Podpora v nezaměstnanosti 2015. Kolik vám dají. A lze si přilepšit?

Přišli jste o práci? Stát vás na holičkách nenechá. Alespoň ne všechny, ne zcela. Přečtěte si, za jakých podmínek v roce 2015 dostanete podporu v nezaměstnanosti a v jaké výši. Dozvíte se také, jak se podpora počítá po návratu z rodičovské, jaká pravidla platí pro podnikatele a živnostníky a jestli si můžete přivydělat, aniž byste o podporu přišli.
Podpora v nezaměstnanosti 2015. Kolik vám dají. A lze si přilepšit?

Na podporu v nezaměstnanosti nemá nárok zdaleka každý, kdo se ocitne bez práce. Abyste na ni mohli pomýšlet, musíte splňovat hned několik podmínek. Tou základní je, že jste o práci přišli a prostřednictvím úřadu práce se ucházíte o novou.

Dalším nutným předpokladem je, že jste během dvou let před tím, než si vás úřad práce zanese do evidence, platili důchodové pojištění. Nezáleží už na tom, v jaké formě – jestli jste byli po tu dobu zaměstnaní, pracovali jste „na dohodu“ nebo jste si jako osoby samostatně výdělečně činné platili pojištění sami. 

Kdo podporu nedostane

Může se stát, že podmínky popisované v textu splníte, a přesto podporu v nezaměstnanosti nedostanete. Nárok na ni podle zákona nemá člověk:

 • který je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, poživatelem starobního důchodu,
 • který byl někdy v půlroce před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vyhozený z práce pro zvlášť hrubé porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci,
 • který byl v půlroce před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vyhozený z práce pro zvlášť hrubé porušení jiné povinnosti zaměstnance podle § 301a zákoníku práce,
 • kterému vznikl nárok na výsluhový příspěvek vyšší než by byla podpora v nezaměstnanosti (pokud je příspěvek nižší, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výši rozdílu mezi podporou v nezaměstnanosti a příspěvkem),
 • který ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, vykonává nekolidující zaměstnání (podrobněji o nekolidujícím zaměstnání níže)

Do potřebných dob pojištění se započítává i takzvaná náhradní doba zaměstnání – jde kupříkladu o období, kdy jste pečovali o dítě do čtyř let nebo pobírali invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně. Detailnější výčet náhradních dob vidíte v boxu.

Náhradní doby zaměstnání

 • příprava osoby se zdravotním postižením k práci,
 • pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně,
 • osobní péče o dítě ve věku do čtyř let,
 • osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
 • výkon dlouhodobé dobrovolnické služby na základě smlouvy dobrovolníka s vysílající organizací, které byla udělena akreditace Ministerstvem vnitra, nebo výkonu veřejné služby na základě smlouvy o výkonu veřejné služby, pokud rozsah vykonané služby překračuje v průměru alespoň 20 hodin v kalendářním týdnu,
 • osobní péče o fyzickou osobu mladší deseti let, která se podle zákona o sociálních službách považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

O podporu v nezaměstnanosti je třeba zažádat na příslušném úřadu práce, tiskopis žádosti o podporu v nezaměstnanosti si můžete zdarma stáhnout v naší široké nabídce formulářů.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Jak vysokou podporu dostanete. A na jak dlouho

Zákonodárci si dobře uvědomili, že vyšší věk je v životopisu uchazeče o práci přitěžující okolnost, a proto aspoň odstupňovali dobu, po kterou lidé podporu v nezaměstnanosti můžou pobírat. Člověk ve věku do padesáti let může pobírat podporu v nezaměstnanosti pět měsíců, člověk v rozmezí padesáti a padesáti pěti let osm měsíců a člověk straší pětapadesáti až jedenáct měsíců.

Během prvních dvou měsíců vám bude úřad práce vyplácet šedesát pět procent průměrného měsíčního čistého výdělku v posledním zaměstnání. Další dva měsíce budete dostávat padesát procent z téhož. A pak až do konce podpůrčí doby čtyřicet pět procent dřívějšího výdělku.

