Doplatek na bydlení zpřísňuje. Kdo o něj přijde

Kdo má nárok na doplatek na bydlení v roce 2022, kolik dělá a kdy o něj můžete přijít? Tady je aktuální přehled po dubnovém zvýšení životního minima.
Doplatek na bydlení zpřísňuje. Kdo o něj přijde

Zdroj: Shutterstock

Doplatek na bydlení je jednou z dávek v hmotné nouzi, spolu s příspěvkem na živobytí a mimořádnou okamžitou pomocí. Má sloužit lidem, kterým po zaplacení nákladů na bydlení nezbývá dostatek peněz na živobytí.

„Doplatek na bydlení je klíčový pro domácnosti v nejisté situaci, s velmi nízkými a nepravidelnými příjmy, doplňuje příspěvek na bydlení u lidí, kterým po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení nezbývá na živobytí. Současně jde o jedinou dávku pro lidi na ubytovnách,“ definují doplatek analytici Centra pro společenské otázky – SPOT.

Od roku 2022 u něj nově platí takzvané pravidlo třikrát a dost: kdo opakovaně neplatí pokuty za vybrané přestupky, může o doplatek přijít. Nedávnou novinkou je také konec takzvaných bezdoplatkových zón, které zrušil Ústavní soud.

Kdo má na doplatek nárok?

Aby vám úřady doplatek na bydlení přiznaly, musíte se nacházet v hmotné nouzi. To znamená, že na základě svých sociálních a majetkových poměrů nejste schopni uspokojit ani základní životní potřeby. Jinými slovy v situaci, kdy vám po zaplacení nákladů na bydlení nezbývají peníze na živobytí.

Za osobu v hmotné nouzi se podle zákona nepovažuje člověk, který:

 • neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
 • není v pracovním stavu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nebo z těchto činností nemá příjem,
 • je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, ale bez vážných důvodů odmítl krátkodobé zaměstnání nebo účast v programu pro řešení zaměstnání,
 • si přivodil úmyslně pracovní neschopnost, a proto mu nevznikl nárok na nemocenské nebo ho pobírá ve snížené výši,
 • je OSVČ, ale není přihlášený k nemocenskému pojištění a jeho příjem po odečtení nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí,
 • dostal sankci za neplnění povinnosti zákonného zástupce s plněním povinné školní docházky,
 • nastoupil trest odnětí svobody, byl vzat do vazby nebo nastoupil výkon zabezpečovací detence.

Příspěvek jako základ

Zdroj: Shutterstock

Platíte na bydlení hodně a nevycházíte s penězi? Před doplatkem se čerpá příspěvek na bydlení.

Příspěvek na bydlení 2022. Máme průvodce i kalkulačku

O doplatek na bydlení mohou žádat ti, kdo už pobírají příspěvek na živobytí, ale nedokážou ani s ním pokrýt své náklady na bydlení. Výjimku, kdy nemusíte pobírat příspěvek na živobytí, aby vám byl přiznán doplatek na bydlení, tvoří situace, kdy váš příjem (a osob společně posuzovaných) činí méně než 1,3násobek částky živobytí.

Uznávané formy bydlení

Na doplatek na bydlení mají nárok osoby, které bydlí v nájmu, družstevním bytě, vlastní nemovitosti i osoby v hmotné nouzi, které využívají jiné formy bydlení, jako jsou ubytovny nebo zařízení sociálních služeb. O doplatek na bydlení můžete žádat, také pokud bydlíte v bytě manžela nebo manželky, pokud už ho nepobírá on nebo ona. Uznává se i bydlení ve vlastní stavbě pro individuální nebo rodinnou rekreaci, pokud splňuje stanovené standardy kvality bydlení.

Bydlet můžete i v jiném než obytném prostoru, pokud k němu máte vlastnické právo nebo jiný právní titul a prostor splňuje kvalitativní standardy. Budete ale posuzování jako případ hodný zvláštního zřetele a úředníci budou vaši situaci posuzovat – například jestli v obci vaše děti chodí do školy, máte tam práci a jestli pro vás není v místě dostupný volný byt. Úřadu navíc při žádosti musíte prokázat, že bydlíte legálně. Předkládat budete nájemní smlouvu nebo jiný dokument, na jehož základě užíváte vaše bydlení.

