Rok 2004 očima šéfů pojišťoven

Rok 2004 očima šéfů pojišťoven
Sazby pojistného ovlivní změna zákona o DPH, cena nových životních pojistek vzroste kvůli nižší maximální technické úrokové míře. Po vstupu do EU navíc můžeme očekávat i přibližování cen dražším sazbám současných "unijních" pojišťoven.

Letošní rok je plný legislativních změn: od Nového roku platí nová maximální technická úroková míra, 1. 4. nabude platnosti EU harmonizační novela zákona o pojišťovnictví a od 1. 1. 2005 bude platit nový zákon o pojistné smlouvě a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích. O dopadech, které tyto aspekty přinesou, jsme psali v článku Co nás v roce 2004 čeká a nemine II, jak letošní rok vidí vedoucí představitelé největších pojišťoven působících na českém trhu vám přiblíží naše každoroční anketa. Letos jsme položili tyto otázky:

1. Jaké hlavní změny pro pojišťovny a jejich klienty nastanou v příštím roce (s přihlédnutím na vstup do Evropské unie)?
2. Jak tyto vámi uvedené změny (včetně změny technické úrokové míry a zákona o DPH) ovlivní sazby pojistného v příštím roce?
3. Jaké jsou vaše cíle pro příští rok a jak odhadujete váš růst?

Jiří Charypar, místopředseda představenstva pojišťovny Allianz (profil, názory)

1. ... Nové zákony pojišťovnám, kromě jiného, ukládají silnou informační povinnost vůči zájemcům o pojištění, mj. o rozsahu pojistného krytí a vůbec právech pojištěného. Vytvářejí rámec pro to, aby vztahy byly co nejjasnější a sporů z pojištění bylo co nejméně. Značně je posílena ochrana spotřebitele, vzájemné vztahy pojišťovny a pojištěného jsou přesněji definovány, což přispěje k posílení právní jistoty na obou smluvních stranách.
V roce 2004 proto čeká pojišťovny zejména úprava smluvních dokumentů a pojistně-technických systémů tak, aby byly připraveny na změny, které nové zákony přinášejí. (Celé vyjádření naleznete zde.)

2. Nepředpokládáme, že by v důsledku vstupu ČR do Evropské unie nějak radikálně vzrostly ceny pojištění. Zejména u majetkového pojištění, které je závislé zejména na vývoji spotřebitelských cen. Pojistné sazby se stanovují na základě škodních průběhů, které jsou ovlivněny výplatou pojistného plnění a četností škod. Ceny ovšem mohou ovlivnit některé připravované legislativní změny v odškodnění za smrt nebo úraz, které by se dotkly povinného ručení a pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci při pracovním úrazu či nemoci z povolání (zákonného úrazového pojištění).
Ani u životního pojištění samotný vstup ČR ke zdražení pojištění nepovede. Vliv na sazby pojistného by mohla mít direktiva EU, v níž se navrhuje rovnoprávné zacházení bez rozdílů pohlaví a rovnoprávný přístup ke službám a produktům, tzn. že pohlaví nebude moci být použito jako cenového kritéria.

3. Pro rok 2004 jsme připravili významné změny v tarifikaci pojištění vozidel.... Zaměříme se také na další růst životního pojištění. Pro rok 2004 jsme připravili novou řadu produktů životního pojištění, která je svou variabilitou jednoduše přizpůsobitelná požadavkům klientů.
Celkový růst předepsaného pojistného předpokládáme na úrovni roku 2003, tedy zhruba 15 %. Naším cílem je samozřejmě také upevnění pozice mezi třemi největšími pojišťovnami v ČR a ziskové hospodaření.

Ladislav Bartoníček, generální ředitel a předseda představenstva České pojišťovny (profil, názory)

1. Otevření evropských trhů chápeme jako velkou příležitost jak pro Českou republiku, tak také pro oblast pojišťovnictví. Očekáváme, že vstup do EU přinese zvýšené pronikání českých firem na zahraniční trhy. Pro tuzemské pojišťovny se tak otevře prostor nabízet těmto společnostem produkty, které jim umožní lépe kontrolovat rizika a hrozby i na území mimo ČR. Na druhé straně je zřejmé, že vývoj půjde i opačným směrem – evropské pojišťovací ústavy začnou působit na našem trhu, což by se mělo projevit v rostoucí konkurenceschopnosti českých pojišťoven.
Důležité změny pro pojišťovny a jejich klienty chystá i nová legislativa. Jde především o zákon o pojišťovnictví, zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech.

