Průvodce exekucí krok za krokem

Půjčit si je snadné. A zadlužit se není žádná hanba – pokud dokážete bez problémů splácet, tak proč ne. Horší je, když vám dluhy přerostou přes hlavu a u dveří zvoní exekutor...
Průvodce exekucí krok za krokem

A hned ze začátku: pozor. Dluhy a exekuce zdaleka nejsou výhradní doménou těch, kteří si půjčují už u bank nebo nebankovních poskytovatelů úvěru. Stačí nešikovně si půjčit u známých. A vlastně si vůbec půjčovat nemusíte: častou cestou na exekutorovu černou listinu jsou i neplacené alimenty, dluh na nájemném či za energie nebo nezaplacené pokuty třeba za jízdu na černo.

Než dojde k exekuci

Co je exekuce

Exekuci může provádět několik subjektů – soud, soudní exekutor, ale i obecní či krajský úřad nebo finanční úřad. Jejím smyslem bývá nejčastěji vymožení peněžitého dluhu.

„Nutnou příčinou každé exekuce je dluh, nejčastěji peněžitého charakteru. Před samotným prováděním exekuce však probíhají celkem dvě soudní kolečka. V prvním řízení soud zkoumá, zda dluh opravdu existuje, a stanovuje, do kdy má být dlužníkem uhrazen. Pokud dlužník rozhodnutí soudu ignoruje, může se věřitel obrátit na soud podruhé a požádat ho, aby nařídil exekuci,“ vysvětluje prezident Exekutorské komory Jiří Prošek.

Exekuci nařizuje, respektive zahajuje soud a exekutor jen vykonává jeho rozhodnutí. Na začátku příběhu ale vždy stojí věřitel: „Právě věřitel je jediný, kdo může rozhodnout o osudu dluhu, respektive dlužníka,“ upřesňuje Jiří Prošek.

Zdroj: Exekutorská komora České republiky

Exekutor přirozeně nejedná na základě vlastního rozhodnutí. K akci ho musí vyzvat věřitel. Když tedy věřiteli dojde s dlužníkem trpělivost (zejména u některých nebankovních poskytovatelů úvěrů dochází trpělivost velmi brzy), má možnost podat u exekutora (podle své volby) návrh na nařízení exekuce. Musí ale mít v ruce takzvaný exekuční titul, tedy rozhodnutí, jímž byla stanovena povinnost dlužníka zaplatit dlužnou částku.

Exekuční titul má několik forem – je to například soudní pravomocný a vykonatelný platební rozkaz, exekutorský zápis nebo notářský zápis se svolením, rozhodčí nález, rozhodnutí a výkaz nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení a podobně.

Počínaje dnem podání návrhu na nařízení exekuce začíná běžet takzvané exekuční řízení. Soudní exekutor požádá příslušný soud o udělení pověření k provedení exekuce. Pokud je návrh oprávněný, soud do patnácti dnů pověření udělí a exekuci nařídí usnesením o nařízení exekuce. Jejím provedením je pověřen exekutor uvedený v návrhu. Ten poté určí (na základě zjištění dlužníkových majetkových a finančních poměrů) způsob provedení exekuce, který v daném případě považuje za nejvhodnější, respektive za nejúčinnější.

Soudní exekutor s usnesením o nařízené exekuci a s exekučními příkazy může k dlužníkovi přijít prakticky bez ohlášení. Není povinen mu dopředu nic oznamovat. Dlužník je tak mnohdy prakticky poslední v řadě, kdo se o nařízené exekuci dozví. Důvod, proč ho exekutoři neupozorňují je prozaický: proč by mu měli dávat šanci „odklánět“ majetek. Pokud exekutor dlužníka nezastihne doma, může si na pomoc přivolat i zámečníka.

Kdo je soudní exekutor

Profesi soudního exekutora lze stejně jako třeba profesi advokáta nebo notáře zahrnout mezi takzvaná svobodná povolání. Soudní exekutor má postavení veřejného činitele. Může tedy vstoupit do dlužníkovy nemovitosti i bez jeho přítomnosti.

Soudní exekutor podle exekučního řádu (zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti) zajišťuje provádění exekucí. Všichni soudní exekutoři jsou povinně sdruženi v samosprávné Exekutorské komoře České republiky se sídlem v Brně.

