Revoluční změny v dědictví: závěť podle nich můžete sepsat už teď

Petra Dlouhá | rubrika: Co se děje | 30. 1. 2013 | 13 komentářů
Držíte otěže svého života pevně v rukou? Jenže co po smrti? Co mi po tom? řeknou jedni. Pro jiné životní partie smrtí nekončí. Esa z rukávu se můžou tahat i po ní. Od roku 2014 budou naše posmrtné kompetence výrazně posilovat. Závěť podle nich můžete sepsat už teď. Přinášíme přehled novinek.
Revoluční změny v dědictví: závěť podle nich můžete sepsat už teď

S trochou černého humoru se dá říci, že v dnešní době má člověk po smrti poměrně svázané ruce. Zvlášť když máte děti. Pokud jste majetky nerozdali ještě za života, musíte počítat s tím, že vaše milenka pravděpodobně nedostane ani na autobus a váš papoušek skončí i se svou klíckou kdesi v internetové aukci. Nařizovat toho svým potomkům po smrti moc nemůžete. Tedy – můžete. Ale oni si z toho nemusí nic moc dělat.

„Současná právní úprava dědického práva je naprosto nedostatečná, protože nedává zůstaviteli téměř žádný manévrovací prostor. To se změní. Podle nové právní úpravy budou moci zůstavitelé například zavázat dědice k plnění různých příkazů a podmínek, budou-li chtít dědictví získat,“ říká Petr Bezouška z advokátní kanceláře PRK Partners.

Občanský zákoník 2014

Jaké změny přináší nový občanský zákoník? Sledujte náš speciál!

Občanský zákoník 2014

Závěť podle nových pravidel můžete sepsat už teď. Rozhodující ovšem bude, kdy zemřete.

„Člověk může již nyní sepsat závěť podle ustanovení nového občanského zákoníku, který nabude účinnosti až ke dni 1. ledna 2014. Sepíše-li ovšem člověk závěť dle ustanovení nového občanského zákoníku a zemře před 1. lednem 2014, použije se pro dědění současný občanský zákoník,“ potvrdil nám ředitel tiskového odboru ministerstva spravedlnosti Robert Schuster. Pokud tedy například připojíte k závěti podmínky, které nový občanský zákoník umožňuje, a zemřete ještě v roce 2013, nebudou mít právní následky. „Zemře-li však zůstavitel po 1. lednu 2014 a bude-li jeho sepsaná závěť sice odporovat dnešním ustanovením občanského zákoníku, ale vyhovovat ustanovením nového občanského zákoníku, bude platná,“ dodal Robert Schuster.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Privilegovaná závěť

Nový občanský zákoník zná tři typy privilegované závěti:
  • závěť ústní před třemi svědky (omezená platnost závěti na dva týdny)
  • závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nalézá (omezená platnost závěti na tři měsíce)
  • závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla, ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR (omezená platnost závěti na tři měsíce)

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Závěť: v krajní situaci i ústně

První zásadní novinka spočívá v tom, že od roku 2014 závěť budete moct uzavřít i ústně – a to formou takzvané privilegované závěti. Využít ji ovšem mohou pouze lidé, kteří se ocitnou v situaci ohrožení života, a nemohou si tedy obstarat závěť obvyklým způsobem. Jde třeba o živelné pohromy, války nebo autonehody. Pokud přežijete, bude taková závěť platit pouze dva týdny od pořízení. Privilegovaná závěť podle nového občanského zákoníku může nabývat tří forem – najdete je v boxu.

Nový občanský zákoník pamatuje také na ochranu člověka, který závěť uzavírá. Ten, kdo při jejím uzavření nějak působil – například jako svědek – bude muset zachovat o obsahu poslední vůle mlčenlivost. „Poruší-li tuto povinnost, odčiní zůstaviteli újmu, kterou mu způsobil,“ vysvětluje ministerstvo spravedlnosti.

Od příštího roku také nebude nezbytnou podmínkou platnosti závěti přesné zdeúřední datování. „Při striktním výkladu zákona, je dnes často dovozováno, že v závěti musí být datum uvedeno přesným označením dne, měsíce a roku (24. 12. 2007). Jestliže jej uvede zůstavitel jiným způsobem (na Štědrý den roku 2011), je závěť podle současného práva celá neplatná, což jistě není v souladu s jeho vůlí,“ objasňuje ministerstvo.

