Pěstounská péče 2015: Kolik od státu dostane pěstoun, kolik profesionální rodič

Ať uvažujete o klasické pěstounské péči, nebo o pěstounské péči na přechodnou dobu (tedy takzvaném profesionálním rodičovství), jistě vás zajímá i finanční stránka věci. Přinášíme přehled pro všechny současné i budoucí pěstouny – dozvíte se, kolik peněz od státu celkem dostanete a za jakých podmínek.
Pěstounská péče 2015: Kolik od státu dostane pěstoun, kolik profesionální rodič

Pěstounství jako forma náhradní rodinné péče o děti, které z nějakého důvodu nemohou žít s biologickými rodiči, v Česku funguje dávno – je alternativou k adopci (i když faktických a právních odlišností je požehnaně).

Před třemi lety se objevila ještě jedna odnož. Říká se jí pěstounská péče na přechodnou dobu a jde v podstatě o zaměstnání, které vykonávají lidé zařazeni v evidenci profesionálních pěstounů. Stát takového člověka platí za to, že je připraven kdykoli přijmout cizí dítě toho času bez rodiny. A zase ho vrátit, jakmile se situace vyřeší – pro dítě se najdou adoptivní rodiče nebo se může vrátit do původní rodiny. O pravidlech a úskalích profesionálního pěstounství jste na Peníze.cz četli loni:

Dnes se zaměříme čistě na materiální aspekt – klasické i profesionální pěstounské péče. Pravidla finanční podpory se do značné míry překrývají. Ne však vždy, ne zcela.

Odměna pěstouna: odvody stejné jako u mzdy

Základní dávkou pěstounské péče je odměna pěstouna. Pobírá ji klasický i profesionální pěstoun. Pro účely daně z příjmů, sociálního pojištění a zdravotního pojištění je odměna považována za příjem ze závislé činnosti, stejně jako plat nebo mzda v zaměstnání. Před výplatou se z ní odečítá záloha na daň a pojistné.

Krátkodobá investice do prověřených faktur – výnos až 16 % p.a.

Výše měsíční odměny se odvíjí od počtu svěřených dětí.

Měsíční odměna: Klasická pěstounská péče

 • 8000 Kč, když pečuje o jedno dítě
 • 12 000 Kč, když pečuje o dvě děti
 • 20 000 Kč, když pečuje o tři a více dětí
 • 20 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV; za každé další dítě svěřené do péče se pak odměna zvyšuje o 4000 Kč

Měsíční odměna: Profesionální pěstounská péče

 • 20 000 Kč dostává každý člověk zařazený v evidenci profesionálních pěstounů, bez ohledu na počet dětí, o které pečuje; částka se vyplácí, i když u sebe právě žádné dítě nemá
 • 24 000 Kč, když pečuje aspoň o jedno dítě, které je závislé na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II, III nebo IV
 • Když je pěstounovi zařazenému v evidenci svěřené ještě další dítě do jiného typu péče – například do klasické pěstounské péče – zvyšuje se za každé takové dítě odměna o 4000 Kč

Čistá odměna pěstouna je nižší než uvedené hrubé částky, odečítají se povinné odvody. S výpočtem pomůže kalkulačka:

Výpočet čisté mzdy

+

Další kalkulačky

Pár tipů! Co je dobré o odměně pěstouna vědět

 • Když jsou pěstouny oba manželé, náleží odměna jen jednomu. Výjimka je možná pouze na základě rozhodnutí úřadu práce v případě, že spolu manželé nejméně tři měsíce prokazatelně nežijí.
 • K odměně si pěstoun může přivydělávat bez omezení, nepřijde o ni.
 • Když dostanou do pěstounské péče dítě prarodiče, mají nárok na odměnu v případě, že pečují aspoň o tři děti nebo je aspoň jedno z dětí závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II, III nebo IV. Jinak dostane prarodič odměnu pěstouna jen v mimořádných případech – například kvůli tíživé ekonomické situaci nebo zdravotnímu stavu dítěte. Na ostatní dávky pěstounské péče má prarodič nárok vždy, stejně jako ostatní pěstouni.

Když má pěstoun vedle odměny i jiný příjem, musí podávat daňové přiznání. Úřad práce mu k tomu vydá potvrzení o zdanitelných příjmech z pěstounství. Když jiný příjem nemáte, můžete podepsat na krajské pobočce úřadu práce prohlášení k dani a o podání přiznání požádat úřad práce, který už se o daňové náležitosti postará za vás.

