Příspěvek na mobilitu roste. Změny v dávkách pro postižené

Gabriel Pleska | rubrika: Když se řekne | 7. 12. 2022
Zvýšení příspěvku na mobilitu se projeví už zpětně za listopad. Od prosince se zavádí nový příspěvek pro lidi na domácích dýchacích přístrojích. A o sto tisíc korun stoupla horní hranice příspěvku na zvedací plošinu v rámci příspěvku na zvláštní pomůcku.
Příspěvek na mobilitu roste. Změny v dávkách pro postižené
Zvláštní pomůckou, na kterou lze získat příspěvek, je i vodicí pes.
Zdroj: Shutterstock

Život se zdravotním postižením není lehký. Alespoň od některých starostí mají pomáhat zvláštní dávky pro zdravotně postižené. A když nestačí, další podporou by měly být sociální dávky. Některé úlevy s sebou nese taky průkaz tělesně postiženého. Nejprve probereme dávky; shrnutí výhod pro držitele průkazů TP, ZTP a ZTP/P najdete na konci textu. Případně na ně můžete skočit rovnou.

Zvláštní dávky pro zdravotně postižené jsou dvě: příspěvek na mobilitu a příspěvek na zvláštní pomůcku – tam spadá i příspěvek na motorové vozidlo nebo na úpravu bydlení. Obě dávky se v průběhu roku 2022 dočkaly úprav, nejnovější platí od 1. prosince. Pojďme si tedy shrnout, co a jak bude platit tenhle měsíc a v roce 2023.

Příspěvek na mobilitu: kdo ho dostane a kolik dělá?

Handicapovaným lidem, kteří se pravidelněji někam dopravují nebo nechávají dopravovat, pomáhá příspěvek na mobilitu. Pobírá ho zhruba 260 tisíc lidí.

Nárok na něj úřad přizná jen tomu, kdo má průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP nebo ZTP/P, tedy průkaz osoby zvlášť těžce postižené nebo zvlášť těžce postižené s průvodcem.

K tomu ještě musíte přidat čestné prohlášení, že se někam opakovaně přepravujete, případně, že vám s tím někdo musí pomáhat. Jde například o cesty do práce nebo do školy, kam vás vozí členové rodiny nebo kam si odvoz platíte. Nárok na dávku se přiznává i dětem od jednoho roku výš, za nezletilé žádost podávají zákonní zástupci.

Příspěvek obvykle nedostane ten, komu se poskytují pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče. Pokud ale člověk někam pravidelně jezdí, zažádat určitě může – úřad smí udělat „z důvodů hodných zvláštního zřetele“ výjimku. Jen už v takovém případě nebude stačit čestné prohlášení – cesty je potřeba prokazovat třeba jízdenkami nebo účtenkami.

Výše příspěvku na mobilitu je od letošního prosince 900 korun měsíčně, jde o zvýšení o 350 korun. Projeví se to už v dávce za listopad.

Nový příspěvek na mobilitu pro lidi s dýchacími potížemi

Novinkou, kterou přinesla novelizace zákona opoksytování dávek zdravotně postiženým, je zvláštní příspěvek na mobilitu pro lidi, kteří využívá celý kalendářní měsíc zdravotnický prostředek pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo zdravotnický prostředek pro domácí plicní umělou ventilaci. Tento příspěvek se vyplácí ve výši 2900 korun, k žádosti je potřeba krajskému úřadu práce doložit potvrzení od zdravotní pojišťovny.

Zákon zatím počítá s tím, že tento příspěvek se bude vyplácet do konce roku 2024, jde totiž o reakci na potíže způsobené prudkým nárůstem cen elektřiny v roce 2022. Všechny tyto přístroje jsou na elektřině závislé a jejich uživatelé, kteří se kvůli zdražení elektřiny zdražování energií často ocitli v potížích, museli opakovaně žádat o pomoc v hmotné nouzi.

Jak žádat o příspěvek na mobilitu?

Dávka se vyplácí zpětně. To znamená, že na účtu ji můžete tedy čekat do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který náleží. Případně je možné nechat si ho vyplácet jen jednou za tři kalendářní měsíce.