Můžete si klást podmínky

Pokud nedostuduješ, mé peníze neostaneš. Jestli se pěkně nepostaráš o Alíka, na chalupu zapomeň. A jestli si vezmeš toho svýho Lojzu, vydědím tě úplně. Podmínky v závěti si přirozeně můžete klást, jaké chcete, nikdo je však dodržovat nemusí. Podle současného občanského zákoníku totiž „podmínky připojené k závěti nemají právní následky“. Docela jinak to bude od začátku příštího roku. Ten totiž možnost klást si v závěti podmínky a udělovat ještě ze záhrobí příkazy připouští. „Nebudou ale smět zasahovat do záležitostí osobní povahy dědice či vést k jeho zřejmému obtěžování svévolí zůstavitele. Nebude dovoleno, aby zůstavitel nutil dědice například k uzavření sňatku. Nepřípustné budou i svévolné podmínky typu účasti na maratónském běhu a podobně,“ vykládá právník Petr Bezouška. O tom, zda podmínky a nařízení jsou či nejsou oprávněné, bude v případě potřeby rozhodovat soud. A nebude to tak docela jednoduché. Tak například – pokud vám babička uloží postarat se o jejího stařičkého Alíka, kterého milovala jak syna, budete jí muset vyhovět: tedy pokud budete chtít dědit. Pokud si ale zákeřná tetička pořídí tři psy bojového plemene na smrtelné posteli – jen aby vám zavařila, mohl by to soud vyhodnotit jako šikanu.

Jak se dědí ze zákona


  • 1. skupina: děti, manžel (nebo registrovaný partner). Každý dědí rovným dílem. Když nedědí některé dítě, dědictví přechází stejným dílem na jeho děti a další potomky.
  • 2. skupina: když nedědí potomci, dědí manžel nebo partner, rodiče nebo osoby žijící s zemřelým nejméně po dobu jednoho roku před smrtí ve společné domácnosti. Manžel nebo partner dědí nejméně polovinu dědictví, jinak se dědí rovným dílem.
  • 3. skupina: sourozenci a ti, kteří se zemřelým žili před jeho úmrtím déle než jeden rok. Když nedědí sourozenci, rovným dílem dědí jejich děti.
  • 4. skupina: prarodiče a jejich potomci (tedy strýcové, tety), rovným dílem.

Dvě nové dědické skupiny od roku 2014

  • 5. skupina: prarodiče rodičů zůstavitele (čili praprarodiče zemřelého)
  • 6. skupina: potomci zůstavitelových prarodičů (čili strýcové a tety zůstavitele a jejich potomci – čili sestřenice a bratranci)

Stát schramstne míň

Pokud závěť nesepíšete, dědí se takzvaně ze zákona. Dědicové jsou dnes rozděleni do čtyř dědických skupin. Pokud se v nich žádný dědic nenajde, dědictví propadne jako odúmrť státu. Nový občanský zákoník okruh osob, které mohou dědit ze zákona, rozšiřuje na šest skupin. „Nově jsou do okruhu zákonných dědiců zařazeni zůstavitelovi praprarodiče nebo sestřenice a bratranci,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti.

Lepší šance pro družky a milenky

Družky, partnerky, přítelkyně, milenky a ostatní více či méně spřízněné duše, se kterými nejste zákonně spjati, budou mít od příštího roku větší šanci něco podědit.

Dnes platí, že potomci zemřelého jsou takzvanými neopomenutelnými dědici – čili s výjimkou vydědění (které však má velice přísná pravidla) potomky nemáte šanci z dědictví prostřednictvím závěti vyškrtnout. Nezletilý potomek vždy musí dostat celý svůj zákonný podíl. Zletilý aspoň jeho polovinu. Například: pokud nejste ve stavu manželském a máte pouze nezletilého potomka, nemůžete odkázat majetek nikomu jinému než jemu. Pokud máte zletilého potomka, musí z vašeho majetku dostat aspoň polovinu. Nový občanský zákoník zůstaviteli (čili zemřelému) docela rozvazuje ruce. „Snižuje se rozsah práva nepominutelných dědiců na jejich zákonný dědický podíl. V případě nezletilého potomka jsou to tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu a v případě zletilého potomka pak čtvrtina zákonného dědického podílu,“ objasňuje ministerstvo spravedlnosti.

