Bankovní účty pro svobodná povolání: prestiž a účel

Bankovní účty pro svobodná povolání: prestiž a účel
Pojišťovací agenti a makléři, advokáti, notáři, exekutoři, správci konkurzních podstat, dražebníci a jiní mají ze zákona povinnost uschovávat cizí peníze. Některé banky jim ve své produktové nabídce vyšly vstříc a vytvořily pro ně speciální běžné účty. Jiné si zase hýčkají lékaře, architekty, auditory a další prestižní klienty. Co je na českém trhu k mání?

Účty pro podnikatele mají ve svých produktových portfoliích všechny banky. Podnikatelé ve vybraných oborech svobodných povolání (v profesích, s jejichž výkonem je spojeno členství v příslušné profesní komoře i určitá společenská prestiž) mají ale často jiné požadavky na bankovní služby než podnikatelé například ve výrobních oborech. Některé banky pro ně proto připravily balíčky služeb. Jiné šly ještě dál, např. HVB Bank zřídila speciální odbor, který se věnuje pouze klientům z oblasti svobodných povolání.
Kromě běžných podnikatelských účtů tak pro potřeby různých povolání banky nabízejí vedení účtů k uložení prostředků třetích osob (takzvané účty úschov), účty pro konkrétní profese a nově pak také účty pro pojistné agenty a makléře. Podívejme se na jednotlivé typy.

Speciálně pro notáře

Účet, který banky vedou jak v korunách tak v cizích měnách, je určen pro notáře, kteří na něj ukládají peníze přijaté do úschovy od svých klientů. Vedení účtu je ošetřeno zvláštní smlouvou, která v souladu s Notářským řádem a Notářským kancelářským řádem omezuje možnost dispozice s penězi na účtu jak z hlediska účelu jejich použití, tak z hlediska oprávněné osoby. "K tíži tohoto účtu banka není oprávněna zúčtovat své eventuální pohledávky. Peníze na účtu nemohou být předmětem exekuce, dědictví ani nemohou sloužit jako zajištění závazků," říká Petra Kopecká, tisková mluvčí HVB Bank.

Účet je poskytován pouze notářům (fyzickým osobám podnikatelům). Podmínkou uzavření je například v ČSOB (nabízí jej již od roku 2000) předložení jmenovacího dekretu ministra spravedlnosti. Vzhledem k tomu, že tento doklad může mít datum starší než 3 měsíce, doloží klient své oprávnění k vykonávání činnosti notáře aktuálním výpisem z registru notářské komory s datem ne starším 3 měsíců.

Podmínkou je aktivní "běžný" účet u banky, vyúčtování poplatků a úroků totiž probíhá prostřednictvím takového hlavního účtu. ČSOB nabízí zřízení účtu zdarma, účty nejsou úročené ani zpoplatněné. HVB naopak peníze uložené na denně splatném účtu úročí zvýhodněnou úrokovou sazbou, 1,60 % p. a.. Vyžaduje ale jednorázový paušální poplatek za jednu úschovu ve výši 300 Kč. Volksbank CZ pak nabízí možnosti obě. Účet úschovy je buď nadstandardně úročen a zpoplatněn jednorázovým paušálním poplatkem 300 Kč za každou přijatou úschovu, nebo není ani úročen, ani zpoplatněn.

Nabídka pro advokáty

Běžný účet úschovy u advokáta funguje obdobně, advokát na něj ukládá koruny i cizí měny přijaté do úschovy od svých klientů. "Neúročené účty úschov jsou bez poplatků, v případě žádosti advokáta mohou být úročeny vyhlašovanou či smluvní sazbou, v tom případě jsou zpoplatňovány," říká Pavel Hejzlar z tiskového oddělení ČSOB. Také klient Volksbank CZ si může vybrat.

Podmínkou uzavření je předložení osvědčení České advokátní komory k oprávnění k výkonu advokacie. Vzhledem k tomu, že tento doklad může mít datum starší než 3 měsíce, opět můžete být požádáni o aktuální výpis z registru advokátní komory s datem ne starším 3 měsíců. Jako i v předešlém případě je nutné mít v bance "hlavní" účet, přes něj probíhá vyúčtování poplatků a úroků.

