S pochodní do daňového bludiště

S pochodní do daňového bludiště
Začali jste podnikat, zdědili louku, prodali chatu či jinak nastoupili do daňového kolotoče? Víte, co dál? Na který úřad a do kdy se jít přiznat? Co dělat, když zjistíte, že jste odevzdali daňové přiznání s chybou? Dlužíte státu, nebo jste k němu byli naopak zbytečně štědří? Úvodní článek našeho nového tematického speciálu, Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004, vám poradí.

Při plnění daňových povinností zpravidla platí společná procesní pravidla (není-li v příslušném daňovém zákoně stanoveno jinak), která byla přijata zákonem ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Podívejme se na některé obecné otázky, které tento zákon upravuje.

Musíte se dobrovolně přiznat. Kde?

Tzv. místní příslušnost, tedy pod jakého správce daně (finanční úřad, celní úřad apod.) spadáte, se řídí u právnické osoby místem jejího sídla a u fyzické osoby bydlištěm, tedy místem trvalého pobytu, nebo místem, kde se převážně zdržuje.

Plátce, nebo poplatník?

Poplatník daně je fyzická či právnická osoba, z jejíchž peněz je daň placena. Tedy ten, z jehož kapsy peníze fakticky ubudou.
Plátce daně je fyzická či právnická osoba, která má ze zákona povinnost peníze odvést státu a za tuto transakci také odpovídá. Nemusí jít ovšem o odvod z vlastní kapsy.
Plátce a poplatník jsou někdy jeden a tentýž subjekt (např. daň z příjmů fyzických osob hradí finančnímu úřadu živnostník ze svého). V jiných případech jsou to dva různé subjekty (např. odvod DPH realizuje prodávající, daň ovšem celou zaplatil v rámci ceny zboží kupující).

Nelze-li takto místní příslušnost určit, rozhoduje místo, kde máte buď stálou provozovnu, nebo místo, kde vykonáváte hlavní část své činnosti, jejíž výsledky jsou předmětem zdanění. Pokud ve vašem případě "nezafunguje" ani to, rozhoduje, kde se na území ČR nachází převážná část vašeho nemovitého majetku.
Nelze-li určit místní příslušnost ani tak, stává se příslušným správcem daně Finanční úřad pro Prahu 1.

U daní, kde je předmětem zdanění nemovitost (více v článcích Za kolik letos domov můj? a Domek nebo les, pro stát zdroj peněz), je místně příslušný finanční úřad, v jehož obvodu nemovitost leží.
Je-li předmětem zdanění převod, přechod či nabytí majetku (o těch se dočtete v článcích: Jak na daň z převodu nemovitostí, Jak drahé je dědictví a Ani dárek není zadarmo), je to pak finanční úřad, v jehož obvodu:

  • měl zůstavitel (tzn. zemřelý) bydliště nebo se převážnou dobu zdržoval – v případě daně dědické,
  • se nachází nemovitost, která je předmětem daně (a to i v případě, nabývá-li se současně také movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, např. převzetí dluhu, prominutí dluhu nebo postoupení pohledávky) – v případě daně darovací a daně z převodu nemovitostí,
  • má bydliště nebo sídlo nabyvatel (např. obdarovaný) předmětného movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu – v případě daně darovací,
  • má bydliště nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o dar do ciziny – v případě daně darovací.

Daňový sklad

Je prostorově i stavebně ohraničené místo na daňovém území ČR, ve kterém provozovatel vyrábí, zpracovává, skladuje, přijímá nebo odesílá vybrané výrobky. Ten, kdo chce provozovat daňový sklad, musí požádat na celním ředitelství o vydání povolení.

U spotřebních daní, tedy daní uvalených na spotřebu minerálních olejů (dříve uhlovodíkových paliv a maziv), lihu, piva, vína a meziproduktů a tabákových výrobků, vykonávají správu daní od loňska místo finančních úřadů úřady celní, příslušné podle sídla nebo místa pobytu plátce (tedy provozovatelé daňového skladu, viz sloupek, či dovozce). Nelze-li místní příslušnost takto určit, stává se správcem Celní úřad Praha 1.

Kdy je "nejvyšší čas"?