Nově také odkaz

Příští rok se do našeho dědického práva vrátí institut odkazu. „V dědickém právu se obecně uplatňuje princip univerzálního dědického nástupnictví, což znamená, že dědic nastupuje nejen do zůstavitelových práv, ale i do povinností. Odkaz je výjimkou z tohoto pravidla,“ uvádí ministerstvo spravedlnosti. Zatímco nabytí dědictví musí potvrdit dědici soud, odkaz může proběhnout bez soudu, přímo. Na základě odkazu může být určitému člověku vydána konkrétní věc či několik věcí určitého druhu, nebo zřízeno nějaké konkrétní právo. Ukažme si to na příkladě. O vaši babičku před smrtí pečovala také její sousedka a babička se jí za to chtěla odvděčit. Protože jí sousedka několikrát pochválila její broušené sklo, rozhodla se jí ho babička odkázat: čili ustanovila jí jako odkazovníka. Výhodou odkazu je, že sousedka nebude zahrnuta mezi dědice: čili neubude účastníkem dědického řízení a bude tak ušetřena průtahů a případných neshod v rámci dědického řízení. Zároveň je automaticky zproštěna povinnosti přispět na úhradu případných babiččiných dluhů.

Čtenáři doporučují

Jak odkazovat, jak dědit

Dědictví nemusí vždycky potěšit. Přečtěte si, jak je to s dědickou daní, s dědictvím hypotéky – a vůbec, kdy je lepší držet věci pevně v rukou a sepsat závěť.

Štafeta se předá dál

Cesty osudu jsou nevyzpytatelné, a tak nikdo z nás nemůže tušit, který z dědiců nás nakonec přežije. Proto budeme mít i my od roku 2014 možnost, která je ve většině evropských zemí běžná: využít dědické substituce, což jednoduše znamená určit v závěti také náhradníky. Vedle obecného náhradnictví budeme moci využívat také takzvané svěřenecké nástupnictví. To nám umožní přikázat dědici, aby dědictví, které po nás získal, po své smrti (nebo v jiném konkrétním případě) převedl na svěřeneckého nástupce (čili následného dědice), kterého jsme v závěti určili.

Dluhy v plné výši

Novinka, která dědice příliš nepotěší, spočívá v tom, že zatímco dnes ručíte za dluhy zemřelého jen do výše dědictví, od příštího roku za ně budete ručit v plné výši a budete je muset případně doplatit ze svého. Pokud tedy dědictví přijmete – možnost odmítnout ho přirozeně zůstává zachována. Ministerstvo spravedlnosti motivoval ke změně fakt, že dědicové často přiznají jako pozůstalost pouze nemovité věci, řadu cenných movitých věcí (jako jsou šperky nebo obrazy) zatají a věřitele zemřelého tak ošidí.

Svou šanci však dědici dostanou. „Jistě není v určitých případech vhodné, aby dědic byl povinen k úhradě dluhů nad rozsah nabytého majetku. Je mu proto zákonem poskytnuta ochrana, spočívající v možnosti ohraničení rozsahu povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti,“ uvádí ministerstvo. Jestliže uplatníte právo vyhradit si soupis pozůstalosti vyhotovený notářem, budete muset zaplatit dluhy zemřelého jen do výše dědictví. Pokud ale v soupisu něco z dědictví zatajíte a věřiteli se to podaří prokázat, padnou na vás dluhy v plné výši.

Dědictví se můžete zříct předem

Od příštího roku také bude možné, abyste se svého dědictví vzdali ještě před smrtí zůstavitele – a to formou písemné smlouvy. Hodit se to může třeba v případě, kdy rodiče vašemu bratrovi ještě za života nechají dům a dohodnou se s ním, že veškeré další dědictví po jejich smrti připadne vám: čili bratr se dalšího dědictví ještě za jejich života zřekne. Dosud to možné nebylo.