Pokud máte datovou schránku, uznávaný elektronický podpis nebo identitu občana, můžete o příspěvek na mobilitu požádat online na webu MPSV, jinak můžete podat vyplněný formulář na pobočce úřadu práce.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Druhá dávka, která má mírnit finanční dopady zdravotního postižení, je příspěvek na zvláštní pomůcku. Na rozdíl od příspěvku na mobilitu, který se vyplácí opakovaně, je příspěvek na zvláštní pomůcku dávka jednorázová. Příspěvek je určený pro lidi, jejichž postižení – těžká vada nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové či zrakové postižení dlouhodobého charakteru – trvá nebo podle doktorů bude trvat víc než rok.

Přesný seznam zdravotních postižení, u vám vzniká nárok na přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku, najdete v příloze zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

U většiny pomůcek musí být osoba, která žádá nebo pro kterou se žádá, starší než jeden rok. U žádostí týkajících se motorového vozidla, schodolezu, zvedacích plošin, schodišťových sedaček, stropních zvedacích systémů nebo úpravy bytu musí být žadatel starší tří let. Pořízení vodícího psa pak úřad proplatí jen žadatelům od patnácti roků výš.

Promo

Hrajte na jistotu

Pod bus
Zdroj: Shutterstock

Příspěvky… no dobře. 

Slušné pojištění může být k nezaplacení. Rádi vám pomůžeme vybrat.

O příspěvek na zvláštní pomůcku včetně příspěvku na motorové vozidlo můžete žádat online na webu MPSV, na téže stránce najdete i formulář k vyplnění a vytištění, pokud budete chtít žádat osobně na úřadu práce.

O příspěvek na zvláštní pomůcku se dá úspěšně žádat ještě dvanáct měsíců po jejím pořízení. Vyplácí se do konce měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla dávka přiznána.

Na co se dá příspěvek na zvláštní pomůcku použít?

Příspěvek slouží na pořízení pomůcek, které člověku vylepší základní soběstačnost nebo mu pomůžou k pracovnímu uplatnění, přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, ke vzdělávání nebo kontaktu s okolím. 

Příspěvek se dá získat například na schodišťové plošiny, schodišťové sedačky, zvedací systémy, kamerové lupy, speciální úpravy automobilu, digitální čtecí přístroj nebo bezbariérovou úpravu bytu. Zvláštní pomůckou může být ale i motorové vozidlo nebo vodicí pes.

Dávka se neposkytuje na zdravotnické prostředky, které jsou částečně nebo zcela hrazeny zdravotní pojišťovnou, nebo na ty, které žadateli zdravotní pojišťovna půjčila.

Výše příspěvku se liší podle ceny pomůcky. Na pomůcku v ceně pod deset tisíc korun se příspěvek přiznává většinou jen tehdy, když příjem žadatele a s ním společně posuzovaných osob nedosahuje osminásobku životního minima. Dají se ale dělat výjimky, zejména, když člověk žádá o takové „lacinější“ pomůcky častěji. Spoluúčast žadatele se stanovuje na tisíc korun.

Spočítejte si životní minimum 2023

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Kolik je příspěvek na zvláštní pomůcku? Na plošiny nově víc

Spoluúčast je víceméně obecná podmínka dávky: něco si žadatel vždycky musí zaplatit sám. U pomůcek v ceně nad 10 tisíc korun úřad práce přispěje maximálně 350 tisíc korun. U šikmé nebo svislé zvedací plošiny se příspěvek může vyšplhat až na 500 tisíc korun – tady došlo od prosince 2022 ke zvýšení limitu o sto tisíc, protože ceny plošin výrazně rostly.

Zvláštní pomůcka – auto

V rámci příspěvku na zvláštní pomůcku můžete požádat i o příspěvek na nákup motorového vozidla. Nárok máte v případě, že se opakovaně někam dopravujete, jste schopni řídit motorové vozidlo nebo jste schopní být převáženi.

Okruh lidí s nárokem je ale užší. Patří do něj jen lidé s těžkou vadou nosného a pohybového ústrojí, lidé s těžkou nebo hlubokou mentální retardací a od letošního roku lidé s autistickou poruchou s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projety autoagrese nebo heteroagrese, které přetrvávají i přes zavedenou léčbu.

