Úrazové pojištění: úrazy si dovolenou neberou

Úrazové pojištění: úrazy si dovolenou neberou
Úraz je nepříjemným zásahem do života. Zlomená noha může znepříjemnit dovolenou, těžší zranění vás ale vyřadí třeba i na dlouhé měsíce i roky. Jestli si myslíte, že se úrazy stávají nejčastěji v zimě a dětem, jste na omylu. Stejně tak se mýlíte, pokud si myslíte, že pobývat v práci je bezpečnější než sedět v autě. Kde a kdy se stává nejvíce úrazů, jste právě vy "ohrožený druh"? Co pro vás může udělat úrazové pojištění?

Z údajů z zdravotnické ročenky Ústavu zdravotnických informací (dále ÚZIS) a statistiky za rok 2004 (ročenka za rok 2005 zatím ještě není k dispozici) vyplývá, že v ČR bylo za rok 2004 ošetřeno celkem 1 824 015 úrazů. Z toho jich na dospělé připadá celých 75 %. Některé z nich skončily tragicky. Na základě působení vnějšího faktoru zemřelo 4 578 mužů a 2 413 žen, po odečtení sebevražd tak celkový počet činí 5 409 úmrtí v důsledku úrazu.

Podíváme-li se na statistiky pojišťoven, konkrétně naší největší, České pojišťovny, zjistíme, že nejrizikovější období máme již letos za sebou. Nejvíce úrazů se klientům ČP totiž loni přihodilo v dubnu a květnu (v každém přes 20 tisíc úrazů). Z téměř 210 tisíc úrazů, které pojišťovna zaznamenala, se naopak nejméně úrazů přihodilo v červenci (14 800) a prosinci (15 200).
Nahlédneme-li ale zvlášť do statistik týkajících se sportovců, zjistíme, že si zima s létem mohou podat ruce. Z 1,8 miliónu úrazů se jich v roce 2004 stalo 395 580 při sportu. Horská služba uvádí, že během zimy vyráží týdně k několika stovkám případů (200 - 600 zásahů). V létě nejsou čísla o nic nižší, jen jejich příčina se liší: do ohrožené skupiny patříte, pokud jezdíte na kole, skáčete do vody, k mnoha zraněním dochází i při tenise, běhu a jakémkoliv fyzickém vypětí.

Jak nebezpečné je pracovat?

Pracujete na "ohroženém pracovišti"?

Nejčastěji dochází k pracovním úrazům v odvětví výroby kovových konstrukcí a kovodělných výrobků a ve stavebnictví. Konkrétně pak jde o tzv. úraz břemenem, následuje pád osob z výše a schodů, žebříků, výstupy – pády osob na nich a z nich. Tyto dvě příčiny mají na svědomí 33 % všech pracovních úrazů.

Loni se podle ÚZIS v zaměstnání stalo 178 072 úrazů, tento údaj se vztahuje přibližně ke 4,4 miliónům nemocensky pojištěným osob. (Ve statistikách Státního úřadu inspekce práce naleznete sice číslo 109 243. Markantní rozdíl je ale způsoben tím, že mnoho úrazů - lehčích - není hlášeno zaměstnavateli, ale až v nemocnici, kde pak lidé uvedou, že se jim zranění stalo v práci. "Inspekci práce" se také nehlásí ta poranění, která mají za následek pracovní neschopnost kratší než 3 dny.) Jen ve více než 27 tisících případů nešel zraněný pracovník do stavu pracovní neschopnosti. V téměř 80 tisících případech byla délka pracovní neschopnosti delší než 3 dny.

Na první pohled se může pozitivně jevit fakt vyplývající z údajů Státního úřadu inspekce práce, a sice že dlouhodobě počet případů zranění v zaměstnání s následnou pracovní neschopností klesá (viz tabulku). Oproti roku 2003 klesl počet případů o 1 331, nicméně je nutné si uvědomit, že klesl i samotný počet pojištěnců (o 46 tisíc). V počtu úrazů na 100 pojištěnců tak došlo meziročně jen k velmi nepatrnému zlepšení z 1,87 na 1,86.

Co dělat, když se úraz stane v práci

Je potřeba úraz nahlásit. Pokud nahlášen není, nemůžete být odškodněni za způsobenou újmu. Poškozený má povinnost neprodleně oznámit věc nadřízenému. Může tak učinit osobně, telefonem, prostřednictvím svědků apod. Pokud se jedná jen o drobné poranění, které nemá za následek pracovní neschopnost delší než 3 dny, zaměstnavatel udělá pouze zápis do knihy úrazů. Jedná se o tzv. úraz evidovaný. V případě pracovní neschopnosti delší než 3 dny mluvíme o tzv. úrazu registrovaném a nadřízený musí věc prošetřit a sepsat do 2 dnů záznam. Do 5. dne následujícího měsíce musí pak být zápis zaslán Státnímu úřadu inspekce práce (www.suip.cz) a zdravotní pojišťovně postiženého. V jakémkoliv jiném případě je nejdůležitější uschovat si zprávu/y lékaře o ošetření. Ty se mohou hodit pro případ pozdějších komplikací.

