Rady a kalkulačky: Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod v roce 2016

Petra Dlouhá | rubrika: Když se řekne | 21. 3. 2016 | 5 komentářů
Peníze.cz přinášejí ucelený přehled pravidel vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu v roce 2016. Výpočet pozůstalostních důchodů zvládne naše kalkulačka.
Rady a kalkulačky: Vdovský, vdovecký a sirotčí důchod v roce 2016

Nárok na vdovecký nebo vdovský důchod má člověk, jehož zesnulý manžel (nebo manželka) pobíral starobní nebo invalidní důchod, případně ke dni úmrtí splňoval kritéria potřebná k tomu, aby nárok na starobní (i předčasný) nebo invalidní důchod měl. A také každý, komu zemřel manžel nebo manželka na následky pracovního úrazu. Nárok na pozůstalostní důchod nemají pozůstalí registrovaní partneři a partnerky ani druhové a družky.

Vdovský nebo vdovecký důchod se standardně čerpá jeden rok od úmrtí manžela či manželky. V některých případech ale déle – například, pokud pečujete o nezaopatřené dítě nebo jste sami invalidní.

Kdy máte nárok na trvalý vdovský/vdovecký důchod

Nárok na vdovský (vdovecký) důchod i po jednom roce od smrti manžela (manželky) má vdova (vdovec) když:

 • pečuje o nezaopatřené dítě,
 • pečuje o dítě, které je závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na péči jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • je invalidní ve třetím stupni
 • dosáhla alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk (kalkulačka důchodového věku) pro muže stejného data narození, nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší 

Zdroj: Česká správa sociálního zabezpečení

Po roce pobírání pozůstalostního důchodu jeho čerpání končí – pokud tedy nesplňujete některou z podmínek nároku na trvalý vdovský či vdovecký důchod, které popisujeme v boxu výš. Je tu ale ještě jedna možnost: když do dvou let od konce pobírání dočasného pozůstalostního důchodu alespoň jedné z uvedených podmínek vyhovíte (například dosáhnete požadovaného věku), můžete zažádat, aby bylo vyplácení důchodu obnoveno.

Pozor: Jakmile vstoupíte do nového manželství, na pozůstalostní důchod po původním manželovi nebo manželce ztrácíte nárok.

2016: Výpočet vdovského/vdoveckého důchodu

Vdovský a vdovecký důchod se skládá ze základní výměry, která je stejná pro příjemce všech typů důchodů, a procentní výměry, která je individuální. Základní výměra důchodu v roce 2016 dělá 2440 korun měsíčně. Procentní výměra vdovského nebo vdoveckého důchodu se rovná polovině procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, na který měl (nebo by měl) nárok váš zákonný partner v době úmrtí.

Když tyto vstupní údaje zadáte, spočítá výši vašeho pozůstalostního důchodu naše kalkulačka.  

Vdovský důchod 2023 - výpočet

Další kalkulačky

Pokud váš zesnulý manžel (nebo manželka) ke dni smrti nepobíral starobní ani invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně, bude nutné nejdřív posoudit, jestli nárok na některý ze jmenovaných důchodů měl. A pokud se ukáže, že ano, určit jeho výši. Teprve pak bude možné stanovit výši pozůstalostního důchodu.

Pokud zemřelý neměl nárok na starobní důchod, ale splňoval podmínku potřebné doby důchodového pojištění pro nárok na důchod invalidní, je třeba stanovit, kolik by činil invalidní důchod pro invaliditu III. stupně, ten bude základem pro výpočet důchodu vdovského nebo vdoveckého. Když zemřelý pobíral v době úmrtí invalidní důchod pro invaliditu I. nebo II. stupně, bude také třeba nejdřív při výpočtu provést změnu na invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně a pak stanovit výši vdovského nebo vdoveckého důchodu. Vše vyřídíte na správě sociálního zabezpečení.

