Ani dárek není zadarmo

Ani dárek není zadarmo
Víte, kolik státu zaplatíte, když dostanete například od babičky pozemek jako svatební dar? Zajímá vás kdy a komu se podává daňové přiznání a kolik vlastně zaplatíte? Stát z některých darů dělá skoro "dary danajské", podívejme se na ně.

Minule jsme si představili daň dědickou, další z převodových daní, kterou se budeme zabývat, je daň darovací. Ta je opět upravena zákonem 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daní se majetek, který byl bezúplatně převeden mezi dvěma živými. Darovací daň je tedy jakousi protiváhou daně dědické. Zkrátka: to, co nepodléhá dani dědické, z toho se platí při bezúplatném nabytí daň darovací. Má zamezit snaze lidí svůj majetek rozdat a ušetřit tak své blízké placení daně dědické.

Z čeho se daň platí

Předmětem daně darovací je darování. To je definováno jako bezúplatné nabytí majetku, a to jinak než smrtí tzv. zůstavitele – tedy původního vlastníka majetku. Daní se movitý majetek i nemovitosti (pozemků, bytů a nebytových prostor). Za movitý majetek je ovšem považován i takzvaný jiný majetkový prospěch. Tím je například převzetí dluhu, prominutí dluhu nebo postoupení pohledávky za předpokladu, že za ně není poskytnuta protihodnota nebo protiplnění.

Předmětem daně jsou však nejen věci darované vzájemně mezi "našinci", ale také majetek darovaný do a ze zahraničí. Daň se platí i tehdy, pokud je vám majetek darován v cizině a následně převezen do ČR, nebo pokud si majetek v cizině zakoupíte z darovaných prostředků, a poté jej dovezete do České republiky.

I při vypořádávání podílového spoluvlastnictví se můžeme setkat s darovací daní, a to v tom případě, kdy některý spoluvlastník nabývá bezúplatně více, než byla původní hodnota jeho podílu. Předmětem daně darovací je pak majetek nabytý nad tuto původní hodnotu.

Základ daně a poplatník daně

Základem pro výpočet daně je hodnota darovaného majetku, která se určuje se podle zvláštního předpisu, kterým je Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Cenu majetku podle tohoto předpisu poplatník zjistí a uvede ji v daňovém přiznání. U převodu nemovitostí musí být k daňovému přiznání přiložen také znalecký posudek o ceně nemovitosti.

Základ daně může být snížen o některé odpočitatelné položky:

 • Prokázané dluhy a cena jiných povinností, které se váží k předmětu daně,
 • Cena majetku osvobozeného od daně darovací (viz dále),
 • Clo a daň placené při dovozu, pokud se jedná o movité věci darované nebo dovezené z ciziny.

Poplatníkem darovací daně je ve většině případů obdarovaný. Výjimkou je situace, kdy dochází k darování do ciziny: zde je poplatníkem vždy dárce. Poplatníkem může být jak právnická, tak fyzická osoba; jak občan ČR, tak cizinec (ovšem s dlouhodobým nebo trvalým pobytem v České republice).

Při darování majetku mezi tuzemskými osobami je sice poplatníkem obdarovaný, ale dárce se stává tzv. ručitelem. Ten má povinnost zaplatit případný daňový nedoplatek, pokud se jej nepodaří vymoci z obdarovaného a pokud je k tomu dárce vyzván finančním úřadem.

Pokud je majetek darován dvěma nebo více osobám najednou, je každá z nich samostatných poplatníkem a podává své vlastní daňové přiznání.

Na každého jiný metr

Pro účely výpočtu darovací daně, stejně jako daně dědické a daně z převodu nemovitostí, jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli. Vztahy vzniklé osvojením mají přitom stejnou váhu jako příbuzenské vztahy vzniklé narozením.

Zařazení dědiců
I. skupina příbuzní v řadě přímé (např. děti, vnuci, rodiče, prarodiče) a manželé
II. skupina příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety, dále pak manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na zůstavitele.
III. skupina ostatní fyzické osoby a právnické osoby

Sazba daně závisí na tom, do které skupiny obdarovaný patří. Obecně lze říci, že čím blíže k dárci, tím nižší daň musíte odvést.

