Lídři stavebních spořitelen: Náš produkt bude výhodný

Lídři stavebních spořitelen: Náš produkt bude výhodný
Rapidní pokles zájmu o nové smlouvy stavebního spoření očekávají v tomto roce všichni, není tomu jinak ani v případě šéfů stavebních spořitelen. Ti přesto rok 2004 nevidí nijak tragicky, sází totiž na výrazný nárůst počtu poskytnutých úvěrů.

Přelom roku není jen ve znamení bilancování, ale je také vhodným okamžikem k zamyšlením nad budoucím vývojem. Položili jsme se proto představitelům všech stavebních spořitelen operujících na českém trhu tři otázky týkající se dalšího směrování:

1) Když byste měl/a srovnat situaci z let 1993 – 1994, tedy počátku stavebního spoření u nás, se situací na začátku roku 2004, kdy vstoupí v platnost nový zákon o stavebním spoření, jak byste zhodnotil/a výhodnost tohoto spořícího instrumentu s přihlédnutím k nízkým úrokovým sazbám na současném trhu?

2) Jak velký odhadujete pokles počtu uzavřených smluv v roce 2004 oproti roku 2003?

3) Jakým způsobem se bude vaše stavební spořitelna snažit zatraktivnit svou nabídku pro klienty i po "zhoršení" podmínek od ledna 2004?

Rostislav Trávníček, ředitel marketingu Českomoravské stavební spořitelny (profil, názory)

1) Produkt stavebního spoření, který byl uveden na trh v roce 1993, za deset let své existence prokázal z klientského hlediska jasnou smysluplnost a výhodnost. Na tento produkt nahlížíme jako na kombinaci dvou fází, a to fáze spořící a úvěrové. Vzhledem k podmínkám stávajícího zákona o stavebním spoření, podle kterého stavební spoření funguje až do konce letošního roku, a vzhledem k ekonomickým parametrům tohoto produktu, je možné konstatovat, že stavební spoření je z hlediska výnosnosti nejzajímavějším finančním produktem na trhu. I po 1. 1. 2004, kdy vstupuje v platnost novela příslušného zákona, zůstane stavební spoření s výnosností cca 6 % p.a. jedním z nejvýnosnějších produktů na trhu. Jak jsem již uvedl výše, nelze zapomínat na fázi úvěrovou, v které jsme v letošním roce zaznamenali významný růst. V roce 2002 poskytla ČMSS úvěry ve výši 8,8 mld. Kč, v letošním roce to budou úvěry za téměř 17 mld. Kč.

2) Příští rok očekáváme zhruba stejný výsledek jako v roce 2002. Počty smluv se budou zřejmě redukovat, ale v dalších letech očekáváme opět nárůst. V této souvislosti je nutné konstatovat, že očekávanou 60% prospořenost trhu v roce 2003 můžeme považovat za vrchol. Obdobné zkušenosti zaznamenali rovněž v zemích, kde má stavební spoření silnou tradici (Rakousko, Německo).

3) Již v současné době můžeme zaznamenat přesun ke kvalitativně lepší nabídce, zejména v oblasti úvěrové. Velký důraz bude kladen na produktový marketing a práci s klientským kmenem. Výraznou výhodou ČMSS je především její kvalitní a široká síť finančních poradců, kteří jsou připraveni řešit individuální potřeby našich klientů. Znovu opakuji, že po 1. lednu 2004 zůstane stavební spoření vysoce výhodným a zajímavým finančním produktem.

