných a návykových látek a úrazy v souvislosti s jednáním, za něž byl pojištěný odsouzen za trestný čin.
Za úraz se nepovažují nemoci (infarkt, mrtvice, neurózy, nádory apod. a to i když se dostavily jako následky úrazu). Pojistná ochrana se logicky nevztahuje na úrazy, které jste prodělali v minulosti nebo trpíte jejich důsledky v současné době. Výluk je spousta, čtěte proto pozorně.


Nezáleží na věku a pohlaví, ale na stylu života

Rozhodnete-li si sjednat úrazové pojištění, bude pojišťovna vyžadovat údaje o profesi a zájmech (především sportovních aktivitách). Důvodem je existence tzv. rizikových nebo nebezpečenských skupin, a to podle míry hrozícího rizika úrazu vykonávaného povolání a mimopracovních aktivit. Kromě toho vymezují pojišťovny  určité profese a provozování sportů, jež jsou podle standardních podmínek nepojistitelné.

Nejčastěji rozlišují tři, výjimečně čtyři rizikové skupiny. Zařazení do vyšší rizikové skupiny znamená automaticky vyšší pojistné na úrazové pojištění (cena pojištění nezáleží na věku a pohlaví). Do nejnižší rizikové skupiny spadají převážně nevýrobní či nemanuální profese, tedy ti lidé, kteří vykonávají hlavně duševní činnost. Druhou skupinu tvoří povolání s převahou manuální práce, ale bez rizikovějších činností. Třetí riziková skupina je vyhrazena pro profese s vysokým rizikem úrazu (práce ve výškách, s výbušninami, záchranné služby apod.). Pokud pojišťovna používá čtyři rizikové skupiny, většinou citlivěji rozlišuje riziko u vysoce rizikových profesí. Navíc taková pojištovna pak umožňuje sjednat úrazové pojištění i pracovníkům v povoláních, které většina pojišťoven s nižším počtem rizikových skupin standardně nepojistí.

Úrazové pojištění: nabídka pojišťoven

Abychom vám přiblížili, jaké úrazové pojištění a za kolik můžete získat, požádali jsme pojišťovny o návrh ideální kombinace úrazového pojištění (pojistných rizik a pojistných limitů za určité pojistné), kterou by doporučily uzavřít modelovým klientům: 35letému manželovi, 30leté manželce a jejich 10letému dítěti. A to jak zvlášť pro jednotlivé členy rodiny, tak pro rodinu dohromady, pokud to je možné - často je totiž pro rodinu nejvýhodnější volba rodinného programu. Které pojišťovny úrazové pojištění pro rodinu nabízejí, je patrné z následujícího přehledu.  

Pozn 1: Nabídku jsme omezili na výčet samostatných produktů úrazového pojištění. Pojišťovny totiž standardně nabízejí úrazové pojištění i jako součást dalších produktů životního pojištění a některé, např. Alianz (profil, názory), úrazové pojištění samostatně nenabízí.

Pozn. 2: Pojišťovny navrhly ideální kombinaci podle svého názoru, který se ne vždy shoduje s naším. My jsme např. toho mínění, že třeba denní dávka při pobytu v nemocnici není potřeba pro dítě. Stejně tak pojistit smrt dítěte následkem úrazu sice zmírní finanční náklady na pohřeb, ale dítě není živitelem rodiny, smysl tohoto pojištění tedy také stojí za zvážení. 

Podívejme se ale konečně, jaké úrazové pojištění pojišťovny doporučují:

Navržené úrazové pojištění pro modelovou rodinu (nejnižší riziková skupina)
Pojišťovna Úrazové pojištění - doporučená pojištěná rizika a doporučené pojistné limity
Česká pojišťovna
(profil, názory)
Pojistné dospělí: 3 888 Kč/rok, vč. slevy za roční placení (nezáleží na věku a pohlaví)
 • Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu
  Denní plnění ve výši 75-300 Kč podle délky léčení.
  Úraz musí být v léčení minimálně 15 dnů.
  Do 28. dne se vyplácí 75 Kč, do 120. dne 150 Kč, do 240. dne se vyplácí 225 Kč, do 365. dne 300 Kč. Plnění celkem za rok: 80 400 Kč.
 • Plnění za trvalé následky úrazu
  Příslušný počet procent z částky 400 000 Kč, při vyšším rozsahu následků se plnění progresivně zvyšuje podle tabulky ve smlouvě až na částku: 1 600 000 Kč.
  O přezkoumání trvalých následků se žádá zpravidla po dvou letech od úrazu.
 • Plnění za smrt následkem úrazu
  Je vyplacena částka: 400 000 Kč.
 • Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: 200 Kč. Je vyplácena max. po dobu 60 dnů v průběhu 4 let od data pojistné události.