Sazba darovací daně
základ daně sazba daně pro dědice zařazené do I. skupiny sazba daně pro dědice zařazené do II. skupiny sazba daně pro dědice zařazené do III. skupiny
od
(mil. Kč)
do
(mil. Kč)
- 1 1,0 % 3,0 % 7,0 %
1 2 10 000 Kč a 1,3 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč 30 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč 70 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 1 mil. Kč
2 5 23 000 Kč a 1,5 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč 65 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč 160 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 2 mil. Kč
5 7 68 000 Kč a 1,7 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč 185 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč 520 000 Kč a 15,0 % ze základu přesahujícího 5 mil. Kč
7 10 102 000 Kč a 2,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč 285 000 Kč a 6,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč 820 000 Kč a 18,0 % ze základu přesahujícího 7 mil. Kč
10 20 162 000 Kč a 2,5 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč 465 000 Kč a 7,0 % ze základu přesahujícího 10 000 000 Kč, 1 360 000 Kč a 21,0 % ze základu přesahujícího 10 mil. Kč
20 30 412 000 Kč a 3,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč 1 165 000 Kč a 8,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč 3 460 000 Kč a 25,0 % ze základu přesahujícího 20 mil. Kč
30 40 712 000 Kč a 3,5 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč 1 965 000 Kč a 9,0 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč 5 960 000 Kč a 30,0 % ze základu přesahujícího 30 mil. Kč
40 50 1 062 000 Kč a 4,0 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč 2 865 000 Kč a 10,5 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč 8 960 000 Kč a 35,0 % ze základu přesahujícího 40 mil. Kč
50 a více 1 462 000 Kč a 5,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč 3 915 000 Kč a 12,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč 12 460 000 Kč a 40,0 % ze základu přesahujícího 50 mil. Kč
Zdroj dat: zákon
Pozn.: základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a samotná daň pak na celé koruny nahoru.

Daňové přiznání

Daňové přiznání musí poplatník podat na finančním úřadě dle svého bydliště do 30 dnů ode dne, kdy v případě movitého majetku došlo k jeho darování nebo k nabytí jiného majetkového prospěchu, případně ode dne, kdy byl movitý majetek darován do ciziny. U nemovitostí se třicetidenní lhůta počítá ode dne, kdy byla poplatníkovi doručena smlouva o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitosti s doložkou o povolení vkladu do katastru nemovitosti. Pokud nemovitost není evidována v katastru nemovitosti, lhůta běží ode dne, kdy smlouva o převodu nemovitosti nabyla účinnosti.
U převodu nemovitostí se též k daňovému přiznání musí přiložit ověřený opis darovací smlouvy a znalecký posudek o ceně nemovitosti platné v den nabytí nemovitosti novým vlastníkem.

Daňové přiznání nemusí podávat ten, jehož veškerý nabytý majetek je od darovací daně osvobozen.

Pokud samotná darovací daň činí méně než 100 Kč, daňové přiznání se sice podává, ale vyměřenou daň správce daně nepředepíše a poplatník daň neplatí. Jinak se daň neplatí, pokud je předmětem daně například:

 • Plnění nebo bezúplatné převody majetku na základě povinnosti stanovené právním předpisem – tedy zejména alimenty a podpora v nezaměstnanosti,
 • Důchody,
 • Bezúplatná nabytí majetku, která jsou příjmem a jsou předmětem daně z příjmu podle zvláštního předpisu – např. bezúplatné převzetí akcií zaměstnancem od zaměstnavatele, bezúplatné převzetí výrobků a služeb od zaměstnavatele, nebo dary přijaté v souvislosti s podnikáním,
 • Dotace, příspěvky a podpory ze státního rozpočtu, z rozpočtu územních samosprávných celků, státních fondů nebo jiných peněžních fondů státu nebo územních samosprávných celků, jakož i z veřejných rozpočtů a jiných peněžních fondů cizího státu. To se netýká peněžních fondů spravovaných Podnikatelskými subjekty,
 • Prostředky poskytnuté pojišťovnami na zábranná opatření a prevenci,
 • Prostředky poskytované z rozpočtu Evropské unie nebo z Národního fondu.

