Placené volno. Na co máte nárok a jaká jsou pravidla

Zdeněk Bauer | rubrika: Když se řekne | 1. 2. 2024
Kdy vás musí zaměstnavatel omluvit v práci a naplno vám to proplatit? Co patří mezi důležité osobní překážky v práci? Tady je přehled.
Placené volno. Na co máte nárok a jaká jsou pravidla

Zdroj: Pleska / Dall-e

Některé situace, kdy má zaměstnanec nárok na pracovní volno s náhradou mzdy, popisuje přímo zákoník práce. Ohledně podrobností k „jiným důležitým osobním překážkám v práci“ pak odkazuje na nařízení vlády č. 590/2006 Sb., které stanoví jejich okruh a rozsah.

Podívejme se tedy na případy, kdy máte nejenom nárok na volno v zaměstnání, ale zároveň jde o volno – někdy za určitých podmínek – plně placené. Měli byste proto dostat 100 procent průměrného výdělku, počítaného z předchozího kalendářního čtvrtletí – stejně jako při proplácení dovolené. Budeme sice mluvit o mzdě (zjednodušeně řečeno v soukromé sféře), stejná pravidla ale fungují i pro plat (ve veřejné sféře).

Návštěva lékaře

Pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování související s výkonem práce: Jednoduché to je, když musíte jít k lékaři kvůli tomu, že to po vás chce zaměstnavatel, protože to vyplývá z příslušných předpisů nebo z rozhodnutí orgánu ochrany veřejného zdraví (ministerstva zdravotnictví či hygieniků). Ať už jde o pracovnělékařskou prohlídku, vyšetření nebo očkování souvisejícím s výkonem práce, máte nárok na náhradu mzdy. Samozřejmě, že jenom za nezbytně nutnou dobu – do ní se počítá i cesta, ale neměli byste si ji zbytečně prodlužovat něčím, co se zařizováním u lékaře nesouvisí.

Vyšetření nebo ošetření: Nárok na pracovní volno máte samozřejmě i při jiném (než výše popsaném) vyšetření nebo ošetření ve zdravotnickém zařízení. Jednou ze základních podmínek je, že ho nebylo možné provést mimo vaši pracovní dobu. Tahle podmínka by se měla posuzovat reálně – tedy podle skutečného stavu (závažnost vašeho případu, kapacitní možnosti lékaře, organizace jeho práce během týdne), ne pouze teoreticky (prostým pohledem na jeho ordinační hodiny, z nichž by třeba vyplývalo, že jednou týdně jsou o dvě hodiny delší než vaše pracovní doba).

  • Náhradu mzdy dostanete, jestliže takové vyšetření nebo ošetření bylo provedeno – zjednodušeně řečeno – v nejbližším zdravotnickém zařízení. Tedy takovém, které je nejblíže vašemu bydlišti nebo pracovišti zaměstnance, má smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou a je schopné poskytnout potřebnou zdravotní péči. Peníze dostanete za nezbytně nutnou dobu – když se tedy nikde zbytečně nezdržujete, měla by náhrada mzdy pokrýt celou vaši absenci včetně cesty.
  • Pokud jste si však vybrali jiné než nejbližší zdravotnické zařízení (podle zmíněné definice), máte nárok na proplacení jenom v takovém rozsahu, jako kdybyste využili to nejbližší. Prakticky: Když si mezi dvěma srovnatelnými lékaři vyberete toho, za nímž pojedete dvě hodiny, zatímco ten druhý ordinuje dvacet minut cesty od vašeho pracoviště či bydliště, může vám zaměstnavatel kromě samotného ošetření proplatit jenom těch dvacet minut cesty – ne dvě hodiny. Nárok na volno máte nicméně v obou případech, neomluvené absence se nebojte.

Darování krve: Nárok na placené volno máte, jestliže jste odběr krve nebo takzvanou aferézu nemohli uskutečnit mimo pracovní dobu. Zákoník práce výslovně píše nejenom o samotné době odběru a cestě tam a zpět, ale také o potřebném zotavení po odběru – maximálně ale do 24 hodin od začátku cesty k odběru. Pokud vám 24 hodin nestačí, museli byste prokázat, že delší doba je nezbytně nutná.

Podobně je to při darování dalších biologických materiálů. Odběr, cesta i zotavení by se mělo vejít do 48 hodin, přičemž lékař může tuto dobu s ohledem na konkrétní okolnosti jak zkrátit, tak prodloužit – maximálně na 96 hodin.

Doprovod rodinného příslušníka

Doprovod k lékaři: Na nezbytně nutnou dobu máte nárok na pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření – a to jak při náhlém onemocnění nebo úrazu, tak i k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení.

Podmínkou je, že doprovod byl nezbytný (to může potvrdit i lékař) a uvedené úkony nešly provést mimo pracovní dobu. Maximální délka volna může být jeden den. Využít ho může vždycky jenom jeden z rodinných příslušníků – tedy ne třeba oba rodiče dítěte.

