Paušální daň: Zbaví vás daňového přiznání, kontrol z berňáku i EET

Paušální daň z příjmů platí asi padesát podnikatelů. Teď se začíná víc propagovat, podmínky mají zmírnit. Hlavní výhody paušální daně: odpadá povinnost podávat daňové přiznání, snižuje riziko daňových kontrol a může vás ušetřit EET. Nevýhoda: má i spodní hranici, jestli vyděláváte málo, prodraží se.
Paušální daň: Zbaví vás daňového přiznání, kontrol z berňáku i EET

Možnost uhradit daň z příjmů paušální částkou není moc známá; využívá ji jen několik desítek podnikatelů. Jde v podstatě o možnost domluvit se s finančním úřadem předem na stanovení a úhradě daně v dohodnuté výši – vychází se hlavně z minulých příjmů a výdajů a příjmů a výdajů očekávaných podle obchodních plánů v aktuálním roce. Minimální částka paušální daně po slevách na dani dělá šest set korun. Když finanční úřad vyhodnotí podklady od podnikatele jako relevantní a na paušální dani se s ním dohodne, odpadne podnikateli povinnost podávat daňové přiznání – vyhne se tak případným chybám při vyplňování i daňové kontrole.

Ministerstvo financí chce, aby paušální daň využívalo víc podnikatelů. Od příštího roku hodlá zatraktivnit její podmínky – podrobněji o tom níž.

Finanční správa vydala noty, podle kterých mají finanční úřady postupovat, až budou s podnikateli výši paušální daně řešit. Přinášíme je v jednoduché a srozumitelné verzi.

Výhody paušální daně

Hlavní předností paušální daně je podle Finanční správy úleva od byrokracie. Kdo platí daň paušálně:

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.
 • nemusí vést daňovou evidenci ani účetnictví,
 • vede pouze minimální záznamy pro účely daně z příjmů, nemusí evidovat a prokazovat vynaložené náklady,
 • nemusí podávat daňové přiznání k dani z příjmů,
 • má výrazně snížené riziko daňové kontroly,
 • má ohledně daně z příjmů větší jistotu – předem ví, kolik na dani zaplatí. 

Kdo může paušální daň využít

Abyste mohli platit daň z příjmů paušálně, nesmíte mít jiné (zdanitelné) příjmy než:

 • ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • že živnostenského podnikání,
 • z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění,
 • příjmy z úroků z vkladů na účtu, který je určený k vašemu podnikání.

Výjimkou jsou příjmy osvobozené od daně z příjmů a příjmy zdaněné zvláštní sazbou daně, ty využívání paušální daně nebrání.

Platí ale ještě další sada omezení:

 • podnikatel nesmí mít zaměstnance,
 • podnikatel nesmí mít takzvané spolupracující osoby (s výjimkou manžela nebo manželky – pak ale paušální daň musíte využívat buď oba, nebo žádný),
 • v posledních třech zdaňovacích obdobích nesměly být jeho roční příjmy vyšší než pět milionů korun,
 • nesmí být společníkem společnosti (podle § 2716 občanského zákoníku).

Paušální daň pro víc podnikatelů

Od roku 2017 by měla pravidla zmírnit: paušální daň by měla být dostupná také podnikatelům, kteří mají zaměstnance, a podnikatelům s příjmy ze zaměstnání.

Ministerstvo financí také chce umožnit, aby podnikatelé, kteří se rozhodnou pro paušální daň a ve třech bezprostředně předcházejících letech jejich hrubé příjmy nepřesahovaly dvě stě padesát tisíc, nemuseli elektronicky evidovat tržby.

Ministerstvo financí chce tyto úpravy zařadit do balíku daňových změn, který je právě ve fázi třetího čtení ve Sněmovně. Účinný by měl případně být od dubna 2017. V návrhu novely je přechodné ustanovení, na základě kterého by mohla být novinka související s EET účinná zpětně od prvního března 2017, kdy se spouští druhá fáze EET.

Žádáme o paušální daň

Kdo chce platit daň paušální částkou, musí o to finanční úřad požádat nejpozději do konce ledna příslušného zdaňovacího období – jestli tedy chcete paušální daň platit už za rok 2017, musíte požádat do jednatřicátého ledna 2017.

Finančnímu úřadu musíte sdělit předpokládané příjmy a výdaje pro dané zdaňovací období, konkrétně:

 • příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
 • příjmy ze živnostenského podnikání,
 • příjmy z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění

„Předpokládané příjmy zahrnují rovněž předpokládané příjmy z prodeje majetku, který byl vložen do obchodního majetku, a příjmy ze zrušení rezervy vytvořené podle zákona o rezervách,“ upřesňuje Finanční správa.