Dříve se zvažoval také fakt, zda se žadatelovo bydlení nenachází v tzv. oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů. Jednalo se o části města, kde dochází k narušování veřejného pořádku a jiným sociálně nežádoucím jevům negativně působícím na děti i dospělé. Pokud v minulosti žadatel bydlel v místě prohlášeném obcí za oblast se sociálně nežádoucími jevy, úřady mu doplatek na bydlení nepřiznaly (šlo o takzvané bezdoplatkové zóny). Na konci srpna 2021 ale Ústavní soud zrušil část zákona, která vyhlašování bezdoplatkových zón umožňovala.

Jak se doplatek počítá?

Doplatek na bydlení bude tak vysoký, aby vám po uhrazení nákladů na bydlení zůstala částka živobytí. Ta se stanovuje s ohledem na konkrétní možnosti žadatele, vychází ale z existenčního a životního minima.

Existenční minimum je částka, kterou potřebujete na nákup jídla a dalších potřeb nezbytných pro přežití. Momentálně činí 2740 Kč.

Životní minimum je společensky uznatelná hranice příjmů, které mají pokrýt základní životní potřeby. Jeho výše se liší podle počtu členů domácnosti a věku nezaopatřených dětí. Konkrétně činí:

 • 4250 Kč pro jednotlivce,
 • 3910 Kč pro první dospělou osobu v domácnosti,
 • 3530 Kč pro druhou a další dospělou osobu v domácnosti,
 • 3050 Kč pro nezaopatřené dítě od 15 do 26 let,
 • 2670 Kč pro nezaopatřené dítě od 6 do 15 let,
 • 2170 Kč pro nezaopatřené dítě do 6 let.

Spočítejte si životní minimum 2023

Počet členů rodiny

+
+
+
+

Další kalkulačky

Celková výše odůvodněných nákladů na bydlení, kterou vám úřad může uznat, je maximálně ve výši místně obvyklé. Je to 80 procent normativních nákladů na nájemní bydlení u ubytoven a jiného než obytného prostoru a 90 procent normativních nákladů na vlastní bydlení u vlastníků staveb individuální či rodinné rekreace.

Normativní náklady pro nájemní bydlení

Počet osob v rodině

Normativní měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v roce 2022

Praha

více než

100 000

obyvatel

50 000

až 99 999

obyvatel

10 000

až 49 999

obyvatel

do 9999

obyvatel

jedna

10 121 Kč

8271 Kč

7935 Kč

6929 Kč

6746 Kč

dvě

13 629 Kč

11 097 Kč

10 637 Kč

9261 Kč

9010 Kč

tři

18 312 Kč

15 000  Kč

14 399 Kč

12 599 Kč

12 271 Kč

čtyři a víc

22 495 Kč

18 502 Kč

17 777 Kč

15 606 Kč

15 211 Kč

Normativní náklady pro družstevní bydlení a byty v osobním vlastnictví

Počet osob v rodině

Normativní měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v roce 2022

Praha

více než

100 000 obyvatel

50 000

až 99 999

obyvatel

10 000

až 49 999

obyvatel

do 9999

obyvatel

jedna

6232 Kč

6232 Kč

6232 Kč

6232 Kč

6232 Kč

dvě

8432 Kč

8432 Kč

8432 Kč

8432 Kč

8432 Kč

tři

11 561 Kč

11 561 Kč

11 561 Kč

11 561 Kč

11 561 Kč

čtyři a víc

14 368 Kč

14 368 Kč

14 368 Kč

14 368 Kč

14 368 Kč

Za odůvodněné náklady na bydlení se považuje nájemné, případně podobné náklady spojené s vlastnickou nebo družstevní formou bydlení, pravidelné úhrady za služby spojené s užíváním bytu do výše, která je místně obvyklá (úhrada za vytápění, dodávku teplé vody, úklid společných prostor, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod, osvětlení společných prostor, odvoz tuhého komunálního odpadu, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a další služby prokazatelně související s bydlením), energie a dodávky plynu případně jiných druhů paliv.

Příjmy se započítávají 70 procenty ze závislé činnosti a funkčních požitků (zaměstnání a podnikání), 80 procenty, pokud jde o podporu v nezaměstnanosti, podporu při rekvalifikaci nebo důchod a všechny další v plné výši (například rodičovský příspěvek nebo příspěvek na bydlení).

Doplatek na bydlení průměrně dělá jednotky tisíc korun za měsíc. Spočítáte ho tak, že se od částky odůvodněných nákladů na bydlení, které se snižují o příspěvek na bydlení náležející za předchozí kalendářní měsíc, odečte částka, o kterou příjem navýšený o vyplacený příspěvek na živobytí převyšuje částku živobytí za vaši domácnost.

