Vdovský důchod. Kdo má nárok, kolik dělá a kdy se prodlouží

Jaká jsou pravidla pro vdovský a vdovecký důchod? Jak se počítá a co se bude měnit? Tady je průvodce v otázkách a odpovědích.
Vdovský důchod. Kdo má nárok, kolik dělá a kdy se prodlouží

Zdroj: Pleska / Dall-e

Jaké jsou základní podmínky pro vdovský či vdovecký důchod?

Automaticky na něj vzniká nárok jen v případě, kdy dojde k úmrtí kvůli pracovnímu úrazu. V ostatních případech na něj má nárok pouze ten, jehož zemřelý manžel či manželka pobíral(a) starobní či invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil(a) podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

U starobního důchodu je potřeba 35 let doby pojištění.

U invalidního důchodu je to:

 • do 20 let věku: méně než jeden rok pojištění,
 • od 20 do 22 let: jeden rok,
 • od 22 let do 24 let: dva roky,
 • od 24 let do 26 let: tři roky,
 • od 26 let do 28 let: čtyři roky,
 • nad 28 let: pět let, které je přitom potřeba získat v posledních 10 letech. U lidí starších 38 let je možné splnit ještě alternativní podmínku: 10 let pojištění v posledních 20 letech.

Délka pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu je v zásadě jeden rok.

Jak žádat o vdovský nebo vdovecký důchod?

Je potřeba o něj požádat na pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle místa bydliště. K žádosti se přikládá především doklad totožnosti žadatele (nejčastěji občanský průkaz), úmrtní list zesnulé osoby a oddací list.

Pokud zesnulý dosud nepobíral vlastní důchod, bude se nejprve prokazovat jeho nárok na starobní či invalidní důchod a k tomu budou potřeba některé dokumenty – například jde o doklad o studiu, vojně, rodné listy dětí nebo o evidenční list od posledního zaměstnavatele.

O nároku na důchod a jeho výši rozhodne ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti. Lhůta může být prodloužena, pokud úřad bude muset některé věci došetřovat. Rozhodnutí ČSSZ posílá doporučeně do vlastních rukou. Vdovský či vdovecký důchod je následně doplacen zpětně ode dne úmrtí.

Mají nárok jenom manželé, nebo i družka či druh?

Vdovský či vdovecký důchod je určený jen manželským párům. Po druhovi či družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce vdovský nebo vdovecký důchod nedostanete. A to ani v případě dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí. Pozůstalostní důchod nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo manželce.

Naopak podmínkou pro přiznání pozůstalostního důchodu není společné bydliště manželů. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky. Nezáleží ani na tom, jak dlouho manželství trvalo – není stanoveno žádné minimum.

Jak dlouho se vdovský či vdovecký důchod pobírá?

Základní doba čerpání je jeden rok.

Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky náleží výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech. Jde o tyto situace:

 • péče o nezaopatřené dítě,
 • péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),
 • invalidita třetího stupně,
 • dosažení alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud tedy pečujete o dítě, rodiče, pobíráte invalidní důchod třetího stupně nebo starobní důchod, máte nárok na pobírání vdovského či vdoveckého důchodu i po uplynutí jednoho roku od pobírání této penze.

Budete ji brát tak dlouho, jak dlouho bude trvat situace, proč důchod můžete brát. Například tedy po celou dobu péče o dítě nebo, pokud pobíráte starobní důchod, až do smrti. Při souběhu s důchodem se ale nepobírá celá výše obou důchodů. Ještě se k tomu dostaneme.

Mám těsně před důchodem, platí pro mě speciální pravidla?

Ano. Nárok na čerpání pozůstalostního důchodu po prvním roce jeho čerpání budete mít i v případě, že budete ve věku alespoň o čtyři roky mladším, než je důchodový věk pro muže s vaším datem narození.

Důchodový věk mužů se v tomto případě počítá i pro ženy. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je toto opatření v souladu s obecným principem zvyšování důchodového věku, který směřuje k tomu, že kolem roku 2030 budou muži a ženy mít stejný důchodový věk.

Příklad: Manžel zemřel v lednu 2024. Žena se narodila 1. června 1963 a má dvě děti. Bude mít nárok na pobírání vdovského důchodu i po prvním roce jeho čerpání?

Do řádného starobního důchodu půjde v únoru 2027. Muž stejného data narození do řádného starobního důchodu půjde v únoru 2028. Řešíme nyní, zda žena bude mít nárok na vdovský důchod poté, co jí skončí první rok jeho čerpání, což bude na konci roku 2024. Může tedy od začátku roku 2025 pokračovat v pobírání vdovského důchodu? Ano, může. Po odečtení čtyř let od důchodového věku stejně narozeného muže, se totiž dostaneme na únor 2024 a začátek roku 2025 se tedy vejde do „ochranné“ čtyřleté lhůty.

