Daně 2005 v kostce aneb stát dosyta nenakrmíš

Daně 2005 v kostce aneb stát dosyta nenakrmíš
Maratón daňových povinností za rok 2004 jde do finiše. Přetržení cílové pásky nás ale místo do šatny posílá na další trať. Daňové prázdniny se nekonají, letos navíc zákonodárci svými kypícími paragrafy zakroutili našimi životy opravdu důkladně. Prohlédněme si trať "daňového závodu 2005".

Po přijetí nového zákona o správních poplatcích byly změněny poplatky vybírané například na obecních, katastrálních a finančních úřadech. Poplatky jsou v něm přesně stanoveny (v Sazebníku správních poplatků), jejich výše tedy není věcí rozhodnutí správního orgánu. Úprava vstoupila v platnost 17. ledna 2005. Odhadem padesát poplatků bylo zvýšeno a čtyřicet poplatků bylo zavedeno zcela nově. Některé správní poplatky ovšem již existovaly i ve staré úpravě, média je ovšem často mylně interpretují jako nové. Několik poplatků bylo naopak sníženo.

Například za povolení úlevy na dani nebo cle místo původních 200 Kč zaplatíte tisícovku, za zápis automobilu do registru vozidel pak 800 Kč (místo 300 Kč). Změna se ale dotkla všech oblastí: poplatků v daňovém řízení, "občanských", týkajících se cizinců, stavebních povoleních, řidičských průkazů a vozidel obecně, vzdělávání a výzkumu, zbraní, lodí a létání či hospodářské soutěže a veřejných zakázek.
Znatelně také vzrostly některé poplatky v oblasti podnikatelské (jako by snad podnikání v ČR bylo příliš jednoduché...). Nově tak např. zemědělec, který chce své podnikání zapsat do evidence, odevzdá místo 150 Kč tisícovku, udělení či změna licence na podnikání v energetických odvětvích zase přijde zájemce místo dosavadní tisícovky až na 100 000 Kč. Kompletní přehled změn naleznete v této přehledné tabulce. (Co si o zvyšování poplatků myslíme my, si můžete přečíst v článku Sobotkova ruka nás hodlá šacovat dál.)

Opotřebováváte dálnici?

Také dálniční poplatky byly pro letošní rok stanoveny jinak. Byly zrušeny desetidenní poplatky a namísto nich jsou nově vybírány patnáctidenní, měsíční známky byly zase nahrazeny dvouměsíčními. Výše ročního poplatku ovšem zůstává.

Porovnání dálničních poplatků
2004 2005
Roční
do celkové hmotnosti 3,5 tuny 900 Kč 900 Kč
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 7 000 Kč 7 000 Kč
o celkové hmotnosti nad 12 tun 14 000 Kč 14 000 Kč
Dvouměsíční (v roce 2004 měsíční)
do celkové hmotnosti 3,5 tuny 250 Kč 300 Kč
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 1 200 Kč 1 750 Kč
o celkové hmotnosti nad 12 tun 2 300 Kč 3 500 Kč
Patnáctidenní (v roce 2004 desetidenní)
do celkové hmotnosti 3,5 tuny 150 Kč 200 Kč
o celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun 450 Kč 650 Kč
o celkové hmotnosti nad 12 tun 900 Kč 1 300 Kč
Jednodenní
vozidlo o celkové hmotnosti nad 12 tun 250 Kč 250 Kč

Příští daňová přiznání budou "revoluční"

Novela zákona o dani z příjmů přináší pro rok 2005 některé významné změny, ty nejdůležitější se týkají rodin s dětmi, jak zaměstnanců tak osob samostatně výdělečně činných. Novela totiž zavádí nové pojmy: daňová sleva, daňový bonus a společné zdanění manželů.

Co se mění pro zaměstnance?

Čtěte o tématu více!

Podrobnosti, konkrétní příklady a zejména kalkulačky týkající se této daňové úpravy naleznete v článku Množme se a plaťme méně aneb daně a děti ve 2005.

