Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkazy pro postižené: stručný přehled

Zdraví máme jen jedno. A bohužel nikomu nelze zaručit, že právě to jeho zůstane celý život pevné. Každý z nás se může v důsledku nemoci, úrazu či prostě opotřebení ocitnout v situaci, kdy bude – částečně nebo úplně – odkázaný na cizí pomoc. Včetně té od státu. Přinášíme přehled dávek pro zdravotně postižené, vyplácených úřady práce.
Příspěvek na mobilitu, příspěvek na zvláštní pomůcku, průkazy pro postižené: stručný přehled

V dnešním textu se nebudeme věnovat úplně všem dávkám, které se zdravotním postižením a sníženou schopností uplatnění souvisí. Zaměříme se na ty, o kterých hovoří zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. To je příspěvek na mobilitu a příspěvek na zdravotní pomůcku.

Dál přijde řeč taky na průkaz osoby se zdravotním postižením a některé benefity, které z jeho držení majiteli vyplývají.

Stranou protentokrát necháme příspěvek na péči, kterému se věnuje zákon o sociálních službách, určitě se k němu ale vrátíme v některém z dalších článků.

O příspěvek na mobilitu i příspěvek na zdravotní pomůcku se žádá na krajských pobočkách Úřadu práce České republiky – viz box. Při rozhodování o dávkách úřad vychází ze sdělení lékařské posudkové služby České správy sociálního zabezpečení. Předpisy navíc některé typy příspěvků na zdravotní pomůcku omezují dalšími kritérii: příspěvek na vodicího psa například může dostat až člověk starší patnácti let, nemůže ho ale dostat ten, kdo má na zvířata silnou alergii a podobně.

Krajské úřady práce

Na krajskou pobočku nemusíte na kraj světa

Na krajskou pobočku Úřadu práce ČR nemusíte do krajského města. Krajské pobočky Úřadu práce ČR (středočeská sídlí v Příbrami) mají svá kontaktní pracoviště v dalších městech. Jejich seznam najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí vždy pod příslušným odkazem:

Příspěvek se neposkytuje také tehdy, pokud je pomůcka zařazena mezi zdravotnický prostředek hrazený z veřejného zdravotního pojištění nebo zapůjčený zdravotní pojišťovnou.

Kdo šetří, stahuje z Peníze.cz

Žádost přiznání příspěvku na mobilitu, na zvláštní pomůcku nebo průkaz zdravotně postiženého

Další dokumenty a formuláře ke stažení

Úřední kolečko: Od podání ke schválení (nebo odvolání)

O dávky se žádá na formulářích předepsaných Ministerstvem práce a sociálních věcí. Odkazy na jejich verzi ke stažení a vytištění najdete v boxu vpravo. Použít můžete také sklad formulářů na webu MPSV, jeho výhodou je, že dostáváte interaktivní formuláře, nevýhodou, že se nejprve budete muset zorientovat. Abyste to měli snazší, hledejte zkratku OZP – znamená to osoba se zdravotním postižením. V papírové verzi jsou samozřejmě dokumenty k nalezení na každém úřadu práce.

Vyplněné tiskopisy je možné na úřad práce osobně zanést, ale stačí je taky jenom podepsat a poslat poštou, případně jako mail, opatřený certifikovaným elektronickým podpisem ovšem, nebo s pomocí datové schránky.

Po odeslání žádosti může člověk začít očekávat úřední návštěvu: přijdou prošetřit jeho schopnost zvládat základní životní potřeby: od osobní hygieny přes obouvání a oblékání až po schopnost pečovat o domácnost. Lékařská posudková služba správy sociálního zabezpečení uváží výsledky těchto pozorování, prostuduje zdravotní dokumentaci dodanou odbornými lékaři, případně sama dotyčného vyšetří. S tímto posudkem v ruce pak úřady práce vyhotovují svá rozhodnutí.

Pokud člověk není s rozhodnutím úřadu spokojený, má možnost využít odvolání, a to do patnácti dnů od doručení rozhodnutí. O úspěchu nebo zamítnutí odvolání sice rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí, podává se ale u úřadu, který rozhodnutí vydal. Ten pak na ministerstvo dokument postoupí.

Zdravotní stav se u správy sociálních věcí posuzuje podle toho, jak je daná osoba samostatně schopna obstát v desítce následujících oblastí:

 • Mobilita
 • Orientace
 • Komunikace
 • Stravování
 • Oblékání a obouvání
 • Tělesná hygiena
 • Výkon fyziologické potřeby
 • Péče o zdraví
 • Osobní aktivity
 • Péče o domácnost (u osob nad 18 let)

Příspěvek na mobilitu: 400 korun měsíčně

Příspěvek na mobilitu je opakující se, tedy nikoli jednorázová dávka určená osobě starší jednoho roku. Jde o dávku nárokovou, to znamená, že po splnění určitých podmínek na ni má daný člověk automatický nárok. K oněm podmínkám patří především to, že dotyčný není schopný zvládat základní životní potřeby, pokud jde o pohyblivost nebo orientaci. Zároveň musí platit, že tato osoba se pravidelně někam dopravuje či je dopravována a nejsou jí „poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče“ – z poslední podmínky se může vymoci výjimka v „případech hodných zvláštního zřetele“. Možnost této výjimky platí od prosince minulého roku – praxe ukázala, s čím zákonodárci nepočítali: i člověk, o kterého pečují třeba v domově důchodců, může pravidelně například dojíždět za lékařem.