Soudní exekutor je jmenován ministrem spravedlnosti, kterému musí do rukou složit příslušný slib.

V Česku aktuálně působí 151 soudních exekutorů. Působnost mají celorepublikovou. Záleží na věřiteli, kterého z nich si vybere.

Jakými způsoby se exekuce provádí

Povinností pověřeného soudního exekutora je zajistit veškerý dlužníkův majetek, který by měl posloužit k zaplacení dluhu. Exekuci je tak možné provést několika způsoby. Nejraději a nejčastěji a nejčastěji exekutoři využívají exekuce na plat a exekuce na bankovní účet. Tyto formy exekuce jsou pro exekutory nejsnadnější. Stačí jim prokázat oprávněnost svých požadavků dlužníkovu zaměstnavateli či bance.

Jako další na řadě jsou dlužníkovy nemovitosti (dům, byt, pozemek). Exekutor u příslušných nemovitostí provede v katastru nemovitostí blokace, aby jimi dlužník nemohl volně nakládat. A nakonec ještě zbývá zabavit dlužníkův majetek v domácnosti.

Pojďme se na jednotlivé způsoby exekuce podívat podrobněji:

► Exekuce na plat

Exekuce na plat je nejjednodušší a nejpoužívanější způsob exekuce. Exekutorovi stačí zjistit, kde dlužník pracuje, a dohodnout se se zaměstnavatelem na srážkách ze mzdy. V praxi to znamená, že každý měsíc bude z dlužníkova platu strhávána soudem určená částka, která bude použita na splacení dluhu a dalších nákladů.

Ovšem každému dlužníkovi, kterému byla na plat uvalena exekuce, musí zůstat takzvaná základní nezabavitelná částka. Její výše se každý rok mění vždy k 1. dni v kalendářním roce. Od 1. ledna 2012 je to 5 841,33 korun pro člověka, který žije sám. Pokud s ním žije manželka i nezaopatřené děti, nezabavitelné minimum se dále navyšuje. Znamená to tedy, že na vypočtenou základní nezabavitelnou částku exekutor nesmí sáhnout, vše nad ni může být použito na splácení exekuce.

Nezabavitelné minimum

Spočítejte si na kalkulačce od Peníze.cz, kolik by musel exekutor nechat vám

► Exekuce na bankovní účet

Propojeno: Na účet k sKartě exekutor nemůže

Sociální dávky, podporu v nezaměstnanosti, pomoc pro zdravotně postižené a podobně si někdo radši nechává posílat poštou. Buď proto, že mu to prostě vyhovuje, někdo ale také z toho důvodu, že tak peníze neskončí na účtu – a pak v rukou exekutora. Proto vzbudil pozdvižení projekt sKaret, přes které se všechny zmíněné peníze budou nově vyplácet.

Dlouho se nám nedařilo od ministerstva práce a sociálních věcí nebo České spořitelny, provozovatele sKaret a účtů k nim, zjistit, jestli tyhle účty budou moci být obstaveny exekutorem. Vytrvali jsme a nakonec jsme byli úspěšní. I když u někoho jiného.

Dalším z oblíbených (protože nenáročných) způsobů exekuce je exekuce na bankovní účet. Může ji provést jak soudní exekutor, tak například finanční úřad. Tento typ exekuce má pro vás velmi nepříjemné následky, protože ve skutečnosti a mnohdy po dlouhou dobu budete mít obstavený celý bankovní účet.

Exekuce vám zabrání v přístupu k vašim penězům. Máte však právo si jednorázově vybrat částku, která odpovídá výši dvojnásobku životního minima (6820 korun). Ale pozor – můžete tak učinit jen jednou po celou dobu trvání exekuce. A nezáleží na tom, jak dlouho bude trvat.

► Exekuce na nemovitost

Exekuce na nemovitost neznamená, jak si mnohdy lidé myslí, že přijde exekutor, zabaví vám dům a ten obratem prodá a peníze sebere. Exekuce na nemovitost ve skutečnosti představuje její zablokování v katastru nemovitostí. Je to taková „pojistka“ pro případ, že by se dlužník chtěl při nařízené exekuci své nemovitosti zbavit například převodem na někoho jiného.