Předpokládané výdaje zahrnují všechny výdaje, které se započítávají při dokládání výdajů v daňové evidenci, například:

 • Výdaje za nákup materiálu a zboží
 • Provozní náklady
 • Nájem a energie v provozovně
 • Výdaje za použití motorového vozidla
 • Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
 • Odpisy dlouhodobého hmotného majetku
 • Bankovní poplatky
 • Úroky z úvěru
 • Výdaje na použití motorového vozidla
 • Silniční daň

Kompletní výčet uznávaných výdajů najdete v § 24 zákona o daních z příjmů.

Do předpokládaných nákladů se zahrnuje také zůstatková cena prodaného majetku, který lze podle zákona o daních z příjmů odepisovat, a výše rezervy vytvořené pro příslušné zdaňovací období.

Případně je možné započíst výdaje ve výši výdajových paušálů. A pozor, pro všechny stejně platí, že předpokládané výdaje nemůžou být nižší než výdajové paušály platné pro váš obor.

Při posuzování předpokládaných příjmů a výdajů budou úředníci z finančáku vycházet hlavně z vašich dřívějších daňových přiznání, případně daňových kontrol, které u vás v posledních letech provedli. Pokud jste plátci DPH, budou čerpat také z vašeho přiznání k dani z přidané hodnoty, případně evidence k DPH. Vyžádat si mohou také účetnictví nebo daňovou evidenci, kterou jste vedli v předchozích třech letech. Finanční úřad zohlední i obecné okolnosti a místní poměry. Vaše údaje může kupříkladu porovnat s čísly, která vykazují jiní podnikatelé v oboru.

Pokud berňák shledá, že splňujete podmínky, propočítá výši paušální daně.

Jak se paušální daň vypočítá

Od předpokládaných příjmů se odečtou předpokládané výdaje a také předpokládané nezdanitelné části základu daně. Tak dojdete k základu daně, ze kterého se vypočte patnáctiprocentní daň. Ta se ještě sníží o předpokládané slevy na dani, které uplatníte v žádosti o stanovení paušální daně.

O nezdanitelných částech základu daně a daňových slevách detailněji v článku:

Paušální daň musí dělat minimálně šest set korun – když se dopočtete k nižší dani, zvýší se na šest stovek. Nárok na daňový bonus při placení paušální daně nevzniká.

Když vypočtenou paušální daň odsouhlasíte a podepíšete dohodu (protokol) s finančákem, nemůžete se později proti rozhodnutí o výši paušální daně odvolávat. Výši daně už nebude možné měnit a snižovat – a to ani v případě, že třeba z nějakého důvodu budete mít v daném roce podstatně nižší příjmy, než jste předpokládali.

Když s vypočtenou daní souhlasit nebudete, protokol nepodepíšete a celé jednání s berňákem padá pod stůl, na začátku následujícího roku normálně podáte daňové přiznání.

Paušální daň musí být dohodnutá a schválená nejpozději do patnáctého května daného zdaňovacího období. Zaplatit ji musíte do patnáctého prosince – za rok 2017 tedy do 15. prosince 2017.

Daň je možné stanovit paušální částkou nanejvýš na tři zdaňovací období, pak musíte o placení paušální daně znovu zažádat nebo se vrátit ke klasickému daňovému přiznání.

Například masér a kadeřnice

Příklad 1: Masér

Živíte se jako masér (tedy neřemeslnou živností), přepokládáte roční příjmy ve výši 840 tisíc. Výdaje jste dosud uplatňovali daňovou evidencí – tedy účetně dokládali jejich skutečnou výši. Předpokládané roční výdaje dělají 520 tisíc korun, obdobně jak loni. Platíte si životní pojištění, takže ze základu daně odečítáte 12 tisíc korun (od letoška to ale může být i víc). Dále uplatňujete základní daňovou slevu na poplatníka (24 840 korun) a daňové zvýhodnění na jedno vyživované dítě (13 404 korun).

Výpočet paušální daně bude vypadat následovně:

 • Příjmy: 840 000 Kč
 • Výdaje (v prokázané výši): 520 000 Kč
 • Základ daně (příjmy - výdaje): 320 000 Kč
 • Díky pojistnému na soukromé životní pojištění odečítáte: 12 000 Kč
 • Základ daně snížený o nezdanitelnou část: 308 000 Kč
 • Daň (15 %): 46 200 Kč
 • Sleva na poplatníka: 24 840 Kč
 • Daňové zvýhodnění na dítě: 13 404 Kč
 • Výsledná paušální daň po slevách: 7956 Kč

Příklad 2: Kadeřnice

Jste kadeřnice, což je řemeslná živnost. I vaše předpokládané příjmy dělají 840 tisíc za rok. Výdaje odečítáte paušálem, který u řemeslné živnosti dosahuje 80 procent příjmů. Neuplatňujete žádné nezdanitelné části základu daně ani daňové slevy, pouze základní slevu na poplatníka.

