Příspěvek na živobytí 2018. Kolik dělá a kdo má nárok?

Na příspěvek na živobytí dosáhnou jednotlivci i rodiny, kterým po zaplacení bydlení nezbývá na život. Poradíme, co je potřeba pro přiznání příspěvku splnit a kde žádat. S výpočtem příspěvku na živobytí si poradí naše kalkulačka.
Příspěvek na živobytí 2018. Kolik dělá a kdo má nárok?

V Listině základních práv a svobod se píše: „Každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek.“ V českém sociálním systému máme několik sociálních dávek určených lidem, kteří se dostanou do úzkých. Můžou se vyplácet opakovaně, můžou být jednorázové – tak je třeba navržena dávka s názevm mimořádná okamžitá pomoc, které je mimo jiné určena pro lidi, kterým do života zasáhne živelná pohroma. Jednou z dávek pomoci v hmotné nouzi je také příspěvek na živobytí.

Z pohledu zákona je člověk v hmotné nouzi, když mu jeho příjmy a celkově sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb ani na nejnižší úrovni. Neplatí to ovšem stoprocentně, jak ukazuje následující box:

Kdo v hmotné nouzi není

V hmotné nouzi není člověk,

 • který prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
 • který není v pracovním nebo obdobném vztahu, případně nevykonává tyto vztahy alespoň v rozsahu 20 hodin měsíčně ani nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, popřípadě člověk, který je v pracovním nebo obdobném vztahu, ale nemá z těchto vztahů v rozhodném období příjem; s výjimkou: osoby starších 68 let, poživatele starobního důchodu, osoby invalidní ve třetím stupni, osoby pobírající peněžité dávky nemocenského pojištění z důvodu těhotenství a mateřství, nezaopatřeného dítěte, osoby pečující o dítě do desíti let závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I., osoby pobírající příspěvek na péči ve II., III., IV. stupni a osoby o ně pečující
 • který je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítl vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo se účastnit cíleného programu k řešení zaměstnání,
 • kterému nevznikl nárok na nemocenskou nebo mu náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodil pracovní neschopnost úmyslně,
 • který je osobou samostatně výdělečně činnou a jeho příjem po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí proto, že se nepřihlásil k nemocenskému pojištění,
 • kterému za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
 • který nastoupil výkon zabezpečovací detence nebo trestu odnětí svobody nebo byl vzat do vazby.

Zdroj: MPSV

Kdo má nárok?

Příspěvek na živobytí úředníci přiznají jednotlivcům, rodinám nebo „okruhu společně posuzovaných osob“, kterým po zaplacení přiměřených nákladů na bydlení nezbývá víc než takzvaná částka živobytí. Rodinou či okruhem společně posuzovaných osob se zjednodušeně myslí lidé, kteří spolu žijí na jednom místě a nějakým způsobem se dělí o náklady na víc či míň společné živobytí, přesnou formulaci najdete v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Částka živobytí se u každého stanovuje individuálně. Úředníci zohlední vaši situaci, možnosti a úsilí, vždy ale budou vycházet z existenčního a životního minima.

Životní minimum je společensky uznaná hranice měsíčního příjmu, která má pokrýt základní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu.

Životní minimum v roce 2018 dělá:

 • 3410 Kč pro jednotlivce
 • 3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti
 • 2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého
 • 1740 Kč pro dítě do 6 let
 • 2140 Kč pro dítě od 6 do 15 let
 • 2450 Kč pro dítě od 15 do 26 let

Životní minimum domácnosti odpovídá součtu životního minima jejích členů. S výpočtem životního minima pomůže naše kalkulačka.

Výpočet životního minima

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Existenční minimum je částka nezbytná k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití. Letos dělá 2200 korun.

Jak konkrétně úředníci s existenčním a životním minimem pracují, si povíme o pár řádků níž.

Poradna: Sociální dávky

A nemám právo na nějaké peníze, když…? Mateřská, přídavky na děti, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi a další – v bezplatné sociální poradně vám řekneme, o jakou dávku ve své situaci můžete požádat, co k tomu budete potřebovat a na koho se obrátit.

Bezplatná sociální poradna

Úřady: doložení příjmů i majetku

Při posouzení nároku na příspěvek na živobytí se budou úředníci zajímat o příjmy všech společně posuzovaných osob. Konkrétně o výdělky za poslední tři měsíce před podáním žádosti. Pokud se do nouze dostanete, protože příjmy klesly znenadání, náhle, posuzuje se jen měsíc, ve kterém k poklesu došlo.

V potaz se nebere celkový čistý příjem, ale jenom jeho část. Zčásti se započítá také příjem z dávek nemocenského a důchodového pojištění. Konkrétně:

Doplatek na bydlení, příspěvek na bydlení a některé mimořádné jednorázové dávky se naopak nezapočítávají vůbec.

