Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele
Máte někdy pocit, že z nás úřady jen zbytečně tahají peníze? Přestáváte se ve změti nejrůznějších poplatků orientovat? Nový zákon o správních poplatcích navíc služby úřadů ještě zdražuje. Co vlastně jsou a k čemu slouží správní poplatky?

Správní poplatek je částka vybíraná úřadem na výkon státní správy. Výnosy ze správních poplatků jsou příjmem státního rozpočtu, jedná-li se o poplatky vybírané centrálními správními úřady, Rejstříkem trestů a státními archivy. Příjmem rozpočtů územních samosprávných celků jsou pak poplatky vybírané obcemi při výkonu tzv. přenesené působnosti. (Na obce jsou totiž státem přenášeny i některé úkoly týkající se výkonu státní správy, např. vedení matrik, ověřování listin či činnost prováděná stavebními nebo živnostenskými odbory.)

Platba většiny správních poplatků probíhá formou kolkových známek. Výjimku tvoří poplatky přesahující 5 000 Kč, které jsou posílány přímo na zvláštní účet státního rozpočtu vedený u ČNB, a správní poplatky placené obcím (nikoli státu prostřednictvím obcí). Každá obec totiž o způsobu placení správních poplatků na svém obecním úřadě rozhoduje sama.
V určitých případech může být správní poplatek vrácen. Jedná se zejména o situace, kdy bez vašeho zavinění nebyl správní úkon vůbec proveden, nebo pokud jste poplatek zaplatili, aniž jste museli. V těchto případech vám úřad vrátí poplatek v plné výši. Pokud úkon nebyl proveden vaší vinou nebo pokud bylo řízení správním orgánem zastaveno, můžete podat žádost o navrácení poplatku (týká se to ale jen poplatků převyšujících 50 Kč). Správní orgán poté rozhodne, zda vůbec a v jaké výši poplatek vrátí. Vrátit lze však nejvýše 50 % poplatku.
Důvodem pro vrácení poplatku ale v žádném případě není záporné vyřízení žádosti nebo jiného podání.

Co, proč a za kolik

V současné době jsou správní poplatky upraveny v Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona o správních poplatcích. Poplatky jsou v něm přesně stanoveny, jejich výše tedy není věcí rozhodnutí správního orgánu. Pokud by úřad vybral větší částku než vybrat měl, musí přeplatek poplatníkům vrátit. Některé z nich uvádí následující tabulka.

Současná výše některých správních poplatků
Název poplatku Výše
poplatku
(v Kč)
Ověření opisů a fotokopií listin 20
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině 20
Nahlížení do matriky, živnostenského rejstříku 20
Stejnopis rodného, oddacího nebo úmrtního listu 50
Výpis z rejstříku trestů 50
Vydání náhradního občanského průkazu 100
Vydání cestovního dokladu 200
Vydání cestovního dokladu pro děti do 15 let 50
Uzavření manželství před jiným než příslušným úřadem 600
Uzavření manželství mimo otevírací dobu úřadu nebo mimo úřední místnost 1 000
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500
Změna příjmení hanlivého, výstředního, zkomoleného, cizojazyčného 100
Změna příjmení na původní příjmení 100
Změna příjmení v ostatních případech 1 000
Zdroj dat: sazebník správních poplatků
Poznámky:
1) Při ověřování opisů a fotokopií listin se účtuje za každou započatou stranu A4, při ověřování podpisu nebo otisku razítka za každý podpis a každé razítko.
2) První vydání rodného, oddacího nebo úmrtního listu je zdarma.
3) Zdarma je také první občanský průkaz, nebo občanský průkaz, jehož doba platnosti uplynula.
4) Změna příjmení na původní je prováděna i bezplatně, a to v tom případě, pokud rozvedený manžel do jednoho měsíce po rozvodu prohlásí, že přijímá opět své předešlé příjmení.