Edgar Pillath, předseda představenstva a generální ředitel Hypo stavební spořitelny (profil, názory)

1) Stavební spoření patří v České republice mezi relativně mladé bankovní produkty; již od počátku své existence má však velmi významné postavení v nabídce bankovních produktů. Dnes představuje dobře fungující a úspěšně se rozvíjející systém, který patří v ČR mezi nejstabilnější. Mezi největší výhody systému stavebního spoření patří, více než kdy dříve, bezpečnost a jistota, které stavební spoření svým klientům poskytuje; dále jeho výhodné úvěry a vysoký výnos. Tyto atributy nebyly novelou zákona o stavebním spoření ovlivněny. Státní podpora činí 15 % z ročně naspořené částky (max. z 20 tis.Kč ročně); HYPO stavební spořitelna má ve své nabídce nadále jako jediná stavební spořitelna spořící tarif s označením NADSTANDARDní spoření, který nabízí až 4 % z vkladů.

2) Otázku obchodních prognóz na rok 2004 lze částečně zodpovědět následovně: Česká republika zažívá poprvé od zavedení systému stavebního spoření změnu zákonných podmínek, zkušenosti však lze čerpat ze sousedních zemí, kde již k zákonným úpravám v minulosti došlo. Např. zkušenosti ze sousedního Německa ukazují, že si stabilní systém stavebního spoření zachoval svou popularitu i po úpravě zákonných podmínek a nejpozději do dvou let od této úpravy se obchodní výsledky dostaly na stejnou úroveň jako před úpravou zákona. Výrazný propad zájmu o stavební spoření, jak tomu bylo např. po zákonných úpravách na Slovensku (pozn. pedakce: více v článku Bez přátelských klientů to nejde), vzhledem k jeho bezpečnosti, oblibě a jeho stále trvajícím výhodám neočekáváme.

3) Zvýšená poptávka ze strany účastníků stavebního spoření po úvěrových produktech, která má již řadu měsíců stále stoupající tendenci, povede stavební spořitelny k dalšímu rozšiřování nabídky a zpřístupňování úvěrových produktů nejširším vrstvám klientů stavebních spořitelen. HYPO stavební spořitelna dále zvažuje jistá zvýhodnění, např. u smluv uzavíraných zákonnými zástupci na děti. Bližší podrobnosti zatím nemohu sdělit.

 

Kurt Matouschek, generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny (profil, názory)

1) V roce 1993 si nikdo pořádně neuměl představit, jak zákon o stavebním spoření funguje. Tehdy v terénu působili finanční žongléři,  kteří občanům nabízeli jiné finanční produkty s vysokým úročením. V roce 1993 ještě neexistovaly žádné úvěry ze stavebního spoření.
Dnes, o 10 let později, zná každý výhody stavebního spoření a panuje velká důvěra v systém stavebního spoření. Novela zákona o stavebním spoření zohledňuje tyto zkušenosti a upravila státní podporu. V porovnání s ostatními spořícími produkty nabízí stavební spoření kromě atraktivního úročení právní nárok na úvěr ze stavebního spoření s výhodným úročením, jehož splátka zůstává po celou dobu splatnosti stejná, bez ohledu na vývoj úrokových sazeb.

2) V roce 2003 uzavřelo smlouvu o stavebním spoření velmi mnoho občanů. Pokles v nových obchodech nelze dnes seriózně předpovědět. Zde musíme počkat na 1. čtvrtletí roku 2004. Vysoké nárůsty lze očekávat v roce 2004 u úvěrů ze stavebního spoření.

3) Naše stavební spořitelna bude nabízet atraktivní podmínky pro stavební spoření a v roce 2004 se soustředí na poskytování úvěrů. To znamená intenzivní péči o klienty. Naši pracovníci budou klientovi nabízet řešení přizpůsobená přání klienta. Středem pozornosti je zajištění bytové potřeby. Tomu přizpůsobíme naše tarify, takže pro každý účel použití bude možná optimální nabídka. Pomůžeme našim klientům, aby si nízké úrokové sazby, které dnes u úvěrů jsou, mohli udržet po dlouhá léta a aby se úvěrová splátka nezvýšila.

