Výpočet invalidního důchodu v roce 2016: Kalkulačka a přehled pravidel

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 16. 3. 2016 | 6 komentářů
Invalidní důchod slouží k zabezpečení lidí, kterým nemoc nebo následky úrazu nedovolují plnohodnotně pracovat, v horším případě pracovat vůbec. Výši invalidních důchodů v roce 2016 spočítá naše kalkulačka.
Výpočet invalidního důchodu v roce 2016: Kalkulačka a přehled pravidel

O invalidní důchod se žádá na okresní správě sociálního zabezpečení (příslušné podle místa bydliště), která vás nasměruje na posudkové lékaře. Výše invalidního důchodu závisí mimo jiné i na tom, jak moc kvůli nalomenému zdraví poklesla vaše schopnost pracovat: rozlišuje se invalidita prvního, druhého a třetího stupně.

Kdy vzniká nárok na invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod má člověk, který se stal invalidním, ještě mu nebylo pětašedesát (případně ještě nedosáhl svého důchodového věku, je-li vyšší než šedesát pět let), získal potřebnou dobu účasti na důchodovém pojištění a současně ke dni vzniku invalidity ještě neměl nárok na běžný starobní důchod. Nebo se stal invalidním následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání – pak vzniká nárok na invalidní důchod, aniž byste museli splňovat ostatní jmenované podmínky.

Nezbytným předpokladem vzniku nároku na invalidní důchod je, že vás invalidním uznají. Což v praxi znamená, že úředníci ze sociálky na základě posudků doktorů z Lékařské posudkové služby dojdou k závěru, že vaše pracovní schopnost klesla kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu nejméně o třicet pět procent.

Pokud se vaše práceschopnost snížila:

 • nejmíň o 35 procent a nejvýš o 49 procent, jde o invaliditu prvního stupně
 • nejmíň o 50 procent a nejvýš o 69 procent, jde o invaliditu druhého stupně
 • nejmíň o 70 procent, jde o invaliditu třetího stupně

Hrajte na jistotu

Příjem nahrazený zaměstnavatelem – fajn, invalidní důchod – je hezké, že máme nějaké jistoty. Ale co si budeme povídat, člověk by měl hrát na jistotu, zvlášť pokud na něm závisí někdo další. Dobré pojištění může být k nezaplacení. Rádi vám pomůžeme vybrat.

Důchodové pojištění: Kolik let potřebujete

Abyste dostali invalidní důchod, musíte být předem dost dlouho účastni důchodového pojištění – jako zaměstnanci (pak ho za vás odvádí zaměstnavatel) nebo osoby samostatně výdělečně činné (pak ho odvádíte sami). Případně si musíte sociální pojištění dobrovolně platit, i když nemáte zdanitelné příjmy.

Do dob pojištění se počítají i takzvané náhradní doby pojištění – tedy doby, ve kterých jste nevydělávali, ale přesto se považují za „odpracovaná léta“ nutná pro nárok na starobní důchod i invalidní důchod. Náhradní doba se započítá jedině za předpokladu, že trvala alespoň jeden rok. Typický příklad: období, kdy jste se starali o dítě do čtyř let nebo blízkého, který byl kvůli vážným zdravotním neduhům závislý na vaší pomoci. Další možností je výkon základní vojenské služby. Částečně se započítává také doba studia na střední, vyšší odborné či vysoké škole před rokem 2010 nebo doba strávená v evidenci úřadu práce.

Doby důchodového pojištění potřebné pro vznik nároku na invalidní důchod se liší podle věku:

 • u člověka do 20 let stačí méně než 1 rok,
 • u člověka nad 20 do 22 let je třeba 1 rok,
 • u člověka nad 22 let do 24 let jsou třeba 2 roky,
 • u člověka nad 24 let do 26 let jsou třeba 3 roky,
 • u člověka nad 26 let do 28 let jsou třeba 4 roky,
 • u člověka nad 28 let je třeba 5 let.

U člověka ve věku nad dvacet osm let se požadované doby pojištění zjišťují z posledních deseti let před vznikem invalidity. U člověka staršího třiceti osmi let se podmínka považuje za splněnou i v případě, že byla doba pojištění získána v období posledních dvaceti let před vznikem invalidity; potřebná doba pojištění pak činí deset let. Vyžadovanou dobu pojištění můžete splnit také v kterémkoliv období deseti roků dokončeném po vzniku invalidity; pojištěnec mladší čtyřiadvaceti let přitom musí být pojištěný aspoň dva roky.

U lidí, kterým invaliditu přivodila nemoc z povolání nebo pracovní úraz, se délka účasti na důchodovém pojištění neposuzuje – není podmínkou nároku.