Jak žádat?

O doplatek na bydlení si zažádejte na kontaktním pracovišti úřadu práce. Potřebovat budete formulář s názvem Žádost o doplatek na bydlení. K žádosti budete dokládat i nájemní smlouvu nebo jiný dokument prokazující, že obýváte daný byt, dům nebo jiné zařízení.

Dále budete potřebovat doklad o výši měsíčních příjmů, doklad o zálohách stanovených dodavatelem elektřiny a plynu, faktury za elektřinu, plyn a ostatní paliva, vyplněný formulář Prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech a další dokumenty. Jejich kompletní seznam najdete na stránkách ministerstva práce a sociálních věcí.

Žádost můžete podat i elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo pokud máte kvalifikovaný certifikát pro elektronické podání, je možné odeslat dokument s kvalifikovaným elektronickým podpisem.

O doplatek lze nově přijít

Novela zákona od 1. ledna 2022 zpřísňuje poskytování těchto dávek. O doplatek na bydlení mohou přijít lidé, kteří nezaplatí pokutu za přestupek proti veřejnému pořádku, přestupek proti občanskému soužití nebo přestupek proti majetku, ale i rodiče, kteří zanedbávají povinnou školní docházku nebo dítě k povinné školní docházce nepřihlásí. To samé platí i pro příspěvek na živobytí.

Krácení dávek se bude týkat i lidí, kteří, poruší povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou obce pro pořádání veřejnosti přístupných akcí. Dávky vám tak může úřad práce srazit i za přestupky, jako je rušení nočního klidu nebo drobné krádeže. Přestupky budou hlásit obce s rozšířenou působností krajským pobočkám úřadu práce, které následně budou provádět srážky. U většiny přestupků má k odebírání dávek dojít u třetích a dalších přestupků, u záškoláctví hned napoprvé.

Srážky mají podle předkladatelů novely působit jako negativní motivace pro ty, kdo dávky zneužívají. Petr Beitl, poslanec za ODS a jeden z předkladatelů, říká, že novinka má být nástrojem pro obce, strážníky a další složky, které se starají o pořádek. „Po třech přestupcích si příjemci sociálních dávek v hmotné nouzi nezaslouží dávky od státu dostávat,“ zdůrazňuje. Naopak pirátská poslankyně Olga Richterová se postavila proti novele. Vadí ji, že trestá i další členy domácnosti (včetně dětí) člověka, který se přestupků dopustil.

Kateřina Jungvirtová

Autor článku Kateřina Jungvirtová

Vystudovala obchodní podnikání a po škole pracovala jako copywriter. S redakcí NextPage Media spolupracuje od roku 2021. Když zrovna nepíše, sedí u piana, čte dobrou knížku, je na procházce se psem nebo na cestách. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+42
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 26 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

4. 1. 2022 9:11, vladimir

A co ty kteří nedělají celí život a nechtějí dělat? Ti budou brát veškeré doplatky ? Je to nespravedlivé vůči těm kteří opravdu dělat nemohou.

+236
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (26 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

1. 1. 2023 | Petr Kučera | 1 komentář

Velký přehled změn. Nový rok ve vaší peněžence

Projděte si, jaké novinky roku 2023 mohou ovlivnit vaše osobní finance.

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

14. 12. 2022 | Petr Kučera

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

Zvýšení životního a existenčního minima schválila vláda. Tady je tabulka, kalkulačka a další podrobnosti.

O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá

14. 12. 2022 | Gabriel Pleska

O dávky v hmotné nouzi už nepřijdete, když si dítě přivydělá

Přivýdělky středoškoláků už nebudou rodinám snižovat dávky v hmotné nouzi nebo šanci získat přídavek na dítě. Změnu dnes schválil Senát, platit bude od ledna.

Životní minimum a přídavky na děti stoupnou

22. 9. 2022 | Petr Kučera, Gabriel Pleska

Životní minimum a přídavky na děti stoupnou

Životní a existenční minimum se od 1. ledna 2023 opět zvýší. Stoupne také výše přídavků na děti. Na tiskové konferenci – shodou okolností těsně před komunálními a senátními volbami... celý článek

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

2. 7. 2022 | Petr Kučera | 4 komentáře

Spočítejte si, jak stoupne životní minimum. Nová kalkulačka

Od životního minima se odvíjí například nárok na porodné, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí nebo limity pro srážky ze mzdy.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.