Daň z nemovitých věcí 2015: Kdo zaplatí víc? Přehled a formuláře

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 16. 12. 2014 | 33 komentářů
Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí máte čas do konce ledna. Přečtěte si, jak a kde podat daňové přiznání, kolik na dani z nemovitých věcí v roce 2015 zaplatíte a v kterých městech se mění koeficient pro její výpočet. Jako bonus nabízíme ke stažení aktuální daňový formulář.
Daň z nemovitých věcí 2015: Kdo zaplatí víc? Přehled a formuláře

Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem – přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2015 musíte podat do konce ledna. Tato povinnost se ovšem netýká zdaleka všech majitelů nemovitostí – u většiny postačí, když daň jednoduše zaplatí.

Kdo musí podat přiznání k dani z nemovitých věcí

Přiznání k dani z nemovitých věcí musí v roce 2015 podat každý, kdo v roce 2014 nabyl – tedy koupil nebo dostal darem – nemovitost. Platí přitom, že přiznání podává (a daň platí) člověk, který je majitelem nemovitosti k prvnímu lednu.

Daňové přiznání ale musíte podat i v případě, že jste k nemovitosti přišli sice už dřív, ale v roce 2014 se „měnily skutečnosti, které jsou zásadní pro vyměření daně“. Třeba když jste přistavovali a změnila se výměra nemovitosti nebo když se z někdejšího pole stala stavební parcela. Pokud se na vaší nemovitosti v roce 2014 nic zásadního nezměnilo a přiznání k dani z nemovitých věcí jste podali už dřív, v roce 2015 už se vás tato administrativní povinnost netýká. Jednou máte přiznáno, napříště stačí už jen platit a platit a platit.

Případná změna výše daně způsobená novou výší koeficientu (o něm dál níž) platného pro vaši obec, povinnost podávat daňové přiznání nezakládá. Finanční úřad má všechna potřebná data k dispozici a pošle vám složenku s vypočtenou výší daně, stačí už jen platit a platit…

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Do kdy přesně musí být přiznání podáno

Přiznání k dani z nemovitých věcí je třeba podat standardně do konce ledna příslušného roku. Jelikož se daň z nemovitých věcí za daný rok platí vždycky předem, podává se přiznání za rok 2015 do konce ledna 2015. Poslední leden ale v příštím roce připadne na sobotu, takže termín se prodlužuje do pondělí druhého února. Zásadní je vždy razítko a datum na obálce, daňové přiznání tedy můžete odeslat ještě v tento den.

V případě, že jste přistavovali nebo jinak měnili výměru nebo charakter nemovitosti, o zanesení změny do katastru jste žádali ještě v roce 2014, ale k zápisu změn dojde až v roce 2015, lhůta na podání přiznání se protahuje o tři měsíce následující po konci měsíce, ve kterém k zápisu do katastru došlo.

Pokud se s daňovým přiznáním trošku opozdíte – nanejvýš o pět pracovních dnů – bude vám to prominuto bez postihu. Ovšem pouze za předpokladu, že pátý den bude přiznání doručeno finančnímu úřadu – tady už nestačí ho poslední den lhůty odeslat.

Když se zpozdíte o víc než pět pracovních dní, zaplatíte penále. Úroky z prodlení dosahují 0,05 procenta stanovené daně za každý den prodlení, maximálně však pěti procent daně (a zároveň nanejvýš 300 tisíc korun). Penále dělá minimálně pět set korun.

Záleží ale, jestli úředníci na finančním úřadě vyhodnotí vaše (včas nepodané) přiznání jako opožděné, nebo nepodané. Kdyby ho označili jen za opožděné, pokuta se vám může vyhnout – a to v případě, že její výměra nedosáhne dvou set korun.

Platím! Ale komu?

Pravidla správy daně z nemovitosti od roku 2013

  • Nemáte-li místo pobytu nebo sídlo v kraji, kde máte nemovitosti, jež dříve spadaly do územní působnosti jediného finančního úřadu, pak k žádné faktické změně v umístění spisu nedošlo. Spravujícím územním pracovištěm je nadále dřívější finanční úřad – tedy úřad, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází.
  • Nemáte-li místo pobytu v kraji, kde máte nemovitosti v územní působnosti několika dřívějších finančních úřadů, vybíralo se územní pracoviště podle umístění staveb. A záleží také na jejich druhu: Pokud vlastníte obytný dům v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, byl spis uložen na tomto místě. Pokud nemáte dům, ale máte byt v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
  • Nemáte-li v daném kraji obytný dům, ani byt, ale máte tam stavbu pro rodinnou rekreaci v působnosti některého dřívějšího finančního úřadu, je spis uložen tam.
  • V ostatních případech, kdy má fyzická osoba bez místa pobytu v kraji stavby nebo jednotky u více finančních úřadů, nebo má-li v kraji pouze pozemky v obvodech územní působnosti více finančních úřadů, spravuje její daň z nemovitostí určené územní pracoviště v místě sídla finančního úřadu.

