Jak drahé je dědictví

Jak drahé je dědictví
Zdědili jste auto, chalupu nebo dokonce luxusní vilu na Bahamách po bohatém strýčkovi a nevíte si rady s dědickou daní? Poradíme vám. Přečtěte si, kdy musíte podat daňové přiznání, z jakého majetku daň zaplatit, jak funguje dědické řízení a hlavě kolik zaplatíte státu či notáři.

Dědická daň je spolu s daní darovací a daní z převodu nemovitostí takzvanou daní převodovou. Všechny tyto tři daně jsou společně upraveny v zákoně 357/1992 Sb. Povahově se jedná o jednorázové majetkové daně. Nedaní se ale majetek jako takový, ke zdanění majetku dojde jen v případě, že se stane součástí dědictví.
Za dědění označujeme přechod majetkových a jiných práv na základě smrti tzv. zůstavitele (tedy původního majitele majetku). Majetek lze dědit ze zákona, ze závěti nebo oběma způsoby najednou. 

Dědická daň z movitého majetku podle státního občanství a trvalého pobytu zemřelého
Jestliže zůstavitel v době své smrti
 • Byl občanem České republiky a měl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z celého jeho movitého majetku bez ohledu na to, zda se tento majetek nachází v tuzemsku nebo v cizině,
 • Byl občanem České republiky a neměl trvalý pobyt v tuzemsku, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku,
 • Nebyl občanem České republiky, vybírá se daň z jeho movitého majetku, který se nachází v tuzemsku.

Předmětem dědické daně je nabytí majetku děděním. Daní se veškerý majetek zemřelého, tedy nemovitosti (pozemky, byty a nebytové prostory) i movitý majetek včetně peněžních prostředků, cenných papírů nebo pohledávek.
Z nemovitostí, které se nacházejí na území České republiky, se daň platí vždy, bez ohledu na státní občanství nebo bydliště zemřelého. Jinak je to s nemovitostmi nacházejícími se v cizině: z těch se dědická daň nevybírá.
U movitého majetku rozhoduje o tom, zda bude či nebude předmětem daně jednak státní občanství zemřelého a jednak to, zda měl či neměl v době své smrti trvalý pobyt na území České republiky (viz sloupek).

Dědické řízení

Řízení o dědictví probíhá vždy před soudem. Soud jej zahajuje okamžitě poté, co se dozví o úmrtí, ať už od matričního úřadu, nebo z jiného zdroje. Účastníky řízení jsou ti, u nichž se předpokládá, že by mohli být dědici, případně stát, pokud takovéto osoby neexistují. Pokud měl zemřelý pohledávky, jsou účastníky i jeho věřitelé a v určitých případech i ten, kdo zemřelému zařídil pohřeb.

V dědickém řízení se majetek, který je předmětem dědění, ocení. Také se připraví všechny potřebné podklady pro vydání usnesení soudu: zjistí se, zda existuje závěť, provede se soupis majetku a dluhů zemřelého. Posledními zmiňovanými úkony soud pověří notáře. Notář také podá návrhy na usnesení soudu a vyúčtuje svou odměnu. Úkony notáře jsou hrazeny dědicem (případně společně všemi dědici). Výše odměny notáře záleží na ceně majetku a pohybuje se v rozmezí 600 až bezmála 40 000 Kč (viz tabulka). Nakonec soud rozhodne o rozdělení majetku mezi dědice.

Odměna notáře v dědickém řízení
cena majetku odměna notáře
do 100 000 Kč 2%, nejméně však 600 Kč
nad 100 000 do 500 000 Kč 2000 Kč + 1,2 % z částky přesahující 100 tisíc
nad 500 000 do 1 000 000 Kč 6800 Kč + 0,9 % z částky přesahující 500 tisíc
nad 1 000 000 do 3 000 000 Kč 11300 Kč + 0,5 % z částky přesahující 1 milion
nad 3 000 000 do 20 000 000 Kč 21300 Kč + 0,1% z částky přesahující 3 miliony
nad 20 000 000 Kč 38 300 Kč
Pozn.: Notář si účtuje též další výdaje spojené s přípravou podkladů pro rozhodnutí soudu.