2. Česká pojišťovna má široké spektrum produktů a i když děláme vše pro to, aby naši klienti zvýšení DPH nepocítili, jedná se o reálné zvýšení nákladů, které budou muset pojišťovny stejně jako jakákoli jiná instituce postupně do svých cen promítnout. Změna technické úrokové míry by na klienty výrazný dopad mít neměla. Nesmíme totiž zapomenout, že klienti většinou ještě získávají tzv. podíly na výnosech. (Více se o připisování podílů na zisku dozvíte v článku Nejisté pojištění.)

3. Uplynulé období ukázalo, že nás lidé vnímají jako moderní pojišťovnu, která sice vznikla už před 176 lety, ale přitom stále dokáže pružně reagovat na měnící se potřeby trhu. V tomto trendu chceme pokračovat i v roce 2004. Konkrétním cílem je dobudování centrálního klientského servisu, který bude na úrovni nejvyspělejších zemí. Chceme, aby náš růst odpovídal minimálně růstu celého trhu.

Jeroen van Leeuwen, předseda představenstva a generálního ředitele ČSOB Pojišťovny (profil, názory)

1. Od 1. května letošního roku u nás začnou platit základní pravidla Evropské unie týkající se volného pohybu zboží, služeb, pracovních sil a kapitálu. V oblasti pojišťovnictví to bude mimo jiné znamenat, že v Česku bude moci vyvíjet činnost kterákoli pojišťovna, která získala licenci v některé členské zemi EU, a obráceně i domácí pojišťovny budou moci podnikat ve státech unie. Nemyslím si však, že na českém trhu se tím situace nějak zásadně změní, protože přední evropské pojišťovny včetně naší mateřské společnosti KBC Verzekeringen zde již působí... (Celé vyjádření naleznete zde.)

2. Zvýšení sazby DPH u některých služeb se promítne do hospodaření společnosti zvýšením nákladů v řádu milionů Kč. Nepůjde přitom pouze o zvýšení správních nákladů, ale je třeba si uvědomit, že v této souvislosti se také zvýší náklady na likvidaci škod. Na základě toho mohou být vedením společnosti přijata adekvátní opatření k udržení rentability produktů a hospodaření celé společnosti.
Nepředpokládáme, že po vstupu do EU se budou sazby snižovat, naopak lze očekávat, že se budou sazby přibližovat dražším sazbám pojišťoven působících v současných členských zemích EU. Např. u povinného ručení očekáváme další nárůst sazeb i vzhledem k stále vyššímu množství pojistných událostí, nepříznivému škodnímu průběhu, i vyšším nákladům na likvidaci škod v souvislosti se zmíněným zvýšením sazby DPH. To samozřejmě platí za podmínky, že nedojde k nějakým zásadním výkyvům na mezinárodním pojistném trhu, které by ovlivnily cenu zajištění (podobně jako tomu bylo například po teroristických útocích na USA v září 2001 nebo po povodních ve střední a západní Evropě v srpnu 2002).
Předpokládám, že bude pokračovat tendence k individuálnímu přístupu pojišťoven k rizikům, klientům a případně celým druhům pojištění a odklon od paušálních řešení. Odhadujeme, že nárůst sazeb např. v pojištění průmyslu a podnikatelů vzroste přibližně o 15 – 20 %. V oblasti občanského pojištění předpokládáme nárůst sazeb zhruba o 10 %.

3. ČSOB Pojišťovna se hodlá i nadále profilovat jako univerzální pojišťovna, ... bude, v souladu se strategií své mateřské společnosti KBC, dále rozvíjet úspěšný koncept bankopojištění, ve kterém má své pevné místo jak životní, tak neživotní pojištění.

Jaroslav Mlynář, předseda představenstva pojišťovny Generali (profil, názory)

1. Hlavní dopad na pojišťovny a jejich klienty bude mít změna celého legislativního rámce pojišťovnictví a pojištění. Nové právní úpravy v pojišťovnictví jsme se dočkali skutečně za minutu dvanáct (tj. na přelomu roku 2003/2004). Řada ustanovení totiž vstoupí v účinnost již k 1. květnu 2004, tj. datu našeho přistoupení k EU, většina "až" k 1. lednu 2005. Přizpůsobení se nové legislativě bude pro pojišťovny jednoznačně znamenat velkou provozní i finanční zátěž. Některá ustanovení se nám líbí více, některá méně, do textu zákona se možná vloudilo několik překladových nepřesností nebo chyb pramenících z mylné interpretace evropských směrnic. Celkově se však zcela určitě jedná o posun žádoucím směrem, a to směrem k (západo)evropským standardům. Pojišťovny měly možnost se do určité míry na tvorbě nové legislativy samy podílet. (Celé vyjádření naleznete zde.)