Anketa

Dokážete si představit, že přežijete s invalidním důchodem?

Co ovlivní invalidní důchod: Dopočtená doba

Výše invalidního důchodu závisí mimo jiné na získané době důchodového pojištění. Počítá se ale i s takzvanou dopočtenou dobou: zohlední se nejen doba pojištění získaná do vzniku invalidity, ale i doba od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku. Tedy doba, kterou by hypoteticky mohl člověk získat, pokud by se nestal invalidním. Nepočítá se tu ovšem s vaším skutečným důchodovým věkem, ale vždy s důchodovým věkem platným pro ženy stejného data narození, které nevychovaly žádné dítě.

Dopočtená doba se započte plně, když:

 • má žadatel období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod kryté dobou (českého) důchodového pojištění
 • vznikla invalidita následkem pracovního úrazu
 • doba, která není kryta dobou českého pojištění, je kratší než:
  — 1 rok (v případě, že invalidita vznikla před 28. rokem věku pojištěnce)
  — 2 roky (v případě, že invalidita vznikla od dosažení věku 28 let do 40. roku věku pojištěnce)
  — 3 roky (v případě, že vznikla invalidita po dosažení věku 40 let pojištěnce)

Když uvedené podmínky nejsou splněné, dopočtená doba se krátí v poměru délky dob pojištění získaných v českém pojištění v období od 18 let věku do vzniku nároku na invalidní důchod k době, která uplynula od dosažení 18 let věku do dne vzniku nároku na invalidní důchod.

Pro účely stanovení délky dopočtené doby se za dobu pojištění považuje i doba studia na střední nebo vysoké škole v České republice po dosažení věku 18 let po dobu prvních šesti let studia (v období po roce 2009).

Dopočtená doba se nezapočítá v případech, kdy invalidita vznikla následkem úmyslného poškození zdraví, které si člověk způsobil nebo nechal způsobit, nebo pokud poškození zdraví vzniklo jako následek úmyslného trestného činu způsobeného žadatelem o invalidní důchod.

Pozor: dopočtená doba pomůže při výpočtu důchodu, ale nezohledňuje se při posuzování nároku na invalidní důchod, kdy je třeba splnit podmínku dostatečně dlouhé účasti na důchodovém pojištění.

Výpočet invalidního důchodu v roce 2016

Invalidní důchod se skládá ze základní výměry, která je pro všechny stejná, a procentní výměry, která se odvíjí od dřívějších příjmů a získané doby důchodového pojištění. Platí samozřejmě, že čím vyšší byly vaše příjmy a čím déle jste platili (ať už jako samostatně vydělávající, nebo prostřednictvím zaměstnavatele) sociální pojištění, tím vyšší bude váš invalidní důchod.

Základní výměra důchodu v roce 2016 dělá 2440 korun.

Procentní výměra invalidního důchodu dosahuje za každý celý rok získané doby pojištění:

 • 0,5 % výpočtového základu pro 1. stupeň,
 • 0,75 % výpočtového základu pro 2. stupeň,
 • 1,5 % výpočtového základu pro 3. stupeň.

Při výpočtu invalidního důchodu v roce 2016 se osobní vyměřovací základ počítá z let 1986 až 2015. Vychází se z hrubých příjmů za odpracované roky, které se kvůli inflaci „srovnávají“ pomocí přepočítávacích koeficientů na současnou úroveň příjmů. Takto upravené příjmy se ještě redukují hranicemi stanovenými zákonem. Teprve po uplatnění redukčních hranic dojdete k výpočtovému základu. Jde tedy o dost složitý výpočet.

Jak vysoký invalidní důchod byste mohli dostat, vám orientačně propočítá naše kalkulačka – zadávejte svůj současný hrubý příjem.

Spočítejte si výši invalidního důchodu 2016

let

Další kalkulačky

Invalidní důchod a přivýdělek

Jestli pobíráte invalidní důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, přivýdělek se určitě vyplatí – už proto, že doba pobírání invalidního důchodu se nepočítá do doby pojištění potřebné pro vznik nároku na starobní důchod.

Když se vám nebude dařit najít zdroj výdělku, můžete se zaevidovat na úřadu práce – doba evidence se totiž (v zákonem omezeném rozsahu) považuje za náhradní dobu pojištění. Případně zbývá možnost přihlásit se k dobrovolnému důchodovému pojištění. Jinak byste se jednou mohli potýkat s tím, že vám nárok na penzi vůbec nevznikne:

U invalidů třetího stupně se doba pobírání invalidního důchodu do dob pojištění potřebných pro vznik nároku na starobní důchod počítá. Přivýdělku se zákonné limity nekladou, záleží, co zdraví dovolí. Jen pozor na posudkovou komisi – aby vás na základě pracovní aktivity nepřeřadila do lehčího stupně invalidity.