Stavební odbory obecních úřadů vybírají správní poplatky týkající se vydávání stavebních povolení nebo územních rozhodnutí. Za povolení ke stavbě obytného domu s nejvýše dvěma byty zaplatíte 300 Kč, za povolení ke stavbě domu s více než dvěma byty už ale 1 000 Kč a za povolení ke stavbě nebytových objektů 3 000 Kč. Další poplatky naleznete v zákoně.
Se stavbou souvisí i poplatky placené na katastrálních úřadech. Vydání výpisu z katastru nemovitostí stojí 100 Kč za každých 20 započatých parcel. Vydání kopie katastrální mapy vyjde na 50 Kč za každý i započatý formát A4 a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitosti 500 korun.  

Poplatky rostou, ale korupce neklesá...

Společnost Transparency International nedávno zveřejnila další z Indexů vnímání korupce.  Ten hodnotí korupci ve veřejném sektoru, konkrétně zjišťuje zneužívání pravomoci veřejných činitelů, například politiků či úředníků, k osobnímu prospěchu. Průzkumy použité při sestavování CPI se tak zaměřují zejména na přijímání úplatků při zadávání veřejných zakázek.
Ze zemí EU25 jen tři získaly ještě horší "známku" než my. Smutný výsledek...   Proč jsme dopadli opět tak špatně, když návody na zlepšení jsou politikům servírovány až pod nos? Čtěte zde!

Na živnostenských odborech zase zaplatíte za vydání živnostenského listu 1 000 Kč a za vydání koncesní listiny 2 000 Kč. Změny těchto listin vyjdou na 500, jejich zrušení na 150 Kč. Registrace k provozování nestátního zdravotnického zařízení stojí 1 000 Kč, stejně tak jako podání žádosti o registraci ekologického zemědělce.
Na finančním úřadě můžete za stokorunu požádat o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, za dvě stovky o prominutí daně nebo daňového nedoplatku. Jak se ale dozvíte níže v článku, tyto poplatky brzy vzrostou.
Začínajícím motoristům komplikují život poplatky spojené s vlastnictvím vozidel (např. za zápis auta do registru vozidel zaplatí 300 Kč) a poplatek za vydání řidičáku (50 Kč) či tabulky SPZ (100 Kč).
Přidělení telefonního čísla na pevnou linku vyjde na 5 000 Kč A pokud vám váš poskytovatel telekomunikačních služeb provede chybné vyúčtování, můžete proti tomuto podat námitku. Ta vás ale vyjde na stovku.

Správní poplatky jsou skutečně velice různorodé, a tak se v sazebníku vyskytují střelné zbraně vedle námořní dopravy, udělování patentů vedle dovozu krmiv. Najdou se zde však i poplatky týkající se domácích mazlíčků. Jste-li vlastníkem kupříkladu nebezpečného hada, pak zaplatíte 3 000 Kč za vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat, máte-li zvířat více, povolení stojí 5 000.

A ještě se bude zdražovat…

Dosavadní zákon o správních poplatcích byl více než 50krát novelizován a v důsledku toho je roztříštěný a nepřehledný. V říjnu proto prošel Poslaneckou sněmovnou návrh nového zákona o správních poplatcích, který zatím však ještě nevstoupil v platnost. K nabytí účinnosti musí být ještě schválen Senátem, kam byl doručen 21. 10., podepsán prezidentem republiky a publikován ve Sbírce zákonů. Účinnosti má nabýt třicátý den právě po jeho vyhlášení (ve Sbírce). Petr Toman, analytik KPMG, předpokládá, že by nová úprava mohla být schválena ještě do konce roku. Jisté to ale není.

Tento návrh zvyšuje poplatky např. za podání návrhu v daňovém řízení, za zápis do registru vozidel (až na 500 Kč) a za zápis do katastru nemovitostí. Také povolení sňatku mimo úřední dobu nebo místnost podraží z 1 000 na 7 000 Kč. Zcela nově by měly být zaveden například poplatek za potvrzení tiskopisů vydaných v zahraničí, který by měl činit 100 korun. Změny poplatků týkajících se oblasti daní uvádíme v následující tabulce.

