Analýza: úrazové pojištění IV.

Analýza: úrazové pojištění IV.
Cena pojistného určitě nemůže být při výběru úrazového pojištění jediným faktorem. V závěrečném dílu naší analýzy se sice pokusíme podle ceny porovnat produkty jednotlivých pojišťoven, ovšem s přihlédnutím k dalším důležitým ukazatelům.

Podívejme se nejdříve na faktory, které snižují vypovídací schopnost prostého srovnání sazeb pojistného. V prvním díle našeho seriálu jsme se zmínili o rozdílném vymezení pojistné události, dále je to rozdílné zařazení určitých povolání do rizikových skupin (viz 3. díl), jiná definice pojistného plnění (hlavně u trvalých následků úrazu) a odlišné ohodnocení stejných úrazů. U dvou posledně jmenovaných faktorů se na chvíli zastavme.

Progresivní, nebo lineární?

Pojistné plnění u trvalých následků úrazu je vypláceno až od určitého procenta trvalého tělesného poškození, nejčastěji od stupně ve výši 1 %, ale může to být i od 0,001 % nebo až od 5,1 %. U ČSOB Pojišťovny a Generali Pojišťovny si lze zvolit plnění až od 10 %.
Dále se pojistné plnění může významně lišit v případě sjednání tzv. progresivního plnění. To se od lineárního liší vyšším plněním v případě závažnějších následků úrazu. Od určitého stupně poškození, například na úrovni 25 %, se totiž v tomto případě pojistné plnění určuje násobkem stupně poškození z pojistné částky. Plnění v případě ohodnocení následků úrazu ve výši 40 % pak může být rovno 80 % pojistné částky. Pro těžší tělesné poškození se progrese ještě více stupňuje a maximálně možné plnění bývá nejčastěji čtyř až pětinásobkem pojistné částky. Používané algoritmy výpočtu progresivního plnění se ovšem mezi pojistiteli liší, a tak ani stejné maximálně možné pojistné plnění vzhledem k pojistné částce neznamená shodnou pojistnou ochranu.

Kupujeme zajíce v pytli

Maximální výše ohodnocení následků úrazu je dalším kritériem, podle kterého bychom měli posuzovat cenu úrazového pojištění. Pojišťovny při určování závažnosti úrazu používají vlastní oceňovací tabulky. V nich je zpravidla vymezeno maximálně možné ocenění úrazu (a jeho následků) nebo jeho rozpětí. Konkrétní ocenění je vždy na posouzení smluvního lékaře pojišťovny.
Ač oceňovací tabulky vlastně říkají, co si klient za své peníze kupuje, není běžné, až na čestné výjimky jako je První americko-česká pojišťovna nebo Credit Suisse Life & Pensions pojišťovna, že by je klient dostal před nebo zároveň s podpisem smlouvy. U většiny pojišťoven má klient právo do nich jen nahlédnout a například Allianz pojišťovna nebo Česká pojišťovna Zdraví neumožňují ani toto nahlédnutí.
Při provedeném průzkumu maximálního ohodnocení trvalých následků úrazu pro vzorek jedenácti náhodně vybraných diagnóz nejlépe obstály Generali Pojišťovna a První americko-česká pojišťovna, které ve čtyřech případech ohodnotily následek úrazu výrazně nadprůměrně. Naopak Kooperativa pojišťovna a Pojišťovna České spořitelny ocenily tři diagnózy významně podprůměrně.

Srovnání je složité

Konečně přejděme k vlastnímu porovnání pojistného úrazového pojištění. Aby byly jeho výsledky při respektování výše zmíněných problémů srovnatelné, musíme si situaci zjednodušit sledováním ceny jen za pojištění dvou rizik, a to smrti úrazem a trvalých následků úrazu. Přesto se nevyhneme komplikacím, protože produkty úrazového pojištění mají různé povolené poměry pojistných částek sledovaných rizik a Pojišťovna České spořitelny zahrnuje do svého produktu povinně pojištění denního odškodného.
V první tabulce jsou uvedeny sazby ročního pojistného pro případ pojištění smrti úrazem s lineárním plněním s pojistnou částkou 200 000 Kč a trvalých následků úrazu s pojistnou částkou 400 000 Kč, za předpokladu zařazení pojištěného do nejnižší rizikové skupiny. Ve sloupci "Plnění TNÚ od" je uveden minimální stupeň tělesného poškození, od kterého začíná pojišťovna plnit. Sloupec "Poměr TNÚ:SNÚ" vypovídá o možném poměru pojistných částek sledovaných rizik. Je-li před poměrem přidáno "max.", znamená to možnost sjednání pojistných částek v libovolném poměru, který není vyšší než tato mez. V jiných případech je poměr pevný.
Pro lepší orientaci jsou kurzívou označeny pojišťovny, které neumožňují sjednat pojistné částky v poměru 2:1 ve prospěch trvalých následků úrazu a pojistné je kalkulováno pro případ pojistné částky u smrti následkem úrazu 400 000 Kč.
Podíváme-li se na uvedené údaje, zjistíme, že pro osoby zařazené do nejnižší rizikové skupiny nabízí nejnižší pojistné pojišťovna Victoria-Volksbanken. Na druhém konci pomyslného žebříčku se ocitá Allianz pojišťovna, kterou znevýhodňuje dodatečné pojištění smrti úrazem ve výši 200 000 Kč, nutné z důvodu dodržení poměru pojistných částek 1:1.

