Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro sociálku. Poradíme, jak na to

Petra Dlouhá | rubrika: Jak na to | 15. 4. 2013 | 2 komentáře
Daňové přiznání je za námi. Teď by měli podnikatelé a živnostníci odevzdat přehledy správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Na Peníze.cz si můžete stáhnout potřebné formuláře a přečíst si, na co dávat pozor. První díl seriálu o přehledech OSVČ je tu – tentokrát se zaměříme na ten pro okresní správu sociálního zabezpečení.
Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro sociálku. Poradíme, jak na to

„Povinnost podat přehled o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných za rok 2012 se týká zhruba 1 200 000 podnikatelů, řemeslníků a živnostníků,“ říká mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová. Přehled musí odevzdat každý, kdo v roce 2012 vykonával samostatnou výdělečnou činnost – třeba i jen část roku. Dokonce i v případě, že se na vás nevztahuje povinnost podávat daňové přiznání.

Termíny

Čas na odevzdání formuláře máte do druhého května. Pokud tedy nevyužíváte služeb daňového poradce. V takovém případě pro vás platí jiný režim: přehled o příjmech a výdajích musíte sociálce dodat do prvního srpna. „Tuto skutečnost musí ovšem OSVČ oznámit příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ) do 30. dubna 2013,“ upozorňuje Jana Buraňová. Pokud nemáte povinnost podávat daňové přiznání, máte na odevzdání přehledu sociálce čas do konce července.

„V případě, že byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je možné podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2012 do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty,“ dodává Jana Buraňová.

Nejlepší věci jsou zadarmo

Stáhněte si formuláře

Jako vždy mají pro vás Peníze.cz připravené potřebné formuláře ke stažení. Zadarmo. Kdyby bylo na nás, bylo by toho na světě zadarmo mnohem víc. Úřad, v tomto případě Česká správa sociálního zabezpečení, vám ale zadarmo nic nedaruje, při vyplňování přehledu se musíte aspoň zapotit – nesmí to být žádná legrace. Proto taky k formuláři nabízíme taky pokyny, jak ho vlastně vyplňovat.

Jak přehled podat

Přehled lze podat na papíru nebo elektronicky. Formuláře ke stažení máte v boxu vpravo, návod na elektronické podání přímo na webu ČSSZ. Jedním z možných způsobů elektronického podání je využití datové schránky. Odeslat ho můžete buď do datové schránky vaší okresní správy sociálního zabezpečení, nebo do speciální datové schránky ČSSZ (ID 5ffu6xk) zřízené za tímto účelem. Využijete k tomu elektronický formulář ČSSZ, který najdete přímo na jejím webu. Ale pozor – v případě speciální datové schránky ČSSZ je možné k přehledu připojit nanejvýš jednu přílohu. Přehled lze elektronicky podat také prostřednictvím služby e-Podání přehledu OSVČ, v tomto případě je pro změnu nutný elektronický podpis.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Na co si dát pozor při vyplňování

Máte strach, že v přehledu pro sociálku uděláte botu? Vytiskněte si formulář a postupujte s námi krok za krokem.

V úvodu je třeba označit, že vyplňujete přehled řádný. Na opravný dojde teprve, když uděláte v prvně odevzdaném přehledu chybu nebo se dodatečně dozvíte skutečnosti, které bude třeba opravit.

V prvním oddílu by neměl být žádný zádrhel – vyplníte své identifikační a kontaktní údaje. Pokud si nevybavujete svůj variabilní symbol, zapátrejte ve starších vyúčtováních, která jste ze sociálky dostali. Případně se přeptejte přímo na sociálce.

V druhém oddíle vyznačte, jestli jste loni vykonávali samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, vedlejší nebo postupně jako obojí. Ale pozor, nezapomeňte, že jakmile jste účastni na nemocenském pojištění, započítává se vám v daném kalendářním měsíci samostatná výdělečná činnost vždy jako hlavní – i kdyby účast na pojištění trvala jen jeden den v tomto měsíci.

Sankce a pokuty

„Případné nedoplatky pojistného na sociální zabezpečení musí OSVČ zaplatit do osmi dnů od podání přehledu,“ upozorňuje mluvčí ČSSZ Jana Buraňová. V případě že Přehled o příjmech a výdajích OSVČ sociálce nedodáte a případné nedoplatky včas neuhradíte, začne vám nabíhat penále ve výši 0,05 procenta dlužné částky za každý den prodlení.