Stejně tak bude od roku 2014 možné vzdát se dědictví po smrti zůstavitele ve prospěch druhého dědice. Podle současných pravidel můžete sice dědictví odmítnout, ovšem nikoli ve prospěch konkrétní osoby. Pokud se ovšem dědictví vzdáte ve prospěch někoho jiného, ale zemřelý vám v závěti cosi přikázal nebo vám určil nějakou podmínku, platí pro vás tyto povinnosti dál.

Anketa

Zdědili jste něco, co by stálo za řeč?

Dědická smlouva

Nový občanský zákoník do českého práva vrací také institut dědické smlouvy – kterou na rozdíl od závěti podepisují dvě strany. Jedná se zkrátka o dohodu, kterou zůstavitel uzavře s dědicem ještě za života. Hodit se může třeba v situaci, kdy už dědeček nezvládá péči o provoz domu, ale rád by v něm dožil – může ho tedy dědickou smlouvou odkázat vnukovi a zároveň si vymínit, že ho dotyčný nechá v domě dožít a bude platit jeho provoz. 

Kalkulačka daně dědické

A ještě je tu jedna nemilá věc... na některé z dědiců tu čeká ještě finanční úřad...

Pozor!
Při počítání dědické daně jsou skupiny dědiců definovány poněkud jinak než pro rozhodování o pořadí dědiců. Nenechte se zmást, případně nahlédněte do zákona o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, který najdete na Peníze.cz.

Kalkulačka pro výpočet dědické daně.

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+88
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 13 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 10. 2016 9:41, Dana 25.10.2016

Taky by me nenapadlo, ze si koupime s manzelem za sve poctive vydelane penize dum /nikdo nam neprispel/ ani vydelecne cinne deti a ted kdyz manzel zemrel ja detem budu vyplacet dedictvi ze sveho uboheho duchodu, co to je za spravedlnost ? Deti nepomohly ani nehnuly brvou a ted se hlasi o dedictvi, maji vubec moralni kodex ? Nedej boze, abych se ze sveho domu a trvaleho bydliste musela vystehovat do domova duchodcu a dum prodat. Je tohle nejaka spravedlnost ?

+8
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

22. 2. 2015 23:52, MAt

proste se ho muzete vzdat je jedno v jake jste situaci

Zobrazit celé vlákno

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (13 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Máte strach, že váš pohřeb nebude stát za to? Pojistěte si ho!

1. 11. 2012 | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Máte strach, že váš pohřeb nebude stát za to? Pojistěte si ho!

Dušičky. Čas, kdy si připomeneme blízké, kteří už s námi nejsou, a kdy si zas uvědomíme vlastní pomíjivost. Bude si někdo připomínat taky mě? Přijde se se mnou někdo rozloučit a bude... celý článek

Pojištění: Žijeme déle, ale nesmrtelnost je pořád daleko

25. 10. 2012 | redakce Peníze.CZ | 3 komentáře

Pojištění: Žijeme déle, ale nesmrtelnost je pořád daleko

Přinášíme další z infografik na téma pojištění. Slova jsou zbytečná, když máte pár čísel a obrázky. Pojišťovací orbis pictus, díl třetí.

Dnes neumírej! Jak se bude dědit od roku 2014?

6. 8. 2012 | Barbora Buřínská | 2 komentáře

Dnes neumírej! Jak se bude dědit od roku 2014?

Může se dnes člověk spolehnout na to, že pozůstalí po jeho smrti vykonají veškerá jeho přání? Většinou nemůže a to hodlá změnit nový občanský zákoník, který vstupuje v platnost 1. ledna... celý článek

Umřít? Při dnešních cenách? Kolik stojí poslední cesta

26. 10. 2011 | Petra Dlouhá | 23 komentářů

Umřít? Při dnešních cenách? Kolik stojí poslední cesta

Na poslední cestu se jednou vydáme každý. Někdo balí kufry dlouho dopředu, někdo nemá na lístek a cestuje na státní útraty. Tak jako tak platí, že i smrt dnes přijde draho.

Odměňte hodné, ztrestejte zlobivé! Jak na poslední vůli

6. 5. 2011 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Odměňte hodné, ztrestejte zlobivé! Jak na poslední vůli

Ještě neoschly slzy a dcery už se přetahují o starožitné talíře. Snacha v našem norkovém kožichu láduje do kapes rodinné šperky a synek shání klíčky od veterána v garáži… Dědictví.... celý článek

Partners Financial Services