Exekutoři (ale i třeba finanční úřady nebo soudy) k ní přistupují především tehdy, když z dlužníka nemohou dostat peníze například obstavením účtu či platu. Exekuce nemovitosti může proběhnout pouze tehdy, je-li vydáno platné usnesení o nařízení exekuce. Exekutor má oprávnění vydat exekuční příkaz na prodej nemovitosti ve dražbě. Pochopitelně dlužník je o všech krocích exekutorem informován. Má možnost ještě před dražbou svůj dluh zaplatit.

Náklady exekuce

Exekuce se může pořádně prodražit. Dlužník totiž neplatí jen svůj dluh. Navrch musí uhradit náklady na exekuci.

Věřitel nejprve u exekutora složí zálohu (která mu bude v případě úspěšné exekuce vrácena – všechny náklady pak platí dlužník) zhruba ve výši pěti procent z vymáhané částky.

Dlužná částka se navyšuje o odměnu exekutora, která je stanovena na minimálně 15 procent z vymáhané částky. Další náklady pak tvoří:

 • náhrada hotových výdajů (paušální částka 3500 korun nebo ve výši prokazatelně účelně vynaložených hotových výdajů): soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, poštovné a další
 • náhrada za ztrátu času při provádění exekuce (při úkonech exekuční činnosti vykonávaných v místě, které není sídlem exekutorova úřadu, za čas strávený cestou do tohoto místa a zpět náleží exekutorovi náhrada 50 korun za každou započatou čtvrthodinu)
 • náhrada za doručení písemností
 • odměna a náhrada nákladů správce podniku
 • DPH

Před samotnou dražbou je třeba stanovit vyvolávací cenu nemovitosti. Exekutor spolupracuje s odborníky na reality, kteří určí odhadní cenu nemovitosti. Vyvolávací cena nemovitosti představuje dvě třetiny odhadní ceny. Pokud se dražba musí pro neúspěch opakovat, vyvolávací cena se snižuje na polovinu odhadní ceny.

Ve většině případů se z exekuce nemovitosti veškerý dluh i s náklady na exekuci splatí. Peníze, které z dražby zbudou, předá exekutor majiteli nemovitosti. Může se ale také stát, že výtěžek z dražby nebude stačit na zaplacení celé exekuce. Ta tedy pokračuje dále. Exekutor bude hledat další způsoby, jak z dlužníka peníze dostat.

► Exekuce movitého majetku

Dalším způsobem, jak se exekutoři snaží získat z dlužníků peníze na splacení exekuce, je zabavování jejich movitého majetku. Dlužníky navštíví u nich doma. Nemusí to být jen v místě vašeho trvalého bydliště, ale i v místě, kde se dlouhodobě zdržujete.

Pokud nebudete doma, když exekutor zazvoní na vaše dveře, exekuci se nevyhnete. Vykonavatel může vstoupit i sám za asistence zámečníka i policie. Má právo zabavit všechny věci, o kterých se domnívá, že vám patří. (Domnívá se to zpravidla o všech, které v místě najde.) Pochopitelně jako první přicházejí na řadu nejcennější kousky z vaší domácnosti – například počítače, notebooky, televize, umělecké předměty, starožitnosti i motorová vozidla. Další na řadě jsou například domácí spotřebiče či nábytek.

Exekutor zabavené věci polepí, sepíše jejich seznam a s pomocí stěhovací služby nechá odvézt do skladu. Pokud se nebudete mít k zaplacení exekuce, vaše věci skončí pod cenou v dražbě. Stejně jako u dražby nemovitosti je cena dražených věcí stanovena znaleckým odhadem. Vyvolávací cena pak představuje třetinu odhadní ceny.

Co exekutor nesmí zabavit

 • oblečení
 • obvyklé vybavení domácnosti
 • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
 • zdravotnické potřeby a jiné potřeby, které potřebujete kvůli své nemoci či tělesné vadě
 • hotovost ve výši dvojnásobku životního minima (6820 korun)
 • věci, které jsou pro podnikatele nezbytné k výkonu jejich povolání (například vozidlo u taxikáře, notebook či PC u programátora)

Pokud se stane, že exekutor zabaví majetek neoprávněně – například osobě, která s dlužníkem žije ve společné domácnosti -, na nic nečekejte a okamžitě exekutora kontaktujte. Musíte však prokázat, že zabavená věc je skutečně vaše. Podaří-li se vám to, je vše v pořádku, exekutor vám musí neoprávněně zabavený majetek vrátit.