Každá osoba samostatně výdělečně činná má povinnost podat přihlášku k registraci u místně příslušného správce daně do 30 dnů od:

  • obdržení povolení nebo získání oprávnění k podnikatelské činnosti nebo
  • od počátku provozování samostatné výdělečné činnosti nebo
  • ode dne, kdy začala pobírat příjmy podrobené dani.

Registrační povinnost se samozřejmě nevztahuje na poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti (tedy na zaměstnance).
(Pozn.: pro účely daně z přidané hodnoty, daně silniční a spotřebních daní platí speciální úprava.)

Pokud máte povinnost daň srážet (nebo zálohy na ni) nebo daň vybírat, musíte se registrovat dříve, a to nejpozději do patnácti dnů od vzniku této povinnosti. Osoba se sídlem nebo bydlištěm v cizině, která nemá na území České republiky stálou provozovnu ani nemovitý majetek, je povinna podat přihlášku k registraci nejpozději do pěti dnů ode dne zahájení dani podrobené činnosti nebo činnosti směřující k získání dani podrobených příjmů.

Dojde-li ke změnám skutečností ve vaší přihlášce k registraci, zejména vám zanikla daňová povinnost u některé z daní, musíte tyto změny oznámit správci daně do patnácti dnů ode dne, kdy nastaly.

Našli jste ve svém daňovém přiznání chybu?

Poslední známá daňová povinnost

... je částka daně nebo daňová ztráta ve výši, jak ji naposled stanovil pravomocně správce daně, a to bez ohledu zda daň byla stanovena podle vámi odevzdaného daňového přiznání, platebním výměrem, dodatečným platebním výměrem nebo rozhodnutím o opravném prostředku.

V případě, že zjistíte chybu v podaném daňovém přiznání ještě před uplynutím lhůty pro jeho podání, můžete (resp. měli byste) do této lhůty podat opravné daňové přiznání. Pro vyměřovací řízení pak daňová správa použije tohoto opravného přiznání, přičemž to chybné předchozí vůbec nebude brát na zřetel.
Pokud zjistíte, že vaše daňová povinnost má být vyšší nebo daňová ztráta nižší, než vaše známá daňová povinnost (viz sloupek) až po uplynutí této lhůty, musíte předložit do konce měsíce následujícího po tomto zjištění tzv. dodatečné daňové přiznání. Ve stejné lhůtě je také dodatečné přiznaná daň splatná.

Co když se k dani vůbec nepřiznám nebo ji nezaplatím?

Nepodáte-li daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání včas, může vám správce zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 %. Pokud se k dani nepřiznáte ani na výzvu správce daně, ten pak bude buď předpokládat, že jste vykázali daň ve výši nula (odpovědnost za tento "pokus nepřiznat se" ale nesete vy), popřípadě vám sám daň vyměří.

Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004

Jak vypočítat daň z příjmů a vyplnit daňové přiznání?
Na co si dát pozor, aby vaše peníze dorazily na úřad včas a bez sankcí?
Jak na zdravotní a sociální pojištění?
Daňové přiznání elektronicky: má smysl ho použít? A jak se s ním vypořádat?
Odpovědi naleznete v našem dalším tematickém speciálu!

Jestliže nezaplatíte daň nebo zálohy na daň včas, nemine vás penále z dlužné částky. To se počítá za každý den prodlení (počínaje dnem následujícím po původním dni splatnosti až do dne platby včetně) a za každý den činí 0,1 % z nedoplatku daně. Takto počítané penále se uplatňuje nejdéle po dobu 500 dnů, za každý další den prodlení pak činí 140 % diskontní úrokové sazby ČNB.
Předpis penále vám správce oznámí tzv. platebním výměrem. Nechcete-li zažít daňovou exekuci, zaplaťte. Můžete se samozřejmě proti uplatnění penále pokusit odvolat.

Byli jste k státu zbytečně štědří?