Kolik dostanete na dítě

Kromě odměny dostávají pěstouni také peníze na pokrytí potřeb dítěte. Konkrétní měsíční cifra se odvíjí od věku dítěte:

 • 4500 Kč pro dítě ve věku do 6 let
 • 5550 Kč pro dítě ve věku od 6 do 12 let
 • 6350 Kč pro dítě ve věku od 12 do 18 let
 • 6600 Kč pro dítě ve věku od 18 do 26 let

Musí jít samozřejmě o dítě nezaopatřené – tedy typicky dítě, které ještě chodí do školy nebo dítě předškolní. Podrobněji v boxu.

Nezaopatřené dítě

Pod pojmem nezaopatřené dítě se rozumí dítě do skončení povinné školní docházky. A i potom, nejdéle však do 26. roku věku, jestliže:

 • se soustavně připravuje na budoucí povolání
 • se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz
 • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat výdělečnou činnost

Soustavnou přípravou na budoucí povolání se myslí studium na středních, vyšších odborných či vysokých školách nebo příprava ve speciálních výcvikových střediscích pro osoby se změněnou pracovní schopností. Soustavnou přípravou na budoucí povolání ale není studium, při kterém člověk pracuje tak, že musí platit nemocenské pojištění, má nárok na hmotné zabezpečení uchazeče o zaměstnání nebo při kterém je příslušníkem armády či v jiném služebním poměru.

Za nezaopatřené dítě je člověk považovaný taky v případě, že už dokončil povinnou školní docházku, ještě mu nebylo osmnáct, je vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Když je dítě nemocné nebo zdravotně postižené, a tudíž závislé na pomoci jiného člověka, měsíční příspěvek se zvyšuje. Částky vidíte v tabulce.

Věk

Lehká závislost

Středně těžká závislost

Těžká závislost

Úplná závislost

do 6 let

4650 Kč

5550 Kč

5900 Kč

6400 Kč

6–12 let

5650 Kč

6800 Kč

7250 Kč

7850 Kč

12–18 let

6450 Kč

7800 Kč

8300 Kč

8700 Kč

18–26 let

6750 Kč

8100 Kč

8600 Kč

9000 Kč

Pěstoun, který přebírá dítě do (klasické) pěstounské péče, navrch může čerpat jednorázový příspěvek při převzetí dítěte, určený na úhradu počátečních nákladů spojených s příchodem dítěte do rodiny. Výše příspěvku se i v tomto případě odvíjí od věku dítěte:

 • u dítěte do šesti let 8000 Kč
 • u dítěte od šesti do dvanácti let 9000 Kč
 • u dítěte od dvanácti do osmnácti let 10000 Kč

Profesionální pěstouni tuhle možnost nemají.

Tip!

Na co ještě máte nárok

Pěstoun (klasický i profesionální) může vedle odměny čerpat také mateřskou, rodičovský příspěvek nebo přídavek na dítě. Musí ovšem splňovat zákonné podmínky:

Při posuzování nároku na peněžitou pomoc v mateřství je rozhodující, jestli splňujete potřebné doby účasti na nemocenském pojištění (podrobný výklad najdete v článku, na který odkazujeme o pár řádek výš). Ale pozor: požadované doby účasti na pojištění nesmí plynout z odměny pěstouna. Při mateřské totiž nemůžete současně pobírat příjem, ze kterého nárok na mateřskou plyne (přesněji ze kterého bylo odváděno nemocenské pojištění, jež nárok na dávku zakládá) a který má peněžitá pomoc v mateřství nahrazovat. Další podmínka: dítě musí být mladší sedmi let. Když podmínkám vyhovíte, můžete jakožto pěstoun mateřskou pobírat nanejvýš 22 týdnů, respektive 31 týdnů, když doma přivítáte dvě a víc dětí naráz.

Stát může přispět i na auto

Velká pěstounská rodina potřebuje velké auto. I na něj může přispět stát. Podmínka: máte v pěstounské péči – a tady je myšleno pouze klasické dlouhodobé pěstounství – aspoň tři děti. Profesionální pěstouni na dávku nárok nemají.

Jednorázový příspěvek se vyplácí ve výši 70 procent pořizovací ceny auta nebo prokázaných výdajů na opravu stávajícího vozu. Horní hranice příspěvku je stanovena na sto tisíc korun; za posledních deset let pak v součtu na dvě stě tisíc korun. Zároveň platí, že auto nesmíte používat k výdělečné činnosti.