Základem daně je logicky cena majetku nabytého dědicem. Cenou majetku se přitom rozumí cena majetku určená soudním znalcem v dědickém řízení a může být snížena o tyto odpočitatelné položky:

 • Prokázané dluhy zůstavitele, které na dědice přešly zůstavitelovou smrtí,
 • Cenu majetku osvobozeného od daně dědické (viz dále v textu),
 • Přiměřené náklady spojené s pohřbem zůstavitele,
 • Odměnu a hotové výdaje notáře pověřeného soudem k úkonům v řízení o dědictví,
 • Dědická dávka prokazatelně zaplacená jinému státu z nabytí majetku v cizině, je-li tento majetek též předmětem daně dědické v tuzemsku.

Není dědic jako dědic

Pro účel výpočtu dědické daně jsou dědici zařazeni do tří skupin. Sazba daně závisí na tom, do které skupiny dědic patří. Obecně lze říci, že čím blíže jste měli k zemřelému, tím nižší daň musíte odvést.

Zařazení dědiců
I. skupina příbuzní v řadě přímé (např. děti, vnuci, rodiče, prarodiče) a manželé
II. skupina příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, dále pak manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele.
III. skupina ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Plátcem je každý z dědiců bez ohledu na to, zda dědil ze zákona nebo ze závěti. Pokud dědictví nabývá více osob, každý dědic hradí daň podle svého podílu. Daň musí uhradit i ten, kdo nedědí majetek jako takový, ale nechá si od ostatních spoludědiců svůj podíl vyplatit. Pokud se dědicem stane dítě nebo osoba nezpůsobilá k právním úkonům, jedná za ni její právní zástupce.
Nejbližší příbuzní zařazení do první skupiny, tedy manželé, děti, vnuci, rodiče a prarodiče, jsou sice ze zákona plátci daně, nicméně jsou od daně dědické osvobozeni a nemusí ani podávat daňové přiznání. Ostatní dědici daňové přiznání podávat musí, leda že by veškerý zděděný majetek byl od daně dědické osvobozen.

Přiznání se podává místně příslušnému finančnímu úřadu (podle místa bydliště zemřelého) do třiceti dnů ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí soudu o skončení dědického řízení. Daň je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru.

Sazba dědické daně
základ daně sazba daně pro dědice zařazené do II. skupiny sazba daně pro dědice zařazené do III. skupiny
od Kč do Kč
- 1 000 000 3,0 % 7,0 %
1 000 000 2 000 000 30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč, 70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 000 000 Kč,
2 000 000 5 000 000 65 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč, 160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 000 000 Kč,
5 000 000 7 000 000 185 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč, 520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 000 000 Kč,
7 000 000 10 000 000 285 000 Kč a 6,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč, 820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 000 000 Kč,
10 000 000 20 000 000 465 000 Kč a 7,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč, 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč,
20 000 000 30 000 000 1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč, 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 000 000 Kč,
30 000 000 40 000 000 1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč, 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 000 000 Kč
40 000 000 50 000 000 2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč, 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 000 000 Kč,
50 000 000 a více 3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč. 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 000 000 Kč.
Zdroj dat: zákon

Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru, výsledná daň se pak dělí dvěma a zaokrouhlí na celé koruny nahoru.

Z čeho se daň platit nemusí?

Jak jsme již uvedli, od daně dědické je osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v I. skupině. Příkladů je ale více:
Pokud dědická daň činí méně než 100 Kč, daňové přiznání se sice podává, ale vyměřenou daň správce daně nepředepíše a poplatník daň neplatí.
Dále jsou od dědické daně osvobozeny například:

 • Přechod movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu 1 roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zemřelého, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob II. skupiny 60 000 Kč a u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka,
 • Přechod vkladů na účtech u bank, peněžních prostředků a cenných papírů (platí zde stejné limity jako v předchozím případě),
 • Částky, které se podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem stávají předmětem dědictví,
 • Nabytí majetku Českou republikou (jedná se zejména o takzvanou "odúmrť", tedy případ, kdy neexistuje dědic, a kdy dědictví připadne státu),
 • Majetek odkázaný obcím a krajům,
 • Odkázaný majetek určený na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky,
 • Majetek odkázaný církvím,
 • Majetek odkázaný politickým stranám a politickým hnutím, určený na jejich činnost,
 • Majetek odkázaný nadacím nebo nadačním fondům.

Jak vidíte, ani dědění není v mnohých případech zadarmo, také obnáší spoustu času a administrativy. Zejména je ale často spojeno se ztrátou někoho blízkého, přejeme vám proto, abyste se s dědictvím po všech stránkách vypořádali co nejlépe.