Žádáme o vdovský/vdovecký důchod

O pozůstalostní důchod žádejte na okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa bydliště. S sebou vezměte:

 • občanský průkaz svůj i zemřelého (pokud jste ho dosud neodevzdali),
 • oddací list,
 • úmrtní list,
 • rozhodnutí o přiznání důchodu zesnulého partnera (je-li k dispozici); pokud ke dni smrti nebyl důchod přiznaný, nachystejte si doklady prokazující dobu důchodového pojištění zákonného partnera včetně náhradních dob pojištění, tzn. doby studia, péče o děti, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.,
 • rozhodnutí o přiznání (svého) důchodu, pokud ho pobíráte (je-li k dispozici).

Rozhodnutí o přiznání pozůstalostního důchodu by mělo padnout nejpozději do devadesáti dnů. Lhůta se ale může protáhnout o dobu, po kterou se došetřují potřebné skutečnosti – například u zaměstnavatelů.

Souběh starobního, invalidního a pozůstalostního důchodu

Jestli máte nárok na vdovský nebo vdovecký důchod a současně berete (nebo chcete začít brát) důchod starobní či invalidní, postupuje se takto: vyšší z důchodů se vyplácí v plné výši, z druhého důchodu se vyplácí polovina jeho procentní výměry. Základní výměra se z druhého důchodu už nevyplácí.


Sirotčí důchod v roce 2016

Na sirotčí důchod má nárok nezaopatřené dítě (což fakticky může být i dospělý; detailní výklad pojmu v boxu níž), kterému zemřel rodič, osvojitel nebo osoba, která na základě rozhodnutí soudu převzala dítě do péče nahrazující péči rodičů. Nárok na sirotčí důchod naopak nevzniká dítěti, kterému zemřel pěstoun.

Další nezbytnou podmínkou pro vznik nároku na sirotčí důchod je, že zesnulý rodič ke dni smrti pobíral starobní důchod či invalidní důchod nebo si platil důchodové pojištění dost dlouho na to, aby na některý z těchto důchodů (stačí i na důchod předčasný) nárok měl; případně zemřel následkem pracovního úrazu. Podmínka potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod se pro tyto účely považuje za splněnou, byla-li získána aspoň polovina potřebné doby pojištění.

Slovníček

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Pozor: Kdo pobírá invalidní důchod určený pro invaliditu třetího stupně, se za nezaopatřené dítě nepovažuje a nárok na sirotčí důchod nemá.

Výpočet sirotčího důchodu

Také sirotčí důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Základní výměra sirotčího důchodu je stejná jako u důchodu vdovského – v roce 2016 dělá pro všechny stejně: 2440 korun měsíčně. Procentní výměra se rovná čtyřiceti procentům z procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu, na který měl (nebo by měl) nárok zemřelý rodič.

Sirotek, který přišel o oba rodiče, dostává důchod po obou – ovšem ne v plné výši. Z vyššího ze sirotčích důchodů mu náleží základní i procentní výměra. Z nižšího důchodu už dostává jen procentní výměru.

Jakmile dojde k adopci dítěte, nárok na důchod po původních rodičích zaniká. Když oboustranně osiřelé dítě adoptuje jen jeden člověk, zanikne dítěti nárok na důchod po tom z rodičů, kterého osvojitel nebo osvojitelka nahrazuje.

Výši sirotčího důchodu spočítá naše kalkulačka.

Sirotčí důchod 2023 - výpočet

Další kalkulačky

Žádáme o sirotčí důchod

Žádost o sirotčí důchod se sepisuje na okresní správě sociálního zabezpečení příslušné podle místa bydliště. Za nezletilé dítě ji podává zákonný zástupce, obvykle druhý rodič. Po dosažení 18 let žádá nezaopatřené dítě (vlastně už dospělý) samo. Případně, pokud bylo omezeno ve svéprávnosti, jeho opatrovník.

