Stavební spoření pro dítě není hračka

Stavební spoření pro dítě není hračka
Uvažujete o uzavření smlouvy pro dítě? Máme pro vás aktuální přehled zvýhodnění, které nezletilým stavební spořitelny nabízejí. Současně vás upozorníme na možná úskalí "dětských" smluv. Věděli jste, že s výpovědí smlouvy musí souhlasit oba rodiče, a to i v případě, že jsou rozvedeni, jinak vám pět spořitelen ze šesti peníze nevyplatí? A že čerpání úvěru ke smlouvě vedené na jméno dítěte musí většinou posvětit opatrovnický soud?

Uzavřít smlouvu o stavebním spoření už bezprostředně po narození dítěte (respektive ve chvíli, kdy je mu přiděleno rodné číslo a vydán rodný list, tzn. asi do 10 dnů po narození), není žádný problém. Stavební spořitelny mají o nezletilé klienty zájem a každá z nich nabízí k "dětským" smlouvám při splnění stanovených podmínek něco "navíc", ať se jedná o slevu na poplatku z uzavření, finanční bonus či dárek (více v odstavci Jaké zvýhodnění nabízejí spořitelny nezletilým a v tabulce). Stavební spoření včetně spoření nezletilých je v současnosti státem dotováno částkou až 3 000 Kč ročně. Čtyřčlenná rodina tak může na státní podpoře "vydělat" až 12 000 Kč ročně (aby získala tuto maximální podporu, musí na smlouvy každý rok vložit 4 x 20 000 Kč).

Máte-li dostatek peněz, může se zdát, že není důvod s uzavřením smlouvy pro dítě otálet. Vedení vkladu na jméno nezletilého dítěte však znamená, že nakládání s ním je omezeno. Přestože na smlouvu dítěte spoří rodiče, naspořená částka "patří" dítěti. S problémy se většinou nesetkáte ve spořící fázi, horší to může být, když jeden z rodičů nepodepíše výpověď (např. když se během šesti let spořícího cyklu rozejdete), nebo budete chtít na "dětskou" smlouvu čerpat úvěr. Podívejme se nyní na jednotlivé situace podrobněji.

Jak se smlouva na dítě uzavírá?

Smlouvu za dítě uzavírá jeden z jeho zákonných zástupců, tzn. rodič uvedený v rodném listě dítěte, popřípadě soudem určený opatrovník či poručník. Při uzavírání smlouvy zaměstnanci spořitelny nebo finanční poradci ověřují totožnost rodiče podle občanského průkazu, ze kterého současně ověřují i údaje o nezletilém, zejména rodné číslo, ke kterému se váže případný nárok na státní podporu. Pokud rodič nemá v OP uvedeno rodné číslo dítěte, předkládá spořitelně také jeho rodný list. Zastupuje-li nezletilého jiná osoba než rodič, je povinna předložit spořitelně také pravomocné rozhodnutí soudu o svěření nezletilého do péče, kterým doloží svoji oprávněnost k uzavření smlouvy.

Nezáleží na tom, který rodič smlouvu uzavře, oba zákonní zástupci dítěte mají stejné pravomoci se smlouvou nakládat. V případě, že by smlouvu pro dítě uzavřel někdo jiný než zákonný zástupce (např. prarodič dítěte), je smlouva neplatná. Rodič, který smlouvu podepisuje nemá větší pravomoc se smlouvou nakládat než druhý rodič. Pozor, u většiny stavebních spořitelen to platí i v případě, že jsou rodiče rozvedeni a smlouvu na dítě uzavírá jeden z nich až po rozvodu. Jinými slovy, pokud soud nerozhodl o odejmutí nebo omezení rodičovských práv jednoho z rodičů, vztah otce a matky dítěte na jejich roli zákonného zástupce nemá vliv.

Výjimkou je Stavební spořitelna České spořitelny (profil, názory). U Buřinky rozhoduje o smlouvě dítěte ten rodič, který ji jako zákonný zástupce uzavřel. Druhý z rodičů může u smlouvy činit právní úkony pouze na základě plné moci vystavené zákonným zástupcem nebo na základě schválení úkonu opatrovnickým soudem. Podobně je tomu s výpovědí smlouvy (viz dále).

