Vdovský důchod. Kdo má letos nárok a kdy je delší než rok

Jiří Hovorka | rubrika: Když se řekne | 19. 1. 2023
Jaká jsou pravidla pro vdovský a vdovecký důchod? Jak se počítá? Tady je průvodce v otázkách a odpovědích.
Vdovský důchod. Kdo má letos nárok a kdy je delší než rok

Zdroj: Shutterstock

Jaké jsou základní podmínky pro vdovský či vdovecký důchod?

Automaticky na něj vzniká nárok jen v případě, kdy dojde k úmrtí kvůli pracovnímu úrazu. V ostatních případech na něj má nárok pouze ten, jehož zemřelý manžel či manželka pobíral(a) starobní či invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil(a) podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

U starobního důchodu je potřeba 35 let doby pojištění.

U invalidního důchodu je to:

 • do 20 let věku: méně než jeden rok pojištění,
 • od 20 do 22 let: jeden rok,
 • od 22 let do 24 let: dva roky,
 • od 24 let do 26 let: tři roky,
 • od 26 let do 28 let: čtyři roky,
 • nad 28 let: pět let, které je přitom potřeba získat v posledních 10 letech. U lidí starších 38 let je možné splnit ještě alternativní podmínku: 10 let pojištění v posledních 20 letech.

Délka pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu je v zásadě jeden rok.

Jak žádat o vdovský nebo vdovecký důchod?

Je potřeba o něj požádat na vaší (podle místa bydliště) pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). K žádosti se přikládá především doklad totožnosti žadatele (nejčastěji občanský průkaz), úmrtní list zesnulé osoby a oddací list.

Pokud zesnulý dosud nepobíral vlastní důchod, bude se nejprve prokazovat jeho nárok na starobní či invalidní důchod a k tomu budou potřeba některé dokumenty – například jde o doklad o studiu, vojně, rodné listy dětí nebo o evidenční list od posledního zaměstnavatele.

O nároku na důchod a jeho výši rozhodne ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti. Lhůta může být prodloužena, pokud úřad bude muset některé věci došetřovat. Rozhodnutí ČSSZ posílá doporučeně do vlastních rukou. Vdovský či vdovecký důchod je následně doplacen zpětně ode dne úmrtí.

Od poloviny roku 2023 má jít o důchody žádat také online, počítá s tím návrh MPSV.

Mají nárok jenom manželé, nebo i družka či druh?

Vdovský či vdovecký důchod je určený jen manželským párům. Po druhovi či družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce vdovský nebo vdovecký důchod nedostanete. A to ani v případě dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí. Pozůstalostní důchod nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo manželce.

Naopak podmínkou pro přiznání pozůstalostního důchodu není společné bydliště manželů. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky. Nezáleží ani na tom, jak dlouho manželství trvalo – není stanoveno žádné minimum.

Jak dlouho se vdovský či vdovecký důchod pobírá?

Základní doba čerpání je jeden rok.

Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky náleží výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech. Jde o tyto situace:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud tedy pečujete o dítě, rodiče, pobíráte invalidní důchod třetího stupně nebo starobní důchod, máte nárok na pobírání vdovského či vdoveckého důchodu i po uplynutí jednoho roku od pobírání této penze.

Budete ji brát tak dlouho, jak dlouho bude trvat situace, proč důchod můžete brát. Například tedy po celou dobu péče o dítě nebo, pokud pobíráte starobní důchod, až do smrti. Při souběhu s důchodem se ale nepobírá celá výše obou důchodů. Ještě se k tomu dostaneme.

Mám těsně před důchodem, platí pro mě speciální pravidla?

Ano. Nárok na čerpání pozůstalostního důchodu po prvním roce jeho čerpání budete mít i v případě, že budete ve věku alespoň o čtyři roky mladším, než je důchodový věk pro muže s vaším datem narození.

Důchodový věk mužů se v tomto případě počítá i pro ženy. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je toto opatření v souladu s obecným principem zvyšování důchodového věku, který směřuje k tomu, že kolem roku 2030 budou muži a ženy mít stejný důchodový věk.