Výpočet odchodu do důchodu

+

Další kalkulačky

Lze čerpání vdovského či vdoveckého důchodu obnovit?

Zákon počítá s tím, že může dojít k obnovené výplatě vdovského či vdoveckého důchodu. To se stane, pokud do dvou let od ukončení výplaty pozůstalostní penze znovu splníte jednu z výše zmíněných podmínek, které umožňují čerpání i po prvním roce pobírání penze.

Když tedy do dvou let od ukončení výplaty penze například začnete pečovat o dítě, máte znovu nárok na pozůstalostní penzi. To samé platí například i tehdy, když se v tomto dvouletém „ochranném“ období dostanete do věku, kdy vám bude o čtyři roky méně, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození (jak jsme si to popsali v předchozí odpovědi).

Obnovené čerpání není automatické. Vždy o něj znovu musíte požádat na „vaší“ pobočce České správy sociálního zabezpečení.

Jak se vdovský či vdovecký důchod vypočte?

Výpočet záleží na tom, jestli už pobíráte starobní či třeba invalidní důchod. Pokud ne, základem je stejně jako u jiných důchodů základní výměra. Ta v roce 2024 činí 4400 korun. K ní se připočte procentní výměra. Ta se vypočítá jako 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, který pobíral váš zesnulý manžel či zesnulá manželka.

Pokud zesnulý ke dni smrti nepobíral ani jeden z důchodů, zjišťuje ČSSZ nejprve, zda měl zesnulý nárok na starobní důchod. Pokud ano, vypočte pozůstalostní důchod z tohoto hypotetického starobního důchodu, na který by měl zesnulý nárok.

Pokud nárok na starobní důchod nebyl, zjišťuje se, zda byly splněné alespoň podmínky pro přiznání invalidního důchod ve třetím stupni. A pokud ano, počítá se pozůstalostní penze z něho.

Příklad: Žena, která ovdověla, nepobírá žádný důchod. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod, který k datu úmrtí činil 16 970 Kč měsíčně, z toho 12 570 Kč činila procentní výměra a 4400 Kč základní výměra v roce 2024. Ženě tedy bude náležet procentní výměra vdovského důchodu ve výši 6285 Kč (50 % z 12 570 Kč). Vdovský důchod ženy bude včetně základní výměry 4400 Kč činit celkem 10 685 Kč měsíčně.

Výpočet vdovského důchodu

Další kalkulačky

Co se děje při souběhu důchodů?

Jiná je situace, pokud dojde k takzvanému souběhu důchodů. Pokud vdova či vdovec už pobírají starobní či invalidní důchod, nebudou nově pobírat celé dva důchody. V celé výši dostanou ten vyšší, z druhého dostanou jen polovinu procentní výměry. Stejně se důchod krátí i v případě, že člověk pobírající vdovský či vdovecký důchod nově začne pobírat starobní důchod.

Výpočet výše vdovského důchodu při souběhu se starobním:

Žena pobírá starobní důchod 15 240 Kč měsíčně, z toho 10 840 Kč činí procentní výměra a 4400 Kč základní výměra. Zemřelému manželovi náležel k datu úmrtí starobní důchod ve výši 16 970 Kč měsíčně, z toho 12 570 Kč činila procentní výměra a 4400 Kč základní výměra. Ženě by po manželovi, pokud by už nepobírala starobní důchod, náležel vdovský důchod ve výši 10 685 Kč, přičemž procentní výměra by byla 6285 Kč (50 % z 12 570) a základní opět 4400 Kč.

Procentní výměra starobního důchodu ženy je vyšší než procentní výměra vdovského důchodu. Ženě proto při souběhu důchodů bude vyplácena částka ve výši 18 383 Kč měsíčně, protože:

 • procentní výměru starobního důchodu dostane celou, jde o 10 840 Kč měsíčně,
 • základní výměra ve výši 4400 Kč měsíčně náleží pouze jednou, a to ke starobnímu důchodu (je vyšší),
 • z nižšího důchodu, tedy z vdovského, dostane jen 50 % procentní výměry, tedy 3143 Kč měsíčně (50 % z 6285).

Co když se znovu vdám či ožením?

Nové manželství je důvodem pro ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu. Dnem uzavření nového manželství nárok zanikne. Na ČSSZ je nový sňatek třeba nahlásit do osmi dnů. Kdybyste i v druhém manželství ovdověli, vznikne nárok na pozůstalostní penzi znovu.