Potřebovat budete:

 • občanský průkaz nebo rodný list dítěte,
 • občanský průkaz zemřelého rodiče (pokud dosud nebyl odevzdán),
 • úmrtní list,
 • rozhodnutí o přiznání starobního nebo invalidního důchodu (je-li k dispozici),
 • v případě, že zemřelý rodič dosud nebyl poživatelem důchodu, doklady prokazující dobu důchodového pojištění včetně náhradních dob pojištění (tzn. základní vojenskou službu, dobu studia, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání apod.),
 • u osvojených dětí rozhodnutí soudu,
 • u dětí převzatých zemřelým do péče nahrazující péči rodičů příslušný doklad prokazující svěření dětí do péče spolu s doklady prokazujícími, že děti byly na zemřelého v době jeho smrti převážně odkázány výživou,
 • u dětí, které již skončily povinnou školní docházku, potvrzení o studiu nebo učení, případně další doklady prokazující nezaopatřenost dítěte (zdravotní stav, vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání dětí mladších 18 let apod.).

Rozhodnutí o přiznání sirotčího důchodu by měla sociálka vydat nejpozději do 90 dnů. V mimořádných případech se ale může lhůta protáhnout, podobně jako u vdovského důchodu.

Když se změní skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na důchod, je vaší povinností nahlásit to sociálce do osmi dnů – typicky jde o situaci, kdy nezaopatřené dítě přestane být studentem, a tudíž i nezaopatřeným dítětem. Neprávem vyplacený důchod budete muset vrátit. 

Rychlé řešení škod na majetku

@SubmitCaption

Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+53
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 5 komentářů

A tohle už jste četli?

Změna příjmení: Po svatbě, rozvodu i na přání. Jak na to

2. 9. 2015 | Petra Dlouhá | 71 komentářů

Změna příjmení: Po svatbě, rozvodu i na přání. Jak na to

Změna příjmení. Jaké varianty máte po svatbě? Jak můžete jména kombinovat? Je pro dámy povinné přechylování? Jak se osvobodit od příjmení, které zbylo po rozvodu? A jak se zbavit jména,... celý článek

Filip Bartoš: Problém není malé škrábnutí, ale velký úraz

4. 7. 2015 | Monika Veselíková, Martin Vlnas | 14 komentářů

Filip Bartoš: Problém není malé škrábnutí, ale velký úraz

„Lidé se pojišťují především proti malým rizikům. Neuvědomují si ale, že větší úrazy nebo vážná onemocnění jsou mnohem nebezpečnější,“ tvrdí Filip Bartoš, vedoucí úseku externího prodeje... celý článek

Drazí pozůstalí, i mrtvý musí platit daně!

26. 8. 2014 | Petra Dlouhá | 1 komentář

Drazí pozůstalí, i mrtvý musí platit daně!

Člověk má jisté jen dvě věci: smrt a daně. Neuteče ani jednomu. A na pořadí nezáleží. Když člověk dřív umře, než zaplatí, musí se za něj postarat dědicové. Součástí dědictví jsou totiž... celý článek

Víte, kdo zdědí vaše stavební spoření? Pravidla se mění

4. 3. 2014 | Ondřej Tůma | 19 komentářů

Víte, kdo zdědí vaše stavební spoření? Pravidla se mění

Od Nového roku se změnila pravidla pro dědění stavebního spoření. Někomu to může pomoci, jiným změny přinesou nepříjemné komplikace. Zvlášť v případě, pokud nejsou mezi dědici dobré... celý článek

Kde je chyba ve vašem životním pojištění?

29. 1. 2014 | Ondřej Podlešák | 39 komentářů

Kde je chyba ve vašem životním pojištění?

Až příliš často neplní životní pojištění svůj hlavní účel: nepřináší žádnou jistotu. Sjednané pojistné plnění často nikoho nezajistí na déle než pár měsíců. A to mluvíme o těch případech,... celý článek

Partners Financial Services