Pojistné dítě: 931 Kč/rok, vč. slevy za roční placení

 • Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu 
  Denní plnění ve výši   50-200 Kč podle délky léčení.
  Úraz musí být v léčení minimálně 15 dnů.
  Do 28. dne se vyplácí 50 Kč, do 120. dne 100 Kč, do 240. dne se vyplácí 150 Kč, do 365. dne 200 Kč. Plnění celkem za rok: 53 600 Kč.
 • Plnění za trvalé následky úrazu
  Příslušný počet procent z částky: 400 000 Kč.
  Při vyšším rozsahu následků se plnění progresivně zvyšuje podle tabulky na smlouvě až na částku: 1 600 000 Kč .
  O přezkoumání trvalých následků se žádá zpravidla po dvou letech od úrazu. 
 • Plnění za smrt následkem úrazu
  Je vyplacena částka: 20 000 Kč.
 • Denní dávka při hospitalizaci následkem úrazu: 100 Kč
  Je vyplácena max. po dobu 60 dnů v průběhu čtyř let od data pojistné události.

 

ČSOB Pojišťovna
(profil, názory)

Pojistné muž: 312 Kč měsíčně - pojištěná rizika:
- smrt následkem úrazu: 400 000 Kč,
- trvalé následky úrazu od 1 % s progresivním plněním: 400 000 Kč (vlivem progresivního plnění může plnění dosáhnout až 1 600 000 Kč),
- léčení úrazu (denní odškodné) od 15. dne: 200 Kč.

Pojistné žena: 156 Kč měsíčně - pojištěná rizika
- smrt následkem úrazu 200 000 Kč,
- trvalé následky úrazu od 1 % s progresivním plněním: 200 000 Kč (vlivem progresivního plnění může plnění dosáhnout až 800 000 Kč),
- léčení úrazu (denní odškodné) od 15. dne: 100 Kč

Pojistné dítě: 66 Kč měsíčně - pojištěná rizika
- smrt následkem úrazu 20 000 Kč
- trvalé následky úrazu od 1 % s progresivním plněním: 300 000 Kč (vlivem progresivního plnění může plnění dosáhnout až 1 200 000 Kč),
- léčení úrazu (denní odškodné) od 15. dne: 100 Kč

Pojistné za všechny smlouvy lze hradit jednou platbou. Celkově by rodina zaplatila za výše navržené úrazové pojištění 534 Kč měsíčně.

Generali
(profil, názory)

Muž  
- pojištění smrti následkem úrazu:  300 000 Kč (roční pojistné 600 Kč),
- trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 10 % stupně invalidity: 100 000 Kč (roční pojistné 150 Kč),
- denní odškodné za vyjmenované úrazy s plněním od 1. dne: 200 Kč, v případě hospitalizace úrazu 400 Kč (roční pojistné 1 800 Kč).

Žena 
- trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 10 % stupně invalidity: 300 000 Kč (roční pojistné
450 Kč),
- denní odškodné za vyjmenované úrazy s plněním od 1. dne: 300 Kč, v případě hospitalizace úrazu 600 Kč (roční pojistné 2 700 Kč).

Dítě 
- trvalé následky úrazu s progresivním plněním od 0,001 % stupně invalidity: 200 000 Kč (roční pojistné 400 Kč),
- denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu s plněním od 1. dne: 50 Kč, v případě hospitalizace úrazu 100 Kč (roční pojistné 375 Kč).

Sjedná-li si klient pojištění trvalých následků úrazu, poskytuje pojišťovna bez zvýšení pojistného také pojištění jizev a ztráty trvalých zubů. U těchto úrazů vyplácí pojistné plnění formou paušálních částek:
- ztráta trvalého zubu následkem působení zevního násilí = 1 000 Kč,
- jizva způsobená úrazem o délce min. 6 cm, v případě jizvy na obličeji a krku min. 3 cm = 1 000 Kč,
- zlomenina dlouhé kosti, kosti lební a pánve (u dětí) = 1 000 Kč,
- zlomeniny ostatních kostí = 500 Kč.