Vedle příjmů posuzují úředníci také majetek – zajímají se, jestli nevlastníte nemovitost nebo movitý majetek jako auto, cenné obrazy nebo třeba starožitnosti. Pochopitelně se jim nebude chtít přiznávat sociální dávky někomu, kdo sice nemá příjmy, ale na stěně jeho vily visí originál od Rembrandta. Můžou po vás chtít, abyste před přiznáním dávek prodali automobil – nebo prokázali, že ho potřebujete třeba kvůli práci nebo cestám za lékařem.

Kdo šetří, má tyhle tři

Běžný účet, spořicí účet, kreditka. Tohle trio může ušetřit určitě pár stovek ročně. Když je správně vyladěné a když víte, kam ve správný čas přesunout kolik peněz. Dobrá zpráva: dneska to jde do značné míry automatizovat. Na začátku je to samozřejmě dost kombinování. Pomůžeme s porovnáním a výběrem.

Příspěvek na živobytí 2018. Kolik dělá?

Výše příspěvku na živobytí se určí jako rozdíl mezi částkou na živobytí jednotlivce nebo rodiny a jejich příjmem. Od příjmu se ale nejprve odečtou přiměřené náklady na bydlení. Ty dělají maximálně třicet (v Praze pětatřicet) procent příjmu. Když po zaplacení bydlení zůstane míň než částka živobytí, dorovná stát pomocí příspěvku na živobytí příjmy na její úroveň.

Částka živobytí vždy odpovídá minimálně existenčnímu minimu – částce 2200 korun. Při splnění určitých podmínek ovšem může dosahovat životního minima. Během prvních šesti měsíců úřad přizná vyšší částku živobytí, pokud se snažíte svoji nepříznivou finanční situaci aktivně řešit – například se necháte zařadit do evidence uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

Pro některé skupiny odpovídá částka živobytí životnímu minimu (případně je ještě zvýšena kvůli nutnosti dietního stravování) automaticky. Snaha zvýšit si příjem vlastním přičiněním se u nich totiž neposuzuje. Konkrétně jde o:

 • starobní důchodce a osoby starší 68 let
 • rodiče, kteří pečují o dítě do 10 let závislé na péči
 • osoby, které pobírají příspěvek na péči
 • osoby invalidní ve třetím stupni
 • nezaopatřené děti

Výpočet příspěvku na živobytí 2024

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Následující položky uvádějte průměr za poslední 3 měsíce

Další kalkulačky

Po půl roce změna pravidel

Pokud čerpáte příspěvek na živobytí déle než šest měsíců, pravidla se změní. Částka živobytí automaticky klesne na 2200 korun. Výjimku opět tvoří skupina popsaná výš a také ten, kdo čerpá podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci nebo je invalidní ve druhém stupni.

Ostatní na částku živobytí na úrovní životního minima dosáhnou jen při splnění určitých podmínek. Především se musí snažit o zvýšení příjmu vlastní prací. Možností, jak podmínku splnit, je několik:

 • přihlásit se k výkonu veřejné služby a odpracovat minimálně 20 hodin měsíčně
 • najít si výdělečnou činnost v rozsahu alespoň 20 hodin měsíčně
 • zúčastnit se projektů organizovaných krajskou pobočkou úřadu práce

Částka živobytí se pak zvedne o 484 korun (40 procent rozdílu mezi životním a existenčním minimem).

Veřejná služba

Veřejnou službu můžou vedle obcí a orgánů státní správy organizovat nejrůznější neziskové organizace – nadace, obecně prospěšné společnosti, školská a předškolní zařízení, církevní organizace a další.

Zájemci o veřejnou službu se můžou obrátit na kontaktní pracoviště úřadu práce, na kterém jsou evidovaní. Úředníci zjistí, jaké pozice jsou v tom konkrétním regionu dostupné a volné. Pokud se rozhodnete pro konkrétní činnosti, úřad práce s vámi uzavře smlouvu.

Pokud nemáte žádný majetek (movitý či nemovitý), který byste mohli prodat, nebo pohledávky, které byste mohli zpeněžit, připočítají vám úředníci k částce na živobytí ještě 30 procent rozdílu mezi životním a existenčním minimem – dvakrát 363 korun. Navýšení za majetek a pohledávky je ale možné, jen pokud zároveň splňujete podmínky zvyšování příjmu vlastní prací popsané výš.

Na dalších 605 korun má nárok ten, kdo bude vykonávat veřejnou službu aspoň v rozsahu 30 hodin měsíčně.

Na zvýšení podle výše popsaných pravidel naopak zapomeňte, pokud:

 • dlužíte za alimenty na nezletilé dítě víc než trojnásobek měsíční splátky
 • jste vedeni v evidenci uchazečů o zaměstnání a v posledních šesti měsících před žádostí o dávku jste dostali výpověď kvůli zvlášť hrubému porušení povinností
 • vám byla celý kalendářní měsíc poskytována péče ve zdravotnickém zařízení

Částka živobytí ve vašem případě odpovídá existenčnímu minimu – částce 2200 korun. Vyšší částku živobytí vám na úřadě práce přiznají, jen pokud vám lékař potvrdí nutnost dietního stravování.