Rozsah pracovní aktivity invalidních důchodců by měl odpovídat snížené pracovní schopnosti – zhruba podle procent, která jsme uváděli u jednotlivých stupňů invalidity výš. V případě zaměstnání by se tedy mělo jednat o snížené úvazky. Jinak byste mohli čerpání svého invalidního důchodu ohrozit. Výše výdělku omezená není.

Když dosáhnete důchodového věku

Invalidní a starobní důchod nemůžete brát naráz. Jakmile dosáhnete pětašedesáti let (nebo důchodového věku, je-li vyšší), začínáte místo invalidního důchodu čerpat důchod starobní. Ale nepohoršíte si. Kdyby vycházel starobní důchod nižší, navýší se na úroveň dřívějšího invalidního důchodu.

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Pojistěte potíže, ne jen vůz

Nejde jen o peníze. Dobrá pojistka vás rychle vrátí na silnici a váš život do normálních kolejí. Proto si zvolte…

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+46
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 6 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

28. 12. 2016 20:38, Martin

Dobrý den, jak se posuzuje když mám již 10 let (od mých 20ti let) diagnostikovanou nevyléčitelnou nemoc (narkolepsii). Jde o to, že prakticky smím dělat téměř cokoliv, akorát po omezenou denní dobu, tím myslím...musím si vzhledem ke své nemoci odpočinou (zdřímnou) v době, kdy potřebuji (i několikrát denně). Díky nemoci mám specifický denní režim, který žádný zaměstnavatel neuzná. Nutno podtknout, že mám vysokoškolské vzdělání...tedy to, že by se mi nechtělo opravdu neohrozí. Snažím se jak jen to jde, avšak na trhu práce se prakticky neuplatním. Jaké jsou pro mě možnosti ? Pomoc úřadu práce, povinné kvóty postižencýh apod. jsou jen teorie, v praxi nereálné. Děkuji za odpověď.

+44
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (6 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Končím v práci kvůli péči o blízkého. Mám platit zdravotní a sociální pojištění?

2. 5. 2016 | Monika Veselíková | 23 komentářů

Končím v práci kvůli péči o blízkého. Mám platit zdravotní a sociální pojištění?

Dítě nebo vážně nemocný partner. Rodiče, kteří se o sebe nezvládají starat. Stát pomůže prostřednictvím příspěvku na péči, ze kterého má nemocný pokrýt náklady na pečovatele. Tím může... celý článek

Příspěvek na péči 2016: Kdo může žádat a kolik dostane

12. 4. 2016 | Monika Veselíková | 37 komentářů

Příspěvek na péči 2016: Kdo může žádat a kolik dostane

Vysoký věk, vážná nemoc nebo úraz, který znemožní zvládat dříve samozřejmé činnosti. Právě pro takové případy je tu příspěvek na péči. Kdo má na příspěvek na péči nárok, jaká jsou pravidla... celý článek

Filip Bartoš: Problém není malé škrábnutí, ale velký úraz

4. 7. 2015 | Monika Veselíková, Martin Vlnas | 14 komentářů

Filip Bartoš: Problém není malé škrábnutí, ale velký úraz

„Lidé se pojišťují především proti malým rizikům. Neuvědomují si ale, že větší úrazy nebo vážná onemocnění jsou mnohem nebezpečnější,“ tvrdí Filip Bartoš, vedoucí úseku externího prodeje... celý článek

Trvalé následky a úrazové pojištění: Na co se můžete opravdu spolehnout

28. 7. 2014 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Trvalé následky a úrazové pojištění: Na co se můžete opravdu spolehnout

Nedávno jste na Peníze.cz četli příběh muže, jehož manželka skončila po těžké autonehodě s mnohačetnými zraněními v kómatu. Přinášíme pokračování. Žena měla uzavřenou úrazovou pojistku... celý článek

Nehoda. Blízká osoba v kómatu. Přístup úřadů ochromí i vás

16. 7. 2014 | Petra Dlouhá | 19 komentářů

Nehoda. Blízká osoba v kómatu. Přístup úřadů ochromí i vás

Petrova manželka přijížděla k domovu z vedlejšího města. V autě vezla dva malé syny. Dodnes se neobjasnilo proč, náhle vjela do protisměru. Vůz se čelně srazil s kamionem. V Petrově... celý článek

Partners Financial Services