Doplatek na bydlení 2018. Kdo má nárok na pomoc od státu?

Doplatek na bydlení pomáhá hradit náklady spojené s bydlením. Kdo konkrétně může o doplatek na bydlení žádat, co je potřeba pro jeho přiznání splnit a kolik dělá? Poradíme.
Doplatek na bydlení 2018. Kdo má nárok na pomoc od státu?

Když po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení nezbývá na živobytí, pomůže stát prostřednictvím doplatku na bydlení. Doplatek na bydlení je vedle příspěvku na živobytí a mimořádné okamžité pomoci jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi.

S pokrytím výdajů na bydlení primárně pomáhá příspěvek na bydlení. Ten ale stát přiznává pouze lidem, kteří žijí v nájmu, vlastním či družstevním bytě. Podrobně jsme o dávce psali před pár dny.

Doplatek na bydlení ale můžou úředníci přiklepnout širšímu okruhu příjemců, kteří využívají i jiné formy bydlení. Například v ubytovacích zařízeních, zařízeních sociálních služeb a dalších – podrobně o nich níž. Současně může na doplatek na bydlení dosáhnout i ten, kdo čerpá příspěvek na bydlení, ale dávka na pokrytí nákladů na bydlení nestačí.

O doplatek na bydlení se žádá na kontaktním pracovišti úřadu práce. Důležité je, abyste splňovali základní podmínku: jako jednotlivec, rodina nebo okruh společně posuzovaných osob jste v hmotné nouzi a zároveň vám úřad práce přiklepl příspěvek na živobytí. V určitých případech úředníci doplatek na bydlení přiznají, i pokud nárok na příspěvek na živobytí nemáte, ale váš příjem (příjem vaší rodiny) dělá míň než 1,3násobek částky živobytí.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Doplatek na bydlení vám pak úřad práce vyplatí v takové výši, aby po zaplacení nájmu a energií – takzvaných odůvodněných nákladů na bydlení, zůstala alespoň částka živobytí.

Částka živobytí 2018

Částku živobytí vám úředníci stanoví individuálně. Zohlední přitom vaši konkrétní situaci, možnosti a úsilí. Vycházet budou z existenčního a životního minima.

Životní minimum představuje společensky uznanou hranici měsíčního příjmu, která má pokrýt základní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu.

Životní minimum v roce 2018 dělá:

 • 3410 Kč pro jednotlivce
 • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
 • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
 • 1740 Kč pro dítě do 6 let
 • 2140 Kč pro dítě od 6 do 15 let
 • 2450 Kč pro dítě od 15 do 26 let

Životní minimum domácnosti odpovídá součtu životního minima jejich členů. Životní minimum vaší rodiny snadno propočte naše kalkulačka.

Výpočet životního minima

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Existenční minimum je o něco nižší – v roce 2018 dělá 2200 korun. Jde o částku nezbytnou k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití.

Platí, že částka živobytí vždy odpovídá minimálně existenčnímu minimu, tedy částce 2200 korun. Při splnění určitých podmínek ovšem může dosahovat životního minima. Vyšší částku živobytí úřad přizná, pokud se snažíte svoji finanční situaci aktivně řešit – například si aktivně hledáte zaměstnání prostřednictvím úřadu práce. Zákon nadto některým skupinám přiznává částku živobytí odpovídající životnímu minimu automaticky a bez dalších podmínek (případně ještě vyšší z důvodu nutnosti dietního stravování). Jde o:

Hledej práci!

Nečekejte , že práce přijde za vámi!

Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nabídky práce na Peníze.cz

Částka na živobytí odpovídá existenčnímu minimu, pokud déle než šest měsíců pobíráte příspěvek na živobytí – jak jsme psali v úvodu, přiznáním této dávky je podmíněný nárok na doplatek na bydlení. Výjimku tvoří osoby, které:

 • jsou výdělečně činné (alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně a z této činnosti mají příjem),
 • se účastní projektů organizovaných úřadem práce,
 • mají nárok podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci,
 • vykonaly veřejnou službu v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně,
 • jsou invalidní v druhém stupni.

Na zvýšení částky živobytí na úroveň životního minima musí naopak zapomenout ten, kdo:

 • dluží za alimenty na nezletilé dítě víc než trojnásobek měsíční splátky,
 • je vedený v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních šesti měsících před žádostí o, dávku dostal výpověďkvůli zvlášť hrubému porušení povinností,
 • byl celý kalendářní měsíc v péči zdravotnického zařízení.

Doplatek na bydlení: Kdy lze dávku čerpat?