V případě, že jste před zařazením do evidence na pracáku bez vážného důvodu ukončili poslední zaměstnání sami nebo dohodou se zaměstnavatelem, máte v rámci podpory nárok pouze na pětačtyřicet procent předchozího příjmu, a to po celé trvání podpůrčí doby.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2015

výdělků
let

Další kalkulačky

Při rekvalifikaci se podpora naopak zvyšuje na šedesát procent dřívějšího příjmu. Víc se o pravidlech a možnostech rekvalifikace dočtete v našem starším článku:

Jestli jste od bývalého zaměstnavatele dostali odstupné, výplata podpory v nezaměstnanosti se odkládá – když máte odstupné na tři měsíce, začnete podporu dostávat až od čtvrtého měsíce v evidenci úřadu práce. Podporu nemůžete pobírat ani v případě, že současně čerpáte dávky nemocenského pojištění – tedy například nemocenskou, mateřskou nebo ošetřovné.

Jak se počítá podpora po rodičovské

Pokud jste před zařazením do evidence úřadu práce nebyli zaměstnaní, ale běžela vám některá z náhradních dob, tedy například jste byli na rodičovské dovolené, počítá se vám v roce 2015 podpora z průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2014 – tedy z 25 179 korun. První dva měsíce budete dostávat její 0,15násobek (3777 korun), další dva měsíce její 0,12násobek (3022 korun) a po zbytek podpůrčí doby její 0,11násobek (2770 korun). Totéž platí pro člověka, který bez vlastního zavinění nemůže doložit výši předchozího čistého výdělku (nebo vyměřovacího základu).

Shodně pro všechny platí, že podpora v nezaměstnanosti nesmí přesáhnout 0,58 násobek zmíněné průměrné mzdy. Maximální výše podpory tudíž v roce 2015 může činit 14 604 korun. Při rekvalifikaci se horní hranice zvyšuje na 0,65násobek průměrné mzdy, čili letos na 16 367 korun.

TIP!

Podpora pro čerstvé absolventy?

Zajímá vás, jestli dostanete podporu v nezaměstnanosti, když jste právě odmaturovali, odpromovali nebo dostali výuční list, a nedaří se vám najít zaměstnání? Odpovědi a spoustu dalších užitečných informací pro čerstvé absolventy najdete v našem starším článku:

Podpora v nezaměstnanosti pro podnikatele

Podporu v nezaměstnanosti mohou čerpat i bývalí podnikatelé a živnostníci, kteří samostatně výdělečnou činnost ukončili nebo přerušili. Stejně jako ostatní se ovšem musí přihlásit do evidence úřadu práce a splňovat podmínku, že byli v posledních dvou letech alespoň dvanáct měsíců účastni na důchodovém pojištění – čili si ho jako osoby samostatně výdělečně činné sami platili, případně jim běžela náhradní doba pojištění nebo byli dříve zaměstnaní.

Délka podpůrčí doby i maximální výše podpory v nezaměstnanosti platí u této skupiny stejně jako u ostatních.

Výše podpory v nezaměstnanosti u člověka, který před zařazením do evidence úřadu práce podnikal, dosahuje v prvních dvou měsících šedesáti pěti procent přepočteného měsíčního vyměřovacího základu, následně dva měsíce padesáti procent a po zbytek podpůrčí doby čtyřiceti pěti procent z téhož.  Nepočítá se tedy ze zisku přepočteného na měsíc, jak se někteří živnostníci mylně domnívají. Vychází se z posledního vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Ten je pro daný rok obvykle tvořen polovinou zisku (čili příjmů snížených o výdaje) v předchozím roce – příslušnou cifru najdete v přehledu příjmů a výdajů, který jste podávali správě sociálního zabezpečení.

Řekněme, že jste tedy loni dosáhli kupříkladu zisku čtyři sta tisíc korun. Vyměřovacím základem pro sociální pojištění v letošním roce bude částka dvě stě tisíc. Přepočtený měsíční vyměřovací základ pak bude dělat 16 667 korun. A z něj se vám bude počítat podpora v nezaměstnanosti podle vzorečku vyloženého výš.

Anketa

Byli jste na pracáku?

Když o práci přijdete znovu

Rozhodným obdobím pro posuzováním nároku na podporu v nezaměstnanosti je, jak už bylo řečeno, období dvou let. Jestli jste vyčerpali celou podpůrčí dobu, pak si našli práci a znovu ji ztratili, vznikne vám znovu nárok na podporu jen v případě, že jste mezitím získali zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění alespoň v délce šesti měsíců. Tato doba se ale nevyžaduje v případě, že jste zaměstnání (nebo výdělečnou činnost) ukončili ze zdravotních důvodů, byl s vámi rozvázán pracovní poměr z organizačních důvodů nebo proto, že zaměstnavatel porušil podstatnou povinnost vyplývající z právních předpisů, kolektivní smlouvy nebo sjednaných pracovních podmínek.