2. Význam změn technické úrokové míry, či spíše vyhláškou ministerstva financí stanovené maximální výše technické úrokové míry, je obecně přeceňován. Pojišťovna by se při stanovení technické úrokové míry měla především řídit vlastními kalkulacemi a opírat se o vlastní odhad budoucího vývoje ekonomického prostředí. S ohledem na průměrnou dobu trvání pojistných smluv a obtížnost takovýchto prognóz v turbulentním ekonomickém prostředí by tato sazba měla být maximálně konzervativní. ... Pro klienta kapitálového životního pojištění je kromě minimálního garantovaného zhodnocení důležitá výše připisovaných podílů na výnosech rezerv životního pojištění. V období vyšších úrokových sazeb může být politika pojišťovny v této oblasti mnohem významnější než samotná výše kalkulované technické úrokové míry. Obecně lze ovšem říci, že pokles technické úrokové míry povede ke "zdražení" pojistného (abych nastřádal stejnou částku, budu při nižších sazbách potřebovat buď ukládat vyšší částku nebo stejnou částku delší dobu). ...

3. ... Aktivity na posílení jak vlastních tak externích odbytových struktur i průběžné hospodářské výsledky dávají tušit, že v roce 2004 i v letech následujících můžeme očekávat především posílení naší pozice v oblasti životního pojištění. Naším cílem je pro příští rok minimálně 5% podíl na trhu, plánovaná výše hrubého předepsaného pojistného se pohybuje okolo 4,8 mld. Kč a zisk po zdanění by měl překročit částku 100 mil. Kč.

Tomáš Nidetzký, výkonný ředitel pro retailové finanční služby ING (profil, názory)

1. Rok 2004 bych nazval rokem legislativy. Od 1. 1. 2004 začala platit nová maximální technická úroková míra, od 1. 4. 2004 EU harmonizační novela zákona o pojišťovnictví a od 1. 1. 2005 bude platit nový zákon o pojistné smlouvě a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích. Pojišťovny budou v letošním roce upravovat veškeré postupy a formuláře tak, aby byly v souladu s těmito novými předpisy. Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích povede k vyšší profesionalizaci prodejců pojištění, zejména v oblasti odborné připravenosti prodejců. Pro klienta to přinese mnoho kladného, zákony mu přinášejí větší ochranu a přístup k výrazné více informacím, než tomu bylo doposud. Pojišťovnictví v ČR tak bude plně harmonizováno s podmínkami EU v oblasti pojištění.

2. Sazby životního pojištění se zvýší, tak aby absorbovaly uvedené změny. Pojišťovnám již bohužel, v souvislosti s klesajícími maržemi na úrokových výnosech, nezbývá prostor kompenzovat tyto nepříznivé vnější vlivy výnosy z jiných oblastí.

3. Naší prioritou zůstává důsledná orientace na investiční potřeby klientů. V oblastech životního pojištění, penzijního připojištění a podílových fondů chceme v roce 2004 překonat hranici 30 miliard Kč spravovaných klientských fondů. Ve všech těchto odvětvích očekáváme dvojciferný nárůst ve srovnání s rokem 2003. Konkrétně v oblasti životního pojištění předpokládáme nárůst o 10 %, který odpovídá hodnotě předepsaného pojistného na úrovni 5,2 miliard Kč.

Arnaud de la Hosseraye, předseda představenstva a ředitel Komerční pojišťovny (profil, názory)

1. Rok 2004 přinese některé změny, které se budou týkat právního prostředí v pojišťovnictví. Například vyšší kvalitu informovanosti klientů ve smlouvách, což je podle mého názoru velmi pozitivní, ale také snížení maxima povolené technické úrokové míry. Tento postup může být nepříjemný pro klienty, ale jedná se o dobrý způsob, jak se zachovat, pokud bereme v úvahu výši úrokových sazeb na trhu, a je to také krok nutný pro zajištění finanční stability firem. V neposlední řadě se firmy budou muset připravit na změny, které nastanou později, mám na mysli například zákon o pojistných zprostředkovatelích, který bude pro klienty znamenat další jistotu.