Všechny mouchy jedním máchnutím vs. ještě větší specializace

HVB a Volksbank CZ nabízejí další účty:

  • Účet pro exekutory - je určen pro správu peněz získaných při provádění exekuce, majitelem účtu může být pouze exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu.
  • Účet pro správce konkurzních podstat - jsou na něm uloženy peníze třetích osob, úpadců, jejichž jména, sídlo, IČO a daňový status je správce povinen sdělit bance. Majitelem účtu může být pouze správce zapsaný do seznamu správců konkurzní podstaty vedeného krajským soudem.
  • Účet pro dražebníky - slouží k ukládání dražebních jistot a peněz, které slouží k úhradě ceny dosažené vydražením za podmínek stanovených zákonem o veřejných dražbách. Majitelem účtu může být pouze dražebník, tedy osoba koncesní listinou oprávněná k provozování živnosti dražebníka.

Komerční banka a Živnostenská banka naopak upřednostňují "administrativní jednotnost". Komerční banka již několik let nabízí běžný účet pro úschovu pro notáře, advokáty a soudní exekutory a v současné době vede přes tisíc těchto účtů, rovněž Živnobanka nabízí pro správu svěřených prostředků účet úschov. Ten obsahuje hlavní účet a podúčty, na nichž jsou evidovány dílčí úschovy klientů podnikatele. O stavu na podúčtech je podnikatel informován prostřednictvím samostatných výpisů, které umožňují evidenci jednotlivých úschov. Svěřené peníze může podnikatel svým klientům minimálně zhodnotit pomocí termínovaného vkladu. Oddělená správa jednotlivých podúčtů zůstává zachována i v případě "investování" na termínovaný vklad.

Účty úschovy
Banka ČSOB
(profil, názory)
HVB Bank
(profil, názory)
Komerční banka
(profil, názory)
Volksbank CZ
(profil, názory)
Jméno produktu Účet úschovy u notáře,
Běžný účet úschovy u advokáta

Účet úschovy u notáře,
Běžný účet pro notáře,
Účet exekutora,
Účet dražebníka

Běžný účet pro úschovu pro notáře, advokáty a soudní exekutory Profesní účet pro notáře,
Profesní účet pro advokáty,
Profesní účet pro exekutory,
Profesní účet pro správce konkurzních podstat,
Profesní účet pro likvidátory,
Profesní účet pro dražebníky
Vedení účtu zdarma* 300 Kč / úschova pro neúročený účet: 0 Kč, pro úročený účet: 100 Kč/měsíc (resp. 1 000 Kč/měsíc pro celkový počet účtů menší nebo roven deseti) pro neúročený účet: 0 Kč, pro úročený účet: 300 Kč / úschova
Co je v ceně za vedení zahrnuto? vedení účtu a výpisy vedení účtu, internetové, mobilní nebo elektronické bankovnictví, úvěrový rámec - kontokorent po 3 měsících vedení běžného účtu - min. 30 000 Kč, max. 100 000 Kč, úroková sazba 8,25 % p. a., po 1 roce možnost navýšení úvěrového rámce až na max. 200 000 Kč (na základě daňového přiznání) běžný účet pro úschovu, bezhotovostní převody v Kč do tuzemska, hotovostní vklady a výběry, vydání soukromých šeků vedení účtu, případně zvýhodněné pásmové úročení účtu
Zdroj dat: banky
Vysvětlivky: *klient ovšem musí mít ČSOB Podnikatelské konto Plus (145 Kč/měsíčně), ČSOB Firemní konto (290 Kč/měsíčně) nebo ČSOB Firemní konto Plus (430 Kč/měsíčně)

S novými pojišťováckými zákony nová bankovní lákadla

Pojišťovací agenti a makléři, kteří jsou pojišťovnou zmocněni k inkasu pojistného (resp. i zprostředkování výplaty pojistného plnění), nemohou nebo nechtějí vždy nesplňovat podmínku trvalé likvidní finanční jistiny. Ta je stanovena zákonem o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí na 4 % z ročního objemu jím inkasovaného pojistného, nejméně však ve výši odpovídající hodnotě 15 000 euro. Pokud ji nesplňují, musí pro převody pojistného (resp. pojistného plnění) používat k tomuto účelu zvlášť zřízený a od vlastního hospodaření oddělený bankovní účet.