Mimoto jsou od daně darovací osvobozeny například:

 • Přechod movitých věcí osobní potřeby u fyzických osob, pokud tyto věci po dobu 1 roku před nabytím nebyly součástí obchodního majetku zůstavitele, pokud cena tohoto majetku nepřevyšuje u osob I. skupiny 1 000 000 Kč, II. skupiny 60 000 Kč a u osob III. skupiny 20 000 Kč u každého jednotlivého poplatníka,
 • Přechod vkladů na účtech u bank, peněžních prostředků a cenných papírů (platí zde stejné limity jako v předchozím případě),
 • Příležitostné bezúplatné nabytí movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu do 3 000 Kč,
 • Majetek darovaný České republice,
 • Majetek darovaný obcím a krajům,
 • Majetek určený na financování zařízení a humanitárních akcí v oblasti kultury, školství, vědy a vzdělání, zdravotnictví, sociální péče, ekologie, tělovýchovy, sportu, výchovy a ochrany dětí a mládeže a požární ochrany, pokud je majetek nabyt právnickými osobami, které byly zřízeny k zabezpečování těchto činností a které mají sídlo na území České republiky,
 • Majetek darovaný církvím,
 • Majetek darovaný politickým stranám a politickým hnutím, určený na jejich činnost,
 • Majetek darovaný nadacím nebo nadačním fondům,
 • Majetek darovaný pojišťovnám pro fondy veřejného zdravotního pojištění,
 • Darování nemovitostí zařazených do seznamu kulturních památek mezi osobami zařazenými do I. skupiny,
 • Dary školám, zdravotnickým zařízením, zařízením na ochranu opuštěných nebo ohrožených zvířat, určené na provoz těchto zařízení,
 • Dar fyzické osobě, která jej prokazatelně použije na financování studia, zvýšení kvalifikace, léčení, úhradu sociálních služeb nebo na zakoupení pomůcky pro zdravotně postižené, přímé darování zdravotní pomůcky,
 • Nabytí majetku poskytnutého na charitativní účely, stejně tak jako majetek získaný veřejnou sbírkou,
 • Některé bezúplatné převody bytů a nebytových prostorů z vlastnictví bytových družstev do vlastnictví členů - fyzických osob,
 • Převody a přechody vlastnictví k majetku z Fondu návodního majetku ČR a z Pozemkového fondu ČR na nabyvatele na základě rozhodnutí o privatizaci,
 • Převody a přechody nemovitostí u akciových společností s plnou majetkovou účastí státu.

Plný seznam úkonů osvobozených od darovací daně naleznete v § 19 a 20 zákona.

Je vidět, že ani darování není věcí jednoduchou. V mnohých případech je dokonce dobré zvážit, zda například u nemovitostí není výhodnější danou věc "obdarovanému" za malou částku prodat a zaplatit poté daň z převodu nemovitostí. 

Máte zkušenosti s darovací daní? Kolik jste na ní odvedli? Je lepší dědit, nebo být obdarován?

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-60
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 3 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak drahé je dědictví

10. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová | 17 komentářů

Jak drahé je dědictví

Zdědili jste auto, chalupu nebo dokonce luxusní vilu na Bahamách po bohatém strýčkovi a nevíte si rady s dědickou daní? Poradíme vám. Přečtěte si, kdy musíte podat daňové přiznání,... celý článek

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

11. 11. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

Máte někdy pocit, že z nás úřady jen zbytečně tahají peníze? Přestáváte se ve změti nejrůznějších poplatků orientovat? Nový zákon o správních poplatcích navíc služby úřadů ještě zdražuje.... celý článek

Jak na daň z převodu nemovitostí

9. 11. 2004 | Vendula Hilkovičová | 28 komentářů

Jak na daň z převodu nemovitostí

Prodáváte či kupujete byt, dům nebo pozemek a nevíte si rady s daní z převodu nemovitostí? Kdo musí tuto daň zaplatit, v jaké výši a kdy a kam podat daňové přiznání? Jestli neznáte... celý článek

Jak hluboko šátrá státní ruka v naší kapse

12. 10. 2004 | Kateřina Havlíčková

Jak hluboko šátrá státní ruka v naší kapse

Měli jsme už mnohokrát možnost dočíst se o míře zdanění práce. Každý dnes už snad ví, že i pojistné na sociální a zdravotní pojištění je vlastně daň, ví i to (doufejme), že další daně-odvody... celý článek

Daním, daníš, daníme svůj příjem

27. 8. 2004 | Vendula Hilkovičová | 1 komentář

Daním, daníš, daníme svůj příjem

I když platit daně asi nikoho netěší, setkáváme se s nimi dnes a denně. Mezi ty, které se nás přímo dotýkají, patří i daň z příjmů fyzických osob. A protože opakování je matka moudrosti,... celý článek

Partners Financial Services