Další kolonky v oddíle zaškrtněte podle skutečnosti. Zmást by vás mohla snad jen poslední položka: účtování v hospodářském roce. Běžně OSVČ účtují v klasickém kalendářním roce, který trvá od 1. ledna do 31. prosince. Hospodářským rokem je účetní období, které trvá dvanáct měsíců, ale začíná prvním dnem jiného měsíce než je leden – většiny podnikatelů a živnostníků se to tedy netýká.

Ve třetím oddíle označte měsíce, ve kterých jste si dobrovolně platili nemocenské pojištění.

Ve čtvrtém oddíle vyznačte počet měsíců, kdy jste vykonávali vedlejší činnost, a zaškrtněte, z jakého důvodu. Tento důvod ovšem budete muset sociálce taky doložit. A to nejpozději do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy jste odevzdali přehled. Typicky se jedná o potvrzení o studiu u nezaopatřeného dítěte. V případě, že potvrzení včas nedodáte, bude vaše vedlejší výdělečná činnost automaticky posuzována jako hlavní. „K pozdějšímu doložení důvodu pro výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti nelze přihlédnout,“ upozorňuje mluvčí ČSSZ.

Neplatí to ale při výkonu zaměstnání zakládajícím účast na nemocenském pojištění a dále u nároku na rodičovský příspěvek, mateřskou, nemocenskou, invalidní a starobní důchod, který vám vyplácí přímo česká správa sociálního zabezpečení – v takovém případě úředníci vědí sami a nic dokládat nemusíte.

V pátém oddíle začínají skutečné počty. Pokud jste letos podávali daňové přiznání, vezměte si ho k ruce, ať si ušetříte práci. Vyplňte podle něj svůj daňový základ. Jednoduchá definice říká, že základ daně tvoří rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji, které prokazatelně vynaložila na jejich dosažení. V dalších kolonkách už budete muset počítat sami, počty se budou u každého lišit a hodně záležet bude na tom, jestli jste loni vykonávali hlavní, vedlejší nebo hlavní i vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Abyste neudělali botu, doporučujeme stáhnout si na Peníze.cz Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012, proklikat se k pátému oddílu a cifru do každého řádku vypočítat přesně podle uvedených instrukcí.

Na druhé straně formuláře nezapomeňte nahoře znovu vyplnit své rodné číslo.

V případě, že vám podle výpočtu v pátém oddílu vznikl přeplatek na sociálním pojištění za loňský rok, zvolte si v šestém oddíle, zda ho chcete využít na platbu dalších záloh nebo vrátit.

Anketa

Je přehled pro sociálku těžký formulář?

Nejčastější chyby

Správa sociálního zabezpečení upozorňuje

  • chybně uvedený počet měsíců hlavní nebo vedlejší samostatné výdělečné činnosti – OSVČ považují za zahájení činnosti už vydání živnostenského listu, nikoliv faktické zahájení výkonu činnosti,
  • chybně uvedená výše uhrazených záloh a doplatků,
  • nenahlášení vzniku důvodu pro výkon vedlejší činnosti, pokud chce být OSVČ považována za OSVČ vykonávající vedlejší činnost a nenahlášení zániku tohoto důvodu, jestliže k němu došlo v průběhu roku, za který podává přehled.

Zdroj: ČSSZ

Velmi důležitý je oddíl číslo sedm – vypočtete si v něm měsíční vyměřovací základ a především výši záloh pro letošní rok. Opět se vyplatí postupovat podle pokynů, na které jsme odkazovali již výše. Nezapomeňte, že od měsíce, kdy sociálce přehled odevzdáte, už musíte platit vyšší zálohy. Minimální zálohy na sociální pojištění při hlavní činnosti dosahují letos 1890 korun, respektive 1696 korun, jestliže jste vstoupili druhého pilíře a účastníte se důchodového spoření. Při vedlejší činnosti dosahuje minimální záloha 756 korun, respektive 679 korun. Platit ji ovšem musíte jen v případě, že váš daňový základ za loňský rok dosahoval alespoň rozhodné částky ve výši 60 329 korun. Více se o minimálních zálohách OSVČ pro rok 2013 dočtete v našem starším článku:

V osmém oddíle vyplníte informace o spolupracující osobě, pokud nějakou máte – většina OSVČ nevyplňuje. Devátý oddíl vám umožňuje, abyste se přihlásili k účasti na sociálním pojištění navzdory tomu, že jste loni vykonávali jen vedlejší činnost a váš daňový základ nedosáhl výše zmiňované rozhodné částky: 60 329 korun.