Pojistné pro SNÚ s PČ 200 000 Kč TNÚ 400 000 Kč a lineárním plněním

Pojišťovna
Roční pojistné/Kč
Plnění TNÚ od
Poměr
TNÚ:SNÚ
 
Amcico
(profil, názory)

1 054

0,1 %

max. 4:1

Allianz
(profil, názory)

4 600

1 %

max. 1:1

CSLPP
(profil, názory)

1 320

1 %

max. 2:1

Česká pojišťovna
(profil, názory)

1 281

1 %

2:1

Česká podnik. poj.
(profil, názory)

N/A

N/A

N/A

Česká pojišťovna Zdraví
(profil, názory)

1 308

1 %

2:1

ČSOB Poj.
(profil, názory)

1 848

1 %

1:1

Generali
(profil, názory)

1 408

0,001 %

bez limitu

Hasičská VP
(profil, názory)

1 632

0,5 %

max. 3:1

Kooperativa
(profil, názory)

1 094

0,5 %

max. 3:1

Pojišťovna ČS
(profil, názory)

N/A

N/A

N/A

Uniqa
(profil, názory)

1 320

0,1 %

2:1

Victoria-Volksbanken
(profil, názory)

964

1 %

bez limitu

Vysvětlivky:
SNÚ - smrt následkem úrazu
TNÚ - trvalé následky úrazu
N/A - údaj není k dispozici
Produkt Poj. ČS neumožňuje sjednat lineární plnění
u trvalých následků úrazu
Zdroj: Analýza produktů úrazového pojištění v ČR, Sophia Finance


Druhá tabulka nám poslouží pro srovnání pojistného za předpokladu stejného zadání jako v předchozím příkladě s výjimkou sjednání progresivního plnění u trvalých následků úrazu. Oproti předcházející tabulce přibyl sloupec "Max. násobek plnění", ve kterém je uveden násobek pojistné částky, který by byl vyplacen v případě následků úrazu oceněných 100 %.
U Pojišťovny České spořitelny je v pojistném zahrnuto pojištění denního odškodného ve výši 200 Kč a s plněním od 15. dne léčení úrazu zpětně. Použití kurzívy má opět upozornit na pojišťovny, které neumožňují nastavit pojištění podle zadání příkladu, a tak pojistné odpovídá pojistné částce 400 000 Kč u smrti úrazem.
I v případě tohoto zadání se pro klienta nejvýhodněji jeví produkt pojišťovny Victoria-Volksbanken. Jako výrazně nejdražší vychází produkt Allianz pojišťovny, což je částečně ovlivněno nutností vyšší pojistné částky u smrti následkem úrazu. Pořadí cenové výhodnosti pro jiné rizikové skupiny se však může lišit. Ještě více by výsledky zamotaly sazby pro konkrétní profesi či sportovní aktivitu.

Pojistné pro SNÚ s PČ 200 000 Kč TNÚ 400 000 Kč a progresivním plněním

Pojišťovna
Roční
pojistné/Kč
Max. násobek
plnění
Plnění TNÚ od
Poměr
TNÚ:SNÚ

Allianz
(profil, názory)

5 288

3,5

1 %

max. 1:1

CSLPP
(profil, názory)

1 600

4

1 %

max. 2:1

Česká pojišťovna
(profil, názory)

1 811

4

1 %

2:1

Česká podnik. poj.
(profil, názory)

N/A

N/A

N/A

N/A

ČSOB Poj.
(profil, názory)

2 256

4

1 %

1:1

Generali
(profil, názory)

1 600

5

0,001 %

bez limitu

Kooperativa
(profil, názory)

1 228

4

0,5 %

max. 3:1

Pojišťovna ČS
(profil, názory)

2 660

4

5,1 %

1:1

Uniqa
(profil, názory)

2 244

4

0,5 %

1:1

Victoria-Volksbanken
(profil, názory)