V opačném případě musíte s právníkem sepsat takzvanou vylučovací žalobu k soudu. Pamatujte ale na to, že vždy musíte prokázat, že daná věc dlužníkovi nepatří.

Exekuce na důchod i sociální dávky

Bohužel do problémů se splácením svých závazků se dostává stále více starších lidí, jejichž jediným příjmem je starobní či invalidní důchod. Exekutoři mohou provést exekuci i na těchto důchodech. Informují státní správu sociálního zabezpečení, která sama strhává peníze dle výše exekuce. I důchodcům však musí z důchodu zůstat základní nezabavitelná částka ve výši 5 841,33 korun.

Anketa

Máte zkušenost s exekutorem?

Exekuce srážkami může postihnout i některé sociální dávky, a to především ty opakované (ovšem s výjimkou příspěvku na bydlení). Jsou to například rodičovský příspěvek, přídavek na dítě (je-li dlužníkem dítě) či dávky pěstounské péče. Exekuce ale v žádném případě nesmí postihnout například dávky pomoci v hmotné nouzi, porodné, pohřebné či třeba příspěvek na péči.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+73
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 18 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

3. 3. 2015 13:24, jarda

Přál bych jim jednou to samé protože do takové situace se muže dostat každý.

+24
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

1. 11. 2018 7:19, Miras

Dobry den, pred casem jsem chtel nakoupit zbozi pres internet, u ktereho byla uvedena cena v Kc, kdyz ale po registraci a vsem potrebnem ke koupi doslo na platbu, zadali po me bitcoiny. Tento ucet nevlastnim a tak jsem platbu zrusil.
Ted me tataz firma zaradila na svych strankach mezi dluzniky a hrozi exekuci, aniz bych zbozi obdrzel, v podstate nebylo ani odeslano. Ma na to pravo, popr. jak se branit?

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (18 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Z děcáku rovnou do péče exekutora. Kvůli nezaplaceným popelnicím!

30. 7. 2012 | Petra Dlouhá | 13 komentářů

Z děcáku rovnou do péče exekutora. Kvůli nezaplaceným popelnicím!

Z dětského domova odcházejí s batůžkem až po okraj naplněným dluhy. „Vděčí“ za ně rodičům, kteří za ně nezaplatili popelnice. A absurdnímu paskvilu v zákoně. Dospělý život tak startují... celý článek

Neplatí alimenty? Jaké máte zbraně

18. 6. 2012 | Barbora Buřínská | 42 komentářů

Neplatí alimenty? Jaké máte zbraně

Když dítě zůstane žít jen s jedním z rodičů, druhý rodič musí na jeho výživu přispívat. Musí – ale často nepřispívá. Výsledek? Přibývá dětí, které kvůli nezodpovědnosti jednoho z rodičů... celý článek

Jeden z manželů seká dluhy, exekutor bere ze společného. Jak se bránit?

29. 5. 2012 | Barbora Buřínská | 14 komentářů

Jeden z manželů seká dluhy, exekutor bere ze společného. Jak se bránit?

Manžel paní Dany z Liberce každou chvíli naletěl na „výhodné slevy“ a zásoboval domácnost více či méně nepotřebnými věcmi. Brzy mu přestaly na nákupní mánii stačit peníze a začal si... celý článek

Očima expertů: Exekuce se utrhly ze řetězu. Kdo za to může?

3. 2. 2012 | Ondřej Tůma | 41 komentářů

Očima expertů: Exekuce se utrhly ze řetězu. Kdo za to může?

Exekuce se v České republice vymknuly kontrole. Stal se z nich byznys, ze kterého profitují exekuční společnosti, advokátní kanceláře a inkasní firmy. Nároky věřitelů jsou odsunuty... celý článek

Chcete z dlužníka dostat peníze? Volte správnou taktiku, aby míč neskončil ve vlastní bráně

14. 9. 2011 | Petra Dlouhá | 28 komentářů

Chcete z dlužníka dostat peníze? Volte správnou taktiku, aby míč neskončil ve vlastní bráně

Vymahač, zaměstnanec inkasní agentury, advokát, soudce a exekutor. Soupiska záchranného týmu pro zoufalé věřitele. Kterého ze zmiňovaných borců ale nasadit do boje? Kdo z nich vám může... celý článek

Partners Financial Services