Daním, daníš, daníme svůj příjem

Daním, daníš, daníme svůj příjem
I když platit daně asi nikoho netěší, setkáváme se s nimi dnes a denně. Mezi ty, které se nás přímo dotýkají, patří i daň z příjmů fyzických osob. A protože opakování je matka moudrosti, pojďme se podívat, jak to tedy s touto daní je.

Dalo by se říci, že daň z příjmů fyzických osob platíme všichni, tedy všichni jsme poplatníky, ale kdo to vlastně je, všichni? Jednak to jsou ti poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují (a to více než 183 dní v roce) a zdaňují se jejich příjmy, ať už jsou z ČR nebo odkudkoliv jinud. Ze zdrojů plynoucích jen z České republiky pak platí daň ti, kteří se na našem území zdržují méně než 183 dní v roce, nebo ti, kteří zde studují či se léčí.

Z čeho se platí

Srážková daň - zvláštní sazby daně

Některé příjmy se zdaňují každý zvlášť prostřednictví zvláštní sazby daně srážkou u zdroje. Daň tedy odvádí přímo ten, kdo příjem poskytuje.
10% sazbou jsou zdaňovány příjmy autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize, pokud měsíčně nepřesáhnou částku 3 000 Kč u jednoho plátce.
15% sazbou se například daní dividendy či úroky z dluhopisů a směnek, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, vkladových účtech, vkladních listech na jméno a běžných účtech, dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem a plnění ze soukromého životního pojištění s výjimkou situace při zániku smlouvy o penzijním připojištění nebo soukromém životním pojištění, mzdy od vedlejšího zaměstnavatele, pokud hrubá mzda po odpočtu pojistného na SZ, ZP nepřesahuje 3 000 Kč za měsíc.
20% sazba se uplatňuje u výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, v reklamních soutěžích a reklamním slosování (pokud nejsou osvobozeny), dále u cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží (pokud nejsou osvobozeny).
25% sazba je použita u příjmů plynoucích fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného (opět snížené o státní příspěvek, resp. zaplacené pojistné).

Většina z nás platí daň ze mzdy, kterou dostává za odvedenou práci, ale to není jediný druh příjmu, z kterého se tato daň platí. Předmětem daně z příjmů fyzických osob jsou následující příjmy:
a) příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky – jednoduše řečeno jsou to příjmy, které vzniknou na základě zaměstnaneckého vztahu, tj. plat a mzda. Funkčními požitky jsou potom odměny za vykonávání funkce jako je například starosta města, nebo členství v nějakém státním orgánu.
b) příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti – z podnikání jsou to příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živnosti, příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na zisku. Samostatně výdělečnou činností se potom rozumí například soustavný výkon umělecké nebo jiné tvůrčí činnosti na základě autorskoprávních vztahů – typickým příkladem jsou autorské honoráře, výkon jiné výdělečné činnosti na základě oprávnění podle zvláštních přepisů (např. zákon o advokacii, zákon o auditorech) a dále je to například činnost tlumočníka, znalce nebo správce konkursní podstaty.
c) příjmy z kapitálového majetku – nejčastější jsou v tomto případě podíly na zisku, úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, příjmy z prodeje ostatních cenných papírů, nepřesáhne-li doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji nebo vrácení dobu 6 měsíců stejně tak dávky penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo plnění ze životního pojištění.
d) příjmy z pronájmu – jedná se o pronájem jak nemovitostí a bytů, tak i movitých věcí, pokud se nejedná o příležitostný pronájem.
e) ostatní příjmy – v této skupině jsou všechny příjmy, které nepatří do žádné z předchozích skupin, a to hlavně příjmy z příležitostných činností nebo příležitostných nájmů, příjmy z různých převodů, výhry v loteriích a sázkách.

Z čeho se neplatí

Na první pohled by se mohlo zdát, že daň se platí z jakéhokoliv příjmu, ale není tomu tak.

Je velká skupina příjmů, které nejsou předmětem daně nebo jsou od daně z příjmů osvobozeny. Některé z příjmů nepodléhající dani:
-příjmy získané zděděním, vydáním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci,
-přijaté úvěry a půjčky,
-příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů,
-příjem plynoucí z titulu spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou je Česká republika povinna uhradit, nebo z titulu smírného urovnání záležitosti před Evropským soudem pro lidská práva ve výši, kterou se Česká republika zavázala uhradit.

Osvobozeny jsou od daně z příjmů například:
-příjmy z prodeje rodinného bytu či domu,
-příjmy z prodeje movitých věcí (motorová vozidla, lodě a letadla jsou osvobozena uplyne-li mezi nabytím a prodejem alespoň jeden rok,
-přijatá náhrada škody, náhrada nemajetkové újmy,
-přijatá plnění z pojištění majetku a z pojištění odpovědnosti za škody,
-cena z veřejné soutěže, z reklamní soutěže, z reklamního slosování (s výjimkou ceny ze spotřebitelské soutěže) a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč,
-příjmy sociálního charakteru – tj. dávky nemocenského pojištění, důchodového pojištění, státní sociální podpora, sociální zabezpečení, všeobecné zdravotní pojištění apod. a také odměny vyplacené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů,
-stipendia ze státního rozpočtu a z prostředků veřejné vysoké školy,
-výpomoci od zaměstnavatele (např. výpomoc rodině při úmrtí zaměstnance),
-úroky z vkladů ze stavebního spoření včetně úroků ze státní podpory a úrokové výnosy z hypotéčních zástavních listů.