Ukažme si to na příkladu:

Manžel zemřel v lednu 2023. Žena se narodila 1. června 1962 a má dvě děti. Bude mít nárok na pobírání vdovského důchodu i po prvním roce jeho čerpání?

Do řádného starobního důchodu půjde v srpnu 2025. Muž stejného data narození do řádného starobního důchodu půjde v prosinci 2026. Řešíme nyní, zda žena bude mít nárok na vdovský důchod poté, co jí skončí první rok jeho čerpání, což bude na konci roku 2023. Může tedy od začátku roku 2024 pokračovat v pobírání vdovského důchodu? Ano, může. Po odečtení čtyř let od důchodového věku stejně narozeného muže, se totiž dostaneme na prosinec 2022 a začátek roku 2024 se tedy vejde do „ochranné“ čtyřleté lhůty.

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Lze čerpání vdovského či vdoveckého důchodu obnovit?

Zákon počítá s tím, že může dojít k obnovené výplatě vdovského či vdoveckého důchodu. To se stane, pokud do dvou let od ukončení výplaty pozůstalostní penze znovu splníte jednu z výše zmíněných podmínek, které umožňují čerpání i po prvním roce pobírání penze.

Když tedy do dvou let od ukončení výplaty penze například začnete pečovat o dítě, máte znovu nárok na pozůstalostní penzi. To samé platí například i tehdy, když se v tomto dvouletém „ochranném“ období dostanete do věku, kdy vám bude o čtyři roky méně, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození (jak jsme si to popsali v předchozí odpovědi).

Obnovené čerpání není automatické. Vždy o něj znovu musíte požádat na „vaší“ pobočce České správy sociálního zabezpečení.

Jak se vdovský či vdovecký důchod vypočte?

Výpočet záleží na tom, jestli už pobíráte starobní či třeba invalidní důchod. Pokud ne, základem je stejně jako u jiných důchodů základní výměra. Ta v roce 2023 činí 4040 korun. K ní se připočte procentní výměra. Ta se vypočte jako 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, který pobíral váš zesnulý manžel či zesnulá manželka.

Pokud zesnulý ke dni smrti nepobíral ani jeden z důchodů, zjišťuje ČSSZ nejprve, zda měl zesnulý nárok na starobní důchod. Pokud ano, vypočte pozůstalostní důchod z tohoto hypotetického starobního důchodu, na který by měl zesnulý nárok.

Pokud nárok na starobní důchod nebyl, zjišťuje se, zda byly splněné alespoň podmínky pro přiznání invalidního důchod ve třetím stupni. A pokud ano, počítá se pozůstalostní penze z něho.

Opět si to ukažme na jednoduchém příkladu:

Žena, která ovdověla, nepobírá žádný důchod. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod, který k datu úmrtí činil 16 610 Kč měsíčně, z toho 12 570 Kč činila procentní výměra a 4040 Kč základní výměra. Ženě tedy bude náležet procentní výměra vdovského důchodu ve výši 6285 Kč (50 % z 12 570 Kč). Vdovský důchod ženy bude včetně základní výměry 4040 Kč činit celkem 10 325 Kč měsíčně.

Vdovský důchod 2023 - výpočet

Další kalkulačky

Co se děje při souběhu důchodů?

Jiná je situace, pokud dojde k takzvanému souběhu důchodů. Pokud vdova či vdovec už pobírají starobní či invalidní důchod, nebudou nově pobírat celé dva důchody. V celé výši dostanou ten vyšší, z druhého dostanou jen polovinu procentní výměry. Stejně se důchod krátí i v případě, že člověk pobírající vdovský či vdovecký důchod nově začne pobírat starobní důchod.