V roce 2004 došlo podle zákona č. 421/2003 Sb. ke snížení vyplácených dávek v prvních třech dnech nemoci z 50 % na 25 % z denního vyměřovacího základu. Toto snížení tak nyní vyvolává větší poptávku po úrazovém pojištění či pojištění pro případ nemoci. Z těch je totiž možné pokrýt výdaje rodinného rozpočtu, na které snížené nemocenské dávky nestačí. Poté, co zákon vstoupil v platnost, sice poklesla nemocnost meziročně o čtvrtinu (z čehož Státní úřad inspekce práce usuzuje, že změna měla na nemocnost příznivý vliv), u úrazů byl ale zaznamenán pokles jen o 1,6 %.

Statistika pracovních úrazů v ČR
Rok Počet pojištěnců Počet případů pracovních úrazů s následnou pracovní neschopností Průměrná délka trvání případu (ve dnech)
1994 4 755 667 103 949 35,22
1996 4 603 615 104 288 37,43
1998 4 784 482 107 175 38,23
2000 4 517 546 92 906 40,70
2002 4 466 699 90 867 41,69
2004 4 389 251 81 688 43,64
Zdroj dat: www.czso.cz

K úmrtí při výkonu povolání došlo ve 187 případech, což je zlepšení oproti předchozímu roku o 12 případů. V roce 1997 došlo k tomuto typu úmrtí téměř ve 300 případech.

Přežili jste bez úhony práci, ještě ale pozor na cestu domů

Jízda autem je po sportu a zaměstnání další rizikovou činností. V roce 2004 bylo evidováno v souvislosti s dopravou přes 130 tisíc úrazů. Celkem došlo k více než 196 tisícům nehod, o rok později se číslo přehouplo přes 199 tisíc. Při nehodách v roce 2005 bylo podle Ministerstva vnitra usmrceno 1 127 lidí, zraněno těžce bylo 4 396 a lehce 27 974 lidí. Jak je ale vidět z následující tabulky, tato smutná statistika se naštěstí vyvíjí pozitivně.

Dopravní nehody a jejich následky
Rok Počet nehod Usmrceno Těžce zraněno Lehce zraněno
2000 211 516 1 336 5 525 27 063
2001 185 664 1 219 5 493 28 297
2002 190 718 1 314 5 492 29 013
2003 195 851 1 319 5 253 30 312
2004 196 470 1 214 4 879 29 536
2005 199 262 1 127 4 396 27 974
Zdroj dat: www.mvcr.cz

Úrazům se bohužel nevyhneme ani na dovolené

Nicméně pokud se případná cesta vlastním autem obejde bez nehody, tak lze čas dovolené považovat za relativně bezpečné období. Česká pojišťovna zaregistrovala v loňském roce od června do srpna 2 861 pojistných událostí v zahraničí hlášených českými občany. Toto číslo znamená oproti předchozímu roku pokles o 17 % (3 436 úrazů v roce 2004). Největší nebezpečí úrazu na dovolené se skrývá v nepozornosti. Svou roli sehrává i stres spojený s přípravou na dny volna a přesun do samotné destinace.

Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání

Víte, jak se pojistit? Kde vzít peníze na dovolenou? Jak a čím na dovolené platit? Jak zajistit váš opuštěný dům či vaši nabitou "turistickou kapsu"? Kdo pomůže vašemu v zahraničí havarovanému autu? Co dělat s domácími mazlíčky, které nechcete brát s sebou? Odpovědi na tyto a další mnohé otázky naleznete v našem novém tématickém seriálu Letní dovolená 2006: rady, tipy, srovnání.
Najdete zde také aktuální kurzy měn, základní geografické údaje o zemích celého světa a spoustu dalších praktických rad.

Proč uzavřít úrazové pojištění?

Každé zranění je nepříjemné. Bolí, je časově neodhadnutelné, mění plány, může být finančně náročné. Může být zanedbatelné, může ale také naopak omezit zraněného na dlouhé měsíce i roky. Následky poranění mohou být i trvalé.

Pracovní neschopnost se projeví především v rodinném rozpočtu. Za pracovní úraz sice nese odpovědnost zaměstnavatel a ze zákona je povinen vám uhradit škody vzniklé vám nebo příbuzným v souvislosti s pracovním úrazem (způsoby odškodnění jsou přesně vymezeny zákonem). Ale to, že vás zaměstnavatel odškodní vždy a v plné výši, neplatí absolutně. "To se týká úrazů, které se stanou v důsledku porušení předpisů daných zaměstnavatelem nebo je-li úraz následkem opilosti nebo lehkomyslnosti. Pak se zaměstnanec nemusí dočkat odškodnění vůbec nebo jen v omezené míře," vysvětluje Václav Bálek z České pojišťovny (profil, názory), u které je spolu s Kooperativou (profil, názory) pro tyto případy prozatím povinně pojištěn každý nestátní zaměstnavatel.