Kolik se platí

Teď už víme, z čeho se daň platí a z čeho ne. Ale to nejsložitější teprve přijde, a to samotný výpočet daně z příjmů. Celý výpočet stojí na tzv. základu daně, což je v podstatě rozdíl mezi příjmy fyzické osoby a výdaji prokazatelně vynaloženými na jejich dosažení, zajištění a udržení. Tento základ se ale ještě sníží o odčitatelné položky, jako jsou například:
-hodnotu daru na veřejně prospěšné účely a dary politickým stranám a hnutím, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10 % ze základu daně,
-zaplacené úroky z úvěru ze stavebního spoření, úroky z hypotečního úvěru (snížené o státní příspěvek), pokud dané úvěry použije poplatník na bytové potřeby,
-příspěvky placené poplatníkem na penzijní připojištění se státní příspěvkem snížené o 6 000 Kč. Maximálně však lze odečíst 12 000 Kč ročně,
-pojistné na soukromé životní pojištění (za daných podmínek) - více si o této problematice přečtěte zde.

OSVČ a novela zákona

Od 1.1.2004 je pro osoby samostatně výdělečně činné stanoven minimální základ daně ve výši 101 000 Kč. Od této částky se samozřejmě odečítají odčitatelné položky a nezdanitelné částky, takže výše daně je individuální. Pokud ale poplatník uplatňuje jen základní nezdanitelnou částku, je potom výsledná daň asi 9 400 Kč. Ustanovení o minimální dani neplatí pro všechny poplatníky, výjimkou jsou například důchodci, poplatníci pobírající rodičovský příspěvek, studenti nebo ti, kteří ve zdaňovacím období zahájili svou činnost.

Nyní máme základ snížený o odčitatelné položky, ještě stále to ale není částka, z které by se vypočítala samotná daň. Základ se totiž musí snížit ještě o nezdanitelné částky. Aby mohly tyto nezdanitelné částky uplatnit zaměstnanec, musí podepsat prohlášení k dani a prokázat nárok na ně. Nezdanitelné částky se uplatňují:
- 38 040 Kč ročně na poplatníka,
- 25 560 Kč ročně na vyživované dítě v domácnosti s poplatníkem; jde-li o dítě, které je držitelem průkazu ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek,
- 21 720 Kč ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní příjmy přesahující za zdaňovací období 38 040 Kč; je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu ZTP/P, zvyšuje se částka 21 720 Kč na dvojnásobek,
- 7 140 Kč ročně, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod,
- 14 280 Kč ročně, pobírá-li poplatník plný invalidní důchod,
- 50 040 Kč ročně, je-li poplatník držitelem průkazu ZTP/P,
- 11 400 Kč ročně u studentů.

Z tohoto upraveného základu daně už můžeme vypočítat výslednou daňovou povinnost a to vynásobením upraveného základu příslušnou sazbou daně z uvedené tabulky.

Daň z příjmů fyzických osob
Základ daně Daň Ze základu přesahujícího
od Kč do Kč
0 109 200 15 %
109 200 218 400 16 380 + 20 % 109 200
218 400 331 200 38 220 + 25 % 218 400
331 200 a více 66 420 + 32 % 331 200
Zdroj dat: Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.

Procetní stanovení výdajů u OSVČ

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmu, může uplatnit výdaje ve výši
a) 50 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,
b) 30 % z příjmů z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem,
c) 25 % z příjmů ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a z příjmů z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů a příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona, rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů,
d) 25 % z příjmů z činností, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu, tj. příjmy z činnosti správce konkursní podstaty, včetně příjmů z činnosti předběžného správce, zvláštního správce, zástupce správce a vyrovnacího správce, které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu.

Přemýšlíte už v srpnu nad daněmi? Víte kolik letos asi odvedete na dani z příjmu?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 4 komentářů

A tohle už jste četli?

Je vůbec nezbytné vybírat nějaké daně?

21. 7. 2004 | Jiří Šedivý

Je vůbec nezbytné vybírat nějaké daně?

Společnost existující bez jakéhokoliv přerozdělovaní. To tu skutečně ještě nebylo. Nahlédněte pod pokličku libertariánského myšlení, prý skutečné svobody bez omezování a vynucování... celý článek

Rovná dávka není nesmysl

16. 7. 2004 | Kateřina Havlíčková

Rovná dávka není nesmysl

Návrh na zavedení rovné dávky, vyslovený Vlastimilem Tlustým z ODS, se setkal povětšinou s posměchem. Na první poslech to opravdu zní absurdně - ale jen do té chvíle, než se nad tím... celý článek

Co pokulhává na rovné dani?

15. 7. 2004 | Jiří Šedivý

Co pokulhává na rovné dani?

Minulý měsíc jsme psali o tom, proč říci rovné dani "ano". Ne všechno, co se třpytí, však zlato jest. Proto upozorňujeme i na možná úskalí, nedostatky a nejasnosti navrhovaného pohledu.... celý článek

Malá násobilka životního pojištění

15. 7. 2004 | Simona Ely Plischke

Malá násobilka životního pojištění

Sousloví "životní pojištění" na nás útočí ze všech možných reklamních ploch. Víc než pocit, že jste vlastně pěkný sobec nemyslící na rodinu, nemáte-li tento produkt ještě uzavřen, vám... celý článek

Úspěch reformy veřejných financí očima Ministerstva

8. 7. 2004 | Simona Ely Plischke

Úspěch reformy veřejných financí očima Ministerstva

Od koaliční schůzky v Kolodějích, na které byla schválena koncepce reformy veřejných rozpočtů, uplynul více než rok. Ministerstvo financí včera vydalo zprávu o tom, jak se daří naplňovat... celý článek

Partners Financial Services