Se speciálními bankovními produkty pro pojišťovací agenty a makléře se tak můžeme setkávat již od prosince. Běžný účet je pro ně účtem vedeným v korunách, na který pojišťovací agent či makléř (fyzická či právnická osoba) přijímá peníze přijaté od pojistníků nebo z něj provádí výplatu pojistného plnění od pojišťovny. Tyto běžné účty musí být oddělené od vlastního hospodaření pojišťovacího zprostředkovatele. Peníze na účtu jsou úročeny. Běžný účet pro pojišťovací agenty a makléře může být veden u ČSOB a Volksbank CZ samostatně, aniž by uvedený klient měl otevřený jiný běžný účet. Nebo může být součástí balíčku, který obsahuje obě konta – "obyčejný" běžný účet i tento "speciální" běžný účet. Komerční banka pak nabízí toto balíčkové řešení (Optimum pro pojišťovací poradce) nebo sjednání k jakémukoli jinému podnikatelskému účtu nebo balíčku KB. Od 1. března nabízí účet pro pojišťovacího makléře i Živnostenská banka.

Běžný účet pro pojišťovací agenty a makléře je poskytován pouze na základě předložení smlouvy s příslušnou pojišťovnou nebo dokladu o registraci u Ministerstva financí (v případě, že klient při zřízení účtu nemůže doložit doklad o registraci u MF ČR, doloží jej zpětně, až jej bude mít). "Balíček je v nabídce od prosince 2004, po 4 měsících od jeho představení si službu zřídilo více než 10 % našich klientů – pojišťovacích zprostředkovatelů," říká Romana Kubálková, mluvčí Komerční banky.

Běžné účty pro pojišťovací agenty a makléře
Banka ČSOB
(profil, názory)
Komerční banka
(profil, názory)
Volksbank CZ
(profil, názory)
Živnostenská banka
(profil, názory)
Jméno produktu Běžný účet pro pojišťovací agenty a makléře Optimum pro pojišťovací poradce Běžný účet pro pojišťovací poradce Program pro pojišťovací poradce Účet pojišťovacího makléře
Vedení účtu
(cena za měsíc)
50 Kč 199 Kč 45 Kč 169 Kč 99 Kč nebo zdarma*
Co je v ceně za vedení zahrnuto? vedení účtu a měsíční výpisy Běžný účet v Kč, měsíční výpis zasílaný poštou, telefonní nebo internetové bankovnictví, mezinárodní platební karta, možnost čerpat povolený debet až do 3 mil. Kč, možné poskytnout kontokorentní úvěr. běžný účet pro pojišťovací poradce v Kč se zvýhodněným pásmovým úročením "běžný účet v Kč, běžný účet pro pojišťovací poradce v Kč se zvýhodněným pásmovým úročením, platební karta (mezinárodní služební Maestro, nebo MasterCard Standard, nebo VISA Electron, nebo VISA Classic), Internet banking, výpisy z účtu 1x měsíčně poštou nebo kdykoliv na Infoterminálu, možnost získání kontokorentního úvěru. "běžný bankovní účet v Kč, zřízení a vedení systému přímého bankovnictví, zakládání termínovaných vkladů
Minimální vklad 1 000 Kč 1 000 Kč banka neuvedla banka neuvedla 1 000 Kč
Zrušení účtu 200 Kč zdarma zdarma zdarma zdarma
Zdroj dat: banky
Vysvětlivky: * zdarma, pokud klient má u banky vedený běžný účet (nejlevnější je za 99 Kč/měsíc), Business menu (379 Kč/měsíc) nebo Professional menu (379 Kč/měsíc)

Další "svobodné" nabídky

Svobodná povolání

Není-li konkrétně specifikováno, jsou produkty určeny podnikatelům, kteří jsou členy příslušné profesní komory:
praktickým lékařům a lékařům specialistům,
lékárníkům,
stomatologům,
veterinárním lékařům,
advokátům,
notářům,
auditorům,
daňovým poradcům,
exekutorům,
správcům konkurzní podstaty,
autorizovaným architektům,
autorizovaným inženýrům a technikům,
patentovým zástupcům.