1 048

4

1 %

bez limitu

Vysvětlivky:
TNÚ - trvalé následky úrazu
SNÚ - smrt následkem úrazu
Produkt Amcico, ČPZ a HVP neumožňuje sjednat progresivní plnění
u trvalých následků úrazu
N/A - údaj není k dispozici
Zdroj: Analýza produktů úrazového pojištění v ČR, Sophia Finance

V našem seriálu jsme se zmínili o řadě charakteristik a rozdílů v produktech úrazového pojištění a poskytli alespoň základní vodítka pro rozhodování o výběru úrazového pojištění. Bohužel faktorů, které ovlivňují výhodnost určitého produktu pro konkrétní osobu je tolik, že nemá význam vyhlašovat vítězný produkt. Také skutečnou hodnotu pojištění, které jste si koupili, často zjistíte až podle přístupu a jednání pojišťovny v případě pojistné události.

Co si myslíte o možnostech srovnání jednotlivých produktů úrazového pojištění? Jak se v nich orientujete vy? Nevyužili jste například služby finančního poradce? Přidejte svůj názor!

Autor je analytikem společnosti Sophia Finance.

První díl článku naleznete zde.
Druhý díl článku naleznete
zde.
Třetí díl článku naleznete
zde.

Detailní informace o úrazovém pojištění jsou součástí Analýzy produktů úrazového pojištění v ČR, vypracované společností Sophia Finance.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 9 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

1. 10. 2003 18:26, Bývalý pojišťovací poradce

Ještě by mne zajímalo zda mají pojišťovny právo klientovi neposkytnout oceňovací tabulky. Domnívám se, že když klient uzavře smlouvu a platí za ni, tak má právo vědět za co platí. Uzavřením smlouvy nekupuji pouze pojistnou částku, ale hlavně % plnění z této částky. Myslím si, že když nejsou některé poj.ústavy natolik seriózní měl by to ošetřit zákon. Jestliže se ve všeobecných obchodních podmínkách nebo ve smluvních ujednáních uvádí, že se výše plnění stanoví na základě oceňovacích tabulek, tak by měly být jednoznačně součástí smlouvy.

+50
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

10. 10. 2003 12:17, Martin Novotný martin.novotny@sophia.cz

Z osobních zkušeností při sběru dat pro analýzu mohu potvrdit, že oceňovací tabulky klientovi do ruky dá jen málokterá pojišťovna a někdy je nemají ani jejich agenti. Myslím si ale, že není potřeba měnit zákon. Je jen potřeba přesvědčit klienty pojišťoven, aby nekupovali zajíce v pytli, a pojišťovací poradce, aby skutečně hájili zájmy svých klientů.

Zobrazit celé vlákno

-3
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (9 komentářů) příspěvků.
Simplecoin

A tohle už jste četli?

Analýza: úrazové pojištění III.

15. 9. 2003 | Martin Novotný | 1 komentář

Analýza: úrazové pojištění III.

Dnes se například dozvíte do jaké rizikové skupiny podle povolání patříte či která pojišťovna má v podmínkách nejvíce nepojistitelných osob. Jednoduše řečeno co všechno vás čeká, když... celý článek

Analýza: úrazové pojištění II.

1. 9. 2003 | Martin Novotný

Analýza: úrazové pojištění II.

V minulém dílu jsme se seznámili se základními součástmi úrazového pojištění. Pojďme se dnes podívat, co nám nabízejí jednotlivé pojišťovny prostřednictvím svých produktů.

Analýza: úrazové pojištění I.

18. 8. 2003 | Martin Novotný | 1 komentář

Analýza: úrazové pojištění I.

Při sjednávání úrazového pojištění nezapomeňte, že existují příčiny a okolnosti, při nichž vám pojišťovna nezaplatí nic anebo jen část peněz. Připravili jsme pro vás seriál o úrazovém... celý článek

Životní pojištění: jak spoříme?

5. 6. 2003 | Petr Fejtek

Životní pojištění: jak spoříme?

Pojišťovny používají k jeho distribuci armády dosti vtíravých agentů, mozky nám masírují ještě vtíravější reklamy z televize, kdy: "Slečno, je to na celý život" střídá smajlík naznačující,... celý článek

Klientům pojišťoven zvoní na lepší časy

17. 4. 2003 | Simona Ely Plischke

Klientům pojišťoven zvoní na lepší časy

Podvedl vás někdy pojišťovací agent? Pak pro vás máme dobrou zprávu, v parlamentu se totiž v nejbližších dnech chystá projednávání zákona, který by měl zprostředkovatelům přistřihnout... celý článek

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.