Náhradu mzdy v takových případech dostanete jenom tehdy, když doprovázíte manžela, druha, dítě, vaše rodiče a prarodiče nebo rodiče či prarodiče vašeho manžela. U ostatních blízkých osob sice máte nárok na volno, ale ne placené.

A pozor: Pokud už čerpáte ošetřovné, nedostanete 100% náhradu mzdy, ale jenom nižší (60 %) dávku z nemocenského pojištění.

Najděte práci

Inzeráty ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě!

Nevíte, na jakou práci se hodíte? Udělejte si unikátní test pracovních předpokladů.

Doprovod zdravotně postiženého dítěte: Volno v zaměstnání vám musí dát, když doprovázíte zdravotně postižené dítě do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem. Totéž samozřejmě platí i pro cestu zpět. Nárok na volno má pouze jeden z rodinných příslušníků. Náhradu mzdy dostane za nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na šest pracovních dnů v kalendářním roce.

Pokud doprovázíte dítě do školského poradenského zařízení ke zjištění jeho speciálních vzdělávacích potřeb, máte sice nárok na volno (na nezbytně nutnou dobu a pouze jeden z rodinných příslušníků), ale už ne na náhradu mzdy.

Svatba

Na vlastní svatbu vám musí dát v práci dva dny volna, z toho jeden den k samotné účasti na svatebním obřadu. Náhrada mzdy však přísluší pouze za jeden den.

Když jde rodič na svatbu dítěte, má nárok na jeden den placeného volna. Také když pracující dítě jde na svatbu svého rodiče, má nárok na jeden den volna, ovšem neplaceného.

Narození dítěte

Při narození dítěte má zaměstnanec nárok na placené volno, ale jenom na nezbytně nutnou dobu:

  • k převozu manželky či družky do zdravotnického zařízení a zpět (s náhradou mzdy),
  • k účasti při porodu manželky či družky (bez náhrady mzdy).

Úmrtí, pohřeb

Až na tři dny placeného volna máte nárok při smrti vašeho manžela, druha nebo dítěte (dva dny při úmrtí, další den k účasti na pohřbu).

Pokud jde o pohřeb vašeho rodiče, sourozence, rodiče nebo sourozence vašeho manžela, jakož i manžela vašeho dítěte nebo manžela vašeho sourozence, máte nárok na jeden den placeného volna k účasti na pohřbu. A případně na další den placeného volna, jestliže obstaráváte pohřeb.

Na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na jeden den, vás v práci musí omluvit i při účasti na pohřbu vašeho prarodiče, vnuka, prarodiče vašeho manžela, případně i na pohřbu jiné (výše nejmenované) osoby, která s vámi v době úmrtí žila v domácnosti. Na další den pak máte nárok, jestliže obstaráváte pohřeb. Ve všech případech jde o placené volno.

Placené volno na nezbytně nutnou dobu můžete dostat i na pohřeb spoluzaměstnance. Tyto účastníky však určí zaměstnavatel buď sám, nebo v dohodě s odborovou organizací.

Dopravní problémy

Na náhradu mzdy nemáte nárok, když se nemůžete dostat do práce kvůli dopravním problémům – konkrétně při nepředvídaném přerušení dopravního provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků. Pracovní volno vám zaměstnavatel musí dát jenom na nezbytně nutnou dobu, pokud jste včas nemohli přijet jiným přiměřeným způsobem.

Výjimka se týká těžce zdravotně postižených: pokud takový zaměstnanec nemůže z povětrnostních důvodů přijet na pracoviště „nehromadným dopravním prostředkem, který používá“, má nárok na placené volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na jeden den.

Stěhování

Při stěhování máte nárok na placené volno jenom tehdy, když je přestěhování v zájmu zaměstnavatele (o čemž pochopitelně rozhoduje on). Jinak sice můžete dostat volno na nezbytně nutnou dobu, nejvýše na dva dny, ovšem bez náhrady mzdy. A pozor: pokud nemáte vlastní bytové zařízení, nemusíte dostat ani neplacené volno.

Úkony v obecném zájmu

Vedle darování krve a podobně máte nárok na placené volno i při jiných úkonech v obecném zájmu:

  • k výkonu funkce člena orgánu odborové organizace, zástupce zaměstnanců v dozorčí radě, funkce zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dalších pracovních funkcí vyjmenovaných v zákoníku práce,
  • k účasti na školení pořádaném odborovou organizací, a to v rozsahu pěti pracovních dnů v kalendářním roce, nebrání-li tomu vážné provozní důvody,
  • v souvislosti s brannou povinností, typicky při povolání na vojenské cvičení, podrobnosti stanoví zákoník práce (náhradu mzdy proplácí příslušný vojenský správní úřad)

Pracovní školení

Za účast na školení nebo jinou formu přípravy či studia máte nárok na placené volno, pokud jsou (nebo by měly být) v souladu s potřebou zaměstnavatele – tedy s cílem získat předpoklady stanovené právními předpisy nebo splnit nezbytné požadavky pro řádný výkon sjednané práce.