U pojištění Family při výpočtu celkového pojistného zohledňujeme počet pojištěných osob. Procentuální zvýhodnění pojistného se pohybuje od 10-30 % slevy na pojistném v závislosti na počtu pojištěných osob. Díky této slevě je sjednání úrazového pojištění Family výhodnější než sjednání individuálních smluv.
V uvedeném případě činí celkové roční pojistné po uplatnění skupinové slevy ve výši 15 % hodnotu 5 504 Kč (měsíčně 496 Kč).

 

Komerční pojišťovna*)
(profil, názory)

Varianta 1: roční pojistné 480 Kč za rok
Varianta 2: roční pojistné 950 Kč za rok.
(Pojistné nezávisí na pohlaví, věku, rizikové skupině apod.)

Pojištěné riziko - smrt úrazem
- pojistná částka:
Varianta 1 - rychlé plnění ve výši 20 000 Kč, hlavní plnění až do výše 120 000 Kč,
Varianta 2 - rychlé plnění ve výši 20 000 Kč, hlavní plnění od 120 001 Kč do 240 000 Kč.

Rychlé plnění = obmyšlený obdrží do 48 hodin okamžitou finanční pomoc ve výši 20 000 Kč.
Hlavní plnění = slouží k vyrovnání ztráty příjmu živitele rodiny, jedná se o pravidelný měsíční příjem po dobu 12 měsíců, výše hlavního plnění závisí na zvolené variantě. Měsíční příjem je vypočítán na základě pravidelných plateb došlých na běžný účet za posledních 12 měsíců (např. mzda, důchod, pravidelný příjem z životního pojištění apod.).

Pojišťovna České spořitelny
(profil, názory)

Pojistné muž: 1 299 Kč / 2 549 Kč / 4 950 Kč (podle platby: čtvrtletní / pololetní / roční)
- pojištění pro případ smrti následkem úrazu: 600 000 Kč,
- pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním: 600 000 Kč,
- pojištění denního odškodného (včetně hospitalizace): 300 Kč/den (dojde-li k úrazu, jehož doba léčení dosáhla alespoň 8 dnů nebo byla splněna podmínka počáteční hospitalizace) 

Pojistné žena: 866 Kč / 1 700 Kč / 3 300 Kč (podle platby: čtvrtletní / pololetní / roční)
- pojištění pro případ smrti následkem úrazu: 400 000 Kč,
- pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním: 400 000 Kč,
- pojištění denního odškodného (včetně hospitalizace): 200 Kč/den (dojde-li k úrazu, jehož doba léčení dosáhla alespoň 8 dnů nebo byla splněna podmínka počáteční hospitalizace) 

Pojistné dítě: 230 Kč / 451 Kč / 876 Kč (podle platby: čtvrtletní / pololetní / roční)
- pojištění pro případ smrti následkem úrazu: 20 000 Kč,
- pojištění pro případ trvalých následků úrazu s progresivním plněním: 300 000 Kč,
- pojištění denního odškodného (včetně hospitalizace): 100 Kč/den (dojde-li k úrazu, jehož doba léčení dosáhla alespoň 8 dnů nebo byla splněna podmínka počáteční hospitalizace)

UNIQA
(profil, názory)

Lze zvolit až 6násobek základních pojistných částek, následující pojistné vychází z 1násobku.

Muž/žena: měsíční pojistné 73 Kč
- pojištění smrti následkem úrazu:  100 000 Kč,
- trvalé následky úrazu s progresivním plněním: 100 000 Kč,
- denní odškodné od 8. dne léčení zpětně: 50 Kč.

Dítě: měsíční pojistné 27 Kč
- pojištění smrti následkem úrazu:  20 000 Kč,
- trvalé následky úrazu s progresivním plněním: 100 000 Kč,
- denní odškodné od 8. dne léčení zpětně: 25 Kč.

Lze připojistit i nemocniční odškodné (NO) a úrazové náklady (ÚN) - např. berle:
muž/žena - NO: 100 Kč zvýší měsíční pojistné o 18 Kč a ÚN 10 000 Kč zvýší pojistné o 27 Kč,
dítě -  NO: 100 Kč zvýší měsíční pojistné o 7 Kč a ÚN 10 000 Kč zvýší pojistné o 13 Kč.

Možné je i rodinné úrazové pojištění:
- v rámci 1 smlouvy jsou pojištěni partneři a všechny děti do 18 let,
- partner pojištěné osoby je pojištěn na 50 % a děti na 25 % sjednaných pojistných částek.