Druhy bydlení, na které lze doplatek na bydlení čerpat, vymezuje zákon. Konkrétně jde o:

 • Vlastní byt nebo rodinný dům
 • Byt na základě nájemní či podnájemní smlouvy: případně smlouvy o výpůjčce, rozhodnutí nebo jiného právního titulu, například pokud jde o služební byt.
 • Byt ve vlastnictví manžela či manželky: pokud doplatek na bydlení nečerpá on nebo ona.
 • Vlastní stavbu pro individuální nebo rodinnou rekreaci: stavba musí splňovat standardy kvality bydlení – samostatně vymezený uzamykatelný prostor, minimálně jednu pobytovou místnost, neomezený přístup k pitné vodě a další. Kontrolu plnění těchto standardů provádí na žádost úřadu práce stavební úřad.
 • Jiný než obytný prostor, který není zkolaudovaný jako byt: pokud v něm bydlíte na základě vlastnického práva, smlouvy, rozhodnutí nebo jiného právního titulu. Prostor musí splňovat standardy kvality bydlení a zároveň musí úřad práce určit, že jde o případ hodný zvláštního zřetele. Úředníci se proto budou zajímat, zda máte důvod se v dané obci zdržovat (jste s ní spjatí) – pracujete zde, jste evidovaní na pracáku nebo žijete s rodinou a vychováváte děti. Roli hraje i to, zda jste bez vážných důvodů neopustily předchozí bydlení v bytě.
 • Ubytovací zařízení (například ubytovnu): pokud zařízení splňuje hygienické standardy (požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví) a bydlíte zde na základě smlouvy o ubytování Další podmínka – úřad práce určí, že jde o případ hodný zvláštního zřetele.
 • Zařízení sociálních služeb: domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, azylový dům, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, dům na půli cesty nebo terapeutickou komunitu.

Poradna: Sociální dávky

A nemám právo na nějaké peníze, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – v bezplatné sociální poradně vám řekneme, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co k tomu budete potřebovat a na koho se obrátit.

Bezplatná sociální poradna

Od loňska také platí, že nárok na doplatek nevznikne tomu, kdo se přestěhuje do „oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“. Problematické lokality, ve kterých se doplatek nově příchozím nevyplácí, si stanovují obce samy:

Na doplatek na bydlení dosáhnete, jen pokud úřadu práce prokážete, že bydlíte legálně – předložíte nájemní smlouvu, rozhodnutí nebo jiný dokument, na základě kterého dané bydlení užíváte.

Pokud bydlíte v ubytovně nebo v jiném než obytném prostoru, máte podle zákona povinnost hledat si přiměřené standardní bydlení (nejlépe nájemní) za pomoci sociálních pracovníků obce. Pokud vám obec přiměřené bydlení nabídne a vy ho bez vážného důvodu odmítnete, na doplatek na bydlení nebudete mít nárok.

Doplatek na bydlení 2018. Kolik dělá?

Výši doplatku na bydlení úředníci vypočítají na základě vašich příjmů a odůvodněných nákladů na bydlení. Odůvodněné náklady na bydlení představují nájemné (maximálně v místně obvyklé výši, kterou určuje úřad práce), respektive obdobné náklady, pokud chcete dávku pobírat na pokrytí nákladů ve vlastním a družstevním bytě, stavbě určené k rekreaci nebo zařízení sociálních služeb.

Další složku odůvodněných nákladů na bydlení představují nezbytné výdaje na energie (ve výši, která je místně obvyklá podle sdělení dodavatelů energií) a úhrady spojené s užíváním bytu (maximálně v místně obvyklé výši) jako platby za svoz komunálního odpadu, osvětlení společných prostor a další.

Jestliže bydlíte na ubytovně nebo v jiném než obytném prostoru, počítají se do nákladů na bydlení úhrady za služby a energie, nejvýš ale 80 procent normativních nákladů na nájemní bydlení. Pokud bydlíte ve vlastním nebo družstevním bytě či domě představují horní hranici normativní náklady na bydlení ve vlastním. Když bydlíte ve vlastní budově určené pro rekreaci, je horní hranicí devadesát procent normativních nákladů na bydlení ve vlastním. Když žijete v zařízení sociální péče, stropem jsou normativní náklady na bydlení v nájemním.

Normativní náklady určuje stát jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Do normativních nákladů se počítá nájemné (nebo srovnatelné náklady) a ceny služeb a energií.

Normativní náklady 2018

Pro letošek vypadají normativní náklady na bydlení takto:

Nájemní bydlení

Počet osob v rodině

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

víc než  100 000

50 000–99 999

10 000–49 999

do  9999

jedna

7870

6227

5928

5036

4844

dvě

11 186

8938

8530

7308

7046

tři

15 116

12 176

11 642

10 045

9702

čtyři a více

18 827

15 282

14 639

12 712

12 299

Družstevní bydlení a byty v osobním vlastnictví

Počet osob v rodině

Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč

Praha

víc než  100 000

50 000–99 999

10 000–49 999

do  9999

jedna

4420

4420

4420

4420

4420

dvě

6489

6489

6489

6489

6489

tři

8939

8939

8939

8939

8939

čtyři a víc

11 298

11 298

11 298

11 298

11 298

Co se příjmů týče, příjmy ze zaměstnání se do výpočtu zahrnou sedmdesáti procenty. Podpora v nezaměstnanosti, podpora při rekvalifikaci a důchody z osmdesáti procent. Další příjmy se započítají v plné výši.