BYDLETE S NÁMI!

Z každého půjčeného milionu vám můžeme ušetřit až 150 tisíc korun.

V Ušetři.peníze.cz dokážeme mnohem víc. Přesvědčte se sami.

Jak a kde podat daňové přiznání

Správu daně z nemovitostí vykonává čtrnáct finančních úřadů v krajských městech a v hlavním městě Praze, prostřednictvím územních pracovišť. Noví majitelé nemovitostí podávají jen jedno přiznání za všechny své nemovitosti, které leží na území jednoho kraje – a to na územním pracovišti, kde je uložen váš daňový spis. Daň se pak za všechny nemovitosti hradí jednou společnou platbou.

Územní pracoviště, které váš spis spravuje, se odvozuje se od vašeho místa pobytu nebo sídla (u právnických osob), respektive od místa či sídla, které bylo správci daně známo před stěhováním spisů (tedy před 15. listopadem 2012). Jestliže tedy máte místo pobytu nebo sídlo ve stejném kraji jako nemovitosti, určuje se územní pracoviště podle vašeho místa pobytu či sídla. Přehled dalších možných variant najdou zájemci v boxu.

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete podat osobně na příslušném územním pracovišti finančního úřadu, poštou nebo elektronicky.

Anketa

Platíte daň z nemovitosti?

Na placení daně je času dost

S placením daně z nemovitých věcí si prozatím hlavu lámat nemusíte. Stejně jako každý rok máte na úhradu čas do konce května. Ještě delší lhůta platí pro chovatele ryb (čímž se nemyslí akvaristé) a „provozovatele zemědělské výroby“ – ti musí daň z nemovitých věcí zaplatit do konce srpna.

Roli při placení daně hraje také její výše. V případě, že vypočtená daň nepřekročí hranici pěti tisíc korun, je v uvedené lhůtě splatná celá. Pokud je daň vyšší než pět tisíc, je splatná ve dvou splátkách – polovičku zaplatíte do konce května, druhou pak nejpozději do konce listopadu. Nikdo vám však nebude bránit uhradit celou sumu najednou už k prvnímu uvedenému termínu. Je-li celková daňová povinnost z nemovitých věcí nižší než třicet korun, daň se neplatí.

Až se bude datum splatnosti daně z nemovitých věcí za rok 2015 blížit, včas vás na Peníze.cz upozorníme a přineseme podrobný návod, jak na to – stejně, jako jsme vás informovali letos.

Anketa

Jak se vám pozdává výše daně z nemovitých věcí?

Kolik na dani z nemovitých věcí zaplatíte

Daň z nemovitých věcí tvoří dvě dílčí daně: daň z pozemku a daň ze staveb.

Základ daně z pozemků je buď hodnotový (v korunách) nebo vyjádřený ve fyzických jednotkách (metrech čtverečních) – podle druhu pozemku. Hodnotové vyjádření se používá u orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů. Základem daně je v tomto případě cena půdy – dojde se k ní vynásobením výměry pozemku průměrnou cenou půdy, kterou si můžete zjistit na místním obecním úřadě nebo u správce daně.

U hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem ryb je základem daně cena pozemku nebo součin skutečné výměry pozemku v metrech čtverečních a částky 3,80 Kč. U ostatních typů pozemků je základem daně výměra pozemku v metrech čtverečních.

Základ daně ze stavby tvoří výměra stavby v metrech čtverečních. V případě jednotky – tedy bytu nebo samostatného nebytového prostoru – je základem daně výměra podlahové plochy v metrech čtverečních vynásobená koeficientem 1,20. Když je ale součástí jednotky pozemek, který přesahuje zastavěnou plochu – tedy kromě bytu vám například patří také kus předzahrádky – počítá se s koeficientem 1,22.

Pro stanovení daně je zásadní vedle druhu a výměry nemovitosti, také její (případné) využívání pro podnikatelskou činnost.

Základní sazba daně se ještě násobí koeficientem, který je obci přidělen podle počtu obyvatel. Vedle základního koeficientu mohou jednotlivé obce využívat také místní koeficient. Když vynásobíte sazbu daně výměrou nemovitosti, koeficientem platným pro „její“ obec a místním koeficientem, k výsledku se dopočtete. Hodnoty koeficientů zjistíte kupříkladu na webu finanční správy, na územním pracovišti finančního úřadu nebo na webu či vývěsce obce.