Volno na akce s dětmi

Na nezbytně nutnou dobu – maximálně na tři týdny – byste měli dostat volno na činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů, popřípadě středních zdravotnických pracovníků v táborech pro děti a mládež, a pro obdobné činnosti na sportovních soustředěních dětí a mládeže. Není to však automatické – zaměstnavatel může odmítnout, pokud mu brání vážné provozní důvody.

Chcete si splnit své sny? Investujte!

Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík.

Podmínkou pro získání až tří týdnů volna je, že jste nejméně po dobu jednoho roku před uvolněním pracovali soustavně a bezplatně s dětmi nebo s mládeží. Podmínka soustavné a bezplatné práce se nevyžaduje, jde-li o tábory pro zdravotně postižené děti a mládež.

Po dobu maximálně jednoho týdne v kalendářním roce bude takové volno placené. Náhradu mzdy místo zaměstnavatele proplatí stát prostřednictvím správy sociálního zabezpečení, a to maximálně do jedné stočtyřiasedmdesátiny průměrné hodinové mzdy v národním hospodářství. Pro rok 2024 je limitem částka 243,90 Kč za hodinu, takže při čtyřicetihodinové týdenní pracovní době může náhrada mzdy činit nejvýše 9756 korun. Limit od letoška výrazně klesl, o nových pravidlech jsme podrobně psali v samostatném článku

Aby stát proplatil náhradu mzdy, musí akci pořádat právnická osoba, která je ve veřejném rejstříku zapsaná nejméně pět let a práce s dětmi a mládeží tvoří podstatnou část její hlavní činnosti.

Co vám ještě proplatí

Kromě toho jsou i speciální situace, kdy mají zaměstnanci nárok na placené volno aspoň ve snížené částce. Patří sem nemocenské dávky, ošetřovné, dlouhodobé ošetřovné, mateřská a rodičovská dovolená nebo otcovská.

Něco úplně jiného pak je náhradní volno. Na to mají zaměstnanci nárok za přesčasy nebo práci ve svátek.

Nárok na neplacené volno

I když jste se nevešli do podmínek pro placené volno, můžete mít v určitých případech (řadu z nich už jsme zmínili) nárok aspoň na neplacené volno. O něj koneckonců můžete pořádat úplně kdykoliv – je pak ale plně na zaměstnavateli, jestli vám vyhoví.

Kdy máte nárok na neplacené volno a kdy to záleží jen na zaměstnavateli? Jak je to potom s odvody sociálního a zdravotního pojištění, nebo třeba s nemocenskou? Podrobný přehled najdete v dalším článku.

Fotogalerie: Kanceláře roku

Tady by chtěl pracovat každý. Nebo ne? Prohlédněte si oceněné projekty ze soutěže Kanceláře roku!

Zdroje obrázků najdete v galerii

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+29
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Změny v daňovém přiznání. Na co si dát letos pozor?

26. 2. 2024 | Petr Kučera

Změny v daňovém přiznání. Na co si dát letos pozor?

Které novinky se týkají už příjmů za rok 2023 a které se naplno projeví až za rok? Jedinou zásadnější změnou v aktuálním daňovém přiznání je zvýšení limitu, od něhož vzniká povinnost... celý článek

Pracovní dohody zase jinak. Ve hře jsou limity a rezervace

23. 2. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Pracovní dohody zase jinak. Ve hře jsou limity a rezervace

Od července mají platit nová pravidla u dohod o provedení práce. Počítají se zavedením dvou limitů, nad které se bude odvádět pojistné. Kvůli kritice z řad odborníků a zaměstnavatelů... celý článek

Pracující důchodci dostanou vyšší mzdu. Jurečka chystá novinku

21. 2. 2024 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Pracující důchodci dostanou vyšší mzdu. Jurečka chystá novinku

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce více pracujících důchodců, zvýší proto jejich finanční motivaci. Do návrhu důchodové reformy přidá slevu na sociální pojištění, která bude... celý článek

Daňové slevy. Tohle všechno vám může ušetřit peníze

19. 2. 2024 | Petr Kučera

Daňové slevy. Tohle všechno vám může ušetřit peníze

Jaké slevy můžete využít v daňovém přiznání za rok 2023? Kolik dělá základní sleva na poplatníka nebo na dítě? Tady je aktuální návod.

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

18. 2. 2024 | Vít Hradil | 5 komentářů

Největší smolař vládního balíčku. A kdo na něm naopak vydělá

Ekonom Vít Hradil ze společnosti Cyrrus ukazuje dopady konsolidačního balíčku na pana Smutného a paní Šťastnou. Extrémní smolaři mohou letos přijít až o 93 tisíc korun, naopak šťastlivci... celý článek

Partners Financial Services