Můžu při vdovském a vdoveckém důchodu pracovat?

Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti ani výši příjmu. S tímto typem důchodu si tak můžete vydělávat, kolik a jak chcete.

Zvyšují se pravidelně i pozůstalostní důchody?

Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů, tedy i pozůstalostních včetně vdovského a vdoveckého důchodu.

Nárok na vdovský, vdovecký důchod se má prodloužit. Jak? 

Podle platných pravidel se může výplata vdovského/vdoveckého důchodu obnovit, pokud podmínky pro jeho čerpání nastanou do dvou let od skončení předchozí výplaty. Například začnete pečovat o rodiče nebo se blížíte k důchodovému věku

Tuto dobu má prodloužit návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který je součástí důchodové reformy. Pokud bude chválen, prodlouží se nárok na vdovský/vdovecký důchod od ledna 2025 na pět let.  

Pravidla se tak mají vrátit k právní úpravě fungující před rokem 2012 – tehdy platila pětiletá lhůta pro obnovu důchodu. „Změna by se týkala lidí, kteří pobírají vdovský důchod už během aktivní pracovní kariéry. Ti, kteří berou vdovský důchod v seniorském věku souběžně se starobím důchodem, o nic nepřijdou,“ píše ministerstvo.   

Návrh počítá se zpětnou výplatou pozůstalostních důchodů od roku 2012 do současnosti, kdy platí přísnější pravidla. Zavede se fikce předchozího nároku. O obnovený nárok budou muset lidé sami požádat. 

Příklad: Žena se dvěma vychovanými dětmi narozená 1. března 1956 ovdověla 1. prosince 2011 ve věku 55 let. Obě děti byly v té době již zaopatřené, žena o nikoho nepečovala a nebyla invalidní. Nárok na vdovský důchod jí náležel od 1. prosince 2011 do 30. listopadu 2012 (jeden rok), poté zanikl. Avšak do pěti let se žena stala starobní důchodkyní, a proto se jí nárok na vdovský důchod obnovil.   

Pokud by stejná žena ovdověla 1. února 2012, náležel by ji nárok na vdovský důchod od 1. února 2012 do 31. ledna 2013, poté zanikl. Vzhledem k tomu, že žena ovdověla za účinnosti přísnější úpravy platné od ledna 2012, kdy měla na obnovení důchodu jen dva roky, ovšem do starobního důchodu odešla až po necelých pěti letech, nárok na vdovský důchod se jí neobnovil. Obnoví se ale ode dne, kdy nová úprava nabude účinnosti.  

Jiří Hovorka

Autor článku Jiří Hovorka

O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

redakce Peníze.CZ

Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí

Srovnávat se vyplatí

Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte.

Sdílejte článek, než ho smažem

Líbil se vám článek?

+135
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů
Daňové přiznání online

A tohle už jste četli?

Změny v důchodech. Co všechno je v novém roce jinak

2. 1. 2024 | Kateřina Hovorková | 2 komentáře

Změny v důchodech. Co všechno je v novém roce jinak

Vedle pravidelné valorizace přináší rok 2024 i další novinky týkající se důchodů. Tady je přehled.

Zvýšení důchodů se blíží. Dopis o valorizaci ale nepřijde všem

11. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 5 komentářů

Zvýšení důchodů se blíží. Dopis o valorizaci ale nepřijde všem

Pravidelná valorizace zvýší od 1. ledna 2024 důchody přiznané před tímto dnem o 360 korun. Změnu provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ni žádat.  Zvýšení... celý článek

Nárok na vdovský důchod se prodlouží. I lidem, kterým už dávno zanikl

8. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

Nárok na vdovský důchod se prodlouží. I lidem, kterým už dávno zanikl

Ze dvou na pět let by se měl nově prodloužit nárok na vdovský či vdovecký důchod. Počítá s tím důchodová reforma, kterou bude příští rok schvalovat vláda i parlament. Zpětně by důchod... celý článek

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

5. 12. 2023 | Kateřina Hovorková

O důchody nově požádáte online. Pozor na doby pojištění

Internetová žádost o starobní, invalidní i pozůstalostní důchody ušetří čas a cestu na sociální správu. Potřebujete k tomu identitu občana nebo datovou schránku. Zásadní je zkontrolovat... celý článek

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

4. 12. 2023 | Kateřina Hovorková | 1 komentář

Minimální důchod výrazně stoupne. Převratná věc, říká Jurečka

Lidé, kteří pracovali, ale měli velmi nízké příjmy nebo dlouho pečovali o příbuzného, si o dost polepší. V současné době mají minimální důchod jen 4810 korun – nižší než životní minimum.... celý článek

Partners Financial Services