Jeden z manželů seká dluhy, exekutor bere ze společného. Jak se bránit?

Manžel paní Dany z Liberce každou chvíli naletěl na „výhodné slevy“ a zásoboval domácnost více či méně nepotřebnými věcmi. Brzy mu přestaly na nákupní mánii stačit peníze a začal si půjčovat. Dana o manželových půjčkách neměla ani tušení, dokud u dveří nezazvonili exekutoři...
Jeden z manželů seká dluhy, exekutor bere ze společného. Jak se bránit?

Až tehdy se mi manžel přiznal, že zpočátku drobné půjčky od přátel splácel z peněz půjčených od podivných společností a nyní je v situaci, kdy už ani neví, komu a kolik dluží. Původně tisícové, pak desetitisícové dluhy se vyšplhaly k téměř 300 tisícům korun,“ smutně konstatuje Dana.

Případ paní Dany nakonec dopadl celkem dobře. Manželé prodali dva roky staré auto, s finančním poradcem „vypátrali“ všechny dluhy a Dana se zapojila do splácení. Podobných případů, kdy jeden z manželů bez vědomí druhého zadluží celou rodinu, však není málo. Jejich počet bohužel rok od roku stoupá. Pes je zakopaný v institutu jménem společné jmění manželů (SJM). Pokud mají manželé veškerý majetek společný, mohou dluhy jen jednoho z nich zruinovat celou rodinu. Společný je totiž nejen „plusový“ majetek nabytý během manželství, ale také majetek „minusový“, tedy dluhy.

Společné jmění manželů dnes tvoří...

a) majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležející do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů, a věcí vydaných v rámci předpisů o restituci majetku jednoho z manželů, který měl vydanou věc ve vlastnictví před uzavřením manželství anebo, jemuž byla věc vydána jako právnímu nástupci původního vlastníka,

b) závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého.

Zdroj: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 143, odst. 1

Jak to bude za rok a půl

Od roku 2014, kdy začne platit nový občanský zákoník, může ten z manželů, který by byl zadlužováním druhého poškozen, zůstat v klidu. Z režimu společného jmění manželů budou vyčleněné dluhy, které udělá jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by tyto dluhy souvisely s „obstaráváním každodenních nebo běžných potřeb rodiny“.

Dvě možnosti, jak chránit majetek

Pokud se jeden z manželů ke společnému majetku chová nezodpovědně, může se ten druhý proti jeho chování bránit. Řešením je zúžení společného jmění manželů. Ovšem tím ochráníte jen majetek pro případ budoucích dluhů, dluhy již vzniklé stále spadají do společného jmění. Zúžení společného majetku využila paní Dana pro případ, že by manžel opět bez jejího vědomí začal vyrábět dluhy.

Zúžit společné jmění můžete dvěma způsoby: buď smluvně formou notářského zápisu, nebo rozhodnutím soudu. Smlouvou však majetek nezúžíte, pokud s tím druhý manžel nebude souhlasit. Výhodnější je pak využít zúžení prostřednictvím soudu.  

Zúžení společného jmění však není účinné zpětně. Pokud dluh vznikl dřív než ke zúžení společného jmění došlo, má jednoduše řečeno přednost, věřitel má právo vymáhat svou pohledávku z celého majetku, který původně patřil oběma manželům společně. 

Notářský zápis: velmi nedokonalá ochrana

Formou notářského zápisu můžete zúžit (jak rozsah stávajícího majetku a závazků, tak majetku či závazků, které vytvoříte v budoucnu. Smlouvu vždy musíte sepsat u notáře a také mu za ni zaplatit. Výše odměny se vypočítává z hodnoty majetku, o který jde.

Výše odměny notáři

Hodnota majetku

Odměna notáři

do 100 tisíc korun

dvě procenta z hodnoty majetku

do 500 tisíc korun

dva tisíce korun + 1,2 % z částky převyšující 100 tisíc korun

do milionu korun

6800 korun + 0,6 % z částky převyšující 500 tisíc korun

do tří milionů korun

9800 korun + 0,3 % z částky převyšující milion korun

Zdroj: Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví

V případě notářského zápisu je proti zúžení společného jmění dobře chráněn věřitel, nemusí pochopitelně zjišťovat, jestli nedošlo k podpisu takové smlouvy. To je samozřejmě velice slabé místo této ochrany: nedá se počítat s tím, že se nespolehlivý manžel či nespolehlivá manželka budou při podpisu úvěrové smlouvy (nebo vlastně kdekoli a kdykoli) zúžením společného jmění chlubit. Správně by měli věřitele upozornit a nejlíp si od něj nechat stvrdit, že ho na uspořádání rodinného majetku upozornili – lze například ke smlouvě o úvěru přiložit kopii notářského zápisu, případně si nechat kopii od věřitele podepsat. Pokud se to nestane a pokud se vašemu druhovi či družce v dobrém i zlém podaří zaručit za půjčku autem, které je sice podle dohody už jen vaše, věřitele to zajímat nemusí a pravděpodobně taky nebude.