 

Tamara Křivková, ředitelka úseku marketingu Stavební spořitelny České spořitelny (profil, názory)

1) Všechny banky, stavební spořitelny nevyjímaje, byly vnějšími vlivy, především poklesem úrokových sazeb na peněžním trhu, nuceny postupně snižovat úrokovou sazbu z vkladů. Přesto výhody, které buřinka svými produkty stavebního spoření klientům nabízí, počínaje pevným úročením vkladů, státní podporou přes nižší fixní úrokové sazby z úvěrů až po jednoduchost podmínek pro získání úvěrů,  představují jeden z nejvýhodnějších způsobů financování bydlení a zhodnocení vkladů klientů
Pro klienta se situace změnila vývojem let dosti výrazně. Výnosnost stavebního spoření sice poklesne z dnes udávaných 11 % nově na 7 % čistého ročně. Pokud však porovnáme nejdůležitější ukazatele rozhodující o zájmu klientů, tj. jistota, zisk, jednoduchost a zázemí silné Finanční skupiny České spořitelny, je stavební spoření stále v čele financování. Zaměříme-li se pouze na výnos z umístění prostředků na stavební spoření nebo na termínovaný účet, porovnáváme pak 7% výnosnost s úrokovými sazbami termínovaných účtů ve výši přibližně 1-2% hrubého.  

2) Přestože stavební spoření zůstane i po novele zákona o stavebním spoření jedním z nejvýhodnějších finančních produktů, je nutné v příštím roce počítat s nižším zájmem veřejnosti o stavební spoření. Ten se projeví už v prvních měsících roku. Předpokládáme, že počet smluv uzavřených v roce 2004 se může ocitnout až na polovině produkce letošního roku. V této souvislosti je však třeba vzít v potaz, že v celém sektoru stavebního spoření jsou výsledky letošního roku zcela ojedinělé.

3) Předpokládáme, že zájem klientů se přesune od uzavírání smluv o stavebním spoření z důvodů pouhého spoření směrem k úvěrům a k financování vlastního bydlení. Proto i výrazná část naší obchodní politiky bude směřovat k zatraktivnění  nabídky úvěrového portfolia a dále zkvalitnění služeb našim klientům.

 

Iva Fialová, členka představenstva Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky (profil, názory)

1) Nechci se pouštět do konkrétních výpočtů, ale troufám si říci, že i nadále, i po novele zákona, bude stavební spoření jedním z nejvýhodnějších a nejdůležitějších instrumentů k řešení bytových potřeb občanů České republiky. Mrzí mě, že se stále hovoří jen o nižší státní podpoře a o poklesu výnosnosti stavebního spoření jako spořícího produktu. Chtěla bych připomenout, že tento produkt má dvě fáze - spořící a úvěrovou a tak je také konstruován a tak také již mnoho desítek let velice dobře funguje i v dalších evropských zemích. Jsem přesvědčena, že stavební spoření zůstane i nadále vysoce atraktivním produktem a bude zachována jeho vysoká výkonnost, stabilita a jistota.

2) Je samozřejmě velice těžké přesně odhadnou chování občanů. Dá se předpokládat, že počet uzavřených smluv klesne zhruba o třetinu, ale mnohem více vzroste počet úvěrů poskytnutých na řešení bytových potřeb.

3) Naše stavební spořitelna stále zatraktivňuje a zkvalitňuje především úvěrovou nabídku (například od tarifu 40:60, přes Privatizační a Renovační program až po úvěry s nulovou akontací v rámci Programu IMPULS), takže v této cestě chceme pokračovat a stát se tak našim klientům spolehlivým partnerem pro rodinu a bydlení.