K úrazům ale dochází nejen v práci, jak jsme ukázali výše. A za ty mimopracovní není odpovědný nikdo jiný než vy (pokud vám tedy úraz nezpůsobí jiná osoba). Splácíte-li půjčky, hypotéky nebo i jen když druhý z partnerů nemá dostatečně vysoké příjmy, můžete se dostat do tíživých finančních problémů. Pokud máte finanční závazky, je proto rozhodně na místě promyslet zajištění sebe a své rodiny pro případ úrazu. Variantou může být pojištění schopnosti splácet či rizikové životní pojištění, viz články Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes? a Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!, podívejme se ale co vám může nabídnout pojištění úrazové. Dnes jen ve zkratce, analýzu jednotlivých produktů a pojistných podmínek si budete moci přečíst příště.  

V rámci úrazového pojištění je možné zvolit si rozsah pojistných rizik i výši pojistné částky individuálně na jednotlivá rizika tak, aby produkt plně vyhovoval vašim potřebám. Jaká rizika si můžete pojistit? Obecně to bývají následující (jednotlivé nabídky pojišťoven se ale samozřejmě liší, o tom více příště):

  • Smrt úrazem - smluvená pojistná částka bude vyplacena osobě uvedené v pojistné smlouvě, není-li tato osoba určena, pak bude pojistné plnění vyplaceno osobám podle zákona o pojistné smlouvě.
  • Trvalé následky úrazu - pokud úraz zanechá trvalé následky, bude vyplacena příslušná část ze sjednané pojistné částky, příp. její násobek.
  • Denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu - přesáhne-li doba léčení sjednanou karenční lhůtu (např. 7 nebo 14 dní), bude vyplaceno pojistné plnění za každý den léčení, a to od prvního dne.
  • Denní odškodné za dobu léčení vyjmenovaných úrazů - dojde-li k jednomu z daných úrazů (přesné vymezení těchto úrazů by mělo být součástí pojistné smlouvy), bude vyplaceno pojistné plnění za počet dnů uvedených ve smlouvě jako doba léčení daného úrazu.
  • Paušální částky za určité úrazy - součástí pojistného krytí trvalých následků úrazu je také např. u Generali (profil, názory) pojistná ochrana pro případ jizev a ztráty trvalých zubů způsobené úrazem. Pro děti pojišťovna zahrnuje i pojištění zlomenin.

Plnění může být vypočteno lineárně, nebo progresivně, liší se produkt od produktu, varianta od varianty. Praktické je sjednat si plnění progresivní, což znamená, že se za určitý rozsah celkového poškození zvyšuje násobek pojistné částky v několika stupních. Když si léčení komplikovanějších úrazů vyžádá delší dobu pro rekonvalescenci, pak se vyšší pojistná částka hodí a právě v tom spočívá výhoda progresivního plnění.

Pojištění není drahé, měsíčně vás právě třeba u České pojišťovny vyjde na 360 Kč pro dospělého a 78 Kč pro dítě (tato cena zahrnuje smrt následkem úrazu – 200 tisíc Kč, trvalé následky úrazu - 400 tisíc Kč s progresivním plněním 1 600 000 Kč a plněním za dobu nezbytného léčení 200 Kč na den).

Analýzu jednotlivých produktů a pojistných podmínek si budete moci přečíst v příštích dnech.

V článku byly využity informace AMI Communications.

Máte úrazové pojištění? Na jaká rizika a limity jste si jej sjednali? Přemýšlíte o něm? Vyplatí se pro vaše děti?

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 1 komentářů

A tohle už jste četli?

Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!

14. 4. 2006 | Simona Ely Plischke

Rizikové životní pojištění: levná a kvalitní ochrana. Vyberte si!

Základní smysl životního pojištění, tedy chránit blízké pro případ vaší předčasné smrti či převzetí odpovědnosti za své závazky, nejlépe naplňuje rizikové životní pojištění. Pomocí... celý článek

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

27. 1. 2006 | Simona Ely Plischke

Pojištění schopnosti splácet: vytáhne trn z paty, nebo peníze z kapes?

Splácíte leasing, k tomu úvěr ze stavebního spoření a navrch ještě osobní půjčku, pomocí které jste vyřešili Vánoce? Napadlo vás, co byste dělali, kdyby vás mrazivé počasí skolilo a... celý článek

Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme

25. 11. 2005 | Simona Ely Plischke

Chcete investovat se životní pojistkou? Poradíme

Vysvětlíme, jak investiční životní pojištění funguje, podle čeho si vybírat pojišťovnu, produkt i konkrétní fond a nabídneme kompletní přehled produktů, poplatků a investičních možností.... celý článek

S životním pojištěním to jde z kopce. Čím to je?

8. 9. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

S životním pojištěním to jde  z kopce. Čím to je?

Ještě v roce 2003 bylo možné napsat, že o tom, kam náš pojišťovací trh míří, není pochyb. Objem předepsaného pojistného na životní pojištění nerostl o procenta či desítky procent, ale... celý článek

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

18. 8. 2005 | Simona Ely Plischke | 1 komentář

Potřebuji životní pojištění? Je to produkt pro mě?

Co se vám vybaví pod pojmem životní pojištění? Výhodné spoření, daňové úlevy, šetření si na důchod? Pak jste obětí reklamní masáže a uzavřeli jste smlouvu pravděpodobně na "radu" prodejce... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.