Tato změna se do výše vašeho příjmu promítla již při výplatě mzdy za leden. Namísto odčitatelné položky ze základu daně na nezaopatřené dítě (dosud ve výši 2 130 Kč měsíčně) máte nárok na slevu na dani ve výši 500 Kč měsíčně za každé dítě (na těžce postižené dítě - ZTP/P - je to 1 000 Kč). Můžete uplatnit slevu na všechny děti, které máte, limitem je pouze výše daně.
Jestliže je vaše daňová povinnost nižší než sleva na dani na všechny děti, máte nárok na daňový bonus, tedy doplatek slevy (de facto negativní daň). Daňový bonus může dosáhnout maximálně 30 tisíc Kč ročně, tedy 2 500 Kč měsíčně. Snížení zálohy na daň o slevu, příp. zvýšení čisté mzdy o bonus vám zajišťuje automaticky zaměstnavatel.
Podmínkou pro nárok na daňový bonus je hrubá mzda alespoň ve výši minimální mzdy. "Výjimku" dostaly od Ministerstva financí osoby v pracovním poměru, které mají na bonus nárok prakticky vždy (více viz článek Legislativní paskvil motivuje naruby).

Společné zdanění manželů bude aktuální až začátkem roku 2006, na výši mzdy během roku nemá vliv. Podmínkou pro uplatnění společného zdanění je mít alespoň jedno nezaopatřené dítě (stačí, když se narodí 31. prosince) a podat daňové přiznání najednou.

Co se mění pro podnikatele?

OSVČ uplatní nárok na daňovou slevu, popř. bonus, až při podávání daňového přiznání za rok 2005 (totéž platí i pro společné zdanění manželů). Pro možnost uplatnit nárok na daňový bonus platí, že poplatník musí mít příjem alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, za rok 2005 tedy 43 110 Kč. Kromě stejných podmínek jako u zaměstnanců se na OSVČ vztahují některé další. Nemohou uplatnit společné zdanění manželů, pokud alespoň jeden z manželů:

  • odečítá ztrátu,
  • má daň stanovenou paušální částkou,
  • rozděluje příjmy na více zdaňovacích období,
  • byl mu poskytnut příslib investiční pobídky,
  • je v konkurzu,
  • má povinnost stanovit minimální základ daně.

Společné zdanění rovněž není možné v případě, že manželé jsou spolupracujícími osobami. Musejí se tedy rozhodnout, jestli společné zdanění, nebo spolupráce. Jakkoli to vypadá podobně, je mezi těmito dvěma možnostmi zásadní rozdíl, přičemž rozhodovat se je nutné individuálně. Touto otázkou jsme se zabývali v článku: Společně zdanit, či spolupracovat?
Stejně jako u zaměstnanců platí, že jak pro společné zdanění, tak pro uplatněné daňové slevy se berou v úvahu všechny příjmy, s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybíraná srážkou (např. dohody o provedení práce). Tedy i příjmy z kapitálového majetku, z pronájmu (zde je podmínka, že náklady nesmí převýšit příjmy) a ostatní příjmy. Samozřejmě i příjmy z případného zaměstnání.
Veškeré odčitatelné položky (nezdanitelné části základu daně) může při společném zdanění uplatnit i ten z manželů, který neměl žádné zdanitelné příjmy. To znamená i odpočty na penzijní připojištění či životní pojištění.

Spočítejte si to!

Chcete vědět, co všechno si OSVČ může odečíst od základu daně a jaký jí bude náležet daňový bonus a daňová sleva? Využijte naši kalkulačku!

Pro podnikatele se mění také vyměřovací základy pro výpočet pojistného na zdravotní a sociální pojištění (viz články Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách a Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný) a odpisové doby (viz článek Podnikatelé, děti, daně a rok 2005).

Nezapomeňte zaplatit za své bydlení a pozemky

Pořídili jste si loni nový byt, přistavěli patro na svém domku, zdědili chatu, dostali pozemek? Prostě nabyli nějakou nemovitost nebo tu, kterou vlastníte, stavebními úpravami pozměnili? Pak jste se měli přiznat do 31. ledna k dani z nemovitostí (viz článek Za kolik letos domov můj?).
Ať již jste daňové přiznání podali, či nikoli (pokud na vaší nemovitosti nedošlo k žádné daňově významné změně, přiznání opětovně nepodáváte) zaplatit daň musíte do 31. května. Pokud výslednou daň vyčíslíte na méně než 1 000 Kč, platíte ji jednorázovou částkou. Daň převyšující 1 000 Kč ale můžete rozložit do čtyř stejných splátek, a zaplatit tak první nejpozději do 31. května, druhou do 30. června, třetí 30. září a poslední do 30. listopadu 2005. (Poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb mohou uplatnit dvě splátky - do 31. srpna a do 30. listopadu).