Výpověď smlouvy

V případě, že je v momentě výpovědi smlouvy dítě stále nezletilé, s vyplacením naspořených peněz musí u pěti ze šesti českých stavebních spořitelen souhlasit oba rodiče bez ohledu na to, zda žijí v manželství, či nikoli. Dosáhne-li během trvání smlouvy dítě plnoletosti, úloha zákonných zástupců končí a čerstvý "dospělák" může se smlouvou nakládat, jak sám uzná za vhodné (např. ji vypovědět, nebo požádat o úvěr). Svůj souhlas prokáží rodiče ověřeným podpisem. Podpisy vám ověří buď notář nebo pověřený finanční poradce spořitelny. Opět není podstatné, zda rodiče spolu žijí, nebo jsou rozvedeni, výpověď smlouvy musí podepsat oba – kromě smluv u Stavební spořitelny České spořitelny. Některé spořitelny nabízejí alternativu v podobě úředně ověřené plné moci, která oprávní jednoho rodiče k příslušnému zcela konkrétnímu úkonu za nepřítomnosti rodiče druhého. Tato varianta je použitelná např. žije-li druhý rodič dítěte v zahraničí.

Pokud se ale rodiče dítěte nedohodnou, budou spořitelny (opět mimo Buřinky) vždy požadovat, aby o výplatě, či "nevýplatě" naspořených peněz rozhodl opatrovnický soud. Opatrovnické soudy jsou zřízeny při krajských soudech. Jejich smyslem je chránit zájmy dítěte. Souhlas s výpovědí vydá jen v případě, že jej přesvědčíte, že vybírané peníze budou použity ve prospěch dítěte. Při stavu českého soudnictví soudní proces bohužel může nějaký čas trvat.

Raiffeisen stavební spořitelna (profil, názory) (RSTS) dokonce vyžaduje vyjádření opatrovnického soudu, a to bez ohledu na shodu rodičů s výpovědí i v případě, že je vyplácená částka vyšší než 160 000 Kč.

Buřinka to má jinak

Stavební spořitelna České spořitelny (SSČS) se od ostatních odlišuje i v případě výpovědi smluv nezletilce. V SSČS je v zásadě praxe taková, že výpověď smlouvy podává ten z rodičů, který za nezletilého smlouvu uzavřel. Druhý rodič může výpověď podat pouze na základě plné moci nebo opatrovnického soudu (stejně jako u nakládání se smlouvou). Aby výpověď podepsal jen jeden z rodičů, neumožňuje žádná jiná stavební spořitelna. Jistou výjimku má ještě RSTS. V případě, že rodič po výpovědi převede celou naspořenou částku na jiný či nový účet dítěte vedený u téže spořitelny, stačí také podpis zákonného zástupce uvedeného na smlouvě.

"Postup Stavební spořitelny České spořitelny je v souladu s platnými právními předpisy a je jejím obchodním rozhodnutím, které se jí v praxi osvědčilo," uvedla Zdenka Blechová z firemní komunikace spořitelny. Podle Blechové Buřinka uplatňuje striktnější postup, tj. vyžaduje souhlas soudu, jen v některých složitějších případech.

Úvěr k "dětské" smlouvě

Na "dětskou" smlouvu je sice teoreticky u všech stavebních spořitelen možné čerpat jak překlenovací úvěr, tak standardní úvěr ze stavebního spoření, ale většinou jen se souhlasem opatrovnického soudu. Bez souhlasu opatrovnického soudu některé stavební spořitelny ke smlouvě nezletilého neposkytnou žádný úvěr, jiné vám půjčí jen několik desítek tisíc korun (podrobně viz tabulku) a stanoví i další podmínky, např. již zmiňovaná Raiffeisenka nevyžaduje rozhodnutí opatrovnického soudu u řádného úvěru do 70 000 Kč včetně, ale úvěr musí být řádně splacen do doby zletilosti dítěte, manželé nesmí být rozvedeni a úvěrovou smlouvu podepíší oba.