Ne všechny banky ale "specializované" účty nabízí. Některé mají jen "obyčejné" podnikatelské účty (například eBanka a Poštovní spořitelna), jiné dále nespecifikované účty pro svobodná povolání, viz sloupek, je to například Citbank, Česká spořitelna či Raiffeisenbank). "Ve snaze přizpůsobit se požadavkům zvláštních profesních skupin, které mají nižší obrat a požadují přiměřený poplatek vzhledem k počtu měsíčních transakcí, jsme v roce 2003 přišli s nabídkou dvou typů účtů Expert a Expert plus," říká Markéta Dvořáčková, mluvčí Citibank (profil, názory). Podmínkou získání produktu je předložení živnostenského listu nebo ekvivalentu umožňujícího podnikání v daném oboru.
Obdobný program, Profesionál, nabízí klientům z řad svobodných povolání od června 2002 i Česká spořitelna (profil, názory). Podmínkou otevření účtu je předložení dokladu o právní subjektivitě a o členství v příslušné profesní komoře. "Ke konci února využívaly Program Profesionál 2,5 tisíce klientů," prozrazuje Kristýna Havligerová z tiskového oddělení České spořitelny. Většina bank nám počty klientů odmítla sdělit.
Speciální produkt připravila i Raiffeisenbank (profil, názory), a to balíček služeb Pluskonto. "Oproti běžnému účtu mohou klienti ušetřit až dvě třetiny peněz za poplatky," upozorňuje mluvčí Tomáš Kofroň.
Pro Živnostenskou banku jsou podle jejího PR managera Iva Polišenského příslušníci svobodných povolání jedním z hlavních klientských segmentů, na které se banka chce soustředit. Připravila pro ně Professional menu a TOP Professional menu, které uvádí na trh v těchto dnech.

Komerční banka nabízí zvláštní produkt pro subjekty z oboru zdravotnictví (lékaře, stomatology, veterináře, lékárny apod.). Internetové bankovnictví tohoto balíčku, Optimum Medicum, lze použít pro přístup na portály zdravotních pojišťoven, což lékaři umožní rychlou výměnu dokladů k vyúčtování zdravotní péče. Měsíční vedení balíčku stojí 222 Kč a zahrnuje běžný účet v korunách, měsíční výpis zasílaný poštou, telefonní a internetové bankovnictví a mezinárodní embosovanou platební kartu. Minimální vklad je 1 000 Kč, zrušení účtu zdarma. Produkt je v nabídce od září 2002 a v současné době jej využívá téměř 70 % klientů banky, kteří se pohybují v oboru zdravotnictví. HVB Bank si pak upravenými produkty hýčká architekty, soudce a státní zástupce.

Máte některý z uvedených účtů? Jak jste s ním spokojeni? Jsou potřeba zvláštní produkty pro svobodná povolání?

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+7
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 2 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Evropské programy bank: objev roku, nebo marketing?

8. 2. 2005 | Jan Heřman

Evropské programy bank: objev roku, nebo marketing?

Příliv miliard korun ze strukturálních fondů na investiční projekty uvítaly i české finanční ústavy. Velká bankovní trojka přispěchala se speciálními produkty. Co všechno banky nabízejí... celý článek

Čistá mzda tvoří pouhou polovinu nákladů na práci

22. 9. 2004 | Jiří Šedivý | 1 komentář

Čistá mzda tvoří pouhou polovinu nákladů na práci

Náklady na práci jednoho zaměstnance, to nejsou jenom jeho mzda a zákonné pojištění, ale řada dalších nezbytných výdajů. Je u nás práce drahá, nebo levná? Jaké jsou podíly nemzdových... celý článek

Poslední bankovní pole nezorané

27. 2. 2004 | Simona Ely Plischke

Poslední bankovní pole nezorané

Malé a střední podniky si často stěžují na obtížný přístup ke zdrojům financování. V poslední době ale jakoby se s těmito produkty roztrhl pytel. Proč to tak je a čím se banky snaží... celý článek

Podnikatelův slabikář

3. 2. 2004 | Simona Ely Plischke

Podnikatelův slabikář

Hledáte nejlepší podnikatelský účet? Potřebujete peníze a nevíte, kdo nabízí nejlepší podmínky? Nebo novou kancelář a nevyznáte se na trhu hypoték? Odpověď na tyto a spoustu dalších... celý článek

Podnikatelské účty? Porovnány a seřazeny.

5. 11. 2003 | Jiří Šedivý

Podnikatelské účty? Porovnány a seřazeny.

Po letním srovnání běžných účtů občanů společnost Scott & Rose tentokrát svým měřícím metodám vystavila účty pro podnikatele. Rozdíl mezi nejlevnějším a nejdražším účtem může přesáhnout... celý článek

Partners Financial Services