Každoroční daňový kolotoč nabírá na rychlosti

Každoroční daňový kolotoč nabírá na rychlosti
Ačkoliv do posledního března zbývá ještě dost času, určitě nebude na škodu začít se přiznáním k dani z příjmů zabývat dříve. Vysvětlíme vám, co je nově zavedený "minimální základ daně" a poradíme, jak přiznání správně vyplnit a daň v pořádku odvést.

První, co musíte vědět, je, zda vůbec daňové přiznáni podáváte, nebo ne. Pokud jste zaměstnanec, většinou se vás povinnost podat daňové přiznání netýká. Je ale třeba splňovat několik podmínek: musíte mít příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků (funkčním požitkem jsou například platy poslanců a senátorů, příjmy za výkon funkce v orgánu obce a kraje, nebo v profesních komorách) vždy jen u jednoho zaměstnavatele, případně od více zaměstnavatelů postupně za sebou. U svého zaměstnavatele (případně u po sobě jdoucích zaměstnavatelů) je také nutné podepsat prohlášení k dani z příjmů. Další podmínkou je, že nemáte vedlejší příjmy, přesahující 6 000 Kč, vyjma těch, u kterých se vybírá daň srážkou (viz sloupek), nebo těch, které jsou od daně osvobozeny (např. příjem z prodeje rodinného domu, pokud nešlo o spekulativní prodej, příjem dávek sociálního zabezpečení nebo výhry v loterii nepřesahující 10 000 Kč).

Pokud výše uvedené podmínky nesplňujete – například jste měli příjem od více zaměstnavatelů najednou, pracovali na vedlejší pracovní poměr, pobírali odměny za činnost v dozorčích radách nebo představenstvech nebo pokud chcete uplatnit některé odpočitatelné položky (například úroky z úvěru ze stavebního spoření, nebo úroky z hypotečního úvěru), jako zaměstnanec vyplňujete daňové přiznání typu A.

Sbíráme "béčka"

Srážková daň

Srážková daň je stržena a odvedena rovnou u zdroje. Nefunguje u ní tedy princip záloha – vyúčtování. Příjem, který podléhá srážkové dani, je jakoby samostatným daňovým základem, z něhož se odvádí speciální sazba daně od 10 do 25 %. Srážkové dani podléhají například úroky z vkladu na vkladní knížce, dividendy nebo úroky ze směnek a dluhopisů, podíly na zisku, autorské honoráře do 3 000 Kč měsíčně, výhry v loterii nad 10 000 Kč, nebo příjmy z vedlejšího zaměstnání, jejichž výše po odvedení sociálního a zdravotního pojištění nepřesahují 3 000 Kč hrubého

Toto daňové přiznání musí odevzdat každý, jehož roční příjem podléhající dani z příjmu přesahoval 15 tisíc korun (tato hranice se oproti loňsku zvýšila o pět tisíc). Ovšem pozor, pokud jako živnostník vykazujete ztrátu, musíte daňové přiznání podat v každém případě, viz níže.

Jestliže samostatně podnikáte (pravidelně i nepravidelně), pronajímáte majetek, máte příjmy z investic, z autorských honorářů, nebo podobné příjmy, které nebyly zdaněny srážkovou daní hned u zdroje, vyplníte daňový formulář typu B. Předmětem daně jsou i příležitostné příjmy – například prodej vámi vypěstované zeleniny a ovoce, a to i pokud nejste samostatně hospodařící rolník, nebo výhry v loteriích vyšší než 10 tisíc korun, pokud z nich již nebyla odvedena srážková daň.

Postup při výpočtu daně

Základ daně je tvořen rozdílem mezi příjmy a výdaji. Příjmy zjistíme jako součet položek v paragrafu 6 – 10 zákona o dani z příjmů. Jedná se o příjmy ze závislé činnosti (§6), příjmy z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti (§7), příjmy z kapitálového majetku (§8), příjmy z pronájmu (§9) a ostatní příjmy (§10). Do výdajů se započítávají všechny částky, které bylo nezbytné vynaložit pro dosažení příjmů. Patří sem i odvody sociálního a zdravotního pojištění. Podle toho, jak velký je váš základ daně snížený o tzv. nezdanitelnou část daně nebo o odpočitatelné položky (viz dále), jste zařazeni do příslušného daňového pásma, podle kterého se určuje sazba daně.