Pokud spořitelna či opatrovnický soud čerpání úvěru povolí, rodiče jsou zapsáni jako spoludlužníci. Ale opatrovnický soud může čerpání úvěru i zamítnout, nejsou stanovena žádná definitivní pravidla. Zatímco někde místně příslušný soud konkrétní úvěr schválí, soud působící jinde by stejnou žádost zamítl. Záleží také na věku dítěte, opatrovnické soudy mají největší problém s úvěry, které mají být čerpané na starší děti. Pokud by totiž jejich rodiče v budoucnu přestali úvěr splácet, po dovršení 18 let věku by nesplacený dluh přešel na "dítě". Především v těchto případech, na základě žádosti spořitelny, jednoho z rodičů nebo např. v  případě vyšších úvěrů, může soud stanovit tzv. kolizního opatrovníka.

Tento opatrovník má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z jeho úvěru. Opatrovníkem nemůže být ani jeden z rodičů dítěte, ale může to být např. prarodič nebo pracovník městského úřadu. Opatrovník zastupuje dítě u opatrovnického soudu, uzavírá a podepisuje za něj úvěrovou smlouvu, zástavní smlouvu, předkládá a podepisuje platební příkazy apod. Rozhoduje však jen v rámci oprávnění, které se mu dostalo u soudu.

Jaká zvýhodnění nabízejí spořitelny nezletilým

Jak je zřejmé z níže uvedené tabulky, každá stavební spořitelna v současné době poskytuje nezletilým nějaké zvýhodnění. Pokud chcete smlouvu dítěti uzavřít v každém případě, je prémie jistě příjemná. Ovšem v případě, že by měla být hlavním důvodem k uzavření "dětské" smlouvy, je třeba zvážit, zda např. tisícikorunová prémie převáží případné výše zmíněné starosti s výpovědí a vyřizováním případného úvěru.

Parametry dětských smluv u jednotlivých stavebních spořitelen
Zvýhodnění pro nezletilé Překlenovací úvěr bez schválení opatrovnickým soudem (OS) Standardní úvěr bez schválení opatrovnickým soudem (OS)
Raiffeisen stavební spořitelna (profil, názory) do 3 let věku dítěte (produkt Batole) poplatek za uzavření smlouvy jen 0,2 % z cílové částky (CČ), max. CČ 160 000 Kč + dárek smlouvy uzavřené od 1. 9. 2005 pouze se souhlasem OS do 70 000 Kč, splacení úvěru do dosažení plnoletosti dítěte, nerozvedené manželství, podpis obou zákon. zástupců

Modrá pyramida stavební spořitelna
(profil, názory)

do 18 let MOPY konto, prémie 1 000 Kč, podmínkou min. CČ 180 000 Kč + 3 měsíční vklady; splní-li stejné podmínky jeden z rodičů, MP připíše na účet dítěte dalších 1 000 Kč do výše 20 000 Kč do výše 20 000 Kč
Wüstenrot stavební spořitelna (profil, názory) do 15 let produkt Kamarád, pevná CČ 150 000 Kč, při vkladu 1 500 Kč ve stejném kalendářním roce bez poplatku za uzavření souhlas OS nutný vždy souhlas OS nutný vždy
Stavební spořitelna České spořitelny (profil, názory) pro novorozence z roku 2006, prémie max. 3 000 Kč podle výše CČ (3 000 Kč odpovídá CČ 300 000 Kč), podmínkou vklad min. 5 % z CČ do 12 měsíců od data uzavření smlouvy souhlas OS nutný vždy souhlas OS nutný vždy
Českomoravská stavební spořitelna (profil, názory) do 18 let první smlouva poplatek za uzavření jen 0,5 % z CČ, max. 1 500 Kč, tzn. při CČ 300 000 Kč souhlas OS nutný vždy souhlas OS nutný vždy
HYPO stavební spořitelna (profil, názory) do 18 let 50 % sleva z poplatku za uzavření, podmínkou min. CČ 250 000 Kč + smlouva jednoho z rodičů u HYPO do výše 5 000 Kč do výše 5 000 Kč

Uzavřeli jste svému dítěti smlouvu o stavebním spoření? U které stavební spořitelny a proč? Máte nějakou osobní zkušenost s vyřizováním úvěru na "dětskou" smlouvu?