Čerpání příspěvku v praxi

Pan Hromádka v nouzi

Pan Hromádka je dlouhodobě nezaměstnaný. Na úřadu práce je proto vedený jako uchazeč o zaměstnání. Příspěvek na živobytí pobírá už šestý měsíc. Zatímco dosud úředníci počítali s částkou živobytí 3410 Kč, od dalšího měsíce má klesnout na 2200 korun. Pan Hromádka proto nastoupí na veřejnou službu v rozsahu 20 hodin za kalendářní měsíc. Zároveň nemá majetek, který by prodal, ani pohledávky, které by zpeněžil. Úředníci proto vypočítají částku živobytí takto:

 • 2200 korun existenční minimum
 • 363 korun „za majetek“ (30 procent rozdílu mezi existenčním a životním minimem)
 • 363 korun „za pohledávky“ (30 procent rozdílu mezi existenčním a životním minimem)
 • 484 korun zvyšování příjmu vlastní prací (40 procent rozdílu mezi existenčním a životním minimem)

Částka živobytí pana Hromádky tak znovu odpovídá 3410 korunám, tedy částce životního minima jednotlivce.

Výplata příspěvku na živobytí

Nové noty dostala loni výplata příspěvku – jestli příspěvek na živobytí pobíráte déle než půl roku, začnou vám úředníci vyplácet minimálně pětatřicet procent dávky v poukázkách. Současně ale můžete v poukázkách dostat až 65 procent příspěvku, pokud mají na úřadě práce podezření, že z dávek nehradíte náklady spojené s uspokojením základních životních potřeb.

Poukázky vypadají podobně jako stravenky. Kromě nákupu potravin ale slouží také k pořízení základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb, obuvi a oděvů. Přesný výčet obchodů, kde poukázky přijímají, dostanete přímo na úřadu práce. Potřebné informace lze nalézt také u jednotlivých dodavatelů poukázek. Jde o společnost Edenred (seznam prodejen, kde můžete uplatnit poukázky Ticket Service, najdete zde), společnost Sodexo (obchody, které akceptují poukázky Asistence Pass, najdete zde) a společnost UP, která vydává poukázky Šek Servis. Seznam obchodníků ovšem na stránkách UP chybí, kam s nimi, proto poradí na úřadu práce.

Jak na žádost?

O příspěvek na živobytí se žádá na kontaktním pracovišti úřadu práce. Na úřadě je potřeba doložit vyplněný formulář Žádost o příspěvek na živobytí. Dál budete potřebovat zejména Doklad o výši měsíčních příjmů, který musí vyplnit všechny společně posuzované osoby. Všechny potřebné tiskopisy najdete v naší galerii formulářů.

S sebou si vezměte také občanský průkaz a rodný list, pokud do okruhu společně posuzovaných osob patří dítě mladší patnácti let.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 9. 2018 15:45, Vlasta Martínková

Dobrý den, bydlím neztabylne po unytovnach, mám nárok na.prispevek na.zivobyti? Jsem vedená na.up. Brigáda 1800 hrubého.

+6
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 9. 2018 1:57, Jaja

Dobrý den chci se zeptat mám narok na hmotnou nouzi když budu vyřazena s pracaku,ale mám měsíčně 20h odpracované.

-14
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Dávky v hmotné nouzi. Kdo má letos nárok a na jaké

12. 1. 2024 | Gabriel Pleska

Dávky v hmotné nouzi. Kdo má letos nárok a na jaké

Jak fungují příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a mimořádná okamžitá pomoc?

Stačí vám 111 Kč na den? Banka si vyzkoušela, jak žijí chudí Češi

10. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 20 komentářů

Stačí vám 111 Kč na den? Banka si vyzkoušela, jak žijí chudí Češi

Vyjít každý den přesně se 111 korunami na osobu – tak znělo zadání pokusu, do něhož se zapojilo třicet zaměstnanců České spořitelny. Cílem bylo vžít se na pár dní do situace klientů... celý článek

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

31. 8. 2023 | Kateřina Hovorková

Příspěvek nejen na dítě. Stát nabízí dávku, která zaplatí aktovku i kauci na byt

Jednorázový pětitisícový příspěvek na dítě letos nebude. Ministr Marian Jurečka ale připomíná, že chudší rodiny můžou využít jinou pomoc státu. Dají se za ní koupit školní potřeby,... celý článek

Špatně počítáte. Úřad po výtce zpřesnil výpočet dávky na bydlení

14. 7. 2023 | Kateřina Hovorková

Špatně počítáte. Úřad po výtce zpřesnil výpočet dávky na bydlení

Úřady práce upravily výpočet doplatku na bydlení. Jeho výše se odvíjí od takzvaného obvyklého nájemného. A podle analýzy ombudsmana každý druhý úřad vycházel při výpočtu dávky ze špatných... celý článek

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

1. 1. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Projděte si, jaké novinky roku 2023 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Partners Financial Services