2. Samozřejmě, že změny maximální povolené technické úrokové míry mají přímý vliv na pojistné. Aby byl zaručen stejný kapitál, bude muset klient zaplatit víc. V naší společnosti však tento dopad bude minimální, protože již pro náš hlavní produkt VITAL používáme technickou míru, která je téměř shodná s novým povoleným maximem. Co se týká růstu ostatních předpokládaných nákladů, jako je DPH, provedli jsme již patřičné odhady, abychom zjistili, nakolik tento růst ovlivní naše výsledky. Dospěli jsme však k závěru, že není nutné pojistné navýšit.

3. V důsledku zavedení strategie cross-sellingu Komerční banky v roce 2003 zaznamenala Komerční pojišťovna vysoký nárůst svých aktivit na trhu životního pojištění, na druhé straně jsme téměř ukončili naše aktivity v neživotním pojištění. V roce 2004 budeme používat stejnou strategii zaměřenou převážně na životní pojištění prodávané prodejními kanály Komerční banky. Vzhledem ke strategii "bankopojištění“ věříme, že stále máme vyšší potenciál k růstu než trh.
Budeme též pokračovat v naší restrukturalizaci a zlepšení poměru našich nákladů a příjmů, což by mělo vést k lepšímu konečnému výsledku v roce 2004.

Vladimír Mráz, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Kooperativa (profil, názory)

1. Jednou z podstatných změn, která se vstupem do EU bezprostředně souvisí, je schválení nové legislativy v pojišťovnictví - po vydání těchto zákonů bude moci v České republice působit jakákoli pojišťovna ze zemí Unie aniž by bylo nutné zdlouhavě a složitě studovat naší místní legislativu. A totéž platí pro naše pojišťovny, které by chtěly rozšířit své aktivity na území EU. To s sebou samozřejmě může přinést zdravý růst konkurence, i když nepředpokládám, že by 1. květen příštího roku byl jakýmsi startovním výstřelem, po němž začnou hromadně vstupovat evropské pojišťovny na český trh. Co přesně tyto zákony přinesou a jak intenzivní budou mít dopad na trh, ukáže až čas. Totéž platí o vstupu do Unie.

2. Co se týče sazeb v příštím roce, zdůraznil bych kromě uvedených faktorů zejména pokračující tlak zajišťoven na zvýšení sazeb, a to zejména v oblasti pojištění průmyslu a podnikatelů. Letos patrně porostou sazby pojištění průmyslu především u rizikových odvětví, jako je petrochemie či papírenský průmysl. Zvýšení nebude plošné, půjde pravděpodobně o jednotlivé kroky a o větší využití různých pojistně-technických nástrojů - například jednou z cest může být zvýšení spoluúčasti podniků na průmyslovém pojištění.

3. Naším klíčovým cílem pro rok 2004 je úspěšné dokončení všech prací, které souvisejí s odkupem neživotní části Pojišťovny České spořitelny (profil, názory). Klíčové pro nás je, aby s námi klienti byli spokojeni, měli s převodem minimum starostí a Kooperativa udělá vše proto, aby získala jejich důvěru. Tato transakce a strategická spolupráce s Finanční skupinou ČS se samozřejmě adekvátně odrazí na zvýšení předepsaného pojistného Kooperativy.

Marek Venuta, předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny UNIQA (profil, názory)

1. V prvním období po přistoupení k EU žádné velké změny neočekáváme. ... Na druhou stranu však bude vstup do EU ve střednědobém horizontu určitě pro naše pojišťovny výzvou: občané i podnikatelé budou mít lepší možnost srovnání toho, co je jim nabízeno doma a co v zahraničí. Přitom hlavní část soutěže se bude odehrávat v oblasti kvality nabízeného servisu. Lze předpokládat, že například v oblasti pojištění podniků a průmyslových rizik můžeme zaznamenat odliv velkých firem se zahraničním kapitálem k pojišťovnám v zemích jejich centrál. O náš region se jistě bude zajímat řada dalších silných makléřských společností ze zahraničí, které budou nabízet klientům dodatečnou pojistnou kapacitu.
Ve srovnání s EU je v naší zemi poddimenzované zejména životní pojištění. Zde bude hodně záležet i na tom, jakou roli přisoudí soukromému životnímu pojištění připravovaná důchodová reforma. Stane-li se jedním z nosných pilířů zabezpečení na stáří, lze očekávat rovněž příchod dodatečné zkušené konkurence ze zemí, kde tuto úlohu životní pojištění již léta plní. ... (Celé vyjádření naleznete zde.)