Máte zkušenosti s dědickou daní? Kolik jste na ní odvedli? Jak dlouho ve vašem případě trvalo dědické řízení?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+36
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 40 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

18. 6. 2006 18:06, Alambic

Dedicke rizeni trvalo priblizne 8 mesicu a to jen proto, ze jsme se vsichni chteli dohodnout.
Akt prvni:
Bohuzel, to nebylo v planech pani "notarky", ktera systematicky odmitala jakekoliv dedicke dohody... Nakonec je sepisovali pravnici v jeji kancelari na "kolene" a to prosim, tak aby ta stara zenstina vse prepsala, jak se ma. Ten den pravnici vytvorili 4 dohody, z nichz az ta posledni nasla milosti v ocich nekompetentni notarky, jejiz znalosti nejsou aktualizovany nejmene od roku 85. V CZ neexistuje zadna povinnost pro notare drzet krok s dobou a aktualizovat sve znalosti??? !!!!!

Uz tady nekdo z Vas dedil po podnikateli, fyz. osobe? Podle ni si nejde rozdelit firmu, dohodnout se na podilech...

Navic projevila totalni nefundovanost v jednoduchem zapisu, kde nebyla schopna uvest spravne cislo parcely na ktere se nachazi dum, ci cislo bankovniho konta jednoho z dedicu, ktery si vybral svuj podil "cash"...

Pokud budu opet dedit v CZ , doufam, ze neskoncim v psych. lecebne! Ma sestra napr. zdedila majetek, ktery jsme mohli odprodat jiz prubehu dedictvi a to se souhlasem soudu (jednalo se o "opatreni"). Pani "notarce" tento fakt ponekud usel. Tak jako podstata financni rozvahy, kterou pro ni pripravil auditor.

Akt druhy: podavame stiznost na Notarskou komoru Ceske Republiky.

+84
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

20. 12. 2006 11:10, Jirka

Zemřela mi sestra která vlastnila polovinu domu. Za čtrnáct dní mi zemřela matka - neunesla smrt dcery. Za dědické řízení, které mělo dvě varianty 1. polovinu domu zdědí matka a po té já, nebo 2.polovinu domu zdědím rovnou. V prvním případě platím notářovi horentní sumu vypočtenou procenty z tržní ceny domu dvakrát (za matku a za sebe celkem 44000Kč) v druhém případě pouze jednou za sebe, ale platím daň státu, která je ještě vyšší než odměna notářovi(clkem cca 62000Kč). Na závěr připočtou i DPH 19%. Volba varianty je na dědici. Poctivec, který v tom "neumí chodit " a který si včas neobstará dlužní úpisy apod., aby snížil majetek, je prostě nucen zaplatit, protože je to podle vyhlášky Min.spravedlnosti. Je to nemorální a hnusné. V takových chvílích parazitují jak notáři tak stát na lidech, kteří jsou psychicky zdrceni. Státem podporované okrádaní občanů. Odměnu mají dostávat podle práce, ne podle toho o kolik nul se ve vysledku jedná. Nechápu, že se to všem zdá jako normální stav, kdo si takto rychle vydělá takový obnos?

-18
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (40 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

11. 11. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

Máte někdy pocit, že z nás úřady jen zbytečně tahají peníze? Přestáváte se ve změti nejrůznějších poplatků orientovat? Nový zákon o správních poplatcích navíc služby úřadů ještě zdražuje.... celý článek

Jak na daň z převodu nemovitostí

9. 11. 2004 | Vendula Hilkovičová | 28 komentářů

Jak na daň z převodu nemovitostí

Prodáváte či kupujete byt, dům nebo pozemek a nevíte si rady s daní z převodu nemovitostí? Kdo musí tuto daň zaplatit, v jaké výši a kdy a kam podat daňové přiznání? Jestli neznáte... celý článek

Jak hluboko šátrá státní ruka v naší kapse

12. 10. 2004 | Kateřina Havlíčková

Jak hluboko šátrá státní ruka v naší kapse

Měli jsme už mnohokrát možnost dočíst se o míře zdanění práce. Každý dnes už snad ví, že i pojistné na sociální a zdravotní pojištění je vlastně daň, ví i to (doufejme), že další daně-odvody... celý článek

Daním, daníš, daníme svůj příjem

27. 8. 2004 | Vendula Hilkovičová | 1 komentář

Daním, daníš, daníme svůj příjem

I když platit daně asi nikoho netěší, setkáváme se s nimi dnes a denně. Mezi ty, které se nás přímo dotýkají, patří i daň z příjmů fyzických osob. A protože opakování je matka moudrosti,... celý článek

Partners Financial Services