Sazby daně z nemovitostí

1. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí

 

A – orná půda, chmelnice, vinice, zahrada, ovocný sad

0,75 %

B – trvalý travní porost

0,25 %

C – hospodářský les

0,25 %

D – rybník s intenzívním a průmyslovým chovem ryb

0,25 %

2. Sazby daně z pozemků podle § 6 odst. 2 zákona o dani z nemovitostí

 

E – zastavěná plocha a nádvoří

0,20 Kč/m²

F – stavební pozemek

2,00 Kč/m²

G – ostatní plocha

0,20 Kč/m²

3. Základní sazby daně ze staveb podle § 11 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí

 

Stavby

 

H – obytný dům

2 Kč/m²

I – ostatní stavba tvořící příslušenství k obytnému domu

2 Kč/m²

J – stavba pro individuální rekreaci, rodinný dům využívaný pro individuální rekreaci

6 Kč/m²

K – stavba plnící doplňkovou funkci ke stavbě pro individuální rekreaci

2 Kč/m²

L – garáž vystavěná odděleně od obytného domu

8 Kč/m²

M – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m²

N – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m²

O – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m²

P – ostatní stavba

6 Kč/m²

Jednotky

 

R – byt

2 Kč/m²

Samostatný nebytový prostor

 

S – zemědělská prvovýroba, lesní a vodní hospodářství

2 Kč/m²

T – průmysl, stavebnictví, doprava, energetika, ostatní zemědělská výroba

10 Kč/m²

U – ostatní podnikatelská činnost

10 Kč/m²

V – samostatný nebytový prostor užívaný jako garáž

8 Kč/m²

Z – ostatní samostatný nebytový prostor

2 Kč/m²

Doplňujeme, že u staveb typu H až P se ještě přičítá 0,75 Kč/m² za každé nadzemní podlaží, které přesahuje dvě třetiny zastavené plochy stavby. V případě, že se daň platí za obytný dům (H), navyšuje se daň o dvě koruny za každý metr čtvereční, který je využívaný k podnikatelské činnosti. 

Základní koeficient

Velikost obce

Koeficient

Do 1000 obyvatel

1

1000 až 6000 obyvatel

1,4

6000 až 10 000 obyvatel

1,6

10 000 až 25 000 obyvatel

2

25 000 až 50 000 obyvatel

2,5

Nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech

3,5

V Praze

4,5

Základní koeficient může každá obec vyhláškou o jednu kategorii zvýšit, nebo o jednu až tři kategorie snížit. V Praze se může koeficient podle zákona zvýšit na 5. Koeficient podle velikosti obce se ovšem uplatňuje pouze u staveb a stavebních pozemků.

Kromě základního koeficientu může každá obec stanovit také další – místní – koeficient ve výši jednoho až pěti bodů – a tím vaši daňovou povinnost až zpětinásobit.

Údaje o aktuálních koeficientech platných pro konkrétní obec najdete na jejím webu nebo vývěsce. Čísla za krajská a dřívější okresní města pak v následující tabulce. Oproti loňsku se změnila hodnota základního koeficientu pouze v Jablonci nad Nisou.

Město

Základní koeficient 2015

Základní koeficient 2014

Místní koeficient 2015

Místní koeficient 2014

Podnikatelský koeficient 2015

Podnikatelský koeficient 2014

Praha

5

5

1

1

1,5

1,5

Benešov

2 pro stavby (2,5 pro pozemky)

2 pro stavby (2,5 pro pozemky)

2

2

1

1

Beroun

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Kladno

3,5

3,5

1

1

1

1

Kolín

2,5

2,5

2

2

1

1

Kutná Hora

2

2

2

2

1

1

Mělník

2

2

1

1

1

1

Mladá Boleslav

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Nymburk

2

2

2

2

1

1

Příbram

2,5

2,5

1

1

1

1

Rakovník

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Děčín

3,5

3,5

1

1

1

1

Chomutov

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Litoměřice

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Louny

2 (1,4 u staveb)

2 (1,4 u staveb)

2

2

1

1

Most

3,5

3,5

2

2

1

1

Teplice

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Labem

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Česká Lípa

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jablonec nad Nisou

2,5

1,6

1

1

1

1

Liberec

3,5

3,5

2

2

1

1

Semily

1,6

1,6

2

2

1,5

1,5

Hradec Králové

4,5 pro pozemky (2 pro stavby)

4,5 pro pozemky (2 pro stavby)

3

3

1,5

1,5

Jičín

2

2

1

1

1,5

1,5

Náchod

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Rychnov nad Kněžnou

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Trutnov

3,5

3,5

1

1

1

1

Chrudim

2

2

1

1

1

1

Pardubice

4,5 (u daně ze staveb 3,5)

4,5 (u daně ze staveb 3,5)