 

Hanse-Jürgen Wohlrabe, předseda představenstva Wüstenrot stavební spořitelny (profil, názory)

1) Při posuzování výhodnosti stavebního spoření v letech 1993 - 1994 a po novele v roce 2004 je třeba brát v úvahu minimálně tyto faktory:
výši úrokových sazeb poměrně srovnatelných spořicích produktů  (termínovaných vkladů, spořicích účtů i vkladních knížek, které byly v době před deseti lety velmi rozšířenou formou spoření) a roční míru inflace.
V letech 1993 - 1994 i v letech následujících dosahoval čistý průměrný roční výnos stavebního spoření (při ročním vkladu 18 000 korun a státní podpoře 4 500 korun, doba spoření 5 let) okolo 14 %. Vždy byl vyšší než průměrná úroveň úrokových sazeb ostatních srovnatelných bankovních produktů. Míra inflace však byla poměrně vysoká, pohybovala se kolem 10 % ročně. Výsledné zhodnocení vkladů stavebního spoření dosahovalo kolem 4 - 5 % ročně.
Po novele zákona (roční vklad 20 000 korun, státní podpora 3 000 korun ročně, doba spoření 6 let) dosáhnou vklady stavebního spoření průměrného ročního čistého výnosu kolem 6,8 %. Je zřejmé, že výnos stavebního spoření podstatně převyšuje výnos ze srovnatelných bankovních produktů s úrokovými sazbami pohybujícími se kolem 1%. Po odečtění současné míry inflace (do 2 % ročně), docházíme k obdobnému výslednému zhodnocení vkladů stavebního spoření jako před 10 lety, tedy řádově 5 %.

2) Odhaduji, že  trh stavebního spoření poklesne z hlediska celkového počtu nově uzavřených  smluv o stavebním spoření řádově o 50 %.

3) Stavební spořitelna Wüstenrot připravuje  opatření, která podporují atraktivnost stavebního spoření jak na straně spoření, tak na straně úvěrů. Konkrétní podmínky nové nabídky zveřejníme začátkem ledna 2004.

Jak se bude trh stavebního spoření letos vyvíjet podle vás? Uvažujete o uzavření smlouvy podle nových podmínek? Chystáte se letos čerpat úvěr ze stavebního spoření?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-2
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Mýty stavebního spoření

10. 11. 2003 | Jiří Šedivý

Mýty stavebního spoření

Jak ukazují četné dotazy, naši čtenáři se mnohdy přesně neorientují ani v základních pojmech stavebního spoření. Jejich nevědomosti pak navíc využívají obchodní zástupci spořitelen.... celý článek

Kolik zaplatíme v budoucnu za bydlení

4. 11. 2003 | Martin Zika

Kolik zaplatíme v budoucnu za bydlení

Problematice budoucího vývoje cen nemovitostí se na stránkách Peníze.CZ věnujeme dlouhodobě. Tentokrát jsme se zeptali několika specialistů, co podle jejich názoru máme očekávat v horizontu... celý článek

Stavební spořitelny na bedně

24. 10. 2003 | Simona Ely Plischke

Stavební spořitelny na bedně

Zajímá vás, jak dopadlo hodnocení webů stavebních spořitelen? Vězte, že porota tentokrát rozdávala jak jedničky tak i pětky! Kdo vystoupal až pro zlato a kdo se naopak propadl na samotné... celý článek

Spoříme stavebně, spoříme výhodně. Ale co bude dál?

25. 9. 2003 | Jiří Šedivý | 1 komentář

Spoříme stavebně, spoříme výhodně. Ale co bude dál?

Novelu zákona o stavebním spoření sněmovna poslala do závěrečného kola, které by mělo rozhodnout o finální podobě tohoto produktu na příští léta. Chystané vládní změny ovšem stále obsahují... celý článek

Zájem o úvěry poroste, tvrdí šéfové stavebních spořitelen

15. 1. 2003 | Martin Zika

Zájem o úvěry poroste, tvrdí šéfové stavebních spořitelen

Stavební spoření bude v roce 2003 poznamenáno zejména debatou o změně zákona o stavebním spoření. Také výrazně poroste počet poskytnutých úvěrů, shodují se lídři tuzemských stavebních... celý článek

Partners Financial Services