Winterthur
(profil, názory)

Muž/Žena
• smrt úrazem: 200 000 Kč (za 33 Kč),
• trvalé následky úrazu s progresivním plněním: 400 000 Kč  (za 112 Kč) - v případě 100% trvalého tělesného poškození činí PČ 1,6 mil. Kč)

Dítě
• smrt úrazem: 200 000 Kč (za 3 Kč),
• trvalé následky úrazu s lineárním plněním: 500 000 Kč  (za 109 Kč)

Celkové měsíční pojistné: 402 Kč


Navrženou kombinaci je možné rozšířit o následující:

Muž/žena

• denní dávka 500 Kč při hospitalizaci (za 185 Kč)
• denní odškodné 500 Kč při pracovní neschopnosti (delší než 21 dní)
v důsledku úrazu (za 253 Kč)
Dítě
• denní odškodné 100 Kč za dobu nutného ošetřování při léčbě úrazu dítěte (za 51 Kč)

Celkové měsíční pojistné: 927 Kč

Kooperativa
(profil, názory)

Muž a žena (pojšťovna navrhuje naprosto identickou smlouvu pro muže i ženu, není podle ní třeba dělat rozdíly)
- smrt následkem úrazu, PČ: 400 000 Kč - měsíční pojistné 28 Kč,
- trvalé následky s progresivním plněním 800 000 Kč - měsíční pojistné 192 Kč,
- denní odškodné v případě pracovní neschopnosti 400 Kč / den - měsíční pojistné 257 Kč (plníme od 8. dne pracovní neschopnosti).
Celkem za jednu smlouvu: 477 Kč měsíčně.

Alternativně lze zvolit pojištění trvalých následků úrazu bez progresivního plnění (168 Kč/měs), dále pak nahradit denní odškodné v případě pracovní neschopnosti pojištěním tělesného poškození (drobné úrazy) na 100 000 Kč za 128 Kč a alternativně lze ještě k pojistné smlouvě dokoupit pojištění pro případ pobytu v nemocnici na 400 Kč denní dávky za 115 Kč měsíčně.

Dítě
- smrt následkem úrazu PČ: 20 000 Kč - 0 Kč měsíčně,
- trvalé následky úrazu s progresivním plněním 400 000 Kč - 50 Kč měsíčně,
- těsné poškození způsobené úrazem (drobné úrazy - zlomeniny atd.) PČ 100 000 Kč - 64 Kč měsíčně,
- denní dávky při pobytu v nemocnici 100 Kč/denně - 15 Kč měsíčně.
Celkem za smlouvu: 129 Kč měsíčně

Slevy za frekvenci placení: čtvrtletně 3 %, pololetně 5 %, ročně 7 %.

Zdroj dat: pojišťovny
Vysvětl.: *) nabízí jen k běžnému účtu vedenému v KB, úrazové pojištění kryje jen riziko smrti, smyslem pojištění je poskytnout rychlou a účinnou pomoc nejbližším v případě úrazové smrti pojištěného (majitele běžného účtu)

Máte sjednané úrazové pojištění? Pokud ano, jaké? Podle čeho jste si úrazové pojištění vybírali?

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+52
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Úrazové pojištění: úrazy si dovolenou neberou

30. 6. 2006 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Úrazové pojištění: úrazy si dovolenou neberou

Úraz je nepříjemným zásahem do života. Zlomená noha může znepříjemnit dovolenou, těžší zranění vás ale vyřadí třeba i na dlouhé měsíce i roky. Jestli si myslíte, že se úrazy stávají... celý článek

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

27. 1. 2006 | Simona Ely Plischke

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

Splácíte leasing, k tomu úvěr ze stavebního spoření a navrch ještě osobní půjčku, pomocí které jste vyřešili Vánoce? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby vás mrazivé počasí skolilo a... celý článek

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

18. 8. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

Co se vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Výhodné spoření, daňové úlevy, šetření si na důchod? Pak jste obětí reklamní masáže a uzavřeli jste smlouvu pravděpodobně na "radu" prodejce... celý článek

Analýza: úrazové pojištění III.

15. 9. 2003 | Martin Novotný | 1 komentář

Analýza: úrazové pojištění III.

Dnes se například dozvíte do jaké rizikové skupiny podle povolání patříte či která pojišťovna má v podmínkách nejvíce nepojistitelných osob. Jednoduše řečeno co všechno vás čeká, když... celý článek

Analýza: úrazové pojištění II.

1. 9. 2003 | Martin Novotný

Analýza: úrazové pojištění II.

V minulém dílu jsme se seznámili se základními součástmi úrazového pojištění. Pojďme se dnes podívat, co nám nabízejí jednotlivé pojišťovny prostřednictvím svých produktů.

Partners Financial Services