Pokud naopak platíte více, než jste povinni, hromadíte u správce tzv. daňový přeplatek. Ten můžete použít na úhradu případného nedoplatku u jiné daně nebo, není-li takového nedoplatku, jako zálohu na dosud nesplatnou daňovou povinnost právě na té dani, u které přeplatek vznikl. Lze jej použít i na úhradu daňového nedoplatku u jiného správce daně (např. přeplatek na dani z příjmů u finančního úřadu v místě svého bydliště použijete na úhradu dlužné daně z nemovitostí u finančního úřadu v místě, kde máte chalupu).
Pokud státu na daních nic nedlužíte, můžete samozřejmě požádat i o vrácení přeplatku. Nižší částky než 50 Kč se ale nevracejí.

Není v naší moci popsat vám v jednom článku celou oblast správy daní. Doufáme, že jsme přiblížili alespoň její hlavní body a že mnoho užitečných rad a odpovědí na své otázky naleznete v dalších článcích našeho daňového speciálu.

Co si myslíte o české daňové soustavě? Je zbytečně složitá, nebo se v ní bez větších problémů vyznáte? Měly by daně klesnout, nebo naopak stoupnout?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 2. 2005 13:41, Lucie Aschenbrennerová

Pokud byla z vašich honorářů stržena srážková daň, nedaníte již nic a daňové přiznání nepodáváte. Pokud ne (nebo ne ze všech), v tom případě vyplňujete daňové přiznání B.
Každopádně ale musíte podat Prohlášení své zdravotní pojišťovně, kde přijmy z autorských honorářů uvedete a odvedete z nich zdravotní pojištění.
Sledujte další články našeho daňového speciálu

Zobrazit celé vlákno

+35
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

14. 2. 2005 13:37

O tom, že daňová soustava nepřehledná svědčí tento případ: SMVAK zaslaly svým akcionářům dividendu na jednu akcii ve výši 624,50 s tím, že 161,50 je zdaněná dividenda a 463 Kč je nezdaněná výplata z vlastních zdrojů - kapitálových fondů. A teď se akcionáři starej ! Máš tu výplatu z vlastních zdrojů zdanit a jak ? Vždyť srážkovou daní to měl zdanit plátce, tedy SM VAK. Nebo to nedanit vůbec, ale kdo to rozhodne? A co to zdanit jako ostatní příjmy, to by bylo pro některé až 32% ?
Většina akcionářů příjme peníze v dobré víře že už byly zdaněny a co pak, to bude za to finanční úřad honit každého drobase ? Prosím poraďte co dělat, vždyť zatím se v tom nevyzná ani dlouholetý daňový poradce.

-1
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Za kolik letos domov můj?

28. 1. 2005 | Simona Ely Plischke

Za kolik letos domov můj?

Pořídili jste si loni nový byt, přistavěli patro na svém domku, zdědili chatu, dostali pozemek? Prostě nabyli nějakou nemovitost nebo tu, kterou vlastníte, stavebními úpravami pozměnili?... celý článek

Ani dárek není zadarmo

16. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Ani dárek není zadarmo

Víte, kolik státu zaplatíte, když dostanete například od babičky pozemek jako svatební dar? Zajímá vás kdy a komu se podává daňové přiznání a kolik vlastně zaplatíte? Stát z některých... celý článek

Jak drahé je dědictví

10. 12. 2004 | Lucie Aschenbrennerová | 17 komentářů

Jak drahé je dědictví

Zdědili jste auto, chalupu nebo dokonce luxusní vilu na Bahamách po bohatém strýčkovi a nevíte si rady s dědickou daní? Poradíme vám. Přečtěte si, kdy musíte podat daňové přiznání,... celý článek

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

11. 11. 2004 | Lucie Aschenbrennerová

Poplatky aneb úřední šiml řehtá stále vesele

Máte někdy pocit, že z nás úřady jen zbytečně tahají peníze? Přestáváte se ve změti nejrůznějších poplatků orientovat? Nový zákon o správních poplatcích navíc služby úřadů ještě zdražuje.... celý článek

Jak na daň z převodu nemovitostí

9. 11. 2004 | Vendula Hilkovičová | 28 komentářů

Jak na daň z převodu nemovitostí

Prodáváte či kupujete byt, dům nebo pozemek a nevíte si rady s daní z převodu nemovitostí? Kdo musí tuto daň zaplatit, v jaké výši a kdy a kam podat daňové přiznání? Jestli neznáte... celý článek

Partners Financial Services