Když napoprvé vyčerpáte pouze část podpůrčí doby, nastoupíte do práce (nebo jinou výdělečnou činností získáte účast na sociálním pojištění) a pak o ni zase přijdete, vznikne vám znovu nárok na podporu (na celou podpůrčí dobu) už po třech měsících. Když budete zaměstnaní nebo výdělečně činní méně než tři měsíce, můžete následně aspoň dočerpat zbytek původní podpůrčí doby.

Smíte si přivydělat?

Člověk, který se uchází o zaměstnání na úřadu práce, si může v rámci takzvaného nekolidujícího zaměstnání měsíčně přivydělat až polovinu minimální mzdy, která aktuálně dosahuje devíti tisíc dvou set korun – polovička tedy dělá čtyři tisíce šest set. Jestli máte výdělků víc, uvedená hranice platí pro jejich součet, nikoli pro každý zvlášť. Může se jednat o práci na dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti nebo činnost v pracovním poměru.

Kvůli nekolidujícímu zaměstnání vás úředníci z evidence nevyškrtnou, dál vám budou pomáhat s hledáním nového místa. Ovšem s podporou v nezaměstnanosti se můžete rozloučit. Přivydělávat si k ní nelze – tedy alespoň ne legálně. 

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+131
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 54 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

25. 2. 2015 10:56, Hana

Dobrý den, je mi 58 let se zaměstnavatelem chci ukončit pracovní poměr dohodou. Potřebuji vědět, zda si můžu k podpoře přivydělat těch 4 600,- Kč, protože viz. výše je napsáno, že si uživatel podpory může přivydělat a v dalším odstavci se píše, že ne. Tak bych to potřebovala upřesnit. Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

+135
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

30. 1. 2015 17:45

Myslíte, že ji dostanou na víc než na pár měsíců? Kór když předtím nepracovali? Heleďte, to nevypadá, že byste se svou hlavou vydělával tolik, kolik říkáte...

Zobrazit celé vlákno

-16
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (54 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Mateřská a rodičovská 2015: Spočítejte si, kolik dostanete

26. 1. 2015 | Petra Dlouhá | 40 komentářů

Mateřská a rodičovská 2015: Spočítejte si, kolik dostanete

Velký přehled pro všechny čerstvé i nastávající rodiče: máte nárok na mateřskou a rodičovský příspěvek? Za jakých podmínek? Odpovíme na všechno. A jako bonus nabízíme kalkulačky, které... celý článek

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

19. 1. 2015 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Naše mzdová kalkulačka pro rok 2015 přehledně a jednoduše propočte čistou, hrubou i superhrubou mzdu. Dozvíte se z ní, kolik vám každý měsíc vezme z platu stát, kolik jde na zdravotní... celý článek

Porodné 2015. Máte na něj nárok? Přehled, kalkulačka, formuláře

14. 1. 2015 | Petra Dlouhá | 85 komentářů

Porodné 2015. Máte na něj nárok? Přehled, kalkulačka, formuláře

Rok 2015 přináší rodinám s dětmi (případně v očekávání) několik příjemných novinek. Jednou z nich jsou nová pravidla porodného: nyní na něj dosáhne víc rodin a nově se dá čerpat i na... celý článek

Jak přežít (v) zaměstnání: (Ne)dostáváme výpověď. Odstupné

27. 1. 2014 | Jiří Lojda | 12 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: (Ne)dostáváme výpověď. Odstupné

V minulém díle našeho nového seriálu nás vyhazovali z práce. Nemilé. Dnes se podíváme na několik málo situací, kdy nás vyhodit nemůžou. A na odstupné, které nám případný vyhazov může... celý článek

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

21. 1. 2014 | Jiří Lojda | 9 komentářů

Jak přežít (v) zaměstnání: Výpověď. Mávejte rukama, poletíte!

V předchozích dílech našeho nového seriálu jsme mluvili o případech, kdy se zaměstnanec rozhodne, že mu bez stávající práce bude líp. Bohužel existují na světě také případy opačné:... celý článek

Partners Financial Services