Projděme si výpočet výše vdovského důchodu při souběhu se starobním:

Žena pobírá starobní důchod 14 880 Kč měsíčně, z toho 10 840 Kč činí procentní výměra a 4040 Kč základní výměra. Zemřelému manželovi náležel k datu úmrtí starobní důchod ve výši 16 610 Kč měsíčně, z toho 12 570 Kč činila procentní výměra a 4040 Kč základní výměra. Ženě by po manželovi, pokud by už nepobírala starobní důchod, náležel vdovský důchod ve výši 10 325 Kč, přičemž procentní výměra by byla 6285 Kč (50 % z 12 570) a základní opět 4040 Kč.

Procentní výměra starobního důchodu ženy je vyšší než procentní výměra vdovského důchodu. Ženě proto při souběhu důchodů bude vyplácena částka ve výši 18 023 Kč měsíčně, protože:

 • procentní výměru starobního důchodu dostane celou, jde o 10 840 Kč měsíčně,
 • základní výměra ve výši 4040 Kč měsíčně náleží pouze jednou, a to ke starobnímu důchodu (je vyšší),
 • z nižšího důchodu, tedy z vdovského, dostane jen 50 % procentní výměry, tedy 3143 Kč měsíčně (50 % z 6285).

Co když se znovu vdám či ožením?

Nové manželství je důvodem pro ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu. Dnem uzavření nového manželství nárok zanikne. Na ČSSZ je nový sňatek třeba nahlásit do osmi dnů. Kdybyste i v druhém manželství ovdověli, vznikne nárok na pozůstalostní penzi znovu.

Můžu při vdovském a vdoveckém důchodu pracovat?

Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti ani výši příjmu. S tímto typem důchodu si tak můžete vydělávat, kolik a jak chcete.

Zvyšují se pravidelně i pozůstalostní důchody?

Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů, tedy i pozůstalostních, a tedy i vdovského a vdoveckého důchodu.

Nemáte v peněžence poklad?

Možná v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit.

Popisky fotek a jejich autory najdete uvnitř galerie.

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+71
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

A tohle už jste četli?

Jak se zvýší důchody v roce 2023. Úřad řekl podrobnosti

12. 12. 2022 | redakce Peníze.CZ | 1 komentář

Jak se zvýší důchody v roce 2023. Úřad řekl podrobnosti

Pravidelná valorizace od 1. ledna 2023 zvýší důchody přiznané před tímto dnem v průměru o 825 Kč. „Není potřeba o nic žádat, valorizaci provedeme automaticky,“ ujistila dnes Česká správa... celý článek

Na výchovné dosáhne víc důchodců. I invalidé a vdovy

4. 11. 2022 | Petr Kučera | 2 komentáře

Na výchovné dosáhne víc důchodců. I invalidé a vdovy

Na takzvané výchovné dosáhnou i lidé, jejichž starobní důchod vznikl transformováním z invalidního. Na nekrácené výchovné budou mít nárok také vdovy a vdovci, kteří pobírají krácený... celý článek

O důchod požádáte snadněji. Úřad využije internet

3. 11. 2022 | Jiří Hovorka | 1 komentář

O důchod požádáte snadněji. Úřad využije internet

Kvůli žádosti o důchod už nebudete muset osobně na úřad. Od poloviny příštího roku to půjde i přes internet, plánuje ministerstvo vedené Marianem Jurečkou. Moderní online rádce například... celý článek

Důchody už nepřijdou dopředu. Výplatu čeká změna

31. 10. 2022 | Petr Kučera | 11 komentářů

Důchody už nepřijdou dopředu. Výplatu čeká změna

Místo třinácti termínů v měsíci se mají důchody vyplácet jen ve čtyřech nebo pěti. A všem lidem na stejné období, navrhuje ministerstvo. V zásadě jde o formalitu, která se ale dotkne... celý článek

Zvýšení důchodů je definitivní. Spočítejte si, kolik dostanete

27. 9. 2022 | Jiří Hovorka

Zvýšení důchodů je definitivní. Spočítejte si, kolik dostanete

Po řádné valorizaci od ledna 2023 stoupne poměr průměrného důchodu k průměrné mzdě na 45,9 %, zatímco na začátku letošního roku to bylo 42,5 %.

Partners Financial Services

Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.