Zúžení společného jmění formou notářského zápisu

(1) Manželé mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu rozšířit nebo zúžit stanovený rozsah společného jmění manželů. Takto mohou manželé změnit rozsah majetku a závazků nabytých či vzniklých v budoucnosti, ale i majetku a závazků, které již tvoří jejich společné jmění. Předmětem této smlouvy mohou být i jednotlivé majetkové hodnoty a závazky. Jestliže je předmětem smlouvy nemovitost, která již náleží do společného jmění manželů nebo do výlučného majetku jednoho z nich, nabývá smlouva účinnosti vkladem do katastru nemovitostí.

(2) Manželé mohou dále smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu vyhradit zcela nebo zčásti vznik společného jmění manželů ke dni zániku manželství, pokud nejde o věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

(3) Muž a žena, kteří chtějí uzavřít manželství, mohou smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu upravit své budoucí majetkové vztahy v manželství obdobně.

(4) Manželé se mohou vůči jiné osobě na smlouvu uvedenou v předcházejících odstavcích odvolat jen tehdy, jestliže je jí obsah této smlouvy znám.

Zdroj: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 143a

Jak to bude za rok a půl

I po roce 2014, kdy vstoupí v platnost nový občanský zákoník, to bude u smluv fungovat podobně jako dneska. Bude platit, že „smlouva o manželském majetkovém režimu se nesmí svým obsahem nebo účelem dotknout práv třetí osoby, ledaže by se smlouvou souhlasila; tato smlouva uzavřená bez souhlasu třetí osoby nemá vůči ní právní účinky,“ uvádí se v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., §719)

Soudní zúžení: chrání líp

Návrh na zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu podejte co nejdříve, pokud manžel, který domácnost zadlužuje, není ochoten se na zúžení dohodnout. Soudní zúžení je vhodné také tehdy, pokud druhý manžel podniká nebo propadl alkoholu, hazardním hrám případně dluhovému šílenství, jako to bylo v případě paní Dany, kdy manžel nabaloval jeden dluh na druhý.

Zúžení společného jmění rozhodnutím soudu

(1) Soud může ze závažných důvodů na návrh některého z manželů zúžit společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti.

(2) Na návrh některého z manželů soud zúží společné jmění manželů až na věci tvořící obvyklé vybavení společné domácnosti v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti nebo se stal neomezeně ručícím společníkem obchodní společnosti.

(3) Je-li podnikatelská činnost po rozhodnutí soudu podle odstavce 2 vykonávána podnikatelem společně nebo za pomoci manžela, který není podnikatelem, rozdělí se mezi ně příjmy z podnikání v poměru stanoveném písemnou smlouvou; nebyla-li taková smlouva uzavřena, rozdělí se příjmy rovným dílem.

(4) Jestliže o společném jmění manželů bylo rozhodnuto podle odstavce 1 nebo 2, může být rozšířeno do předchozího rozsahu jen rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manželů.

Zdroj: Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, § 148

Jakmile soud o zúžení společného jmění manželů rozhodne, přestávají mít manželé společný majetek kromě věcí, které tvoří obvyklé vybavení domácnosti. Podmínkou platnosti soudního zúžení je, aby neprodleně došlo k vypořádání majetku, jinak stále platí režim společného jmění manželů.

Zúžení společného jmění manželů rozhodnutím soudu má v současnosti jednu obrovskou výhodu – účinně vás ochrání proti věřitelům i tehdy, pokud o zúžení nevěděli.

 V novém občanském zákoníku se setkáte s tím, že závažným důvodem pro soudní změnu režimu společného jmění manželů je „vždy skutečnost, že manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu, že manžela lze považovat za marnotratného, jakož i to, že manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika.“ (zákon č. 89/2012 Sb., § 724).

„Obdobně jako u smlouvy, i zde bude mít soud zakázáno, aby se jeho rozhodnutí dotklo práv věřitele, ledaže by s rozhodnutím souhlasil,“ doplňuje právník Ondřej Načeradský, vedoucí pražské Občanské poradny občanského sdružení Společnou cestou.

Tip redakce! Láska je láska a sichr je sichr. Podepište předmanželskou smlouvu!

Jak nejlíp prověříte lásku nastávajícího či nastávající? Zkusíte si s ním či s ní rozumně a věcně promluvit o penězích. Skutečná láska to ustojí. 

Ono se to vyplatí, až pak neustojí roky všedních starostí. A že se rozvádí každé druhé manželství, to je neoddiskutovatelný statistický fakt.

No a taky se to vyplatí v situacích, jako je ta, kterou popisuje v úvodu náš článek. Do průšvihu se můžeme dostat každý, není ale nutné do něj tahat někoho s sebou.


► Předmanželská smlouva: Zabiják romantiky, nebo jisticí lano?

Ochrana věřitelů v novém občanském zákoníku

I když do platnosti nového občanského zákoníku zbývá zhruba rok a půl, je nanejvýš vhodné se seznámit s nejzásadnější novinkou začleněnou do zákoníku. Tou je ochrana třetích osob, zejména věřitelů (§ 731–734, zákon č. 89/2012 Sb.). 