Daňový formulář z vaší tiskárny!

Stáhněte a vytiskněte si formulář A i formulář B i s pokyny pro jejich vyplnění (pokyny Apokyny B).

Na zdaňovací období roku 2004 však pro nás zákonodárci připravili jednu novinku. Jedná se o tzv. "minimální základ daně". Týká se těch, kteří mají příjmy ze živností, ale i soukromých zemědělců. V podstatě jde o to, že tomu, kdo by vykazoval ztrátu, případně rozdíl mezi jeho příjmy a výdaji by byl nižší než určitá částka (letos 101 000 Kč), bude vyměřena takzvaná minimální daň. Výše minimálního základu daně bude pro každý rok jiná, jelikož se odvíjí od vyměřovacího základu pro důchodové pojištění. Pro zdaňovací období 2004 činí roční minimální základ daně 101 000 Kč. Možnost odpočtu daňové ztráty v následujících letech ale zůstává. Ztrátu si někdy lze odečíst i ve zdaňovacím období, ve kterém vznikla. Například tehdy, pokud má poplatník více příjmů najednou (například zaměstnání, podnikání a pronájem) a v podnikání vykáže ztrátu, může ji uplatnit v případě, že jeho příjmy ze zaměstnání a pronájmu tuto ztrátu převyšují. Ani zde však nelze ve výsledku klesnout pod minimální základ daně.

Ukažme si výpočet minimální daně na příkladu:

Živnostník vykáže ztrátu. Žádné jiné příjmy nemá, ale ze zákona je jeho minimální základ daně i přes ztrátu 101 000 Kč. Ten dále sníží o základní nezdanitelnou položku základu daně (předpokládejme, že neuplatňuje žádné jiné položky snižující základ daně) – 38 040 Kč (tzv. odpočet na poplatníka). Snížený základ daně tedy je 62 960 Kč, snížený základ daně po zaokrouhlení na celé stokoruny dolů pak 62 000 Kč. Minimální daň, tedy to, co živnostník státu odvede i když byl prakticky ve ztrátě, je (při daňové sazbě 15 %) 9 435 Kč.

Zdroj dat: Ministerstvo financí

Nové pravidlo o minimálním základu se netýká těch, kteří pobírají rodičovský příspěvek (stačí i po část zdaňovacího období), příjemců starobního nebo invalidního důchodu, ani studentů do 26 let (rozhodujícím je počátek zdaňovacího období) . Minimální daně jsou také ušetřeni ti, kteří v roce 2004 nebo 2003 teprve zahájili svou podnikatelskou činnost a konečně ti, kteří ji během roku 2004 ukončili.

Dalším důležitým pojmem je nezdanitelná část základu daně. Je to částka, o kterou si poplatník může svůj základ daně snížit. O tyto částky se snižuje i již zmiňovaný minimální základ daně. Na některá snížení máte nárok automaticky, některá můžete využít jen po splnění určitých podmínek. Přehled nezdanitelných částek včetně podmínek, najdete v následující tabulce. Všimněte si prosím i poznámek pod ní.

Přehled odčitatelných položek pro zdaňovací období 2004
Odpočet na Podmínky odpočtu Výše odpočtu (Kč/rok)
poplatníka žádné 38 0401
každé vyživované dítě

a) nezletilé dítě nebo soustavně se připravující na výkon povolání (max. 26 let), žije s poplatníkem ve společné domácnosti
b) pokud je dítě ZTP/P2
25 560
51 120
manžela (manželku) a) žije s poplatníkem v domácnosti a nemá vlastní příjmy přesahující 38 040 Kč/rok 21 720
b) pokud je manžel/ka ZTP/P2 43 440
studenta

poplatník se prezenční formou studia připravuje na budoucí povolání (max. 26 let, student doktorského programu max. 28 let)
11 400