I daň z nemovitostí prošla novelizací. Pokud vlastníte zemědělský pozemek, který dále pronajímáte, například ornou půdu, vinici nebo chmelnici, a dosud jste daň neplatili - podle dosavadního zákona ji platil nájemník, musíte podle nové úpravy podat přiznání také. Vzhledem k tomu, že úřad o této povinnosti informoval pozdě, je termín prodloužen až do 30. dubna 2005 a Ministerstvo financí navíc vydalo pokyn, jímž se v těchto případech promíjí případné zvýšení daně a penále, vzniklé v důsledku opožděného podání daňového přiznání či opožděné platby daně. "Poplatníci, kteří v těchto případech nestihnou podat daňové přiznání ani v prodlouženém termínu, případně nestihnou ani zaplatit daň v zákonem stanovené lhůtě, tak nebudou vystaveni sankcím," oficiálně uvádí Ministerstvo.

Stát ale neměří všem (resp. sobě) stejným metrem. Nájemce totiž zůstává poplatníkem daně z pronajatých pozemků v případě, že jde o pozemky spravované Pozemkovým fondem, Správou státních hmotných rezerv nebo Fondem národního majetku.
Dočasně také v případech, když jsou pozemky v katastru evidovány tzv. zjednodušeným způsobem. Jakmile bude tato zjednodušená evidence odstraněna, a to zpravidla v důsledku ukončené obnovy katastrální evidence či pozemkových úprav, stane se poplatníkem daně jejich vlastník. "Z celkového počtu 13 027 katastrálních území v České republice obnova katastrálního operátu proběhla přibližně na 30 % území, přičemž z těchto 30 % jen část bude mít dopad na změnu daňových přiznání, a tedy na poplatníky," uvádí Ministerstvo financí. Na zbývajících územích, kde obnova katastru doposud neproběhla, zdaleka ne všechny pozemky jsou evidovány ve zjednodušené evidenci. Některých částí ČR se tato změna v této fázi nebude týkat téměř vůbec, někde k ní dojde teprve v příštích letech podle toho, jak bude obnova operátu pokračovat. Obnova katastru je prováděna postupně podle jednotlivých katastrálních území.

Dostanete přidáno?

Daňových odvodů nás čeká spousta, možná se ale letos dočkáte i zvýšení své mzdy. Minimální mzda totiž v lednu vzrostla z 6 700 Kč tak na 7 185 Kč měsíčně (nesmí tak být nižší než 42,50 Kč na hodinu). Lze tedy předpokládat, že musí-li zaměstnavatel zaplatit svým nejméně kvalifikovaným pracovníkům vyšší mzdu, měl by, dříve či později, zvýšit odměnu i zaměstnancům odbornějším. Daňová pásma se ale jako obvykle nezměnila, může se tedy stát, že vaše vyšší hrubá mzda, nepovede k vyšší mzdě čisté. Vláda totiž zinkasuje vyšší částku na daních z příjmu, a tím i na odvodech sociálního a zdravotního pojištění. (O minimální mzdě jsme psali v článku Škromachova tradiční péefka).

Závěrečný díl našeho tematického speciálu Průvodce daňovými povinnostmi za rok 2004 zakončíme otázkou: je podle vás vůbec nezbytné vybírat nějaké daně? Dovedete si představit společnost existující bez jakéhokoliv přerozdělovaní? Nahlédněte s námi pod pokličku libertariánského myšlení, prý skutečné svobody bez omezování a vynucování jakýchkoliv práv ze strany státu. Redaktoři Peníze.CZ nejsou utopisté, ale o menší míru přerozdělování by většina z nás rozhodně ruku zvedla.

Na článku spolupracovaly Kateřina Havlíčková a Lucie Aschenbrennerová.

Je u nás zdanění příliš vysoké? Nebo byste naopak hlasovali pro větší míru přerozdělování? Co si myslíte o jednotné dani?