Podpojištění řeší kalkulačka

Podpojištění řeší kalkulačka

Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+16
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 27 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

29. 6. 2006 23:05, axel

Jednak musím konstatovat, že tvrzení v článku, že "opatrovnické soudy jsou zřízeny u krajských soudů" je naprostý nesmysl. Opatrovnické soudy nejsou zvláštními druhy soudů, jejich úlohu plní každý okresní soud, jehož místní příslušnost se zásadně řídí místem, v němž má dítě na základě dohody rodičů stálé (faktické) bydliště. Ke krajskému soudu se opatrovnická věc může dostat jen pokud by bylo proti rozhodnutí okresního soudu podáno odvolání.
Pokud se jedná o praktiky stavebních spořitelen, musím říci, že mám silné pochybnosti o tom, že ČMSS postupuje správně. Vzhledem k tomu, že dítě je zásadně oprávněn zastupovat jako zákonný zástupce každý z rodičů, nemá podle mne rozlišování mezi tím, který z nich zrovna dítě zastupuje, zákonný podklad a ČMSS by podle mého tuto praktiku u soudu neobhájila.
Konečně by si pak každý měl uvědomit, že ač je zákonným zástupcem svého dítěte, občanský zákoník (§28) mu ukládá, aby k nakládání s majetkem zastupovaného, jež není "běžnou záležitostí", měl vždy souhlas soudu.

+87
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

29. 6. 2006 23:41, Docent

Nezlobte se, ale já tam nikde 160 kKč ani jinou cifru nevidím... A pokud to tam nevidí pět ze šesti stavebních spořitelen a jedna ano, tak je to poněkud zvláštní, ne? A rovněž zvláštní (či spíše sprosté a neseriózní, což ovšem u RSTS nepřekvapí) je, že na to neupozorní při zakládání smlouvy na cílovou částku vyšší než oněch 160 kKč...

Zobrazit celé vlákno

-9
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (27 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Pověry a mýty o úvěrech na bydlení

16. 6. 2006 | Kateřina Boušová | 1 komentář

Pověry a mýty o úvěrech na bydlení

Myslíte si, že stavební spořitelny vám nepůjčí vyšší částku a že stavební spoření je dobré leda na rekonstrukce? Domníváte se, že hypotéku můžete předčasně splatit bez sankce? Jste... celý článek

Státní podpora: stavební spořitelny už s připisováním neotálejí

3. 5. 2006 | Kateřina Boušová

Státní podpora: stavební spořitelny už s připisováním neotálejí

Kdy vám na účet stavebního spoření přijdou zálohy státní podpory? Jak si připsání můžete zkontrolovat, když banky neposílají výpis? Jak a kdy případně reklamovat? Na jak vysokou podporu... celý článek

Porodné podle ČSSD vytvoří trh s dětmi

20. 4. 2006 | Pavel Vrecion

Porodné podle ČSSD vytvoří trh s dětmi

ČSSD předložila návrh na zvýšení porodného na 60, 90 a 120 tisíc Kč za první, druhé a třetí dítě. Vypadá to, že předloha je nekriticky přijímána, přitom je založena na zcela nepodložené... celý článek

Sociální dávky plné změn: předvolební pomoc rodinám s dětmi

28. 3. 2006 | Ludmila Řezníčková

Sociální dávky plné změn: předvolební pomoc rodinám s dětmi

Volby už jsou za dveřmi, a tak se v sociální oblasti horečně schvalují zákony, které mají občany "ohromit" ještě před červnem. Zvyšuje se porodné a rodičovský příspěvek a zabraňuje... celý článek

Rodičovský příspěvek doznal změn i zmatků

21. 2. 2006 | Ludmila Řezníčková | 9 komentářů

Rodičovský příspěvek doznal změn i zmatků

Za jakých podmínek mají letos matky či otcové nárok na rodičovský příspěvek? Kolik peněz mohou nově získat? Jak si lze na rodičovské přivydělávat? Jak je to s možností získat rodičovský... celý článek

Partners Financial Services