Výpočet paušální daně:

 • Příjmy: 840 000 Kč
 • Výdaje (80 % z příjmů): 672 000 Kč
 • Základ daně (příjmy - výdaje): 168 000 Kč
 • Daň (15 %): 25 200 Kč
 • Sleva na poplatníka: 24 840 Kč
 • Vypočtená daň po slevě: 360 Kč
 • Výsledná paušální daň: 600 Kč

Spodní hranice paušální daně je stanovená na šest set korun, míň platit nemůžete. Je na zvážení, zda vám úleva od byrokracie za zvýšení daně stojí, nebo radši normálně podáte daňové přiznání.

Zdroj příkladů: Finanční správa

EET pod lupou

Elektronická evidence, tedy online kontrola tržeb, se týká podnikatelů a živnostníků, kteří za zboží a služby přijímají platby v hotovosti nebo kartou. O všem novém a důležitém v oblasti elektronické evidence tržeb vás na Peníze.cz informujeme:

Jaké povinnosti zůstávají

Veškeré byrokracie vás paušální daň nezbaví. Zůstává povinnost vést alespoň jednoduchou evidenci o výši příjmů, pohledávek a hmotném majetku, který používáte pro výkon podnikatelské činnosti.

A můžete mít ještě další povinnosti, které vyplývají z jiných právních předpisů, například:

Když máte jiné příjmy, než jste čekali

Pokud v průběhu zdaňovacího období, na které vám byla stanovená paušální daň, budete mít i jiný druh příjmů, než jste čekali a nahlásili finančáku, tedy příjmy z prodeje věci, která byla zahrnutá v obchodním majetku, nebo:

a jejich výše v součtu přesáhne patnáct tisíc korun, budete muset po konci zdaňovacího období podat řádné daňové přiznání. Rozhodnutí o stanovení daně paušální částkou tím bude zrušené, a to i pro následující zdaňovací období.

V daňovém přiznání uvedete všechny zdanitelné příjmy, které jmenujeme v seznamu o pár řádek výš. Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnostenského podnikání a příjmy z jiného podnikání, ke kterému je třeba podnikatelské oprávnění (jinými slovy: příjmy, pro které vám původně byla stanovená paušální daň), uplatníte v daňovém přiznání nikoli ve skutečné výši, ale v přepokládané výši, kterou jste předtím sdělili finančáku a na základě které vám vypočetl paušální daň. Daň, kterou už jste uhradili paušální částkou, finančák zohlední – doplatíte tedy jen zbytek daně z příjmů.

Když finančák zjistí, že daň, kterou vám stanovil paušální částkou, neodpovídá vašim příjmům z podnikání, může ji zrušit – ovšem až pro období následující po zdaňovacím období, kdy tuto skutečnost zjistil.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+43
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 1. 2017 20:37, Dezinformátor

V rámci uvádění příběhů na pravou míru si dovoluji podotknout, že stejné zmatky v tom nejspíše mají i financové, proto na statisíce podnikatelů této údajně byrokratické pseudoúspory splňuje podmínky celých 51 koz (jen připomínám rčení "zmydlí ho jak financ kozu"). Mají to ale vymyšlené dobře. Pokud mi to financ povolí, já s tím už nemám právo cokoli udělat, ale on to může svévolně zrušit kdy se mu zlíbí. Co taky od těchto novodobých spolupanovníků chtít, že?

+13
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

7. 1. 2017 13:47, Marie

Paušální daň z příjmů platí asi padesát podnikatelů.

Nemá tam náhodou být:
Paušální daň z příjmů platí asi padesát procent podnikatelů?

-8
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

21. 11. 2023 | Petr Kučera | 3 komentáře

Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne

Výhercům zůstane míň peněz – mnohem častěji narazí na limit pro daňové osvobození. Některým zato přibude práce s daňovým přiznáním.

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

20. 11. 2023 | Kateřina Hovorková | 6 komentářů

Daň z nemovitosti zpřísněte, DIP zrušte, radí vládě ekonom Janský

Řada úsporných opatření, kterými chce vláda snížit rostoucí deficit státního rozpočtu, vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím členem je i ekonom Petr Janský.... celý článek

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

16. 11. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Stát podpoří investice i spoření. Jaké výhody vám přinese DIP

Daňové odpočty se rozšíří na Dlouhodobý investiční produkt. Jeho vznik schválili poslanci. Co si pod ním představit, kdo ho nabídne a jaká budou pravidla? Máme podrobnosti.

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

15. 11. 2023 | Petr Kučera

Podpora penzijního spoření se změní. Nová tabulka i daňové výhody

Stát chce motivovat lidi, aby si na důchod spořili víc než dosud. Zároveň rozšíří daňové výhody i na investování a pojištění dlouhodobé péče.

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

13. 11. 2023 | Kateřina Hovorková

Benefity dostanou limit. Kdy za ně bude muset zaměstnanec platit?

Vládní balíček omezí daňové zvýhodnění volnočasových benefitů, populárního nástroje pro odměňování zaměstnanců. Vysvětlíme, co to přinese v praxi.

Partners Financial Services