Pokud jde o první podmínku, tak to, jak člověk zvládá základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace, posuzuje okresní správa sociálního zabezpečení. Základní životní potřebu mobility člověk zvládá, pokud dokáže vstávat, sednout si, stát, zaujmout polohy, pohybovat se, byť třeba s přestávkami alespoň do vzdálenosti dvou set metrů, a to i po nerovném povrchu, zvládnout aspoň jedno patro schodů nahoru i dolů, zvládat běžné dopravní prostředky. Za osobu schopnou orientace se považuje ten, kdo poznává a rozeznává zrakem i sluchem, orientuje se v obvyklém prostředí a situacích a přiměřeně v nich reaguje, orientuje se v čase, poznává osoby, místa a má „přiměřené duševní kompetence“.

Tyto schopnosti se spolu s dalšími osmi posuzují také při žádosti o příspěvek na péči. Pokud už člověk jeden posudek má, druhý není potřeba.

Příspěvek na mobilitu je 400 korun měsíčně.

Anketa

Staráme se o postižené dobře?

Příspěvek na zvláštní pomůcku: maximum je čtyři sta tisíc

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

 • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí,
 • těžké sluchové postižení
 • těžké zrakové postižení.

Zvláštní pomůcka má člověku s handicapem umožnit sebeobsluhu nebo uplatnění v práci, případně pomoci připravovat se na budoucí povolání, získávat informace, vzdělávat se anebo stýkat se s okolím.

Suma uvedená v mezititulku se může zdát vysoká, takový příspěvek se ale opravdu nevyplácí každému, jde o horní limit. Částky takového rozsahu se můžou poskytovat na schodišťovou plošinu, nejde o zvlášť časté případy. Výše příspěvku na zvláštní pomůcku jinak není jednotná, na její výši má vliv nejen to, co člověk potřebuje, ale i další faktory, zohledňují se například příjmy. Při pořizování zvláštní pomůcky se navíc vždycky počítá se s alespoň desetiprocentní spoluúčastí toho, komu má příspěvek být poskytnut, za určitých okolností může úřad práce spoluúčast snížit, ne však na míň než tisíc korun.

Příspěvek je možné získat na celou řadu nejrůznějších věcí či služeb: na speciální úpravu auta, na přestavbu koupelny a WC pro potřeby postiženého, na schodolez či schodišťovou plošinu (na tu se právě vztahuje čtyřsettisícový limit příspěvku, na plošinu se ale přispívá pouze tehdy, když není možné instalovat levnější schodolez), nejrůznější pomůcky pro zrakově a sluchově postižené – je toho opravdu hodně a prostor článku nám neumožňuje zdaleka jmenovat všechno...

Je sice možné žádat o příspěvky na několik pomůcek a také je dostat, platí tu ale také finanční limity: součet vyplacených příspěvků na zvláštní pomůcku nesmí v šedesáti po sobě jdoucích kalendářních měsících přesáhnout určitou částku.

Protože jde o dávku určenou vždycky na konkrétní věc, sleduje se také, jestli je příspěvek opravdu na danou pomůcku využitý. Pokud ne, peníze se musí zcela nebo částečně vrátit. K tomu dochází například tehdy, když dávka není tři měsíce od vyplacení použitá, když se člověk pomůcky koupené s využitím příspěvku do pěti let od vyplacení příspěvku zbaví nebo když v žádosti o příspěvek člověk neříkal pravdu.

TP, ZTP, ZTP/P: typy průkazů osob se zdravotním postižením

Pokud má člověk nárok na příspěvek na mobilitu nebo na příspěvek na zvláštní pomůcku, má také nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením. To samozřejmě neznamená, že musí nutně tyto dávky pobírat – i když v praxi se asi případy těch, kteří zažádají jen o průkaz osoby se zdravotním postižením, ale některou ze jmenovaných dávek se nesnaží získat, není asi příliš vysoký. O průkaz se opět žádá na pobočkách úřadu práce podle trvalého bydliště, konkrétně na oddělení zdravotně postižených. Tiskopis žádosti najdete v boxu s dalšími tiskopisy výš, pro podání opět platí to, co už bylo dřív řečeno. A platí i to, co jsme psali o úředním kolečku: žádost se podává na úřadě práce, posudek vypracovávají na sociálce a pošlou ho zpátky úřadu práce, který ho oštempluje. Odvolání je možné – k Ministerstvu práce a sociálních věcí, ovšem opět prostřednictvím úřadu práce.