A pozor, je tady pojistka proti zneužití: když auto do pěti let od výplaty příspěvku prodáte, darujete nebo začnete používat pro výdělečnou činnost, případně přestanete vykonávat pěstounskou péči, budete muset poměrnou část poskytnutých peněz vrátit. Výjimkou je situace, kde se pěstounství přestanete věnovat z vážných zdravotních důvodů.

Odchodné: když dítě odroste

Poslední z dávek pěstounské péče se nevyplácí pěstounovi, nýbrž dítěti, přesněji mladému dospělému, který pěstounskou péči opouští. Jakmile dosáhne zletilosti nebo později po osmnáctých narozeninách přestane být nezaopatřeným dítětem, nemá už pěstoun nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte. Mladý člověk ovšem může požádat o jednorázovou injekci do začátku: příspěvek při ukončení pěstounské péče dosahuje 25 tisíc korun. Každý ho může dostat jen jednou, bez ohledu na to, že se třeba do kategorie nezaopatřené dítě navrátí (s tím dokáže pomoct studium) a později z ní znovu vypadne.

Investujte do indexu S&P 500!

Investujte do indexu S&P 500!

Zabezpečte svou budoucnost. Investujte do akcií globálních firem jako Apple či Coca-Cola díky fondu EFEKTIKA! S předpokládaným výnosem přes 7 % ročně.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

-85
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 33 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 11. 2016 20:11

Myslím si že to není jen o tom že se prevazne jedná o romské děti v ústavech.Dnes žijí Romové někdy na celkem dobře úrovni. Je to o lidech a hlavně v lidech. Je úplně jedno jestli bilej nebo cernej. Jeslí mám skutečně ráda děti,je jedno jestli je černý nebo bílé. Jak černý tak bílý dítě potřebuje lásku a pochopení.lasku nás všech! Jen hloupý člověk může říct opak ivana

Zobrazit celé vlákno

+10
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

27. 11. 2015 16:07, Marza Gunarova

Dobri den omlouvam se za muj pravopis mniela sem vnuka soudnie do vychovi jeto rok coho mam piestounsky pečí pišete na vaši strance gdiš je dite ptestonsky tak ma narok na jedno razovku podle vieku dite chtela bych se zeptat proč ja sem nemniela narok a ktomu jako piestou beru odmienu 8000 kčs a stoho platim pojišteni a danie mam časteč duchod tak čisti přijem pjestouna mam 7250 kčs chtela bych znat odpovjet předem dekuji,

-7
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (33 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Rodičů z povolání je už dvě stě padesát. Chcete být jedním z nich?

20. 10. 2014 | Petra Dlouhá | 10 komentářů

Rodičů z povolání je už dvě stě padesát. Chcete být jedním z nich?

Před dvěma lety na seznam profesí přibyla zajímavá položka a dnes už stát platí víc než dvě stě padesát lidí za to, že jsou „profesionálními rodiči“, připravenými kdykoli přijmout cizí... celý článek

Chci adoptovat dítě. Co vás čeká a nemine

3. 9. 2013 | Petra Dlouhá | 92 komentářů

Chci adoptovat dítě. Co vás čeká a nemine

Nepoštěstilo se vám mít vlastní dítě? Nebo vám ty vaše nestačí? Chtěli byste nabídnout domov dítěti, které jinak čeká život za plotem dětského domova? Otevíráme na Peníze.cz nové velké... celý článek

Registrované partnerství a majetek. Přehled pro gaye a lesbičky

12. 6. 2013 | Petra Dlouhá | 3 komentáře

Registrované partnerství a majetek. Přehled pro gaye a lesbičky

Právním a majetkoprávním otázkám manželství se na Peníze.cz věnujeme často. Dnes se zaměříme na čtyřprocentní menšinu a prozkoumáme zákoutí registrovaného partnerství. První páry brzy... celý článek

Hledáte nové zaměstnání? Staňte se profesionálním rodičem

9. 11. 2011 | Petra Dlouhá | 27 komentářů

Hledáte nové zaměstnání? Staňte se profesionálním rodičem

Přemýšlíte o změně práce? Co takhle stát se rodičem z povolání? Příští rok má na seznam profesí přibýt nová kolonka: profesionální pěstoun. Člověk, kterého bude stát platit za to, že... celý článek

Partners Financial Services