Změna poplatků ve finanční oblasti
Položka – přijetí žádosti nebo návrhu Nový zákon
(v Kč)
Dosavadní zákon
(v Kč)
o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav 300 100
o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, hlášení nebo vyúčtování 300 100
o prominutí příslušenství daně 1 000 200
o povolení posečkání daně, zálohy na daň nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách 400 100
na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně 300 200
o vrácení daní při dovozu nebo o prominutí celního nedoplatku 300 200
o povolení úlevy na dani nebo cle 1 000 200
Zdroj dat: KPMG

Mělo by však dojít i ke zrušení některých poplatků. V daňovém řízení by mělo být umožněno zdarma podat žádost o prominutí daňového nedoplatku. Osvobozeno od poplatku má být i vydání osvědčení o státním občanství ČR, které dnes vyjde na 100 Kč. Také všechny úkony, které budou prováděny elektronicky, mají být osvobozeny od poplatku až do výše 2 000 Kč. Nově má být zavedena také možnost platit správní poplatky bezhotovostně.

Pokud novela úspěšně projde celým legislativním procesem a nabude účinnosti, s aktuální výší poplatků a dalšími změnami vás samozřejmě ihned seznámíme.

Jsou u nás poplatky nastaveny příliš nízko? Je třeba jejich výši měnit? Je vůbec potřeba platit poplatky, když už státu odvádíme daně?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 20 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

21. 12. 2004 0:01

Já bych také měla jeden nápad, abychom všichni platili poplatek za každé dítě, co se narodí a zakaždého člověka zvlášť!!! Majitelé psů ne všicni uklízí po svých miláčcích výkaly. Rodiče mnohkdy netuší jak jejich dětičky v pubertě a i menší ničí co kolem sebe vicí. Pak dospělí, kteří také ničí kolem sebe a po sobě nic neuklidí např.vajgly,odpadky, atd.!!!!!!Měli bychom platit poplatky za hluk, smích, pláč, za špatné slovo, za "krádeže" klidu a pohody.No vlastně bychom se dostali k tomu, že by se zrušili platy a blo by to!!! Ne?!!

+16
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

12. 11. 2004 10:58, Kateřina

Souhlas.
Ono je to více méně jasné - rozhodněte se, jestli chcete vyšší daně bez poplatků nebo nižší daně a poplatky. V daních platí určitou službu všichni, i ti, co ji nevyužívají. Není jich už - myslím těch placených z daní - i takhle dost?
Obvykle se všichni shodují, že by měl být co "nejmenší" stát. Tedy pouze to, co zajistit musí, by bylo placeno z daní. Jakmile dojde řeč na poplatky, najednou jsou všichni přesvědčeni, že by neměly být, protože přece platíme daně. Asi by to chtělo konzistentní názor.

Zobrazit celé vlákno

-10
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (20 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Jak nám ta korupce stále pěkně kvete…

21. 10. 2004 | Simona Ely Plischke

Jak nám ta korupce stále pěkně kvete…

Česká republika může opět sklopit uši a hanbou se propadat, Transparency International totiž zveřejnila další z Indexů vnímání korupce. Ze zemí EU25 jen tři získaly ještě horší "známku"... celý článek

Je vůbec nezbytné vybírat nějaké daně?

21. 7. 2004 | Jiří Šedivý

Je vůbec nezbytné vybírat nějaké daně?

Společnost existující bez jakéhokoliv přerozdělovaní. To tu skutečně ještě nebylo. Nahlédněte pod pokličku libertariánského myšlení, prý skutečné svobody bez omezování a vynucování... celý článek

Reforma daní a státního aparátu podle našich čtenářů

18. 6. 2004 | Jiří Šedivý | 1 komentář

Reforma daní a státního aparátu podle našich čtenářů

Překvapivé množství diskutujících i příspěvků k daňové problematice na našich stránkách nás přivedlo k myšlence navrhnout alternativní daňovou reformu podle čtenářů Peníze.CZ. Základním... celý článek

Sobotkova ruka nás hodlá šacovat dál

14. 5. 2004 | Jiří Šedivý

Sobotkova ruka nás hodlá šacovat dál

Už je to tady, stát zase zdražuje své služby. Proč ne, vždyť je to přece tak jednoduché, lidé je prostě musejí zaplatit, a kdyby snad nechtěli, tak jim úřadníček placený z jejich daní... celý článek

Partners Financial Services