 • Průkaz TP – zkratka TP znamená těžké postižení. Nositel průkazu má vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích. A přednost ve frontách například na úřadě – tuto přednost ale není možné vymáhat například u lékaře nebo v obchodech.
 • Průkaz ZTP – zvlášť těžké postižení. Držitelé těchto průkazů mají k výhodám držitelů průkazu TP další výhody: bezplatnou dopravu v MHD (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem) a 75procentní slevu na jízdné ve vlacích a rychlících a v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy. Další nároková výhoda je pak parkování na místech vyhrazených invalidům.
 • Průkaz ZTP/P – zvlášť těžké postižení, osoba má/může mít průvodce. Držitelé těchto průkazů mají předchozí výhody, rozšířené o výhodu bezplatné dopravy průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě, nevidomí a prakticky nevidomí mají právo na bezplatnou dopravu vodicího psa.

Kromě jmenovaných výhod, které jsou nárokové, to znamená, že držitel průkazu mimořádných výhod na ně má automaticky nárok, existuje celá řada nenárokových výhod, výhod, které zdravotně postiženým o své vůli poskytují organizace a firmy. Mezi ty nejčastější patří slevy ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce.

Penzijko s finančním bonusem

Penzijko s finančním bonusem

Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+61
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

8. 7. 2013 17:05, Tom

Zde by měli diskutovat jen ti, kteří mají osobní zkušenost jak s postiženými, tak s vyřizováním v článku uváděných dávek. Jinak nelze mluvit o znalosti věci... A taky by si měl každý zdravý člověk uvědomit, že od zítřka může být tím "postiženým" právě on!

+84
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

8. 7. 2013 12:48, odkin

Mobilita psychická - moc děkuji za toto upozornění. Syn (20 let) s epilepsií a IQ cca 70 s přiznaným 40% invalidním důchodem, s diagnostikovanou dyspraxií včetně dyskalkulie, tzn. totální problém s počítáním a hodnotou peněz, bez šance získat výuční list, závislý na odvozu do nemocnice, k očnímu, zubaři, alergologovi apod. (nevyzná se v jízdních řádech, nepomůže mu orientační systém v nemocnici apod.) podle vyjádření úřadů na tyto příspěvky nárok NEMÁ. Neposuzuje se skutečnost, leč zdání, které klame, navíc primárně ne s cílem pomáhat, ale ušetřit.

Zobrazit celé vlákno

-57
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.

Nejlevnější aplikace na trhu. Zpracujte si daňové přiznání pro fyzické osoby v roce 2024 v jednoduché online aplikaci. Pro naše čtenáře exkluzivní sleva 10 %.

DníHodinMinutVteřin
Slevový kód: PENIZE1O
Vyplnit přiznání

Pokud chcete řešit daně po staru, máme pro vás chytré formuláře.

A tohle už jste četli?

Kalkulačky 2013: starobní, invalidní, vdovský a sirotčí důchod

14. 1. 2013 | Petra Dlouhá | 2 komentáře

Kalkulačky 2013: starobní, invalidní, vdovský a sirotčí důchod

Další porce kalkulaček aktualizovaných pro rok 2013. Tentokrát si na Peníze.cz můžete přehledně a jednoduše vypočítat, jak vysoký budete letos pobírat starobní, invalidní, vdovský nebo... celý článek

Invalidita: Čím víc jste vydělávali, tím větší propad příjmů

8. 11. 2012 | redakce Peníze.CZ

Invalidita: Čím víc jste vydělávali, tím větší propad příjmů

Na špatné myslí člověk nerad. Jenže když nemyslíte na špatné věci dopředu, jsou potom, když opravdu přijdou, ještě horší. Připravili jsme pro vás s pojišťovnou Aegon další infografiku,... celý článek

Sociální reforma zmírňuje: Od prosince změny v dávkách

31. 10. 2012 | Petra Dlouhá | 4 komentáře

Sociální reforma zmírňuje: Od prosince změny v dávkách

Ještě před koncem roku nás čekají změny v oblasti sociálních dávek. Změkčí se několik pravidel, která přinesla sociální reforma na začátku letošního roku. Ulevovat a mírně přilepšovat... celý článek

Martin Zach: Po úrazu jsem zůstal půl roku úplně bez peněz

16. 6. 2012 | Petra Dlouhá | 31 komentářů

Martin Zach: Po úrazu jsem zůstal půl roku úplně bez peněz

Měl to být rozhovor s obyčejným vozíčkářem. A nebyl. V Centru Paraple jsem se potkala s Martinem Zachem, Mužem roku 2009, který den po výhře ochrnul. Jeho život tehdy neskončil. Jen... celý článek

Dávky pro postižené: od ledna přehlednější

16. 4. 2012 | Barbora Buřínská | 7 komentářů

Dávky pro postižené: od ledna přehlednější

I zdravotně postižených se dotkly změny platné od počátku roku 2012. Počet dávek – loni jich pro ně bylo určených až jedenáct – se letos snížil na dvě. Nově tak úřady práce vyplácejí... celý článek

Partners Financial Services