Doplatek na bydlení pak úředníci vypočítají následovně: od odůvodněných nákladů na bydlení odečtou příspěvek na bydlení, který jste dostali v předchozím měsíci. Od vašeho příjmu navýšeného o příspěvek na živobytí odečtou částku živobytí (případně částku živobytí rodiny). Rozdíl mezi náklady na bydlení a příjmem (obojí po zmíněných úpravách) úřad práce dorovná doplatkem na bydlení. Když je výsledek v záporných číslech, na doplatek na bydlení nárok nemáte.

Jak na žádost?

Na kontaktní pracoviště úřadu práce se vydejte s Žádostí o doplatek na bydlení – tiskopis si můžete stáhnout v naší galerii formulářů. Vlastníci a nájemci bytu či domu by měli nejprve požádat o příspěvek na bydlení a následně o doplatek na bydlení. Případně lze podat obě žádosti současně – potřebné formuláře najdete zde. S sebou si vezměte také průkaz totožnosti.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+17
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 30 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

27. 6. 2018 17:46, Hana

Dobrý den,je pravda ,že cizinci nemají od 1.7.2018 nárok na příspěvek na bydlení? I když žije v ČR 50 let,ma trvalý pobyt a povolení k pobytu na dobu neurčitou,odváděl daně státu ,již je v důchodu .Důchod nestačí na nájem a státním zaměstnancem bylo řečeno že má smůlu.

+11
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 3. 2018 9:04, Petr

Dobrý den.chtel jsem se zeptat...myslím si že jde o podvod kdy si někdo pobírá peníze od státu ale je možné že mi to vyvratite...vezmu to od začátku-Matka samozivitelka na mateřské dovolené se třema detma bydlí v Baráčku kde má nájemní smlouvu která je psana mezi její matkou jako vlastníkem a mladou paní jako nájemníkem...na adrese nemá nikdo trvale bydliště,mladá paní a její 3 děti na úřadě a babička ve svém...barák se koupil z peněz které mlade paní byli odkázány v pozůstalosti po jejím strýčkovi ale ona až do teď netušila že vůbec něco zdědila protože její strýček před deseti lety založil účet s tím že peníze na něm vloženy odkazuje neteri a ta že si je může vybrat až v osmnácti letech...ale její rodiče ji o tom nic neřekli a jako její zákonný zástupci asi měli možnost peníze před jejími osmnactinamy vybrat a tak její pozůstalost ji zatajili...dozvěděla se to náhodou až teď ve 23 letech že za ně rodiče pořídili onen zmiňovaný baráček ale nechtějí ho na ni přepsat a raději ji ho pronajímají aby dostávali příspěvek na bydlení od státu...mladá paní je na mateřské kde pobírá na nejmladšího syna (půl roku) a nějaký příspěvky na dceru (3) a syna (4) k tomu pobírá příspěvek v hmotné nouzi...je toto v pořádku když k tomu dostanou ještě její rodiče 5tis.jako příspěvek na bydlení?v tomto případě si myslím že hmotná nouze je pobirana pouze díky podvodnému jednání kterého se dopouštějí...může vůbec matka své dceři pronajímat barák aby dostali od státu příspěvky na bydlení?

-18
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (30 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

31. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě letos nebude. Ministr Marian Jurečka ale připomíná, že chudší rodiny můžou využít jinou pomoc státu. Dají se za ní koupit školní potřeby,... celý článek

Špatně počítáte. Úřad po výtce zpřesnil výpočet dávky na bydlení

14. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Špatně počítáte. Úřad po výtce zpřesnil výpočet dávky na bydlení

Úřady práce upravily výpočet doplatku na bydlení. Jeho výše se odvíjí od takzvaného obvyklého nájemného. A podle analýzy ombudsmana každý druhý úřad vycházel při výpočtu dávky ze špatných... celý článek

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

1. 1. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Projděte si, jaké novinky roku 2023 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

14. 12. 2022 | Petr Kučera

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

Zvýšení životního a existenčního minima schválila vláda. Tady je tabulka, kalkulačka a další podrobnosti.

O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá

14. 12. 2022 | Gabriel Pleska

O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá

Přivýdělky středoškoláků už nebudou rodinám snižovat dávky v hmotné nouzi nebo šanci získat přídavek na dítě. Změnu dnes schválil Senát, platit bude od ledna.

Partners Financial Services