průkaz ZTP/P poplatník je ZTP/P2 50 040
plnou invaliditu poplatník pobírá plný invalidní důchod 14 280
částečnou invaliditu poplatník pobírá částečný invalidní důchod 7 140

poskytnuté dary

na prospěšné účely fyzickým i právnickým osobám, (vykazuje se roční souhrn částek),
za dárcovství krve získáte možnost odpočtu
2 000Kč
min. 1 000, nebo 2 % základu daně, max. 10 % základu daně
soukromé životní pojištění zaplacené pojistné3 max. 12 000
odpočet úroků z úvěru úroky ze stavebního spoření, pokud byla půjčka využita k vytvoření či nákupu nové bytové jednotky
úroky z hypotéky na financování bytových potřeb4
max. 300 000
penzijní připojištění zaplacené příspěvky na penzijní připojištění se státní podporou snížené o 6 000 Kč5 max. 12 000
příspěvky odborům zaplacené členské příspěvky člena odborové organizace max. 1,5 % zdanitelných příjmů, nebo max. 3 000


1Na tento základní odečet nemají nárok starobní důchodci, pokud jejich roční důchod převyšuje 38 040 Kč. Pokud je výše pobíraného důchodu nižší, mohou si důchodci odečíst ze základu daně rozdíl mezi svým důchodem a touto částkou
2je držitelem průkazu “zvlášť těžce postižený s průvodcem“
3Odpočet je podmíněn dvěma časovými podmínkami - výplata pojistného musí proběhnout nejdříve po uplynutí 60 měsíců od uzavření pojistné smlouvy a zároveň věk při výplatě musí být alespoň 60 let. Pokud nesplníte některou z podmínek a uplatnili jste odpočet pojistného, musíte jej uvést jako příjem podle § 10 v daňovém přiznání. Jestliže tedy máte životni pojištění od roku 2000 a v září 2004 jste ukončili smlouvu, musíte v daňovém přiznání za rok 2004 uvést všechny uplatněné odpočty jako příjem. Jinak se jedná o daňový únik.
4
Pokud použijete úvěr ke krytí nebytových potřeb definovaných v odstavci 10 a využijete úroky ke snížení základu daně, dopouštíte se daňového úniku. Při kontrole může správce daně uložit pokutu a vyměřit novou daň. Jestliže navíc čerpáte státní příspěvek k hypotečnímu úvěru a použijete ho v rozporu se zákonem k financování nebytových potřeb, může po vás chtít finanční úřad jeho vrácení.
5 Odečíst lze část měsíční úložky převyšující 500 Kč, max. 12 000 Kč ročně. Maximální daňové úlevy tedy dosáhnete při měsíční úložce ve výši 1 500 Kč.

Jak již bylo řečeno, základ daně je dále možno snížit o takzvané odpočitatelné položky (§ 34 zákona) – například daňovou ztrátu vzniklou v předchozím zdaňovacím období (tento odpočet totiž i nadále můžete uplatňovat, jen je třeba dát pozor, abyste neklesli pod minimální základ daně), nebo část vstupní ceny hmotného majetku.

Poté, co od základu daně odečtete všechno, co je možné beztrestně odečíst, dojdete ke konečnému základu daně. Ten zaokrouhlíte na celé stokoruny dolů a zjistíte, do kterého daňového pásma spadáte a spočtete dílčí daň z příjmu. Vše potřebné pro tento krok naleznete zde, v přehledné tabulce.

Slevy na dani

Vypočítanou dílčí daň je ještě možné snížit. Takové snížení se týká především těch, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením (sleva na dani 18 000 Kč za jednoho zaměstnance), nebo s těžkým zdravotním postižením (zde sleva činí dokonce 60 000 Kč za jednoho zaměstnance). Odečtením slev získáte konečnou výši daně. Pokud se vás žádné z výše zmiňovaných daňových úlev netýkají, dílčí daň považujte za konečnou.

Sleva na děti

Jistě už jste slyšeli o tom, že poslanci přichystali i novelu zákona umožňující snížit si daň o šest tisíc za každé vyživované dítě (naopak ale již nebudete uplatňovat odčitatelnou položku na dítě). Je tomu skutečně tak, ale na možnost tohoto odpočtu si budete muset počkat ještě jeden rok. Platí totiž až pro zdaňovací období 2005 a objeví se tedy na daňovém přiznání, které budete vyplňovat za rok touto dobou.