Minimálně může úřad na auto přispět 100 tisíc korun, maximálně 200 tisíc. Výše příspěvku je odvozená od příjmu žadatele, případně členů společně posuzované domácnosti. Příjem za kalendářní čtvrtletí se porovnává s částkou životního minima. Životní minimum od roku 2023 pravděposobně poroste, například pro rodinu o dvou dospělých a dvou předškolácích je životní minimum od ledna 13 470 korun. Pokud bude společný příjem rodiny 70 tisíc měsíčně, je to 210 tisíc za čtvrtletí, to je míň než 16násobek jejich životního minima. Dostanou tedy 200 tisíc korun, jak ukazuje tabulka:

Násobek živ. minima

Příspěvek

≤ 16

200 000 Kč

16–17

180 000 Kč

17–18

160 000 Kč

18–19

140 000 Kč

19–20

120 000 Kč

> 20

100 000 Kč

Po podání žádosti by měl zdravotní stav žadatele posoudit posudkový lékař správy sociálního zabezpečení.

Pokud úředníci vaši žádost zamítnou nebo nejste spokojení s výší příspěvku, můžete se proti rozhodnutí odvolat. Na podání odvolání máte patnáct dní od doručení rozhodnutí. O výsledku odvolání rozhoduje ministerstvo práce a sociálních věcí.

TP, ZTP, ZTP/P: průkazy osob se zdravotním postižením

Nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením má osoba starší jednoho roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatě omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. 

O průkaz je možné žádat online na webu MPSV nebo osobně na úřadu práce. Žádost posoudí lékařská posudková služba a doporučí konkrétní typ průkazu. Jako podklad využije tiskopis vyplněný vašim ošetřujícím lékařem, je tedy možné, že si vás nejdřív pozve na prohlídku ten.

Průkaz platí nejvýš deset let, u neplnoletých maximálně pět roků.

Průkazky podle typu postižení

  • Průkaz TP (těžké postižení) – držitelé mají nárok na vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředích, přednost při osobním projednávání své záležitosti třeba na úřadech, zejména pokud takové jednání vyžaduje delší čekání
  • Průkaz ZTP (zvlášť těžké postižení) – jako TP a k tomu sleva pětasedmdesát procent na jízdné ve vlacích, rychlících a pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy
  • Průkaz ZTP/P (zvlášť těžké postižení): jako ZTP a bezplatné nebo zlevněné jízdné pro doprovod nebo vodicího psa

Držitelé ZTP a ZTP/P, kteří vlastní automobil nebo jsou v nějakém autě přepravování, mají nárok na parkovací průkaz pro osobu zdravotně postiženou. Průkaz umožňuje bezplatné státní na místě pro vozíčkáře ve většině českých i eurounijních měst a obcí. V Česku si jeho držitelé navíc nemusí kupovat dálniční známku a můžou si požádat o zřízení vyhrazeného stání před domem nebo bytem – někdy ale za poplatek. Smí také vjet do zákazu vjezdu s dodatkovou tabulkou „dopravní obsluze vjezd povolen“ a „mimo zásobování“ nebo do pěší zóny. Parkovací průkaz vydávají na sociálním odboru úřadu obce s rozšířenou působností.

Promo

Naučte se penízeZdroj: peníze.cz

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+193
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Kdo dostane porodné a kolik? Pravidla pro rok 2023

23. 1. 2023 | Jiří Hovorka

Kdo dostane porodné a kolik? Pravidla pro rok 2023

Rodiny s nízkými příjmy mají nárok na porodné. Tady jsou aktuální podmínky a kalkulačky.

Nová zelená úsporám Light: Příjem žádostí začíná. Jak na to

6. 1. 2023 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Nová zelená úsporám Light: Příjem žádostí začíná. Jak na to

Důchodci a domácnosti s nižšími příjmy můžou dostat až 150 tisíc na stavební úpravy, díky kterým lze ušetřit na energiích.

Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2023. Přehled a kalkulačka

2. 1. 2023 | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Kdo dostane příspěvek na bydlení v roce 2023. Přehled a kalkulačka

Příspěvek na bydlení se stal vlajkovou lodí vlády v boji proti dopadům zdražování energií a inflace vůbec. Už loni se dočkal několika úprav, výpočet se změnil i pro rok 2023. Na příspěvek... celý článek

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

1. 1. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Projděte si, jaké novinky roku 2023 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Otcovská dovolená 2023. Kdo má nárok a kolik dostane

29. 12. 2022 | Jiří Hovorka

Otcovská dovolená 2023. Kdo má nárok a kolik dostane

Kdo má nárok na otcovskou poporodní péči a kolik dostane? Tady je přehled pravidel i kalkulačka.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.