2

2

1,5

1,5

Svitavy

2

2

1

1

1,5

1,5

Ústí nad Orlicí

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Havlíčkův Brod

2

2

2

2

1,5

1,5

Jihlava

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Pelhřimov

2

2

1

1

1,5

1,5

Třebíč

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Žďár nad Sázavou

2

2

1

1

1,5

1,5

Blansko

2

2

1

1

1

1

Brno

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Břeclav

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Hodonín

2,5

2,5

1

1

1

1

Vyškov

2,5 u pozemků (2 u staveb)

2,5 u pozemků (2 u staveb)

1

1

1,5

1,5

Znojmo

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jeseník

2

2

2

2

1

1,5

Olomouc

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prostějov

3,5

3,5

1

1

1

1

Přerov

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Šumperk

2,5

2,5

1

1

1

1

Kroměříž

2,5

2,5

1

1

1

1

Uherské Hradiště

3,5

3,5

2

2

1

1

Vsetín

2,5

2,5

2

2

1

1

Zlín

4,5

4,5

1

1

1,5

1,5

Bruntál

2

2

1

1

1,5

1,5

Frýdek-Místek

3,5

3,5

2

2

1,5

1,5

Karviná

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Nový Jičín

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Ostrava

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Opava

3,5 pro pozemky (stavby 2)

3,5 pro pozemky (stavby 2)

2

2

1

1

České Budějovice

3,5

3,5

1

1

1

1

Český Krumlov

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Jindřichův Hradec

2,5

2,5

2

2

1

1

Písek

3,5

3,5

1

1

1,5

1,5

Prachatice

2,5

2,5

1

1

1,5

1,5

Strakonice

2

2

1

1

1,5

1,5

Tábor

2,5

2,5

2

2

1,5

1,5

Domažlice

2

2

1

1

1,5

1,5

Klatovy

2

2

1

1

1

1

Plzeň

4,5

4,5

1

1

1

1

Rokycany

2

2

1

1

1

1

Tachov

2

2

2

2

1

1

Cheb

2,5

2,5

2

2

1

1

Karlovy Vary

4,5

4,5

2

2

1,5

1,5

Sokolov

2,5

2,5

2

2

1

1

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+175
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 33 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

16. 12. 2014 21:11, Jiří

Připadá mi nepatřičné platit daň z nemovitosti, vždyť lidé kteří si většinou vlastníma rukama postavili domek (ze mzdy zaplatili daň, za materiál zaplatili DPH) jsou za to všechno ještě potrestáni daní z nemovitosti a když stát potřebuje peníze, zvedne daň z nemovitosti. Proč se neplatí daň za to, že jste majitelem auta, pračky, ledničky atd.

+532
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

16. 12. 2014 18:32, David Kudrnovský

Těch pár korun na daň z nemovitosti je fakt směšných :-)

-149
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (33 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Investiční byt: Jak výnosné umí být nemovitosti?

10. 12. 2014 | Vladimír Zuzák | 23 komentářů

Investiční byt: Jak výnosné umí být nemovitosti?

Hlavní lákadlo každého investora? Výnos. A nemovitosti, ty přinášejí výnos hned dvakrát – postupně se zhodnocují, stejně jako jiné komodity, ale také generují pravidelný měsíční příjem... celý článek

Klientka Ekonomických staveb: Jeden podpis mě stál osm set tisíc

8. 12. 2014 | Petra Dlouhá | 5583 komentářů

Klientka Ekonomických staveb: Jeden podpis mě stál osm set tisíc

Paní Ivana si od firmy v roce 2006 chtěla nechat postavit dům. Na jejím pozemku se ani nekoplo do země. Jednateli Ekonomických staveb přesto musela zaplatit téměř šest set tisíc. Na... celý článek

Kupujeme byt: Novostavba je zboží, které můžete reklamovat

5. 11. 2014 | Vladimír Zuzák | 3 komentáře

Kupujeme byt: Novostavba je zboží, které můžete reklamovat

Nový, právě postavený ještě neznamená ani kvalitní, ani bezchybný. Aspoň ne v případě českých novostaveb. Vaše radost, že developerský projekt dospěl do úspěšného konce, by neměla vyhrát... celý článek

Prodáváte nemovitost? Poradíme, jak na daň

22. 4. 2014 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Prodáváte nemovitost? Poradíme, jak na daň

Smlouva je podepsaná, peníze na účtu, vklad do katastru hotov… Právě jste prodali nemovitost. Gratulujeme. Nezapomeňte ale samou radostí na poslední povinnost: zaplatit daň. Od letoška... celý článek

Krádež domu v katastru nemovitostí: Víte, jak si uchránit střechu nad hlavou?

1. 7. 2013 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Krádež domu v katastru nemovitostí: Víte, jak si uchránit střechu nad hlavou?

Po vašem domě se začnou procházet cizí lidé. Odmontují zámky, začnou vystěhovávat nábytek… Když je chcete vyhodit, dozvíte se, že „váš dům“ už není váš. V katastru nemovitostí byl přepsán... celý článek

Partners Financial Services