Nyní jsme se tedy dobrali konečné výše daně z příjmů a nezbývá než růžový formulář podat finančnímu úřadu a daň zaplatit. Termínem podání i odvedení daně je, jako každoročně, 31. březen. Pokud využíváte služeb daňového poradce, je tato lhůta o tři měsíce delší - pozor, tuto skutečnost musí váš daňový poradce dát finančnímu úřadu do 31. března vědět. Zplnomocněný poradce sice pro mnohé poplatníky znamená vysvobození ze světa cifer a paragrafů, nicméně vězte, že za správnost údajů v daňovém přiznání i přesto ručíte vy.

Pokud jste příznivcem elektronické komunikace, můžete podat přiznání elektronicky. Aktuální formuláře ale ještě nejsou k dispozici, Ministerstvo financí slibuje jejich zveřejnění na svých stránkách 7. března.

Jak správně poukázat finančnímu úřadu peníze, si přečtete v některém z dalších dílů našeho daňového speciálu. Věnovat se budeme také dalším odvodovým povinnostem .

Využíváte služeb daňového poradce, nebo si přiznání vyplňujete sami? Považujete formulář za zbytečně složitý? Snažíte se platit daň co nejnižší?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 25 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

17. 2. 2005 15:43, NN

Neni nahodou letos hranice pro srazkovou dan 5000,- ?

+35
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 2. 2005 9:09, Pavel Konečný, Trutnov

Ještě byste měli dodat, že daňové přiznání je stále větší dobrodružství. Nejenomže se musí přiznat i to, co člověk nevydělal. Ale ti, co mají ŽL vedle svého zaměstnání, musí přiložit přehled výdělků v zaměstnání (to bylo i dřív a je to nutné k výpočtu celkového ročního výdělku) a k tomu potvrzení o výši příjmu z hlavní činnosti (to je totéž potvrzení jako to předchozí, jen se to jinak jmenuje) a až si daňové přiznání vypracují, tak ho musí i s výdělkem z činnosti na ŽL předložit k orazítkování a potvrzení zaměstnavateli, aby ten věděl, kolik jste si vedle přivydělali a kolik tedy ještě máte volného času. Považuji to ze strany státu za nechutnou buzeraci a doufám, že to bude zrušeno.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (25 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

S pochodní do daňového bludiště

14. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

S pochodní do daňového bludiště

Začali jste podnikat, zdědili louku, prodali chatu či jinak nastoupili do daňového kolotoče? Víte, co dál? Na který úřad a do kdy se jít přiznat? Co dělat, když zjistíte, že jste odevzdali... celý článek

Za kolik letos domov můj?

28. 1. 2005 | Simona Ely Plischke

Za kolik letos domov můj?

Pořídili jste si loni nový byt, přistavěli patro na svém domku, zdědili chatu, dostali pozemek? Prostě nabyli nějakou nemovitost nebo tu, kterou vlastníte, stavebními úpravami pozměnili?... celý článek

Ani dárek není zadarmo

16. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Ani dárek není zadarmo

Víte, kolik státu zaplatíte, když dostanete například od babičky pozemek jako svatební dar? Zajímá vás kdy a komu se podává daňové přiznání a kolik vlastně zaplatíte? Stát z některých... celý článek

Jak drahé je dědictví

10. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová | 17 komentářů

Jak drahé je dědictví

Zdědili jste auto, chalupu nebo dokonce luxusní vilu na Bahamách po bohatém strýčkovi a nevíte si rady s dědickou daní? Poradíme vám. Přečtěte si, kdy musíte podat daňové přiznání,... celý článek

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

11. 11. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

Máte někdy pocit, že z nás úřady jen zbytečně tahají peníze? Přestáváte se ve změti nejrůznějších poplatků orientovat? Nový zákon o správních poplatcích navíc služby úřadů ještě zdražuje.... celý článek

Partners Financial Services