2. Nové normy vylepšují pozici českého pojišťovnictví v rámci EU a jsou předpokladem pro zdravý rozvoj tohoto odvětví. Vstup do EU sám o sobě nebude znamenat okamžité výrazné změny pojistných sazeb.
Růst sazeb DPH znamená dodatečné zatížení pro pojišťovny – například v UNIQA pojišťovně očekáváme v této souvislosti zvýšení nákladů v řádu desítek milionů korun.
Z tohoto důvodu lze počítat se snížením hospodářského výsledku, avšak veřejnost by se neměla obávat skokového navýšení pojistných sazeb, k němuž z tohoto důvodu rozhodně nedojde. V ČR je nastoleno zdravé konkurenční prostředí, které výrazné výkyvy tohoto druhu vylučuje. ...

3. UNIQA pojišťovna finišuje letos v mimořádně příznivé situaci: podařilo se nám dosáhnout růstu předepsaného pojistného cca o 35 – 37 % ... Letošní výsledky jsou dobrým východiskem pro rok 2004, pro který počítáme opět s vysokou dynamikou převyšující celotržní parametry. Je těžké nyní odhadnout konkrétní čísla, ale rozhodně počítáme s nárůstem v řádu desítek procent. Dosavadní vývoj nás k tomuto optimismu skutečně opravňuje. Letos očekáváme zisk v řádu desítek milionů, a rovněž za rok bychom chtěli dosáhnout i přes dílí dodatečné zatížení (např. DPH) pozitivního hospodářského výsledku.

Co si o vývoji na trhu pojišťovnictví v tomto roce myslíte vy? Jak hodotíte odpovědi šéfů tuzemských pojišťoven? Dozvěděli jste se z jejich odpovědí něco nového či důležitého?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-5
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

14. 1. 2004 13:21, TGP

Naprosto souhlasím, pokud něco zavání kartelem, tak je to právě tento případ. Jenže pro Úřad by to byla hodně nevděčná práce, kterou na rozdíl od boje s benzínkami málokdo ocení. Bohužel...

Zobrazit celé vlákno

+17
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

15. 1. 2004 8:21, Boucek Antonin

Well, videl jsem par ucetnich vykazu cestovnich kancelari a byt v roli pojistovny, nepojistim ani jednu z nich. Proc si stezujete na pojistovny? Nemusite byt pojisten, ke stejnemu ucelu uplne staci ziskat bankovni garanci. Premyslejte nad tim, proc to neni tak jednoduche a riziko padu cestovnich kancelari na sebe nikdo nechce vzit.

Zobrazit celé vlákno

-23
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Šéfové investiček: Pofrčí akciové fondy

12. 1. 2004 | Simona Ely Plischke

Šéfové investiček: Pofrčí akciové fondy

Představitelé investičních společností pro tento rok předpokládají růst podílu akciových a smíšených fondů, případně fondů zajištěných. V očekávání výraznější konsolidace trhu jsou... celý článek

Jak vidí rok 2004 šéfové bank

9. 1. 2004 | Kristýna Havligerová

Jak vidí rok 2004 šéfové bank

Zlepšovat poradenské služby, odlišit se kvalitou i dostupností všech dosud i v tomto roce nově nabízených služeb a také uspět v konkurenci ze strany bankovních i nebankovních subjektů,... celý článek

Lídři stavebních spořitelen: Náš produkt bude výhodný

7. 1. 2004 | Jiří Šedivý

Lídři stavebních spořitelen: Náš produkt bude výhodný

Rapidní pokles zájmu o nové smlouvy stavebního spoření očekávají v tomto roce všichni, není tomu jinak ani v případě šéfů stavebních spořitelen. Ti přesto rok 2004 nevidí nijak tragicky,... celý článek

Co nás v roce 2004 čeká a nemine II.

6. 1. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co nás v roce 2004 čeká a nemine II.

Dnes jsme pro vás připravili pokračování přehledu nejdůležitějších změn v oblastech, které v novém roce ovlivní finanční situaci nás všech.

Co nás v roce 2004 čeká a nemine I.

5. 1. 2004 | redakce Peníze.CZ

Co nás v roce 2004 čeká a nemine I.

Co můžeme a musíme očekávat v nadcházejících dvanácti měsících? Zaměřili jsme se na různé oblasti týkající se osobních financí a snažili se připravit přehled toho nejdůležitějšího,... celý článek

Partners Financial Services