V případě, že nepodáváte řádný přehled, ale jedná se již o přehled opravný, uvedete v oddíle číslo deset, kdy jste se o změně dozvěděli a jaký je její důvod. Pokud podáváte řádný přehled, můžete tento oddíl rovnou přeskočit.

Když zjistíte, že váš vyměřovací základ byl vyšší, než jaký jste uvedli v původním (řádném) přehledu, musíte to sociálce oznámit do osmi dní od okamžiku, kdy se to dozvíte, a tuto skutečnost doložit (například prostřednictvím daňového přiznání). Rozdíl ve výši pojistného, které jste zaplatili a které jste zaplatit měli, pak musíte uhradit do osmi dnů od podání opravného přehledu.

V opačné situaci – tedy když zjistíte, že váš vyměřovací základ je nižší než jste uvedli v původním přehledu, máte na podání opravného přehledu víc času. Podat ho můžete do tří měsíců od chvíle, kdy zjistíte, že došlo k chybě nebo změně. Sociálka vám pak případný přeplatek vrátí.

V jedenáctém oddíle uvedete, zda se účastníte důchodového spoření – tedy zda jste vstoupili do druhého pilíře důchodového systému.

V poslední dvanácté části už nezbývá než uvést datum, počet příloh a podepsat se.

Propojeno

Zase minimální záloha? No to jste šikulové. Ale...

Je přirozené, když se živnostník snaží tlačit daně dolů. S trochou fištróna nebo dobrým daňovým poradcem se klidně dostane i na nulovou daň a minimální platby na zdravotní a sociální pojištění. Jenže ono to může mít i jisté nevýhody. Minimální odvody na sociálku znamenají například minimální důchod. Většinu nevýhod lez eliminovat. Pokud si je připustíme.

Více v seriálu Václava Valáška

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+3
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů

A tohle už jste četli?

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu. Poradíme, jak postupovat

17. 4. 2013 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro zdravotní pojišťovnu. Poradíme, jak postupovat

V pondělí jsme na Peníze.cz radili podnikatelům a živnostníkům, jak postupovat při vyplňování přehledu o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení, dnes se zaměříme na přehled,... celý článek

Proč to bez paušálů nejde aneb jak funguje kapitalismus

8. 4. 2013 | Petr Hampl | 42 komentářů

Proč to bez paušálů nejde aneb jak funguje kapitalismus

Diskuze o živnostnických paušálech, která v posledních dnech probíhá na Finmagu a Peníze.cz, ukazuje poměrně zásadní nepochopení jednak účetnictví, ale i toho, jak vlastně funguje politicko-ekonomický... celý článek

Kalkulačky 2013: čistá mzda, daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění a daňový bonus

23. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 5 komentářů

Kalkulačky 2013: čistá mzda, daň z příjmů, zdravotní a sociální pojištění a daňový bonus

Zajímá vás, jak vysoká bude letos vaše čistá mzda? Pak využijte naši kalkulačku, aktualizovanou pro rok 2013. Spočítejte si, kolik vám z platu ukrojí daň z příjmu, kolik spolkne zdravotní... celý článek

OSVČ. Minimální záloha na sociální pojištění a penze

17. 12. 2012 | Václav Valášek | 12 komentářů

OSVČ. Minimální záloha na sociální pojištění a penze

Jen minimální zálohy na sociální pojištění platí vysoké procento českých podnikatelů. Někteří na tom usilovně pracují se svými daňovými poradci, jiným nic moc jiného nezbývá. Nízké... celý článek

Nemoci a úrazy. Jak se může jistit živnostník s minimální zálohou na sociální pojištění

12. 12. 2012 | Václav Valášek | 10 komentářů

Nemoci a úrazy. Jak se může jistit živnostník s minimální zálohou na sociální pojištění

Spočítali jsme to podnikatelům, kteří platí minimální zálohy na sociální pojištění. Bez ohledu na to, jestli je to u nich věc nutnosti, či volby. Strašili jsme nulovou nemocenskou,... celý článek

Partners Financial Services