KREDITNÍ KARTA SMART

KREDITNÍ KARTA SMART

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 7 komentářů

Diskuze

Příspěvek s nejvíce kladnými hlasy

2. 3. 2005 20:53, Jiří Hrabovský

Podpora podnikání je za vlády ČSSD opravdu úžasná. Jako OSVČ jsem čím dál víc znechucen. Doufám, že ta Grossová aféra povede k předčasným volbám.

+39
+-
Reagovat na příspěvek

Příspěvek s nejvíce zápornými hlasy

28. 2. 2005 16:08, Pavlína Adamčíková; adamcikova@actv.cz

K odstavci: Co se mění pro zaměstanace?
Je skutečně s podivem, jak stát dokáže zaobalit další krácení příjmů pro rodiny s dětmi. Jestli tomu správně rozumím (dle výplatní pásky zřejmě ano), de facto, při počtu dvou dětí školního věku (11 a 7 let) použitý termín "daňová sleva" ve výši celkem 1.000,- pro mne nahrazuje dosavadní odpočty na děti ve výši celkem 4.260,-. Tímto jsem já a především mé děti přišli o částku 3.260,-/měs. Nezbývá mi tedy než napnout všechny síly a přidat v pracovních výkonech.Pokud můj zaměstnavatel tento výkon ocení přidáním osobního ohodnocení např. částkou 2.000,-/měs., dostanu se konečně na svou původní výši výplaty dokonce se zvýšením o cca 400,-Kč/měs., přijdu ovšem definitivně o přídavky na děti, o sociální příspěvek již jsem přišla mnohem dříve.
Takto si stát představuje podporu porodnosti a pomoc osamoceným rodičům? Vychovávat děti je bezesporu dobrý skutek - hlavně vzhledem k tomu, kdo bude jednoho dne pracovat na důchodce a odvádět opět státu daně - a jakožto každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán. (Podotýkám, že žiji s dětmi za tržní nájemné 12.000/měs. v bytě 1+1, 5. patro bez výtahu, a o státní byt žádám bez výsledku již 5 let., a alimenty na děti jsou v praxi takřka nevymožitelné. Závěrečný kvíz - pro pana Škromacha - Kolik tedy musím vydělávat, abychom přežili?)

-28
+-
Reagovat na příspěvek
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem (7 komentářů) příspěvků.

A tohle už jste četli?

Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný

23. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

Doplatek sociálního pojištění: poslední, ale citelný

Vykonávali jste po část loňského roku samostatnou výdělečnou činnost? Pak si na vás již brousí zuby správa sociálního zabezpečení. Loňský rok do této oblasti vnesl významné změny, i... celý článek

Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách

22. 2. 2005 | Lucie Aschenbrennerová

Zdravotní pojištění: dani z příjmů v patách

Odvedli jste daň z příjmů? Kalkulačky a peněženky přesto ještě nechte na stole. Pokud podnikáte, nebo máte jiné příjmy, které neplynou z vašeho zaměstnání, musíte ještě srovnat dluhy... celý článek

Trnitá je cesta daně na finanční úřad. Dorazí ta vaše?

18. 2. 2005 | Simona Ely Plischke

Trnitá je cesta daně na finanční úřad. Dorazí ta vaše?

Drobná chyba v údajích při platbě daně může vést k sankcím vyplývajícím z jejího pozdního odvodu. Připravili jsme pro vás podrobný návod pro poukazování peněz finančnímu či celnímu... celý článek

Na berňák po internetu

16. 2. 2005 | Jiří Šedivý

Na berňák po internetu

Letos můžete poprvé podat řádné daňové přiznání k dani z příjmů elektronickou formou. Víte, co k tomu potřebujete, kam zajít, co vás čeká, nemine a kolik to bude stát? Máte již svůj... celý článek

Každoroční daňový kolotoč nabírá na rychlosti

15. 2. 2005 | Lucie Aschenbrennerová

Každoroční daňový kolotoč nabírá na rychlosti

Ačkoliv do posledního března zbývá ještě dost času, určitě nebude na škodu začít se přiznáním k dani z příjmů zabývat dříve. Vysvětlíme vám, co je nově zavedený "minimální základ daně"... celý článek

Partners Financial Services