Anketa

Víte o svém manželovi či své manželce, že před vámi netají dluhy?

  • I nadále bude platit, že věřitel může požadovat splacení svého dluhu ze společného jmění manželů, i když dluh udělal jen jeden z nich v době, kdy měli veškerý majetek společný.
  • Připravte se však na revoluční novinku – manžel, který o zadlužování svého partnera nevěděl, se může proti dluhu ohradit. V současnosti platí, že i pro dluh jen jednoho z manželů může být postižen veškerý jejich společný majetek. „Nově bude platit, že pokud manžel včas projeví nesouhlas s manželovým dluhem, o kterém nevěděl, nebude postiženo celé společné jmění, ale jen ta jeho část odpovídající vypořádacímu podílu dlužníka,“ doplňuje Ondřej Načeradský.
  • Pokud se jeden z manželů zadluží v době do šesti měsíců od zúžení společného jmění manželů smlouvou, nebo rozhodnutím soudu, může věřitel požadovat splacení dluhu ze všeho, co bylo součástí společného jmění manželů ještě před jeho zúžením.
  • Pokud se úprava společného jmění manželů (smlouvou manželů nebo rozhodnutím soudu) dotkne práv třetí osoby, nebude vůči věřitelům účinná. Zákon jim konkrétně umožňuje vstoupit do vypořádání majetku.

Sloučení půjček do jedné. Kdy se vyplatí?

Máte dluhy? Máte jich víc? Za určitých okolností se vyplatí vzít si na splacení všech současných závazků jedinou půjčku. Více v článku Dluhy. Vyplatí se je sloučit do jednoho?

 

Konsolidace (sloučení) půjček kalkulačka

Parametry úvěrů
Úvěr 1Úvěr 2
Vypůjčená částka
%
Perioda splácení
%
Sankce za předčasné splacení v % z celkově půjčené částky %
Parametry úvěrů
%
%
%

Další kalkulačky

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+9
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 14 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

5. 5. 2016 0:53, Martin

nevim proc neni dane zakonem ze u kazde ze smluv at je to jakakoliv je potreba pritomnost obou manzelu jinak je smlouva neplatna, njn ceska republika :-)

+2
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

29. 5. 2012 11:20, VlK

Některé soudy už tyto praktiky odsoudily a zkrouhli odměny. U nových případů to bude obecné ze zákona právě u dluhů ze služeb - www.vlkuver.cz článek s cid 127 (nedovolí mi to vložit přímý odkaz). popř. se poradit s právníkem. (jestli třeba papírová změna trvalého bydliště nezmění příslušnost soudu k soudu, který je na straně dlužníků - toto vařím z vody) Ale motivace 250kKč je silná i pro tyto nestandardní úkony.

Zobrazit celé vlákno

-4
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (14 komentářů) příspěvků.
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Předmanželská smlouva. Zabiják romantiky, nebo jisticí lano?

12. 9. 2011 | Petra Dlouhá | 20 komentářů

Předmanželská smlouva. Zabiják romantiky, nebo jisticí lano?

Kostel. Právě si řekli ano. On že si bere ji, ona že jeho. Střih. Soudní síň. On že si bere auto, ona že děti, on bere sedačku a ona taky že bere sedačku. Právě si říkají ne a ne a... celý článek

Miluješ mě? Tak mi půjč milion!

7. 7. 2011 | Petra Dlouhá | 18 komentářů

Miluješ mě? Tak mi půjč milion!

Že půjčky mohou člověka dovést až k osobnímu bankrotu, to víme. Ale pozor, nejen ty, které si bereme! Smutnými oběťmi jsou ti, kteří se až na dno dostali proto, že chtěli pomoct svým... celý článek

Dluhy v manželství rozvodem nevyřešíte. Naopak

29. 6. 2010 | Jan Stuchlík | 18 komentářů

Dluhy v manželství rozvodem nevyřešíte. Naopak

Dluhy, které v manželství nadělal jen jeden z manželů, patří oběma partnerům. Když je nemohou splácet, je pro ně nejlepším řešením společný osobní bankrot. Kdyby se dluhy snažili vyřešit... celý článek

SPECIÁL: Jak se chránit před manželem, který zadlužuje domácnost

18. 5. 2007 | Matěj Šuster | 3 komentáře

SPECIÁL: Jak se chránit před manželem, který zadlužuje domácnost

V souvislosti s rychle rostoucí mírou zadluženosti českého obyvatelstva přibývá případů, kdy si jeden z manželů bez souhlasu a často i bez vědomí druhého manžela bere úvěry. Tím bezprostředně... celý článek

Dohoda o zúžení společného jmění manželů

18. 5. 2007 | Matěj Šuster | 7 komentářů

Manželé si mohou smluvně upravit rozsah společného jmění (SJM) odchylně od občanského zákoníku. Mohou ho jak rozšířit, tak zúžit.

Partners Financial Services